; متن خاص مفهومی - فاوینو
فاوینو

متن خاص مفهومی

جملات مفهومی و سنگین

جملات مفهومی و خاص با موضعات عرفانی که به دنبال چند جمله کوتاه و بلند با یک جمع بندی خاص می تواننند منظور نویسنده را برای خواننده به بهترین شکل ممکن برساند طرفداران خاص خود ادامه مطلب

مشاهده بیشتر