» خانه » بازی و سرگرمی » جواب بازی آمیرزا مرحله 1 تا 299 + تمام مراحل بازی

جواب بازی آمیرزا مرحله 1 تا 299 + تمام مراحل بازی

بازی ایرانی آمیرزا در سبک حدس کلمات از حروف درهم داده شده به مخاطب توانسته از سال 1397 تا به امروز هواداران خاص خود را پیدا کند این بازی با در اختیار قرار دادن حداقل 3 حرف به بازیکن از وی حدس کلمات معنی دار را میخواهد و بازیکن باید با حدس درست کلمه مرحله را پشت سر بگذارد. رفته رفته مراحل بازی برای بازکنان سخت شده و برخی از بازیکنان برای عقب نماندن از دیر دوستان و خانواده خود از تقلب در این بازی ساتفاده می کنند. پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا سعی خود را در حل بازی کنید در صورتی که در حل جواب بازی ناتوان بودید از جواب بازی آمیرزا استفاده کنید.

جواب بازی آمیرزا تمام مراحل برای دسترسی روی عکس مرحله کلیک کنید

 

جواب بازی آمیرزا
دانلود بازی آمیرزا برای اندروید و ios از گوگل پلی – کافه بازار – سیب اپ و …. برای دانلود هر نسخه روی ایکون مورد نظر کلیک کنید

       


جواب بازی آمیرزا

 

جواب بازی آمیرزا مرحله 1 تا 299:

جواب بازی آمیرزا مرحله 1 تا 99:

۱. سگ ◄← سنگ
۲. زن ◄← گز ◄← زنگ
۳. آش ◄← آتش
۴. کاخ ◄← خاک
۵. هوا ◄← آهو
۶. پتو ◄← توپ
۷. ری ◄← شر ◄← ریش ◄← شیر
۸. فک ◄← شک ◄← کش ◄← کف ◄← کفش ◄← کشف
۹. رخ ◄← سر ◄← رس ◄← خر ◄← سرخ ◄← خرس
۱۰. بد ◄← آب ◄← باد ◄← ادب ◄← ابد
۱۱. دکل ◄← کلید
۱۲. دیس ◄← سفید
۱۳. حفظ ◄← حفاظ ◄← حافظ
۱۴. پری ◄← پیر ◄← پنیر
۱۵. شنا ◄← آشنا
۱۶. میل ◄← لیمو
۱۷. یاس ◄← سایه ◄← سیاه
۱۸. باز ◄← بازی ◄← زیبا
۱۹. آدم ◄← دما ◄← دام ◄← مداد
۲۰. بنا ◄← تاب ◄← نبات
۲۱. رنج ◄← برج ◄← برنج
۲۲. مشک ◄← شکم ◄← تشک ◄← تمشک
۲۳. رمز ◄← رزم ◄← مرز ◄← ترمز
۲۴. ریل ◄← یار ◄← ریال

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۵

۲۵. کلم ◄← ملک ◄← ملکه ◄← کلمه
۲۶. پاک ◄← پتک ◄← پاکت
۲۷. هنر ◄← رهن ◄← قرن ◄← نهر ◄← نقره
۲۸. شال ◄← بال ◄← بلا ◄← بالش
۲۹. آهک ◄← کوه ◄← کاه ◄← کاوه ◄← کاهو
۳۰. میخ ◄← خیر ◄← مریخ ◄← خمیر
۳۱. تاس ◄← مات ◄← ستم ◄← ماست ◄← تماس
۳۲. توپ ◄← سوپ ◄← پتو ◄← سوت ◄← پوست
۳۳. آهن ◄← نگاه ◄← گناه ◄← آهنگ
۳۴. رود ◄← دور ◄← گود ◄← گرد ◄← گور ◄← گردو
۳۵. آتش ◄← شتر ◄← ترش ◄← رشت ◄← تار ◄← ارتش ◄← تراش
۳۶. سال ◄← سیل ◄← گیلاس
۳۷. شاه ◄← شنا ◄← شانه ◄← شاهین
۳۸. وان ◄← نفس ◄← فانوس
۳۹. زین ◄← بیل ◄← لیز ◄← زنبیل
۴۰. دست ◄← دشت ◄← تشک ◄← شکست ◄← دستکش
۴۱. دین ◄← دنیا ◄← امید ◄← دامن ◄← میدان
۴۲. بام ◄← ماه ◄← بیمه ◄← ماهی ◄← بامیه
۴۳. بیل ◄← بال ◄← بلا ◄← گلاب ◄← گلابی
۴۴. سیم ◄← اسم ◄← نسیم ◄← سینما ◄← سیمان
۴۵. ساز ◄← گاز ◄← ارز ◄← راز ◄← گرز ◄← گراز ◄← زاگرس
۴۶. سنت ◄← سیب ◄← بیست ◄← تنیس ◄← بستنی
۴۷. گلو ◄← هلو ◄← لوله ◄← گلوله
۴۸. ریز ◄← شیر ◄← ریش ◄← شیار ◄← شیراز
۴۹. کوه ◄← هوش ◄← کشو ◄← شکوه ◄← کاوه ◄← کاهو ◄← هواکش


حل بازی آمیرزا مرحله 50 تا 100


۵۰. کلم ◄← میل ◄← سیم ◄← ملک ◄← سیل ◄← کلسیم
۵۱. بنا ◄← آبان ◄← انبر ◄← انار ◄← باران ◄← انبار
۵۲. راه ◄← ابر ◄← بره ◄← ابرو ◄← بهار ◄← روباه
۵۳. کار ◄← تار ◄← ترک ◄← کتان ◄← کنار ◄← کارت ◄← تانک ◄← تانکر
۵۴. بوس ◄← سکو ◄← اسب ◄← سبک ◄← باک ◄← واکس ◄← کاسب ◄← کابوس
۵۵. آلو ◄← لبو ◄← ویلا ◄← لوبیا
۵۶. ریل ◄← لیف ◄← تیر ◄← فیل ◄← رتیل ◄← لیتر ◄← فیلتر
۵۷. آجر ◄← برج ◄← باج ◄← ابرو ◄← جواب ◄← جارو ◄← جوراب
۵۸. تاس ◄← اسکی ◄← ساکت ◄← تاکسی ◄← اسکیت
۵۹. تره ◄← هرات ◄← تنها ◄← تهران ◄← ترانه
۶۰. آخر ◄← خطا ◄← خار ◄← خطر ◄← خاطره
۶۱. اسب ◄← سیب ◄← آسیا ◄← آسیب ◄← آسیاب
۶۲. تیز ◄← زیپ ◄← پیاز ◄← پیتزا
۶۳. شور ◄← خوش ◄← رخش ◄← گور ◄← گوش ◄← خرگوش
۶۴. وان ◄← آلو ◄← ویلا ◄← وانیل ◄← لیوان
۶۵. سرب ◄← برس ◄← سبز ◄← ساز ◄← بارز ◄← سراب ◄← سرباز ◄← بازرس
۶۶. بره ◄← خبر ◄← خزر ◄← خبره ◄← برزخ ◄← خربزه
۶۷. سکو ◄← سرو ◄← عکس ◄← کور ◄← عروس ◄← عروسک
۶۸. تیر ◄← تاب ◄← ترب ◄← تبر ◄← ربات ◄← تایر ◄← باتری
۶۹. کشو ◄← کال ◄← شال ◄← لواش ◄← لواشک

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۰

۷۰. پری ◄← پسر ◄← سپر ◄← پیر ◄← سیر ◄← ساری ◄← اسیر ◄← پاریس
۷۱. سطل ◄← طلا ◄← سال ◄← سالن ◄← سلطان
۷۲. بارز ◄← آزار ◄← ابزار ◄← بازار
۷۳. خیر ◄← آخر ◄← خار ◄← خبر ◄← خیار ◄← خراب ◄← بخار ◄← بخاری
۷۴. هوش ◄← آشوب ◄← شهاب ◄← باهوش
۷۵. بدن ◄← بند ◄← نبرد ◄← برده ◄← رنده ◄← نرده ◄← بندر ◄← برنده
۷۶. خنگ ◄← رنگ ◄← چرخ ◄← چنگ ◄← خرچنگ
۷۷. آجر ◄← جان ◄← جاری ◄← نجار ◄← ناجی ◄← ارنج ◄← انجیر
۷۸. نصب ◄← بنا ◄← بانو ◄← صابون
۷۹. شال ◄← شور ◄← شورا ◄← واشر ◄← لواش ◄← شلوار
۸۰. هند ◄← دین ◄← دنیا ◄← آینه ◄← دهان ◄← دانه ◄← آینده ◄← ناهید
۸۱. گرد ◄← کند ◄← رنگ ◄← درک ◄← گردن ◄← کرگدن
۸۲. سکه ◄← کال ◄← لکه ◄← کلاس ◄← کلاه ◄← هلاک ◄← کاسه ◄← اسکله
۸۳. بچه ◄← چرب ◄← چتر ◄← تبر ◄← ترب ◄← تره ◄← تربچه
۸۴. دفن ◄← سند ◄← نفس ◄← داس ◄← فساد ◄← اسفند
۸۵. شام ◄← شنا ◄← ماش ◄← منشی ◄← ماشین ◄← نمایش
۸۶. لگن ◄← گلو ◄← لنگ ◄← گاو ◄← الگو ◄← انگل ◄← واگن ◄← النگو
۸۷. نور ◄← سوت ◄← ترس ◄← تور ◄← ستون ◄← تونس ◄← تنور ◄← سنتور
۸۸. نمد ◄← چمن ◄← نادم ◄← دامن ◄← چمدان
۸۹. مال ◄← اسم ◄← سالم ◄← سلام ◄← اسلام ◄← الماس
۹۰. کود ◄← کشو ◄← کدو ◄← دوش ◄← دود ◄← دودکش
۹۱. برس ◄← سرب ◄← هراس ◄← سراب ◄← بهار ◄← سهراب
۹۲. شال ◄← آتش ◄← تشک ◄← کال ◄← کاشت ◄← تلاش ◄← شکلات
۹۳. مهم ◄← سمج ◄← سهم ◄← جسم ◄← مجسمه
۹۴. پاک ◄← نیک ◄← پیک ◄← پیکان
۹۵. کمر ◄← مار ◄← کرم ◄← نرم ◄← نمک ◄← کار ◄← کنار ◄← کمان ◄← رمان ◄← کرمان
۹۶. تاس ◄← ترس ◄← هراس ◄← راست ◄← هرات ◄← ستاره
۹۷. تور ◄← اتو ◄← روز ◄← زور ◄← آرزو ◄← تراز ◄← وزارت ◄← ترازو
۹۸. باک ◄← رکاب ◄← کبیر ◄← کاری ◄← باریک
۹۹. نور ◄← روان ◄← بانو ◄← ابرو ◄← انبر ◄← نوار ◄← بوران ◄← روبان


جواب مرحله 100 تا 199 آمیرزا

 

۱۰۰. نشر ◄← رنج ◄← شرط ◄← جشن ◄← شطرنج
۱۰۱. چاه ◄← چاپ ◄← پره ◄← چهار ◄← چاره ◄← پارچ ◄← پارچه
۱۰۲. لبو ◄← وام ◄← بام ◄← مبل ◄← بوم ◄← مال ◄← آلبوم
۱۰۳. دور ◄← رود ◄← دلار ◄← دارو ◄← داور ◄← اردو ◄← لودر ◄← دلاور
۱۰۴. قله ◄← لقب ◄← قلب ◄← قبله ◄← قبیله
۱۰۵. کور ◄← سکو ◄← نور ◄← نوک ◄← نوکر ◄← کنسرو
۱۰۶. قاب ◄← قلب ◄← لقب ◄← قالب ◄← قلاب ◄← قالی ◄← بقالی
۱۰۷. دیو ◄← دیر ◄← داور ◄← یاور ◄← رویا ◄← دریا ◄← دارو ◄← اردو ◄← رادیو ◄← دیوار
۱۰۸. کنج ◄← جنگ ◄← جشن ◄← گنج ◄← گنجشک
۱۰۹. رنج ◄← جان ◄← نجار ◄← روان ◄← نوار ◄← جارو ◄← جوان ◄← جانور
۱۱۰. دکه ◄← درک ◄← شهر ◄← کره ◄← شکر ◄← شهرک ◄← درشکه
۱۱۱. گره ◄← رنگ ◄← سنگ ◄← سرنگ ◄← نرگس ◄← سنگر ◄← سرهنگ ◄← گرسنه
۱۱۲. سفت ◄← سفر ◄← راست ◄← فرات ◄← فارس ◄← افسر ◄← سفارت
۱۱۳. نرم ◄← سند ◄← رسم ◄← مرد ◄← نمد ◄← دسر ◄← درس ◄← سرد ◄← سمندر
۱۱۴. باج ◄← زوج ◄← بازو ◄← جواب ◄← جواز ◄← بازجو
۱۱۵. ریه ◄← دیه ◄← دیر ◄← دایه ◄← دریا ◄← دهیار ◄← دایره
۱۱۶. گرم ◄← مرگ ◄← خرس ◄← سرخ ◄← مگس ◄← رسم ◄← خرمگس
۱۱۷. جان ◄← جنس ◄← باج ◄← سنجاب
۱۱۸. کوه ◄← کشو ◄← هوش ◄← کفش ◄← کشف ◄← شکوه ◄← شکوفه
۱۱۹. ترک ◄← تیر ◄← کتری ◄← کبیر ◄← برکت ◄← تبریک ◄← کبریت

جواب بازی آمیرزا مرحله 700 تا 799
حتما بخوانید

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۰

۱۲۰. حال ◄← سلاح ◄← ساحل ◄← اسلحه
۱۲۱. مزد ◄← دامن ◄← نماز ◄← زمان ◄← نادم ◄← نامزد
۱۲۲. زجر ◄← زین ◄← ریز ◄← رنج ◄← زنجیر
۱۲۳. درد ◄← خدا ◄← داد ◄← خرد ◄← خرداد ◄← رخداد
۱۲۴. مشک ◄← ماش ◄← کرم ◄← شکم ◄← کمر ◄← شام ◄← شکر ◄← شکار ◄← مراکش
۱۲۵. صفا ◄← اصل ◄← فال ◄← فصل ◄← فاصله
۱۲۶. پیر ◄← پری ◄← زور ◄← پرز ◄← روز ◄← زیپ ◄← وزیر ◄← پرویز ◄← پیروز
۱۲۷. لحن ◄← لنز ◄← نوح ◄← وزن ◄← زحل ◄← حلزون
۱۲۸. بشر ◄← شتر ◄← شهر ◄← رشت ◄← ترش ◄← رشته ◄← شهرت ◄← شربت ◄← بهشت ◄← برشته
۱۲۹. اتو ◄← سوت ◄← تور ◄← سوار ◄← راست ◄← راسو ◄← اورست ◄← روستا
۱۳۰. وزن ◄← وام ◄← موز ◄← زانو ◄← زمان ◄← نماز ◄← آزمون
۱۳۱. متن ◄← مات ◄← توان ◄← وانت ◄← تومان ◄← مانتو
۱۳۲. موش ◄← شهر ◄← مهر ◄← رشوه ◄← شوره ◄← شوهر ◄← مشهور
۱۳۳. گاو ◄← گوی ◄← واگن ◄← گونی ◄← یوگا ◄← گونیا
۱۳۴. نگاه ◄← بانگ ◄← گناه ◄← آهنگ ◄← انبه ◄← بنگاه
۱۳۵. شخم ◄← شاخ ◄← خشم ◄← خام ◄← اخم ◄← موش ◄← خوش ◄← خاموش
۱۳۶. درون ◄← روان ◄← نادر ◄← نوار ◄← دوران ◄← اروند
۱۳۷. سیل ◄← سیب ◄← لباس ◄← آسیب ◄← سبیل ◄← ابلیس ◄← سیلاب
۱۳۸. باد ◄← ادب ◄← ابد ◄← بام ◄← آباد ◄← بادام
۱۳۹. رنگ ◄← برگ ◄← انبر ◄← گران ◄← بانگ ◄← نگار ◄← آبرنگ
۱۴۰. صوت ◄← وصیت ◄← تصور ◄← صورت ◄← تصویر ◄← صورتی
۱۴۱. نرم ◄← مرض ◄← ضامن ◄← رمان ◄← رمضان
۱۴۲. مات ◄← ستم ◄← تماس ◄← ماست ◄← مساحت ◄← تمساح
۱۴۳. بام ◄← امیر ◄← مربی ◄← مربا ◄← بیمار
۱۴۴. موش ◄← نوش ◄← دوش ◄← شنود ◄← دشمن ◄← دمنوش
۱۴۵. دین ◄← قند ◄← نقد ◄← دنیا ◄← قنادی
۱۴۶. کور ◄← نوک ◄← نوکر ◄← کنار ◄← کارون
۱۴۷. گدا ◄← لنگ ◄← لگن ◄← لگد ◄← انگل ◄← گلدان
۱۴۸. ترک ◄← ریه ◄← کره ◄← تیره ◄← کتری ◄← تکیه ◄← ترکیه
۱۴۹. وزن ◄← زین ◄← تیز ◄← زینت ◄← ونیز ◄← زیتون


حل بازی آمیرزا مرحله 150 تا 200


۱۵۰. مار ◄← مرد ◄← رمان ◄← نادر ◄← نادم ◄← مادر ◄← مدار ◄← دامن ◄← درمان
۱۵۱. تتو ◄← تاب ◄← توت ◄← تابوت
۱۵۲. رخت ◄← خیر ◄← تایر ◄← خیار ◄← تاخیر ◄← تاریخ
۱۵۳. سنگ ◄← گیس ◄← نگین ◄← سنگین
۱۵۴. رنج ◄← نان ◄← جان ◄← آرنج ◄← نجار ◄← نارنج
۱۵۵. عمو ◄← نوع ◄← مانع ◄← عمان ◄← معنا ◄← معاون
۱۵۶. شاخ ◄← آذر ◄← رخش ◄← خراش ◄← آذرخش
۱۵۷. بغل ◄← لغت ◄← تیغ ◄← بلیت ◄← غیبت ◄← تبلیغ
۱۵۸. تیم ◄← رحم ◄← حرم ◄← حرمت ◄← رحمت ◄← حریم ◄← تحریم
۱۵۹. یکتا ◄← کاری ◄← کتری ◄← تایر ◄← کارت ◄← کتیرا ◄← تاریک
۱۶۰. سیر ◄← سفر ◄← ساری ◄← سفیر ◄← فارس ◄← افسر ◄← فارسی
۱۶۱. رمق ◄← مهر ◄← قبر ◄← قهر ◄← رقم ◄← برق ◄← مقبره
۱۶۲. کشو ◄← کور ◄← شکر ◄← روکش ◄← کشور ◄← کوروش
۱۶۳. سیم ◄← رسم ◄← مرسی ◄← موسی ◄← سمور ◄← مسیر ◄← موسیر
۱۶۴. آوا ◄← آوار ◄← اهورا ◄← آواره
۱۶۵. چای ◄← چال ◄← خال ◄← خالی ◄← خیال ◄← یخچال
۱۶۶. درس ◄← دیر ◄← دسر ◄← پدر ◄← دیس ◄← سرد ◄← پسر ◄← سپر ◄← پردیس
۱۶۷. نجف ◄← نفس ◄← جان ◄← جنس ◄← اسفنج
۱۶۸. هود ◄← دهل ◄← هلو ◄← هالو ◄← لوده ◄← آلوده
۱۶۹. آتش ◄← گشت ◄← تنگ ◄← نشت ◄← شنا ◄← انگشت

جواب بازی آمیرزا مرحله  ۱۷۰

۱۷۰. قله ◄← قلم ◄← ماه ◄← مهال ◄← لقمه ◄← قلمه ◄← مقاله ◄← ملاقه
۱۷۱. مروت ◄← مترو ◄← تورم ◄← تومور ◄← موتور
۱۷۲. مرز ◄← رزم ◄← میز ◄← رمز ◄← امیر ◄← مزار ◄← میرزا
۱۷۳. نقل ◄← قله ◄← ناله ◄← لانه ◄← نهال ◄← نقاله
۱۷۴. رسم ◄← سرما ◄← سوار ◄← راسو ◄← سمور ◄← سماور
۱۷۵. قوا ◄← وقت ◄← فوت ◄← افق ◄← تقوا ◄← توقف ◄← توافق
۱۷۶. فنر ◄← نفس ◄← سفر ◄← افسر ◄← هراس ◄← رفاه ◄← فارس ◄← سفره ◄← فرانسه
۱۷۷. ریه ◄← پاره ◄← آینه ◄← پناه ◄← پینه ◄← پنیر ◄← پیراهن
۱۷۸. انار ◄← ایران ◄← ناهار ◄← رایانه ◄← یارانه
۱۷۹. گود ◄← سود ◄← سنگ ◄← دفن ◄← سوگند ◄← گوسفند
۱۸۰. چین ◄← چای ◄← چادر ◄← چنار ◄← دریا ◄← نادر ◄← دنیا ◄← دینار ◄← دارچین
۱۸۱. باک ◄← نیک ◄← کتاب ◄← تانک ◄← کتان ◄← تنبک ◄← بانک ◄← بیات ◄← نبات ◄← کابینت
۱۸۲. گنج ◄← دنج ◄← هند ◄← جنگ ◄← گنجه ◄← نهنگ ◄← گنده ◄← جنگنده
۱۸۳. نوش ◄← نوه ◄← موش ◄← میوه ◄← منشی ◄← میهن ◄← شیوه ◄← شومینه
۱۸۴. نوک ◄← نیک ◄← نمک ◄← کمان ◄← کمین ◄← کامیون
۱۸۵. قاب ◄← قسم ◄← ساق ◄← ماسه ◄← سهام ◄← ساقه ◄← سماق ◄← مسابقه
۱۸۶. مهر ◄← اخم ◄← خام ◄← پاره ◄← خرما ◄← خمره ◄← خامه ◄← خمپاره
۱۸۷. جان ◄← نجف ◄← نان ◄← اسفنج ◄← فنجان ◄← فسنجان
۱۸۸. کمد ◄← نمک ◄← کند ◄← دکان ◄← کمان ◄← نادم ◄← دامن ◄← نمکدان
۱۸۹. سوت ◄← تورم ◄← رستم ◄← سرمه ◄← سوره ◄← مترو ◄← همسر ◄← سمور ◄← تسمه ◄← سورتمه
۱۹۰. حنا ◄← صبح ◄← نصب ◄← حبه ◄← صحنه ◄← انبه ◄← صاحب ◄← صبحانه
۱۹۱. لیز ◄← لبو ◄← ویلا ◄← زیبا ◄← بازو ◄← ویزا ◄← لوزی ◄← زالو ◄← بازی ◄← زابل ◄← لوبیا ◄← زولبیا
۱۹۲. کاج ◄← ساق ◄← کنج ◄← ساکن ◄← جناق ◄← سنجاق ◄← سنجاقک
۱۹۳. ساز ◄← متن ◄← مات ◄← نماز ◄← ماست ◄← زمان ◄← تماس ◄← زمستان
۱۹۴. تانک ◄← کارت ◄← کتان ◄← تانکر ◄← کنترل ◄← کلانتر
۱۹۵. توان ◄← نوبت ◄← وانت ◄← نبات ◄← بانو ◄← آبان ◄← توانا ◄← اتوبان
۱۹۶. پلک ◄← پاک ◄← پیک ◄← پلاک ◄← پلکان ◄← پیکان ◄← پلیکان
۱۹۷. مبل ◄← لبو ◄← ویلا ◄← بومی ◄← لیمو ◄← مایل ◄← لوبیا ◄← آلبوم ◄← موبایل
۱۹۸. سلام ◄← سالم ◄← سالن ◄← نسیم ◄← سینما ◄← سیمان ◄← سلمانی ◄← سلیمان
۱۹۹. جوش ◄← جشن ◄← دوش ◄← شاد ◄← دانش ◄← جواد ◄← جوان ◄← جادو ◄← وجدان ◄← دانشجو


جواب بازی آمیرزا مرحله 200 تا 299

۲۰۰. بوق ◄← قول ◄← قوا ◄← قاب ◄← قلب ◄← لقب ◄← قالب ◄← قلاب ◄← بالا ◄← باقلوا
۲۰۱. شمع ◄← دعا ◄← معنا ◄← معاد ◄← عمان ◄← دانش ◄← مانع ◄← دشمن ◄← معدن ◄← دشنام ◄← شمعدان
۲۰۲. روز ◄← زور ◄← فوری ◄← زیره ◄← وزیر ◄← روزه ◄← فیروزه
۲۰۳. چرم ◄← چمن ◄← چنار ◄← مزار ◄← ارزن ◄← نماز ◄← زمان ◄← چمنزار
۲۰۴. پدر ◄← پند ◄← نوه ◄← درون ◄← نرده ◄← پوند ◄← دوره ◄← پودر ◄← روده ◄← رنده ◄← پونه ◄← پرده ◄← وردنه ◄← پرنده ◄← پرونده
۲۰۵. خام ◄← ملخ ◄← خال ◄← اخم ◄← مورخ ◄← خرما ◄← خاور ◄← خرمالو
۲۰۶. ریگ ◄← دیگ ◄← گرد ◄← دبی ◄← برگ ◄← گدا ◄← دبیر ◄← گاری ◄← دریا ◄← گرداب ◄← بیدار ◄← بادگیر
۲۰۷. زین ◄← زیره ◄← نسیه ◄← نیزه ◄← سینه ◄← سرنیزه
۲۰۸. رخش ◄← دوش ◄← دیو ◄← خیر ◄← خوش ◄← خرد ◄← رشید ◄← شوخی ◄← خرید ◄← درویش ◄← خورشید
۲۰۹. کیش ◄← شیب ◄← کینه ◄← شنبه ◄← بشکه ◄← بیشه ◄← شبکه ◄← یکشنبه
۲۱۰. دست ◄← سبد ◄← بند ◄← داس ◄← بدن ◄← تند ◄← نبات ◄← دبستان
۲۱۱. لگن ◄← لنگ ◄← گاو ◄← گلو ◄← الگو ◄← انگل ◄← واگن ◄← النگو ◄← آنگولا
۲۱۲. فوت ◄← فال ◄← فلوت ◄← بافت ◄← تاول ◄← تابلو ◄← فوتبال
۲۱۳. چاه ◄← نمک ◄← چمن ◄← مکه ◄← نامه ◄← چانه ◄← چکمه ◄← کمانچه
۲۱۴. سوت ◄← راسو ◄← راست ◄← سوار ◄← استوا ◄← اوستا ◄← روستا ◄← استوار
۲۱۵. دشت ◄← آتش ◄← شته ◄← تباه ◄← شاهد ◄← تابه ◄← دهات ◄← بهشت ◄← شتاب ◄← شهادت ◄← بهداشت
۲۱۶. گام ◄← برگ ◄← مرگ ◄← گرم ◄← بهار ◄← گربه ◄← گرما ◄← مربا ◄← بهرام ◄← گرمابه
۲۱۷. چکش ◄← چای ◄← کیش ◄← کاچی ◄← شاکی ◄← شیار ◄← شکار ◄← شریک ◄← کاشی ◄← شکارچی
۲۱۸. رمق ◄← رقم ◄← قرن ◄← نقره ◄← قرآن ◄← نامه ◄← قمار ◄← مناره ◄← منقار ◄← قهرمان
۲۱۹. ترد ◄← ریل ◄← ملت ◄← تیم ◄← دلیر ◄← ملیت ◄← مدیر ◄← دیلم ◄← رتیل ◄← لیتر ◄← تردمیل

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۲۰

 

۲۲۰. جگر ◄← گود ◄← گاو ◄← گدا ◄← گرد ◄← جادو ◄← جارو ◄← جواد ◄← گردو ◄← جادوگر
۲۲۱. سفر ◄← سود ◄← دیس ◄← سفیر ◄← ردیف ◄← فوری ◄← سفید ◄← سرود ◄← یوسف ◄← فرود ◄← فردوسی
۲۲۲. پیک ◄← پلک ◄← کلم ◄← ملک ◄← پلاک ◄← کامل ◄← کلام ◄← لامپ ◄← پیام ◄← المپیک
۲۲۳. نخل ◄← خال ◄← گناه ◄← لانه ◄← نگاه ◄← آهنگ ◄← خاله ◄← انگل ◄← نهال ◄← خانه ◄← گلخانه
۲۲۴. چاپ ◄← تپه ◄← چاه ◄← تنها ◄← پناه ◄← چانه ◄← تپانچه
۲۲۵. شهر ◄← شوهر ◄← ریشه ◄← شیره ◄← شوره ◄← رشوه ◄← شرور ◄← شهریور
۲۲۶. تیم ◄← سطل ◄← ملت ◄← ملیت ◄← لیست ◄← طلسم ◄← تسلیم ◄← مستطیل
۲۲۷. فنر ◄← دیو ◄← دفن ◄← فوری ◄← درون ◄← فرود ◄← نیرو ◄← فرنی ◄← ردیف ◄← نوید ◄← فردین ◄← فریدون
۲۲۸. ریگ ◄← ریل ◄← ریال ◄← نگار ◄← گاری ◄← لنگر ◄← گران ◄← گلنار ◄← گالری ◄← گیلان ◄← نارگیل
۲۲۹. میز ◄← زین ◄← مسیر ◄← مرسی ◄← نسیم ◄← زمین ◄← سرزمین

جواب بازی آمیرزا مرحله 1300 تا 1399
حتما بخوانید

 

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۳۰

۲۳۰. غار ◄← باغ ◄← غرب ◄← مرغ ◄← غایب ◄← غریب ◄← غبار ◄← مربی ◄← امیر ◄← مربا ◄← بیمار ◄← مرغابی
۲۳۱. نگاه ◄← گناه ◄← بانگ ◄← آهنگ ◄← نهنگ ◄← انبه ◄← بنگاه ◄← نگهبان
۲۳۲. پتک ◄← پلک ◄← شال ◄← تشک ◄← پلاک ◄← کاشت ◄← تلاش ◄← پاکت ◄← شکلات ◄← لاکپشت
۲۳۳. هلو ◄← دهل ◄← هدف ◄← فال ◄← هالو ◄← لوده ◄← فولاد ◄← آلوده ◄← فالوده
۲۳۴. نوید ◄← دانه ◄← دهان ◄← دایه ◄← دنیا ◄← دیوان ◄← آینده ◄← ناهید ◄← ادویه ◄← دیوانه
۲۳۵. میز ◄← زین ◄← یزد ◄← مزد ◄← امید ◄← ایزد ◄← زیاد ◄← نیاز ◄← زمین ◄← یزدان ◄← میدان ◄← نامزدی
۲۳۶. قیف ◄← قیر ◄← فرق ◄← فقر ◄← افق ◄← فراق ◄← فقیر ◄← رفیق ◄← آفریقا
۲۳۷. شتر ◄← رشت ◄← نشت ◄← گشت ◄← تنگ ◄← ترش ◄← تراش ◄← ناشر ◄← ارتش ◄← نگار ◄← گران ◄← انگشت ◄← شناگر ◄← انگشتر
۲۳۸. نوش ◄← بانو ◄← انبه ◄← شانه ◄← آشوب ◄← شنبه ◄← شهاب ◄← باهوش ◄← نوشابه
۲۳۹. پلو ◄← پول ◄← لپه ◄← پله ◄← هلو ◄← لانه ◄← نهال ◄← پونه ◄← پناه ◄← هالو ◄← پهلو ◄← پهلوان
۲۴۰. خیر ◄← آوار ◄← خاور ◄← یاور ◄← خیار ◄← رویا ◄← خاویار
۲۴۱. برگ ◄← گاز ◄← ریگ ◄← گرز ◄← زیبا ◄← گاری ◄← بازی ◄← بارز ◄← بزرگ ◄← گراز ◄← بازیگر
۲۴۲. گوش ◄← کور ◄← شورا ◄← روکش ◄← شکار ◄← کشور ◄← گوارش ◄← کاوشگر
۲۴۳. رنج ◄← ناجی ◄← آرنج ◄← جاری ◄← نجار ◄← جنین ◄← انجیر ◄← نارنج ◄← نارنجی
۲۴۴. داس ◄← دنج ◄← جسم ◄← جسد ◄← سمج ◄← جام ◄← سجاد ◄← جامد ◄← سنجد ◄← مسجد ◄← دماسنج
۲۴۵. اسیر ◄← نسیم ◄← مرسی ◄← امیر ◄← سرما ◄← ساری ◄← مسیر ◄← سینما ◄← سیمان ◄← ریسمان ◄← سمینار
۲۴۶. گدا ◄← گاز ◄← زاهد ◄← آگاه ◄← آزاد ◄← گدازه ◄← آزاده ◄← زادگاه
۲۴۷. سوت ◄← سکو ◄← کوک ◄← کتک ◄← واکس ◄← ساکت ◄← سکوت ◄← کاسکت ◄← کاکتوس
۲۴۸. پلو ◄← چال ◄← پوچ ◄← پول ◄← سوپ ◄← چاپ ◄← لوس ◄← سوال ◄← چپاول ◄← چالوس ◄← چاپلوس
۲۴۹. زین ◄← گاز ◄← زنگ ◄← نیاز ◄← آگهی ◄← گیاه ◄← گزنه ◄← نیزه ◄← یگانه ◄← گزینه ◄← انگیزه


پاسخ بازی آمیرزا مرحله 250 تا 299


۲۵۰. انار ◄← آبان ◄← انبر ◄← انبار ◄← نایاب ◄← باران ◄← ایران ◄← انباری ◄← بارانی
۲۵۱. قاب ◄← بالا ◄← قالی ◄← قالب ◄← قلاب ◄← قلابی ◄← بقالی ◄← باقالی
۲۵۲. کره ◄← تکه ◄← کارت ◄← هرات ◄← ترکه ◄← اراک ◄← کاراته
۲۵۳. رخش ◄← شاخ ◄← رخت ◄← خشت ◄← آخرت ◄← تراش ◄← ارتش ◄← خراش ◄← پرخاش ◄← خارپشت
۲۵۴. کور ◄← کولر ◄← شکار ◄← روکش ◄← شورا ◄← کشور ◄← لواش ◄← شلوار ◄← لواشک ◄← شلوارک
۲۵۵. دانا ◄← دانه ◄← زنده ◄← آزاد ◄← زاهد ◄← دهان ◄← آزاده ◄← زاهدان ◄← اندازه
۲۵۶. باج ◄← قاب ◄← جناب ◄← جناق ◄← آبان ◄← اجاق ◄← نقاب ◄← باجناق
۲۵۷. پرز ◄← زیپ ◄← روز ◄← پیش ◄← زور ◄← ورزش ◄← پوزش ◄← وزیر ◄← پیروز ◄← شیپور ◄← پرویز ◄← زیرپوش
۲۵۸. گیس ◄← گاری ◄← ساری ◄← اسیر ◄← سیاه ◄← سایه ◄← گریه ◄← گیره ◄← گیاه ◄← سیگار ◄← سیاره ◄← سیاهرگ
۲۵۹. کاخ ◄← کدو ◄← کود ◄← خدا ◄← خاک ◄← دکور ◄← کارد ◄← خاور ◄← کادو ◄← اردک ◄← خوراک ◄← خودکار

جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۶۰

 

۲۶۰. گوش ◄← گشت ◄← گاو ◄← آشوب ◄← شتاب ◄← گوشت ◄← آبگوشت
۲۶۱. بند ◄← دبی ◄← بدن ◄← نوید ◄← نیرو ◄← درون ◄← بندر ◄← دبیر ◄← نبرد ◄← بیرون ◄← دوربین
۲۶۲. سنگ ◄← گسل ◄← گیس ◄← سالن ◄← انگل ◄← سنگال ◄← گیلاس ◄← گیلان ◄← انگلیس
۲۶۳. فنر ◄← فیل ◄← لیف ◄← ریل ◄← نیرو ◄← فرنی ◄← فوری ◄← نیلوفر
۲۶۴. وزن ◄← گلو ◄← لنز ◄← زنگ ◄← گوزن ◄← گونه ◄← لوزه ◄← وزنه ◄← گزنه ◄← زنگوله
۲۶۵. بشر ◄← امشب ◄← مربا ◄← امیر ◄← مربی ◄← شیار ◄← مباشر ◄← بیمار ◄← ابریشم
۲۶۶. لکه ◄← سکه ◄← کاسه ◄← کلاس ◄← کلاه ◄← هلاک ◄← ساکن ◄← سالن ◄← نهال ◄← لانه ◄← اسکله ◄← کهنسال
۲۶۷. سوت ◄← نشت ◄← ستون ◄← تونس ◄← نشست ◄← روشن ◄← تنور ◄← سنتور ◄← سرنوشت
۲۶۸. بچه ◄← چاه ◄← چرب ◄← آچار ◄← چهار ◄← بهار ◄← ارابه ◄← چابهار
۲۶۹. رخت ◄← خرس ◄← سرخ ◄← سخت ◄← ساخت ◄← سرخک ◄← کارت ◄← ساکت ◄← خاکستر
۲۷۰. گود ◄← گلو ◄← لگد ◄← بدن ◄← بند ◄← گنبد ◄← بلند ◄← بلندگو ◄← گلوبند
۲۷۱. کره ◄← ترکه ◄← برکه ◄← بهتر ◄← تابه ◄← برکت ◄← رکاب ◄← کتاب ◄← رتبه ◄← ربات ◄← کهربا ◄← هکتار ◄← تبهکار
۲۷۲. باک ◄← سبک ◄← کابل ◄← کالا ◄← لباس ◄← کاسب ◄← کلاس ◄← کالباس
۲۷۳. تابه ◄← بیمه ◄← تباه ◄← بیات ◄← ماهی ◄← اهمیت ◄← بامیه ◄← مهتاب ◄← مهتابی
۲۷۴. دوش ◄← شهر ◄← شوهر ◄← دوره ◄← رنده ◄← نرده ◄← شوره ◄← رشوه ◄← دشنه ◄← روشن ◄← روده ◄← شهروند

جواب بازی آمیرزا مرحله  275

 

۲۷۵. پلو ◄← پدر ◄← پول ◄← لودر ◄← دلار ◄← رودل ◄← پودر ◄← پدال ◄← پادو ◄← پارو ◄← دلاور ◄← پولدار
۲۷۶. کرج ◄← رنج ◄← کنج ◄← کاج ◄← نجار ◄← آرنج ◄← نارنج ◄← نارنجک
۲۷۷. موش ◄← گام ◄← گوی ◄← گوش ◄← گاو ◄← گویش ◄← گوشی ◄← میگو ◄← گاومیش
۲۷۸. زود ◄← زوج ◄← دوز ◄← آزاد ◄← جواد ◄← جادو ◄← جواز ◄← آواز ◄← ازدواج
۲۷۹. انار ◄← آرام ◄← نامه ◄← نمره ◄← آرمان ◄← اهرام ◄← مناره ◄← ناهار ◄← راهنما
۲۸۰. مزه ◄← بزم ◄← زهرا ◄← هزار ◄← مزار ◄← بارز ◄← بهار ◄← بهرام ◄← مبارز ◄← مبارزه
۲۸۱. ساس ◄← راسو ◄← سوار ◄← سمور ◄← سمسار ◄← سماور ◄← سوسمار
۲۸۲. شرف ◄← فرش ◄← فنر ◄← سنگ ◄← نفس ◄← سنگر ◄← فشنگ ◄← نرگس ◄← سرنگ ◄← سنگفرش
۲۸۳. قاب ◄← قتل ◄← بالا ◄← قلاب ◄← قالب ◄← اتاق ◄← تقلب ◄← قاتل ◄← تالاب ◄← باتلاق
۲۸۴. کبد ◄← باک ◄← کود ◄← دکور ◄← کارد ◄← ابرو ◄← باکو ◄← کوبا ◄← رکاب ◄← اردک ◄← بودا ◄← کادو ◄← کبود ◄← دارکوب
۲۸۵. قطب ◄← قاب ◄← منطق ◄← نقاب ◄← طناب ◄← باطن ◄← قطبنما
۲۸۶. گود ◄← گوی ◄← دیگ ◄← گیوه ◄← نوید ◄← گونه ◄← گونی ◄← گوینده
۲۸۷. مهم ◄← حکم ◄← مکه ◄← محکم ◄← حاکم ◄← حمام ◄← محاکمه
۲۸۸. قلم ◄← قله ◄← قاب ◄← مبل ◄← قلمه ◄← ابله ◄← قالب ◄← قلاب ◄← لقمه ◄← قبله ◄← ملاقه ◄← مقاله ◄← قابلمه ◄← مقابله
۲۸۹. برکت ◄← رکاب ◄← کتاب ◄← کبیر ◄← ربات ◄← کتری ◄← بیات ◄← باتری ◄← تاریک ◄← باریک ◄← کبریت ◄← تبریک ◄← کتیرا ◄← باکتری
۲۹۰. ماهی ◄← بیوه ◄← بومی ◄← بیمه ◄← میوه ◄← بامیه ◄← آبمیوه
۲۹۱. موش ◄← شوره ◄← شورا ◄← رشوه ◄← ماشه ◄← شوهر ◄← شماره ◄← مشهور ◄← هاشور ◄← هموار ◄← مشاوره
۲۹۲. تند ◄← داس ◄← دست ◄← سند ◄← دانا ◄← استان ◄← استاد ◄← داستان
۲۹۳. لیف ◄← لطف ◄← نفس ◄← فیل ◄← طفل ◄← سطل ◄← فسیل ◄← لطیف ◄← فلسطین
۲۹۴. اسکی ◄← لیست ◄← کاست ◄← کلاس ◄← ساکت ◄← اسکلت ◄← کلیسا ◄← اسکیت ◄← تاکسی ◄← لاستیک
۲۹۵. ریگ ◄← جگر ◄← گیج ◄← گره ◄← گیس ◄← گریه ◄← جیره ◄← گیره ◄← سرگیجه
۲۹۶. زیپ ◄← پیچ ◄← چاه ◄← هیچ ◄← چاپ ◄← چای ◄← پیاز ◄← پیازچه
۲۹۷. توپ ◄← پول ◄← پلو ◄← پتو ◄← پلک ◄← سوپ ◄← پوک ◄← پتک ◄← لوس ◄← توکل ◄← پوست ◄← سکوت ◄← کپسول ◄← تلسکوپ
۲۹۸. سفر ◄← تماس ◄← ماست ◄← فارس ◄← رستم ◄← افسر ◄← سفارت ◄← مسافر ◄← مسافت ◄← اتمسفر ◄← مسافرت
۲۹۹. موسی ◄← مسکو ◄← سویا ◄← ماسک ◄← اسکی ◄← واکس ◄← مساوی ◄← مسواک ◄← اسکیمو

 

برای دیدن جواب بازی آمیرزا مرحله 300 تا 399 بر روی عکس زیر کلیک کنید

جواب بازی آمیرزا 300 تا 399
حل بازی آمیرزا 300 تا 399
برچسب ها: