» خانه » بازی و سرگرمی » جواب بازی فندق مرحله 1 تا 299

جواب بازی فندق مرحله 1 تا 299

بازی ایرانی حدس کلمات با استفاده از حروف داده شده برای مخاطبان یکی از بازی های جذاب و اعتیاد آور برای مخاطبین بازی ها در ایران بوده است. پیدا کردن جواب بازی فندق برای برخی از دوستان سخت و گذر از مراحل بازی فندق برایشان غیرممکن بود . اما با امدن جواب بازی فندق در تمامی مراحل بر آن شدیم تا جواب بازی فندق مرحله 1 تا 299 را در این پست آماده کرده ایم.

 

 

دانلود بازی فندق برای اندروید و ios از گوگل پلی – کافه بازار – سیب اپ و …. برای دانلود هر نسخه روی ایکون مورد نظر کلیک کنید

 

 

 

 

 

جواب بازی فندق مرحله 1


۱. دو ← دود
۲. سد ← سبد
۳. شب ← شیب
۴. آش ← ماش ← شام
۵. خل ← لخت ← تلخ
۶. ریش ← شیر
۷. لپ ← پل ← پلو ← پول
۸. یخ ← سی ← خیس ← سیخ
۹. رز ← مرز ← رزم ← رمز
۱۰. شک ← یک ← کش ← شیک ← کیش
۱۱. نقد ← دفن ← قند ← فندق
۱۲. باک ← بابک ← کباب
۱۳. برگ ← گره ← بره ← برگه ← گربه
۱۴. حفظ ← حفاظ ← حافظ
۱۵. محل ← حمل ← میل ← لحیم ← حلیم
۱۶. کاه ← هوا ← آهک ← کوه ← آهو ← کاوه ← کاهو
۱۷. خرد ← رخت ← ترد ← دختر ← درخت
۱۸. بد ← آب ← ابد ← ادب ← باد
۱۹. کشو ← شکر ← کور ← شور ← روکش ← کشور
۲۰. سفر ← افسر ← فارس
۲۱. شرف ← فرش ← شوفر ← فروش
۲۲. لجن ← لگن ← لنج ← گنج ← جنگل
۲۳. رنج ← آجر ← آرنج ← نجار
۲۴. ستم ← اسم ← اتم ← مات ← تاس ← امت ← تماس ← ماست
۲۵. آخر ← ابر ← خبر ← خراب ← بخار
۲۶. تیر ← ترک ← تیرک ← کتری
۲۷. بال ← لقب ← بقا ← قلب ← قالب ← قلاب
۲۸. شفا ← اشک ← کشف ← کاشف ← شکاف ← کفاش
۲۹. خرس ← سرخ ← خسرو ← خروس
۳۰. اسم ← قسم ← ساق ← قاسم ← سماق
۳۱. سهم ← ماه ← مهسا ← ماسه
۳۲. پا ← پر ← سپر ← پسر ← پارس
۳۳. شهر ← هوش ← رشوه ← شوهر ← شوره
۳۴. سال ← مال ← ملس ← سالم ← سلام
۳۵. شرق ← رقم ← مشق ← قمر ← قشم ← مشرق
۳۶. کرد ← کار ← آرد ← کدر ← کارد ← اردک ← راکد
۳۷. کسر ← سیر ← کرسی ← ریسک ← سیرک
۳۸. هند ← آهن ← دهان ← دانه
۳۹. آبی ← باز ← زیبا ← بازی

جواب بازی فندق مرحله 40


۴۰. تور ← متر ← ترم ← تورم ← مترو
۴۱. ساز ← راز ← گرز ← گاز ← ارز ← گراز ← زاگرس
۴۲. گوش ← رخش ← گور ← خوش ← شوخ ← خرگوش
۴۳. مین ← موم ← یمن ← مینو ← میمون
۴۴. اسب ← بار ← سرب ← سبز ← برس ← سراب ← بازرس ← سرباز
۴۵. شال ← شغل ← الاغ ← شاغل ← شغال ← آشغال
۴۶. بشر ← رشت ← شتر ← ترش ← شربت
۴۷. روی ← صوت ← توری ← صورت ← وصیت ← تصویر ← صورتی
۴۸. اره ← هنر ← رهن ← نهر ← تنها ← انتر ← ترانه ← تهران
۴۹. آلو ← وان ← اول ← ویلا ← وانیل ← لیوان
۵۰. تار ← آفت ← فکر ← کتف ← کارت ← کافر ← راکت ← تفکر ← کفتر ← کفتار
۵۱. وال ← گلو ← گاو ← واگن ← انگل ← گالن ← النگو
۵۲. تیر ← تبر ← ترب ← بیت ← برکت ← کبری ← تبریک ← کبریت
۵۳. بها ← همت ← مته ← بام ← تباه ← مهتاب
۵۴. مار ← منع ← نما ← رمان ← مانع ← عمان ← عمران
۵۵. فاز ← زهر ← زره ← رفاه ← هزار ← زهرا ← زرافه
۵۶. رنگ ← نرخ ← چرخ ← چنگ ← خنگ ← خرچنگ
۵۷. دین ← آدم ← امید ← دنیا ← دامن ← دینام ← میدان
۵۸. نرم ← چمن ← ماچ ← چرم ← چنار ← چمران
۵۹. بال ← آبی ← بیل ← گلاب ← گلابی
۶۰. پتو ← توپ ← نیت ← تیپ ← تیوپ ← پوتین
۶۱. وام ← موش ← پشم ← شامپو
۶۲. خرم ← میخ ← خمیر ← مریخ
۶۳. قرن ← یار ← قیر ← قرآن ← یرقان ← قناری
۶۴. عدس ← دیس ← عید ← سعید ← سعدی
۶۵. ننگ ← منگ ← ننه ← نهنگ ← منگنه
۶۶. نصب ← بنا ← بانو ← صابون
۶۷. متن ← نما ← ضامن ← ضمانت
۶۸. شاه ← وبا ← شهاب ← آشوب ← باهوش
۶۹. یاس ← سیل ← کلاس ← سیکل ← اسکی ← کلیسا
۷۰. کما ← ملک ← کلم ← کلام ← کالا ← کمال ← مالک ← املاک
۷۱. نوه ← جیوه ← هویج ← یونجه
۷۲. زین ← وزن ← تیز ← زینت ← ونیز ← زیتون
۷۳. وان ← نور ← ران ← ناو ← روان ← نوار
۷۴. سکو ← بوس ← سبک ← باک ← ساک ← اسب ← واکس ← بوکس ← کوبا ← کابوس
۷۵. موش ← شام ← ورم ← مار ← امر ← واشر ← شمار ← مشاور
۷۶. باج ← بها ← باجه ← جذاب ← جاذبه
۷۷. پنج ← رنج ← پره ← پهن ← پنجه ← پنجره
۷۸. کشت ← شدت ← دشت ← تشک ← شکست ← دستکش
۷۹. آلو ← لبو ← ابرو ← بلوار

جواب بازی فندق مرحله 80


۸۰. بنا ← اسب ← نجس ← باج ← جنس ← سنجاب
۸۱. رشد ← کره ← دکه ← کدر ← کرد ← دره ← شهرک ← درشکه
۸۲. لاف ← فلک ← فال ← کال ← سفال ← فلاسک
۸۳. نام ← امن ← طاق ← منطق ← مناطق
۸۴. سنا ← مسن ← سیم ← مینا ← نسیم ← یاسمن ← سینما ← سیمان
۸۵. چمن ← دما ← نمد ← دامن ← چمدان
۸۶. زیر ← زری ← زجر ← ریز ← زرین ← زنجیر
۸۷. اتو ← سنت ← اوت ← وات ← توان ← وانت ← سونا ← ساتن ← ستوان
۸۸. اتم ← مست ← ستم ← حسام ← مساحت ← تمساح
۸۹. قبر ← برق ← عرق ← قهر ← عرب ← ربع ← بره ← عقرب ← عقربه
۹۰. بید ← آبی ← ادا ← آداب ← آبادی
۹۱. بدن ← بند ← برد ← نبرد ← بندر
۹۲. ماه ← مزه ← مزد ← ماده ← همزاد
۹۳. چاپ ← پوچ ← چوپان
۹۴. پرش ← شرور ← پرشور ← پرورش
۹۵. ننگ ← ریگ ← نگین ← نیرنگ
۹۶. کار ← کمر ← نمک ← کنار ← کمان ← مکار ← رمان ← کرمان
۹۷. شنا ← نیش ← ناشی ← شانه ← شاهین
۹۸. حیا ← نوح ← حوا ← حنا ← حاوی ← نواحی ← حیوان
۹۹. ترس ← سوت ← تنور ← ستون ← سنتور

جواب بازی فندق مرحله ۱۰۰

۱۰۰. تار ← زور ← راز ← روز ← تراز ← آرزو ← وزارت ← ترازو
۱۰۱. نوه ← نود ← دوده ← دنده ← دونده
۱۰۲. بور ← تور ← برکت ← کبوتر
۱۰۳. چای ← خال ← خالی ← خیال ← یخچال
۱۰۴. پست ← پیت ← پیچ ← چیپس ← پستچی
۱۰۵. سوا ← اوج ← سویا ← یاسوج
۱۰۶. شور ← پیر ← پیرو ← یورش ← پیشرو ← شیپور
۱۰۷. هوا ← آهو ← بها ← بانو ← انبه ← انبوه
۱۰۸. پسر ← توپ ← سوپ ← روس ← پوست ← پرتو ← پرستو
۱۰۹. هشت ← هفت ← شته ← رشته ← شهرت ← فرشته

 

جواب بازی فندق مرحله 110


۱۱۰. ابر ← ابرو ← ربات ← باروت
۱۱۱. قاب ← عقب ← عبا ← عقاب
۱۱۲. ضر ← مضر ← ضمیر ← مریض
۱۱۳. مهر(ماه) ← جام ← جرم ← اهرم ← ماهر ← مجرا ← جامه ← مهاجر
۱۱۴. باز ← ارز ← آزار ← بارز ← ابزار ← بازار
۱۱۵. بار ← آرد ← دار ← رام ← مراد ← مربا ← مدار ← درام ← مادر ← مبدا ← رامبد ← مرداب
۱۱۶. تاس ← سرخ ← تخس ← تراس ← آخرت ← ساخت ← اختر ← راست ← خسارت ← استخر
۱۱۷. وام ← سرم ← امور ← رسوا ← سمور ← راسو ← سرما ← سماور
۱۱۸. ترش ← شتر ← تبر ← برش ← رشت ← شهر ← ترب ← بشر ← شربت ← رتبه ← بهشت ← برشته
۱۱۹. کوه ← هوش ← کشف ← کفش ← شکوه ← شکوفه
۱۲۰. چاه ← قاچ ← چاق ← طاق ← طاقچه
۱۲۱. لیف ← لاف ← فال ← فیلم ← فامیل
۱۲۲. فنس ← فنا ← ناف ← سونا ← فانوس
۱۲۳. سنگ ← هنر ← سنگر ← نرگس ← سرنگ ← گرسنه ← سرهنگ
۱۲۴. ترس ← راست ← رسته ← آستر ← ستاره
۱۲۵. ریا ← یار ← انار ← آریا ← یاران ← ایران
۱۲۶. دور ← رود ← ورود ← دورو ← خودرو
۱۲۷. رهن ← نهر ← راه ← اره ← پاره ← پریا ← پینه ← پنیر ← آینه ← پناه ← پایه ← پیراهن
۱۲۸. شاد ← آتش ← شاهد ← دهات ← شهدا ← هشتاد ← شهادت
۱۲۹. میل ← پیل ← مدل ← پلید ← دیپلم
۱۳۰. درس ← دسر ← آدرس ← سردر ← سردار
۱۳۱. کیش ← شیب ← کاشی ← شاکی ← آبکش ← شکیبا
۱۳۲. ناو ← شیوا ← یواش ← شنوا ← ناشی ← آویشن
۱۳۳. کشو ← آلو ← اشک ← وال ← لاک ← کاوش ← لواش ← لواشک
۱۳۴. خار ← کاخ ← خاک ← آخر ← خوک ← خاور ← خوراک
۱۳۵. سیب ← آسیب ← آسیا ← آسیاب
۱۳۶. سیر ← سریع ← وسیع ← عروس ← عروسی
۱۳۷. بنا ← آبان ← انبر ← انبار ← باران
۱۳۸. دما ← دام ← داد ← مداد ← امداد ← داماد
۱۳۹. بیم ← بام ← آیه ← مایه ← ماهی ← بیمه ← بامیه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1 تا 299
حتما بخوانید

جواب بازی فندق مرحله 140


۱۴۰. دیر ← دوا ← دیو ← یاور ← دریا ← رویا ← داور ← دارو ← راوی ← اردو ← دیوار ← رادیو
۱۴۱. ابر ← باد ← آبی ← دبیر ← بیدار ← ردیاب
۱۴۲. قله ← اهل ← قلم ← قمه ← قلمه ← لقمه ← ماله ← مقاله ← ملاقه
۱۴۳. سال ← سیل ← بیل ← سبیل ← لباس ← سیبل ← سیلاب ← ابلیس
۱۴۴. انگ ← برگ ← ارگ ← گران ← نگار ← بانگ ← آبرنگ
۱۴۵. زین ← لنج ← لجن ← لنز ← جیب ← لیز ← زبل ← زینب ← نجیب ← بنجل ← زنبیل ← زنجبیل
۱۴۶. فاق ← یقه ← قیف ← فقیه ← قیافه ← قافیه
۱۴۷. پوک ← پتک ← پاکت ← تکاپو ← کاپوت
۱۴۸. گیس ← ریگ ← یاس ← گاری ← ساری ← اسیر ← گریس ← سیگار
۱۴۹. گاو ← لگد ← گدا ← گلو ← گود ← گول ← الگو ← دولا ← گودال

حل بازی فندق مرحله 150

۱۵۰. ناز ← وزن ← موز ← زمان ← نماز ← زانو ← آزمون
۱۵۱. آهو ← گره ← گروه ← گوهر ← گواه ← گهواره
۱۵۲. تمر ← متر ← تورم ← مترو ← تومور ← موتور
۱۵۳. وات ← اوت ← کارت ← تکاور
۱۵۴. وان ← تاب ← ناب ← نبات ← نوبت ← بتون ← باتون ← بوتان
۱۵۵. لات ← فلک ← تلف ← کتف ← آفت ← کلفت ← فلاکت ← کفالت
۱۵۶. شوک ← کاوش ← پوشک ← پوشاک
۱۵۷. لنت ← ولت ← نفت ← فلوت ← تلفن ← تونل ← تفلون
۱۵۸. فاز ← نفر ← فنر ← عارف ← رعنا ← فراز ← فرناز ← عرفان ← زعفران
۱۵۹. ختم ← خام ← تخم ← اخم ← خمر ← آخرت ← خمار ← خرما ← خاتم ← مختار
۱۶۰. شنا ← ننه ← نان ← آهن ← نشان ← شانه ← نهان ← نشانه
۱۶۱. عمر ← رفع ← عفو ← مور ← عمو ← عرف ← معرف ← معروف
۱۶۲. ریش ← آتش ← شیر ← آرش ← آتی ← تراش ← شیار ← ارتش ← ترشی ← آشتی ← تایر ← اتریش
۱۶۳. بست ← دست ← دسر ← سبد ← سرب ← سرد ← درست ← بستر ← دربست
۱۶۴. کاج ← آجر ← رنج ← کنج ← آرنج ← نجار ← نارنج ← نارنجک
۱۶۵. هند ← دین ← دنیا ← دانه ← آینه ← هادی ← دایه ← ایده ← ناهید ← آینده
۱۶۶. بقا ← جنب ← باج ← قاب ← ناب ← آقا ← ناجا ← نقاب ← اجاق ← باجناق
۱۶۷. هار ← سری ← ریه ← هراس ← سیاه ← سایه ← سیاره
۱۶۸. کما ← کام ← واکس ← مسکو ← ماسک ← مسواک
۱۶۹. میت ← تیم ← سیم ← تقی ← قیمت ← قسمت ← مقیم ← تیمم ← تقسیم ← مستقیم
۱۷۰. امت ← عمل ← علم ← ملت ← علت ← عام ← عالم ← املت ← عامل ← تعامل ← علامت
۱۷۱. رنگ ← فنر ← نفر ← فنگ ← فرنی ← فرنگی
۱۷۲. مژه ← رژه ← پدر ← مژده ← مرده ← درهم ← پرده ← پژمرده
۱۷۳. رقم ← قبر ← برق ← قهر ← مهر ← قمر ← رمق ← مقبره
۱۷۴. درک ← کدو ← خدا ← کود ← وارد ← راکد ← کادو ← دکور ← خوراک ← خودکار
۱۷۵. سوت ← تپه ← توپ ← هوس ← سوپ ← پوست ← پسته ← پوسته
۱۷۶. جدا ← جسد ← داس ← سند ← جنم ← مسن ← دنج ← سمج ← نماد ← دامن ← جامد ← سجاد ← مسجد ← سنجد ← دماسنج
۱۷۷. دیس ← دیه ← تهی ← دسته ← تهیدست
۱۷۸. سفر ← نفس ← فنس ← رها ← سفره ← سرفه ← رفاه ← فارس ← رسانه ← فرانسه
۱۷۹. اتو ← تور ← روس ← سوت ← راس ← سوار ← اورست ← روستا

پاسخ بازی فندق مرحله 180


۱۸۰. اصل ← خاص ← اهل ← خال ← خلاص ← خالص ← خاله ← خلاصه
۱۸۱. پاس ← سپر ← پسر ← سوا ← پروا ← پارس ← پارو ← پاسور
۱۸۲. قسم ← قوی ← موسی ← مقوی ← موسیقی
۱۸۳. اشک ← آشنا ← انشا ← اشکان ← کاشان
۱۸۴. سال ← کال ← ساک ← الک ← ساکت ← یکتا ← کاست ← تاکسی ← اسکلت ← کلیسا ← اسکیت ← استیک ← استیل ← لاستیک
۱۸۵. جور ← هوا ← جار ← رواج ← جوهر ← وراج ← جارو ← جواهر
۱۸۶. شام ← شمع ← منع ← عمد ← منش ← دعا ← دانش ← معدن ← داعش ← دشمن ← معاد ← عمدا ← دشنام ← شمعدان
۱۸۷. اهل ← حال ← سلاح ← ساحل ← اسلحه
۱۸۸. رمز ← مزه ← زره ← رزم ← زهر ← عمه ← هرمز ← عمره ← مرزه ← مزرعه
۱۸۹. پاک ← کاپ ← پست ← پتک ← نکات ← تکان ← کتان ← تانک ← پاتک ← ساکن ← پستان ← پستانک
۱۹۰. فنر ← نور ← نفر ← فروغ ← روغن ← فرغون
۱۹۱. درز ← رود ← روز ← دره ← هدر ← داور ← دراز ← زهرا ← دوره ← روده ← زرده ← آرزو ← آزرده ← دروازه
۱۹۲. اتم ← علی ← ملات ← ملیت ← علیم ← مایع ← عیال ← تمایل ← تعامل ← تعلیم ← متعالی ← عملیات
۱۹۳. تنگ ← تنش ← نشت ← گشت ← ناگت ← انگشت
۱۹۴. مری ← مار ← کمر ← کرم ← کریم ← اکرم ← ریکا ← امیر ← یاری ← کیمیا ← یاکریم
۱۹۵. بنا ← آبی ← وان ← ناو ← وبا ← یون ← بانو ← بیان ← یابو ← بینوا
۱۹۶. آدم ← مدل ← ملس ← مدت ← تماس ← ماست ← سالم ← سلام ← تامل ← مدال ← سلامت ← دستمال
۱۹۷. بوس ← اسب ← بوت ← سنا ← تاب ← وانت ← ستون ← سونا ← توان ← تونس ← ستوان ← تناسب ← تناوب ← بوتان ← بوستان
۱۹۸. بور ← روی ← کور ← کریم ← کبری ← کبیر ← مرکب ← بومی ← مربی ← کویر ← میکرو ← روبیک ← میکروب
۱۹۹. نیم ← یمن ← ولی ← نیلو ← مینو ← لیمو ← میلیون

جواب بازی فندق مرحله ۲۰۰

۲۰۰. هنر ← نهر ← رهن ← رنج ← جین ← ریه ← هجری ← نیره ← جیره ← نیجریه
۲۰۱. گود ← نود ← دفن ← نفس ← گند ← سود ← سوگند ← گوسفند
۲۰۲. بید ← بند ← برد ← بدن ← دور ← نبرد ← نیرو ← بندر ← درون ← نوید ← بندری ← بیرون ← دوربین
۲۰۳. محو ← حکم ← محک ← حکمت ← موکت ← حکومت
۲۰۴. وقت ← قوت ← قوی ← قوا ← تقی ← تقوا ← قاتی ← یاقوت
۲۰۵. زبل ← بغل ← لبه ← غزل ← غاز ← زاغ ← باغ ← غلبه ← اغلب ← آبله ← بالغ ← زغال ← غزال ← زباله ← بزغاله
۲۰۶. شوم ← نوش ← موش ← دوش ← دشمن ← شنود ← دمنوش
۲۰۷. رشت ← ترش ← شتر ← نشر ← رانش ← نگرش ← ناشر ← انتر ← گرانش ← نگارش ← شناگر ← انگشتر
۲۰۸. تمر ← ترم ← مری ← رحم ← تیر ← حرم ← رحمت ← حریم ← حرمت ← ترحم ← تحریم
۲۰۹. نمک ← مین ← نیک ← کیک ← کمان ← نیما ← مکان ← امین ← کمین ← یکان ← کمانک ← مکانیک
۲۱۰. سرم ← رسم ← ورم ← سوم ← مسیر ← مسری ← مرسی ← موسیر
۲۱۱. هند ← آیه ← یاد ← دیو ← دین ← دهان ← دیوان ← اندوه ← ادویه ← دیوانه
۲۱۲. نام ← زین ← یزد ← مزد ← ناز ← میز ← ایمن ← امید ← زیان ← ایزد ← زمین ← زمان ← نماز ← میدان ← دینام ← میزان ← آنزیم ← نامزدی
۲۱۳. تلف ← ریل ← فیل ← رتیل ← لیتر ← فیلتر
۲۱۴. هدا ← گدا ← گاز ← آگاه ← اهدا ← آزاد ← آزاده ← زادگاه
۲۱۵. ریگ ← گرو ← گلو ← گوی ← لیگ ← یورو ← گوریل ← ویرگول
۲۱۶. رخت ← تار ← فرخ ← آفت ← فاخر ← افترا ← خرافات ← افتخار
۲۱۷. فوت ← فوق ← وقف ← افق ← وفا ← تقوا ← وفات ← توقف ← فتوا ← توافق
۲۱۸. خرم ← درد ← مدد ← خرد ← خرمن ← مخدر ← مردد ← خردمند
۲۱۹. آتش ← تشک ← کیش ← کشت ← شیک ← کاشی ← شاکی ← کاشت ← کشتی ← شکایت

 

جواب بازی فندق مرحله 220


۲۲۰. شکر ← شور ← کار ← آوا ← شکار ← روکش ← آوار ← کشور ← اراک ← واشر ← آشکار ← کارواش
۲۲۱. دور ← رود ← رشد ← شوخ ← خوش ← خیر ← دیش ← شیخ ← رویش ← شوخی ← خویش ← رشید ← خروش ← خرید ← درویش ← خورشید
۲۲۲. زود ← زوج ← موز ← موج ← مجوز ← مزدوج
۲۲۳. شاد ← ادب ← شدت ← شاه ← بها ← شهد ← دشت ← دبه ← تباه ← شتاب ← شهاب ← تابش ← ابهت ← هشتاد ← شهادت ← تشابه ← شباهت ← بهداشت
۲۲۴. تیر ← ترک ← تیرک ← کتری ← حرکت ← حیرت ← تحرک ← تحریک
۲۲۵. شهر ← اره ← آهو ← پرش ← راه ← هوش ← پره ← پشه ← پاره ← شوهر ← شوره ← پوشه ← رشوه ← هاشور ← شاهپور
۲۲۶. سفر ← راس ← ترس ← سفت ← افسر ← فارس ← تاسف ← راست ← تراس ← سفارت
۲۲۷. ران ← سرو ← ساس ← سار ← روان ← راسو ← نوار ← رسوا ← نارس ← سارس ← نارو ← سانس ← سوسن ← سروان ← سنسور ← سانسور
۲۲۸. آرش ← کشو ← اوج ← آجر ← جوش ← جوک ← کرج ← کاج ← کاور ← کاوش ← کورش ← شورا ← جاروکش ← جوشکار
۲۲۹. آرا ← شعر ← عشا ← شرع ← عرش ← شعرا ← شعار ← شعور ← شروع ← شاعر ← اشعار ← اعشار ← عاشورا

جواب بازی پس از باران (تمام مراحل)
حتما بخوانید

جواب بازی فندق مرحله 230


۲۳۰. فال ← ولت ← آفت ← وال ← وات ← الف ← آلو ← اول ← لبو ← فلوت ← بلوا ← بلوف ← بافت ← تابلو ← فوتبال
۲۳۱. چاه ← چاپ ← چاره ← پاره ← چهار ← پارچ ← پاچه ← آچار ← پارچه ← چهارپا
۲۳۲. کاه ← آهک ← زیپ ← کپی ← پیک ← پایه ← کاهی ← پیاز ← کازیه ← پاکیزه
۲۳۳. بار ← ارز ← پاس ← ابر ← زبر ← ساز ← راز ← سرب ← سبز ← پرز ← بارز ← سراب ← سرباز ← بازرس ← بازپس ← بازپرس
۲۳۴. دست ← سوت ← شوت ← سخت ← تخس ← خشت ← سوخت ← دوست ← دوخت ← دستخوش
۲۳۵. ران ← کار ← تاک ← کلر ← کارت ← کنترل ← کارتن ← تانکر ← کلانتر
۲۳۶. قار ← فقر ← فرق ← قیر ← آریا ← ایفا ← فارق ← افقی ← فراق ← فقیر ← رفقا ← رفیق ← فقرا ← ارفاق ← آفریقا
۲۳۷. هتل ← شته ← هشت ← تله ← تلخ ← لخت ← لخته ← شلخته
۲۳۸. لاک ← مال ← کال ← ملک ← کپل ← کلم ← پیل ← پلک ← کمپ ← کامل ← کمال ← مالک ← کلام ← پلاک ← مایل ← کمیل ← لامپ ← پیام ← پیامک ← المپیک
۲۳۹. آتی ← یاس ← سست ← ایست ← سایت ← تاسیس ← سیاست
۲۴۰. جان ← جشن ← دنج ← جواد ← جادو ← دانش ← شنوا ← جوان ← وجدان ← دانشجو
۲۴۱. ضبط ← نبض ← آبان ← باطن ← طناب ← انضباط
۲۴۲. خار ← آخر ← خدا ← نرخ ← شاخ ← خشن ← خراش ← ارشد ← نادر ← خارش ← درخشان
۲۴۳. نان ← نقی ← نوین ← نانو ← قانون ← یونان ← قانونی ← قوانین
۲۴۴. کتب ← باک ← نوک ← کوبا ← باکو ← بانک ← کتاب ← تنبک ← بوتان ← تناوب ← باتون ← تنباکو
۲۴۵. گاو ← رنج ← نور ← جنگ ← گنج ← جگر ← نگار ← جارو ← گران ← نوار ← واگن ← جانور ← انگور ← جنگاور
۲۴۶. مات ← عام ← جام ← تاج ← جمع ← عاج ← تجمع ← جامع ← جماعت ← اجتماع
۲۴۷. اشک ← آرش ← ترک ← ارتش ← تراش ← اراک ← کارت ← راکت ← ترکش ← تشکر ← کشتار ← اشتراک
۲۴۸. رای ← یار ← ریا ← خوی ← رویا ← یاور ← اخیر ← خاور ← راوی ← خیار ← اخوی ← اخروی ← اواخر ← خاویار
۲۴۹. وزن ← نوه ← وزنه ← نیزه ← زینب ← ونیز ← بیوه ← بوزینه

جواب بازی فندق مرحله 250


۲۵۰. پلو ← پول ← هلو ← پهن ← پله ← لپه ← آهن ← پناه ← پهلو ← نوپا ← ناله ← پونه ← لانه ← پهلوان
۲۵۱. دسر ← مرد ← دمر ← گرد ← مرگ ← گرم ← مگس ← سدر ← سردر ← مدرس ← مسگر ← سرگرم ← سرگرد ← سردرگم
۲۵۲. مین ← امن ← ماه ← هما ← وام ← نهم ← نما ← آینه ← ماهی ← مایه ← نیمه ← مایو ← میهن ← نامه ← میوه ← منها ← همایون
۲۵۳. سنا ← شنا ← آشنا ← نشان ← شانس ← آسان ← انسان ← ناشناس
۲۵۴. شهر ← شرم ← مهر ← شمر ← خشم ← شخم ← شرخر ← خرمشهر
۲۵۵. قلم ← چاق ← ماچ ← قلق ← چماق ← چلاق ← قلچماق
۲۵۶. هفت ← لیف ← تهی ← فله ← لیته ← فیله ← تیله ← فتیله
۲۵۷. سکه ← نسل ← لکه ← کنه ← کهن ← کله ← کلاس ← سالن ← کلاه ← کاسه ← هلاک ← نهال ← اسکله ← کهنسال
۲۵۸. سیر ← مری ← ریز ← سری ← زری ← مرز ← سیم ← مسن ← نرم ← زرین ← نسیم ← سرزمین
۲۵۹. طاق ← عطا ← قطع ← طاقت ← قاطع ← قطعات ← تقاطع
۲۶۰. بنا ← ناو ← آبی ← یون ← ربا ← انبر ← ابرو ← بانو ← روبان ← ویران ← بینوا ← بوران ← ناوبر ← بورانی
۲۶۱. مور ← آرم ← یار ← امر ← آهو ← مهیا ← مهار ← ماهر ← اهرم ← امور ← هموار ← مهیار ← امریه ← ارومیه
۲۶۲. آقا ← قاب ← لقب ← قلب ← نقل ← القا ← بالا ← بالن ← باقلا ← ناقلا ← اقبال ← انقلاب
۲۶۳. ساک ← سال ← آهک ← اهل ← الک ← کلک ← کاه ← کلاه ← کلاهک ← کالسکه
۲۶۴. مست ← متر ← سمت ← ستم ← جسم ← سمج ← جرم ← تجسم ← تاجر ← رستم ← اجرت ← سماجت ← جسارت ← مستاجر
۲۶۵. دما ← آرد ← آدم ← فرد ← ترد ← فدا ← مدت ← مفت ← مراد ← مدار ← دفتر ← مادر ← درام ← فردا ← مفرد ← مترادف
۲۶۶. میل ← تیم ← ملت ← ریل ← لیر ← ترم ← مدل ← رتیل ← لیتر ← دریل ← دلیر ← مدیر ← تردمیل
۲۶۷. جدا ← درج ← رواج ← وارد ← وراج ← اردو ← گردو ← جادوگر
۲۶۸. دین ← دیگ ← پند ← گونی ← پوند ← پیوند ← پودینگ ← دوپینگ
۲۶۹. سند ← خرس ← سرد ← روس ← سرخ ← سخن ← خون ← خروس ← خسرو ← سرود ← نخود ← سرخود ← خرسند ← خونسرد

جواب بازی فندق مرحله 270


۲۷۰. ملس ← سیم ← لمس ← ملت ← تیم ← سیل ← میت ← سطل ← لیست ← مسلط ← طلسم ← تسلط ← تسلیم ← مستطیل
۲۷۱. ناس ← بست ← بند ← بدن ← تند ← نبات ← نسبت ← باند ← تناسب ← آبستن ← دبستان
۲۷۲. رهن ← ریه ← هنر ← رای ← انار ← ناهار ← یارانه ← رایانه
۲۷۳. رنگ ← تنگ ← انگ ← گاری ← تایر ← انتر ← گیرا ← یگان ← تینر ← گیتار ← گرانیت
۲۷۴. سوپ ← ولت ← پتو ← پست ← پوک ← کول ← سکو ← لوس ← تپل ← پوست ← توکل ← سکوت ← پولک ← کپسول ← تلسکوپ
۲۷۵. دیو ← سود ← دیس ← سرو ← دروس ← سفید ← یوسف ← فرید ← ردیف ← سفیر ← فرود ← رسید ← روسفید ← فردوسی
۲۷۶. هوا ← نبش ← بانو ← آشوب ← شانه ← انبه ← شنبه ← انبوه ← باهوش ← نوشابه
۲۷۷. کما ← نان ← کام ← دام ← نمد ← نمک ← کمد ← دامن ← کمان ← نماد ← نادم ← اندک ← دکان ← مانند ← نمناک ← مانکن ← نمکدان
۲۷۸. سنت ← تاس ← نشت ← تنه ← ساتن ← تنها ← نشست ← تشنه ← نشسته ← شناسه ← نشاسته
۲۷۹. کهن ← فنا ← کفا ← فنس ← کسف ← کنه ← ناف ← کفن ← ساکن ← کافه ← کاهن ← نسکافه
۲۸۰. بام ← بیل ← بال ← آبی ← مبل ← لیمو ← لابی ← یابو ← ویلا ← آلبوم ← لوبیا ← موبایل
۲۸۱. درب ← ننگ ← برد ← برگ ← نبرد ← گردن ← درنگ ← بندر ← گنبد ← گردنبند
۲۸۲. صفا ← صاف ← صفر ← صرف ← نصف ← ناصر ← صفرا ← انصاف ← انصراف
۲۸۳. نظر ← ناظر ← نظارت ← انتظار
۲۸۴. روی ← زیر ← پری ← روز ← پیر ← زور ← پیرو ← وزیر ← پریز ← پرویز ← پیروی ← پیروز ← پیروزی
۲۸۵. رام ← مار ← کار ← مکار ← ریکا ← اکرم ← کریم ← آرام ← آمار ← آمریکا
۲۸۶. لگن ← لنز ← گول ← گله ← زنگ ← گوزن ← نزول ← زنگوله
۲۸۷. ترب ← تبر ← بیت ← ربا ← ریا ← ربات ← برکت ← اکبر ← رکاب ← بیات ← کبریت ← ترکیب ← تبریک ← بیکار ← باریک ← باتری ← تاریک ← رکابی ← تریاک ← باکتری
۲۸۸. آبی ← بنا ← گناه ← آهنگ ← بانگ ← نگاه ← آگهی ← گیاه ← یگانه ← بیگانه
۲۸۹. جنس ← نجس ← نجف ← آسان ← ناجا ← اسفنج ← اسفناج

جواب بازی فندق مرحله 290


۲۹۰. علت ← عدل ← عادل ← عادت ← ادعا ← عدالت ← تعادل ← اعتدال
۲۹۱. امت ← اسم ← اتم ← ماست ← تماس ← سرما ← سفارت ← مسافر ← مسافت ← متاسف ← مسافرت ← اتمسفر
۲۹۲. نشر ← پرش ← ران ← ریش ← شیر ← نیش ← ناشر ← ناشی ← شیار ← پریا ← پنیر ← رانش ← پریشان
۲۹۳. ریل ← دار ← دیر ← یاد ← بید ← بدل ← دریا ← ریال ← دلبر ← دبیر ← دلار ← دیار ← دلیر ← دریل ← یلدا ← ردیاب ← دریبل ← بیدار ← دلربا ← اردبیل
۲۹۴. فال ← لاف ← فضل ← فضا ← فاضل ← بالا ← الفبا ← فاضلاب
۲۹۵. وفا ← هوا ← آهو ← فدا ← هدف ← هالو ← دولا ← آلوده ← فولاد ← فالوده
۲۹۶. بنا ← تاب ← نیت ← آنی ← نیک ← تانک ← یکتا ← یکان ← کتان ← نکبت ← نیابت ← کابینت
۲۹۷. یمن ← نیم ← نام ← مهم ← نامه ← نیمه ← مایه ← منها ← ایمن ← مینا ← نیما ← امین ← مهمان ← مهمانی
۲۹۸. منش ← موش ← ورم ← نور ← نرمش ← روشن ← نمره ← منور ← منشور ← مشهور ← مهرنوش
۲۹۹. کرم ← کمر ← رسم ← کسر ← مسری ← مرسی ← کسری ← سیرک ← کرسی ← ریسک ← کمیسر ← کریسمس

 

برای دیدن بقیه جواب بازی فندق مرحله 300 تا 599 بر روی لینک مشخص یا عکس زیر کلیک کنید

جواب بازی فندق مرحله 300 تا 599
برچسب ها: