تعبیر خواب با الف

تعبیرخواب انار شیرین + تفسیر خواب باغ انار | سایت فاوینو |

فهرست مطلب

انار یکی از میوه های بهشتی است و دیدن ان در خواب نشانه خوبی برای فرد است. تعبیرخواب انار در نسخه های انار ترش، شیرین و دیگر بخش ها تفاوت هایی هم داره که اونا رو با هم بررسی می کنیم.

 

توصیه میکنیم برای دیدن جزئیات دقیق تر در خصوص تعبیر خواب ابتدا این بخش را بخوانید  >>> تعبیر خوابم چیه؟

 

تعبیرخواب انار

تعبیر خواب انار از دانیال  نبی :

 تعبیر انار، مال و اموال است، ولی به اندازه سعی و همت تو، مخصوصا اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.

تعبیر خواب انار از منوچهر مطیعی تهرانی :

انار میوه‌ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده‌اند و حتی برخی از آن‌ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می‌رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته‌اند که مثلا می‌توانیم بگویم هزار تومان. این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می‌گرفت لذا هر انار را هزار سکه بر آورد کرده‌اند.

تعبیر خواب انار از آنلی بیتون

دیدن انار در خواب، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می‌کنید و پیوسته به دانش خود می‌افزایید.

تعبیر خواب انار از اسماعیل بن اشعث

اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است.

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ دیدن انار در خواب را چنین بیان کرده:

دیدن انار در خوابتان بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. این رویا می تواند نمادی از به طمع انداختن و دعوت به رابطه جنسی هم بیان می شود.

 

تعبیر خواب انار
تعبیر خواب انار

 

تعبیرخواب انار خوردن چیه ؟

تعبیر خواب انار خوردن از آنلی بیتون

 تعبیر خواب خوردن انار آن است که اسیر و تسلیم زیبایی‌های فردی خواهید شد.

تعبیر خواب انار خوردن از لیلا برایت

 دیدن یا خوردن انار در خواب. بیانگر رهایی از اتهامات دیگران نسبت به شما است.

تعبیر خواب انار خوردن در  کتاب سرزمین رویاها

 • یک انار را به دو قسمت می‌کنید: طلبکاران شما دنبال دردسر می‌گردند.
 • انار می‌خورید: خوشبختی و سلامت
 • یک ظرف پر از انار دارید: بدون فکر کاری انجام ندهید.

تعبیر خواب انار خوردن از جابر مغربی

اگر بیند انار به زمستان و یلدا همی خورد، دلیل که به عدد هر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بی وقت بد است و حکم انار شیرین میانه است.

 

تعبیرخواب انار شیرین

ابن سیرین چه تعبیری برای انار شیرین دارد ؟

اگر در خواب انار شیرین ببینی، تعبیرش جمع کردن مال و اموال است. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خوردن یک انار شیرین این است که هزار درهم به دست می‌آوری.

جابر مغربی چه تعبیری برای انار شیرین دارد ؟

اگر کسی زمانی که در بیداری فصل انار است در خواب ببیند که انار شیرین می‌خورد، هزار درهم یا شاید کمتر از آن یعنی پنجاه دینار یا پنجاه درهم به دست می‌آورد. اینگونه رویاها بایستی بر اساس بزرگی و همت شخص رویابین تعبیر گردد.

ابراهیم کرمانی چه تعبیری برای انار شیرین دارد ؟

 • چنانچه بازرگان هستی و در بیداری نیز فصل انار باشد و در خواب ببینی انار شیرین می‌خوری، جنس و کالای تو رایج می‌شود، و اگر مسافر هستی، تعبیرش این است که سفر خوب و مبارک و با سود و منفعتی خواهی داشت.
 • چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد، اگر در خواب ببینی انار شیرینی را با پوست و پیه (پوسته‌های سفید داخلی) آن می‌خوری، از همه چیز برخوردار می‌شوی.

امام صادق (ع) چه تعبیری برای انار شیرین دارد ؟

تعبیرهای خوردن انار شیرین عبارتند از:

 • جمع کردن مال و اموال
 • زن خوب و پارسا
 • شهر آباد

مطیعی تهرانی چه تعبیری برای انار شیرین دارد ؟

برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده‌اند. چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می‌گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می‌گیرد. اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می‌گردید. روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست.

تعبیرخواب درخت انار چیه ؟

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب درخت انار: ثروت بزرگی نصیبتان می‌شود.
 • یک درخت انار پر ازگل: خوشبختی
 • یک درخت انارپر از انار: شادی و لذت

تعبیرخواب انار ترش چیست ؟

ابن سیرین چه تعبیری برای انار ترش دارد؟

تعبیر انار ترش، غم و اندوه است.

امام صادق (ع) چه تعبیری برای انار ترش دارد ؟

تعبیر خوردن انار ترش، غم و اندوه می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد در همه حال اگر در خواب ببینی انار ترش می‌خوری، تعبیرش بد است.

مطیعی تهرانی چه تعبیری برای انار ترش دارد ؟

انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی‌دانید، شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد. چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می‌خورد اگر تاجر است سود می‌برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می‌گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می‌یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می‌کند. داشتن انار شیرین و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده‌اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می‌کنید و به جمع آوری پول می‌پردازید.

 

تعبیرخواب انار گندیده چه معنی دارد ؟

تعبیر خواب انار گندیده از مطیعی تهرانی

 انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می‌کند. دیدن دانه‌های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی می‌رسد و زیانی وارد می‌آید.

در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم. ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می‌گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می‌کنیم که به او زیان می‌رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.

تعبیر خواب انار گندیده در کتاب سرزمین رویاها

 انارهای فاسد: مشکلات بسیار در انتظار شماست.

 

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • https://favino ir/23029/تعبیرخواب-انار-شیرین-تفسیر-خواب-باغ-ان/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-انار-و-جنسیت-جنین/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-دزدیدن-انار-از-باغ/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-انار-دادن-به-مرده/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-انار-دانه-شده/
 • تعبیر خردن انار پخته
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-انار-برای-زن-جنسیت-جنین/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-انار-اهل-سنت/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-انار-ابی-رنگ/
 • https://favino ir/tag/تعبير-خواب-انار-هديه-گرفتن/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا