» خانه » بازی و سرگرمی » جواب بازی فندق مرحله 1 تا 299

جواب بازی فندق مرحله 1 تا 299

بازی ایرانی حدس کلمات با استفاده از حروف داده شده برای مخاطبان یکی از بازی های جذاب و اعتیاد آور برای مخاطبین بازی ها در ایران بوده است. پیدا کردن جواب بازی فندق برای برخی از دوستان سخت و گذر از مراحل بازی فندق برایشان غیرممکن بود . اما با امدن جواب بازی فندق در تمامی مراحل بر آن شدیم تا جواب بازی فندق مرحله 1 تا 299 را در این پست آماده کرده ایم.

بازی فندق - راهنمای حل بازی فندوق

بازی فندق – راهنمای حل بازی فندوق

در این مطلب می خوانیم

 

 

دانلود بازی فندق برای اندروید و ios از گوگل پلی – کافه بازار – سیب اپ و …. برای دانلود هر نسخه روی ایکون مورد نظر کلیک کنید

 

 

دانلود مستقیم از کافه بازار

دانلود مستقیم از کافه بازار

دانلود مستقیم از سیب اپ

دانلود مستقیم از سیب اپ

دانلود مستقیم از گوگل پلی

دانلود مستقیم از گوگل پلی

 

 

 

جواب بازی فندق مرحله 1


۱. دو ← دود
۲. سد ← سبد
۳. شب ← شیب
۴. آش ← ماش ← شام
۵. خل ← لخت ← تلخ
۶. ریش ← شیر
۷. لپ ← پل ← پلو ← پول
۸. یخ ← سی ← خیس ← سیخ
۹. رز ← مرز ← رزم ← رمز

حل بازی فندق مرحله 10

۱۰. شک ← یک ← کش ← شیک ← کیش
۱۱. نقد ← دفن ← قند ← فندق
۱۲. باک ← بابک ← کباب
۱۳. برگ ← گره ← بره ← برگه ← گربه
۱۴. حفظ ← حفاظ ← حافظ

حل بازی فندق مرحله 15


۱۵. محل ← حمل ← میل ← لحیم ← حلیم
۱۶. کاه ← هوا ← آهک ← کوه ← آهو ← کاوه ← کاهو
۱۷. خرد ← رخت ← ترد ← دختر ← درخت
۱۸. بد ← آب ← ابد ← ادب ← باد
۱۹. کشو ← شکر ← کور ← شور ← روکش ← کشور

حل بازی فندق مرحله 20

۲۰. سفر ← افسر ← فارس
۲۱. شرف ← فرش ← شوفر ← فروش
۲۲. لجن ← لگن ← لنج ← گنج ← جنگل
۲۳. رنج ← آجر ← آرنج ← نجار
۲۴. ستم ← اسم ← اتم ← مات ← تاس ← امت ← تماس ← ماست

حل بازی فندق مرحله 25


۲۵. آخر ← ابر ← خبر ← خراب ← بخار
۲۶. تیر ← ترک ← تیرک ← کتری
۲۷. بال ← لقب ← بقا ← قلب ← قالب ← قلاب
۲۸. شفا ← اشک ← کشف ← کاشف ← شکاف ← کفاش
۲۹. خرس ← سرخ ← خسرو ← خروس

حل بازی فندق مرحله 30


۳۰. اسم ← قسم ← ساق ← قاسم ← سماق

۳۱. سهم ← ماه ← مهسا ← ماسه
۳۲. پا ← پر ← سپر ← پسر ← پارس
۳۳. شهر ← هوش ← رشوه ← شوهر ← شوره
۳۴. سال ← مال ← ملس ← سالم ← سلام


۳۵. شرق ← رقم ← مشق ← قمر ← قشم ← مشرق
۳۶. کرد ← کار ← آرد ← کدر ← کارد ← اردک ← راکد
۳۷. کسر ← سیر ← کرسی ← ریسک ← سیرک
۳۸. هند ← آهن ← دهان ← دانه
۳۹. آبی ← باز ← زیبا ← بازی

پاسخ بازی فندق مرحله 40


۴۰. تور ← متر ← ترم ← تورم ← مترو
۴۱. ساز ← راز ← گرز ← گاز ← ارز ← گراز ← زاگرس
۴۲. گوش ← رخش ← گور ← خوش ← شوخ ← خرگوش


۴۳. مین ← موم ← یمن ← مینو ← میمون
۴۴. اسب ← بار ← سرب ← سبز ← برس ← سراب ← بازرس ← سرباز

حل بازی فندق مرحله 45


۴۵. شال ← شغل ← الاغ ← شاغل ← شغال ← آشغال
۴۶. بشر ← رشت ← شتر ← ترش ← شربت
۴۷. روی ← صوت ← توری ← صورت ← وصیت ← تصویر ← صورتی
۴۸. اره ← هنر ← رهن ← نهر ← تنها ← انتر ← ترانه ← تهران
۴۹. آلو ← وان ← اول ← ویلا ← وانیل ← لیوان

حل بازی فندق مرحله 50


۵۰. تار ← آفت ← فکر ← کتف ← کارت ← کافر ← راکت ← تفکر ← کفتر ← کفتار
۵۱. وال ← گلو ← گاو ← واگن ← انگل ← گالن ← النگو


۵۲. تیر ← تبر ← ترب ← بیت ← برکت ← کبری ← تبریک ← کبریت
۵۳. بها ← همت ← مته ← بام ← تباه ← مهتاب
۵۴. مار ← منع ← نما ← رمان ← مانع ← عمان ← عمران

حل بازی فندق مرحله 55


۵۵. فاز ← زهر ← زره ← رفاه ← هزار ← زهرا ← زرافه
۵۶. رنگ ← نرخ ← چرخ ← چنگ ← خنگ ← خرچنگ

جواب بازی فندوق


۵۷. دین ← آدم ← امید ← دنیا ← دامن ← دینام ← میدان
۵۸. نرم ← چمن ← ماچ ← چرم ← چنار ← چمران
۵۹. بال ← آبی ← بیل ← گلاب ← گلابی

حل بازی فندق مرحله 60


۶۰. پتو ← توپ ← نیت ← تیپ ← تیوپ ← پوتین
۶۱. وام ← موش ← پشم ← شامپو
۶۲. خرم ← میخ ← خمیر ← مریخ
۶۳. قرن ← یار ← قیر ← قرآن ← یرقان ← قناری
۶۴. عدس ← دیس ← عید ← سعید ← سعدی

حل بازی فندق مرحله 65


۶۵. ننگ ← منگ ← ننه ← نهنگ ← منگنه
۶۶. نصب ← بنا ← بانو ← صابون
۶۷. متن ← نما ← ضامن ← ضمانت
۶۸. شاه ← وبا ← شهاب ← آشوب ← باهوش
۶۹. یاس ← سیل ← کلاس ← سیکل ← اسکی ← کلیسا

پاسخ بازی فندق مرحله 70


۷۰. کما ← ملک ← کلم ← کلام ← کالا ← کمال ← مالک ← املاک
۷۱. نوه ← جیوه ← هویج ← یونجه
۷۲. زین ← وزن ← تیز ← زینت ← ونیز ← زیتون


۷۳. وان ← نور ← ران ← ناو ← روان ← نوار
۷۴. سکو ← بوس ← سبک ← باک ← ساک ← اسب ← واکس ← بوکس ← کوبا ← کابوس

حل بازی فندق مرحله 75


۷۵. موش ← شام ← ورم ← مار ← امر ← واشر ← شمار ← مشاور
۷۶. باج ← بها ← باجه ← جذاب ← جاذبه
جواب بازی فندق مرحلخ ۷۷. پنج ← رنج ← پره ← پهن ← پنجه ← پنجره
۷۸. کشت ← شدت ← دشت ← تشک ← شکست ← دستکش
۷۹. آلو ← لبو ← ابرو ← بلوار

حل بازی فندق مرحله 80


۸۰. بنا ← اسب ← نجس ← باج ← جنس ← سنجاب
۸۱. رشد ← کره ← دکه ← کدر ← کرد ← دره ← شهرک ← درشکه
۸۲. لاف ← فلک ← فال ← کال ← سفال ← فلاسک
۸۳. نام ← امن ← طاق ← منطق ← مناطق
۸۴. سنا ← مسن ← سیم ← مینا ← نسیم ← یاسمن ← سینما ← سیمان

حل بازی فندق مرحله 85


۸۵. چمن ← دما ← نمد ← دامن ← چمدان
۸۶. زیر ← زری ← زجر ← ریز ← زرین ← زنجیر


۸۷. اتو ← سنت ← اوت ← وات ← توان ← وانت ← سونا ← ساتن ← ستوان
۸۸. اتم ← مست ← ستم ← حسام ← مساحت ← تمساح
۸۹. قبر ← برق ← عرق ← قهر ← عرب ← ربع ← بره ← عقرب ← عقربه

حل بازی فندق مرحله 90


۹۰. بید ← آبی ← ادا ← آداب ← آبادی
۹۱. بدن ← بند ← برد ← نبرد ← بندر
۹۲. ماه ← مزه ← مزد ← ماده ← همزاد
۹۳. چاپ ← پوچ ← چوپان
۹۴. پرش ← شرور ← پرشور ← پرورش


۹۵. ننگ ← ریگ ← نگین ← نیرنگ
۹۶. کار ← کمر ← نمک ← کنار ← کمان ← مکار ← رمان ← کرمان
۹۷. شنا ← نیش ← ناشی ← شانه ← شاهین
۹۸. حیا ← نوح ← حوا ← حنا ← حاوی ← نواحی ← حیوان
۹۹. ترس ← سوت ← تنور ← ستون ← سنتور

حل بازی فندق مرحله ۱۰۰

جواب بازی فندق مرحله ۱۰۰. تار ← زور ← راز ← روز ← تراز ← آرزو ← وزارت ← ترازو
۱۰۱. نوه ← نود ← دوده ← دنده ← دونده
۱۰۲. بور ← تور ← برکت ← کبوتر


۱۰۳. چای ← خال ← خالی ← خیال ← یخچال
۱۰۴. پست ← پیت ← پیچ ← چیپس ← پستچی
۱۰۵. سوا ← اوج ← سویا ← یاسوج


۱۰۶. شور ← پیر ← پیرو ← یورش ← پیشرو ← شیپور
۱۰۷. هوا ← آهو ← بها ← بانو ← انبه ← انبوه
۱۰۸. پسر ← توپ ← سوپ ← روس ← پوست ← پرتو ← پرستو
۱۰۹. هشت ← هفت ← شته ← رشته ← شهرت ← فرشته

 

راهنمای پاسخ بازی فندق مرحله 110


۱۱۰. ابر ← ابرو ← ربات ← باروت
۱۱۱. قاب ← عقب ← عبا ← عقاب
۱۱۲. ضر ← مضر ← ضمیر ← مریض
۱۱۳. مهر(ماه) ← جام ← جرم ← اهرم ← ماهر ← مجرا ← جامه ← مهاجر
۱۱۴. باز ← ارز ← آزار ← بارز ← ابزار ← بازار

حل بازی فندق مرحله 155


۱۱۵. بار ← آرد ← دار ← رام ← مراد ← مربا ← مدار ← درام ← مادر ← مبدا ← رامبد ← مرداب
۱۱۶. تاس ← سرخ ← تخس ← تراس ← آخرت ← ساخت ← اختر ← راست ← خسارت ← استخر


۱۱۷. وام ← سرم ← امور ← رسوا ← سمور ← راسو ← سرما ← سماور
۱۱۸. ترش ← شتر ← تبر ← برش ← رشت ← شهر ← ترب ← بشر ← شربت ← رتبه ← بهشت ← برشته
۱۱۹. کوه ← هوش ← کشف ← کفش ← شکوه ← شکوفه

حل بازی فندق مرحله 120


۱۲۰. چاه ← قاچ ← چاق ← طاق ← طاقچه
۱۲۱. لیف ← لاف ← فال ← فیلم ← فامیل
۱۲۲. فنس ← فنا ← ناف ← سونا ← فانوس
۱۲۳. سنگ ← هنر ← سنگر ← نرگس ← سرنگ ← گرسنه ← سرهنگ
۱۲۴. ترس ← راست ← رسته ← آستر ← ستاره

جواب بازی باقلوا تمام مراحل ✅ حل بازی باقلوا مرحله 1 تا 1135 ✅
حتما بخوانید


۱۲۵. ریا ← یار ← انار ← آریا ← یاران ← ایران
۱۲۶. دور ← رود ← ورود ← دورو ← خودرو
۱۲۷. رهن ← نهر ← راه ← اره ← پاره ← پریا ← پینه ← پنیر ← آینه ← پناه ← پایه ← پیراهن
۱۲۸. شاد ← آتش ← شاهد ← دهات ← شهدا ← هشتاد ← شهادت
۱۲۹. میل ← پیل ← مدل ← پلید ← دیپلم

حل بازی فندق مرحله 130


۱۳۰. درس ← دسر ← آدرس ← سردر ← سردار
۱۳۱. کیش ← شیب ← کاشی ← شاکی ← آبکش ← شکیبا
۱۳۲. ناو ← شیوا ← یواش ← شنوا ← ناشی ← آویشن


۱۳۳. کشو ← آلو ← اشک ← وال ← لاک ← کاوش ← لواش ← لواشک
۱۳۴. خار ← کاخ ← خاک ← آخر ← خوک ← خاور ← خوراک
۱۳۵. سیب ← آسیب ← آسیا ← آسیاب


۱۳۶. سیر ← سریع ← وسیع ← عروس ← عروسی
۱۳۷. بنا ← آبان ← انبر ← انبار ← باران
۱۳۸. دما ← دام ← داد ← مداد ← امداد ← داماد
۱۳۹. بیم ← بام ← آیه ← مایه ← ماهی ← بیمه ← بامیه

کد تقلب بازی فندق مرحله 140


۱۴۰. دیر ← دوا ← دیو ← یاور ← دریا ← رویا ← داور ← دارو ← راوی ← اردو ← دیوار ← رادیو
۱۴۱. ابر ← باد ← آبی ← دبیر ← بیدار ← ردیاب
۱۴۲. قله ← اهل ← قلم ← قمه ← قلمه ← لقمه ← ماله ← مقاله ← ملاقه


۱۴۳. سال ← سیل ← بیل ← سبیل ← لباس ← سیبل ← سیلاب ← ابلیس
۱۴۴. انگ ← برگ ← ارگ ← گران ← نگار ← بانگ ← آبرنگ

حل بازی فندق مرحله 145


۱۴۵. زین ← لنج ← لجن ← لنز ← جیب ← لیز ← زبل ← زینب ← نجیب ← بنجل ← زنبیل ← زنجبیل
۱۴۶. فاق ← یقه ← قیف ← فقیه ← قیافه ← قافیه
۱۴۷. پوک ← پتک ← پاکت ← تکاپو ← کاپوت


۱۴۸. گیس ← ریگ ← یاس ← گاری ← ساری ← اسیر ← گریس ← سیگار
۱۴۹. گاو ← لگد ← گدا ← گلو ← گود ← گول ← الگو ← دولا ← گودال

حل بازی فندق مرحله 150

۱۵۰. ناز ← وزن ← موز ← زمان ← نماز ← زانو ← آزمون
۱۵۱. آهو ← گره ← گروه ← گوهر ← گواه ← گهواره
۱۵۲. تمر ← متر ← تورم ← مترو ← تومور ← موتور
۱۵۳. وات ← اوت ← کارت ← تکاور


۱۵۴. وان ← تاب ← ناب ← نبات ← نوبت ← بتون ← باتون ← بوتان
۱۵۵. لات ← فلک ← تلف ← کتف ← آفت ← کلفت ← فلاکت ← کفالت
۱۵۶. شوک ← کاوش ← پوشک ← پوشاک


۱۵۷. لنت ← ولت ← نفت ← فلوت ← تلفن ← تونل ← تفلون
۱۵۸. فاز ← نفر ← فنر ← عارف ← رعنا ← فراز ← فرناز ← عرفان ← زعفران
۱۵۹. ختم ← خام ← تخم ← اخم ← خمر ← آخرت ← خمار ← خرما ← خاتم ← مختار

حل بازی فندق مرحله 160


۱۶۰. شنا ← ننه ← نان ← آهن ← نشان ← شانه ← نهان ← نشانه
۱۶۱. عمر ← رفع ← عفو ← مور ← عمو ← عرف ← معرف ← معروف
۱۶۲. ریش ← آتش ← شیر ← آرش ← آتی ← تراش ← شیار ← ارتش ← ترشی ← آشتی ← تایر ← اتریش
۱۶۳. بست ← دست ← دسر ← سبد ← سرب ← سرد ← درست ← بستر ← دربست
۱۶۴. کاج ← آجر ← رنج ← کنج ← آرنج ← نجار ← نارنج ← نارنجک

حل بازی فندق مرحله 165


۱۶۵. هند ← دین ← دنیا ← دانه ← آینه ← هادی ← دایه ← ایده ← ناهید ← آینده
۱۶۶. بقا ← جنب ← باج ← قاب ← ناب ← آقا ← ناجا ← نقاب ← اجاق ← باجناق
۱۶۷. هار ← سری ← ریه ← هراس ← سیاه ← سایه ← سیاره


۱۶۸. کما ← کام ← واکس ← مسکو ← ماسک ← مسواک
۱۶۹. میت ← تیم ← سیم ← تقی ← قیمت ← قسمت ← مقیم ← تیمم ← تقسیم ← مستقیم

حل بازی فندق مرحله 170


جواب بازی فندق مرحله ۱۷۰. امت ← عمل ← علم ← ملت ← علت ← عام ← عالم ← املت ← عامل ← تعامل ← علامت
۱۷۱. رنگ ← فنر ← نفر ← فنگ ← فرنی ← فرنگی
۱۷۲. مژه ← رژه ← پدر ← مژده ← مرده ← درهم ← پرده ← پژمرده


۱۷۳. رقم ← قبر ← برق ← قهر ← مهر ← قمر ← رمق ← مقبره
۱۷۴. درک ← کدو ← خدا ← کود ← وارد ← راکد ← کادو ← دکور ← خوراک ← خودکار

حل بازی فندق مرحله 175


۱۷۵. سوت ← تپه ← توپ ← هوس ← سوپ ← پوست ← پسته ← پوسته
۱۷۶. جدا ← جسد ← داس ← سند ← جنم ← مسن ← دنج ← سمج ← نماد ← دامن ← جامد ← سجاد ← مسجد ← سنجد ← دماسنج
۱۷۷. دیس ← دیه ← تهی ← دسته ← تهیدست


۱۷۸. سفر ← نفس ← فنس ← رها ← سفره ← سرفه ← رفاه ← فارس ← رسانه ← فرانسه
۱۷۹. اتو ← تور ← روس ← سوت ← راس ← سوار ← اورست ← روستا

پاسخ بازی فندق مرحله 180


۱۸۰. اصل ← خاص ← اهل ← خال ← خلاص ← خالص ← خاله ← خلاصه
۱۸۱. پاس ← سپر ← پسر ← سوا ← پروا ← پارس ← پارو ← پاسور
۱۸۲. قسم ← قوی ← موسی ← مقوی ← موسیقی


۱۸۳. اشک ← آشنا ← انشا ← اشکان ← کاشان
۱۸۴. سال ← کال ← ساک ← الک ← ساکت ← یکتا ← کاست ← تاکسی ← اسکلت ← کلیسا ← اسکیت ← استیک ← استیل ← لاستیک

حل بازی فندق مرحله 185


۱۸۵. جور ← هوا ← جار ← رواج ← جوهر ← وراج ← جارو ← جواهر
۱۸۶. شام ← شمع ← منع ← عمد ← منش ← دعا ← دانش ← معدن ← داعش ← دشمن ← معاد ← عمدا ← دشنام ← شمعدان
۱۸۷. اهل ← حال ← سلاح ← ساحل ← اسلحه


۱۸۸. رمز ← مزه ← زره ← رزم ← زهر ← عمه ← هرمز ← عمره ← مرزه ← مزرعه
۱۸۹. پاک ← کاپ ← پست ← پتک ← نکات ← تکان ← کتان ← تانک ← پاتک ← ساکن ← پستان ← پستانک

حل بازی فندق مرحله 190


۱۹۰. فنر ← نور ← نفر ← فروغ ← روغن ← فرغون
۱۹۱. درز ← رود ← روز ← دره ← هدر ← داور ← دراز ← زهرا ← دوره ← روده ← زرده ← آرزو ← آزرده ← دروازه


۱۹۲. اتم ← علی ← ملات ← ملیت ← علیم ← مایع ← عیال ← تمایل ← تعامل ← تعلیم ← متعالی ← عملیات
۱۹۳. تنگ ← تنش ← نشت ← گشت ← ناگت ← انگشت
۱۹۴. مری ← مار ← کمر ← کرم ← کریم ← اکرم ← ریکا ← امیر ← یاری ← کیمیا ← یاکریم

حل بازی فندق مرحله 195


۱۹۵. بنا ← آبی ← وان ← ناو ← وبا ← یون ← بانو ← بیان ← یابو ← بینوا
۱۹۶. آدم ← مدل ← ملس ← مدت ← تماس ← ماست ← سالم ← سلام ← تامل ← مدال ← سلامت ← دستمال


۱۹۷. بوس ← اسب ← بوت ← سنا ← تاب ← وانت ← ستون ← سونا ← توان ← تونس ← ستوان ← تناسب ← تناوب ← بوتان ← بوستان.
۱۹۸. بور ← روی ← کور ← کریم ← کبری ← کبیر ← مرکب ← بومی ← مربی ← کویر ← میکرو ← روبیک ← میکروب
۱۹۹. نیم ← یمن ← ولی ← نیلو ← مینو ← لیمو ← میلیون

کد تقلب بازی فندق مرحله ۲۰۰

جواب بازی فندق مرحله ۲۰۰. هنر ← نهر ← رهن ← رنج ← جین ← ریه ← هجری ← نیره ← جیره ← نیجریه
۲۰۱. گود ← نود ← دفن ← نفس ← گند ← سود ← سوگند ← گوسفند


۲۰۲. بید ← بند ← برد ← بدن ← دور ← نبرد ← نیرو ← بندر ← درون ← نوید ← بندری ← بیرون ← دوربین
۲۰۳. محو ← حکم ← محک ← حکمت ← موکت ← حکومت.
۲۰۴. وقت ← قوت ← قوی ← قوا ← تقی ← تقوا ← قاتی ← یاقوت

حل بازی فندق مرحله 205

۲۰۵. زبل ← بغل ← لبه ← غزل ← غاز ← زاغ ← باغ ← غلبه ← اغلب ← آبله ← بالغ ← زغال ← غزال ← زباله ← بزغاله
۲۰۶. شوم ← نوش ← موش ← دوش ← دشمن ← شنود ← دمنوش.


۲۰۷. رشت ← ترش ← شتر ← نشر ← رانش ← نگرش ← ناشر ← انتر ← گرانش ← نگارش ← شناگر ← انگشتر
۲۰۸. تمر ← ترم ← مری ← رحم ← تیر ← حرم ← رحمت ← حریم ← حرمت ← ترحم ← تحریم


۲۰۹. نمک ← مین ← نیک ← کیک ← کمان ← نیما ← مکان ← امین ← کمین ← یکان ← کمانک ← مکانیک

حل بازی فندق مرحله 210


۲۱۰. سرم ← رسم ← ورم ← سوم ← مسیر ← مسری ← مرسی ← موسیر
۲۱۱. هند ← آیه ← یاد ← دیو ← دین ← دهان ← دیوان ← اندوه ← ادویه ← دیوانه
۲۱۲. نام ← زین ← یزد ← مزد ← ناز ← میز ← ایمن ← امید ← زیان ← ایزد ← زمین ← زمان ← نماز ← میدان ← دینام ← میزان ← آنزیم ← نامزدی
۲۱۳. تلف ← ریل ← فیل ← رتیل ← لیتر ← فیلتر.


۲۱۴. هدا ← گدا ← گاز ← آگاه ← اهدا ← آزاد ← آزاده ← زادگاه
۲۱۵. ریگ ← گرو ← گلو ← گوی ← لیگ ← یورو ← گوریل ← ویرگول.
۲۱۶. رخت ← تار ← فرخ ← آفت ← فاخر ← افترا ← خرافات ← افتخار


۲۱۷. فوت ← فوق ← وقف ← افق ← وفا ← تقوا ← وفات ← توقف ← فتوا ← توافق
۲۱۸. خرم ← درد ← مدد ← خرد ← خرمن ← مخدر ← مردد ← خردمند
۲۱۹. آتش ← تشک ← کیش ← کشت ← شیک ← کاشی ← شاکی ← کاشت ← کشتی ← شکایت.

پاسخ بازی فندق مرحله 220


جواب بازی فندق مرحله   ۲۲۰. شکر ← شور ← کار ← آوا ← شکار ← روکش ← آوار ← کشور ← اراک ← واشر ← آشکار ← کارواش
۲۲۱. دور ← رود ← رشد ← شوخ ← خوش ← خیر ← دیش ← شیخ ← رویش ← شوخی ← خویش ← رشید ← خروش ← خرید ← درویش ← خورشید
۲۲۲. زود ← زوج ← موز ← موج ← مجوز ← مزدوج.


۲۲۳. شاد ← ادب ← شدت ← شاه ← بها ← شهد ← دشت ← دبه ← تباه ← شتاب ← شهاب ← تابش ← ابهت ← هشتاد ← شهادت ← تشابه ← شباهت ← بهداشت
۲۲۴. تیر ← ترک ← تیرک ← کتری ← حرکت ← حیرت ← تحرک ← تحریک

جواب بازی فندق تمام مراحل | پاسخ همه سوالات بازی فندق| (آپدیت اردیبهشت)
حتما بخوانید

حل بازی فندق مرحله 225


جواب بازی فندق مرحله   ۲۲۵. شهر ← اره ← آهو ← پرش ← راه ← هوش ← پره ← پشه ← پاره ← شوهر ← شوره ← پوشه ← رشوه ← هاشور ← شاهپور
۲۲۶. سفر ← راس ← ترس ← سفت ← افسر ← فارس ← تاسف ← راست ← تراس ← سفارت


۲۲۷. ران ← سرو ← ساس ← سار ← روان ← راسو ← نوار ← رسوا ← نارس ← سارس ← نارو ← سانس ← سوسن ← سروان ← سنسور ← سانسور
۲۲۸. آرش ← کشو ← اوج ← آجر ← جوش ← جوک ← کرج ← کاج ← کاور ← کاوش ← کورش ← شورا ← جاروکش ← جوشکار


۲۲۹. آرا ← شعر ← عشا ← شرع ← عرش ← شعرا ← شعار ← شعور ← شروع ← شاعر ← اشعار ← اعشار ← عاشورا

راهنمای بازی فندوق مرحله 230


جواب بازی فندق مرحله   ۲۳۰. فال ← ولت ← آفت ← وال ← وات ← الف ← آلو ← اول ← لبو ← فلوت ← بلوا ← بلوف ← بافت ← تابلو ← فوتبال
۲۳۱. چاه ← چاپ ← چاره ← پاره ← چهار ← پارچ ← پاچه ← آچار ← پارچه ← چهارپا
۲۳۲. کاه ← آهک ← زیپ ← کپی ← پیک ← پایه ← کاهی ← پیاز ← کازیه ← پاکیزه


۲۳۳. بار ← ارز ← پاس ← ابر ← زبر ← ساز ← راز ← سرب ← سبز ← پرز ← بارز ← سراب ← سرباز ← بازرس ← بازپس ← بازپرس
۲۳۴. دست ← سوت ← شوت ← سخت ← تخس ← خشت ← سوخت ← دوست ← دوخت ← دستخوش

حل بازی فندوق مرحله 235


۲۳۵. ران ← کار ← تاک ← کلر ← کارت ← کنترل ← کارتن ← تانکر ← کلانتر
۲۳۶. قار ← فقر ← فرق ← قیر ← آریا ← ایفا ← فارق ← افقی ← فراق ← فقیر ← رفقا ← رفیق ← فقرا ← ارفاق ← آفریقا
۲۳۷. هتل ← شته ← هشت ← تله ← تلخ ← لخت ← لخته ← شلخته


۲۳۸. لاک ← مال ← کال ← ملک ← کپل ← کلم ← پیل ← پلک ← کمپ ← کامل ← کمال ← مالک ← کلام ← پلاک ← مایل ← کمیل ← لامپ ← پیام ← پیامک ← المپیک
۲۳۹. آتی ← یاس ← سست ← ایست ← سایت ← تاسیس ← سیاست.

حل بازی فندق مرحله 240


۲۴۰. جان ← جشن ← دنج ← جواد ← جادو ← دانش ← شنوا ← جوان ← وجدان ← دانشجو
۲۴۱. ضبط ← نبض ← آبان ← باطن ← طناب ← انضباط


۲۴۲. خار ← آخر ← خدا ← نرخ ← شاخ ← خشن ← خراش ← ارشد ← نادر ← خارش ← درخشان
۲۴۳. نان ← نقی ← نوین ← نانو ← قانون ← یونان ← قانونی ← قوانین


۲۴۴. کتب ← باک ← نوک ← کوبا ← باکو ← بانک ← کتاب ← تنبک ← بوتان ← تناوب ← باتون ← تنباکو

حل بازی فندق مرحله 245


۲۴۵. گاو ← رنج ← نور ← جنگ ← گنج ← جگر ← نگار ← جارو ← گران ← نوار ← واگن ← جانور ← انگور ← جنگاور
۲۴۶. مات ← عام ← جام ← تاج ← جمع ← عاج ← تجمع ← جامع ← جماعت ← اجتماع.


۲۴۷. اشک ← آرش ← ترک ← ارتش ← تراش ← اراک ← کارت ← راکت ← ترکش ← تشکر ← کشتار ← اشتراک
۲۴۸. رای ← یار ← ریا ← خوی ← رویا ← یاور ← اخیر ← خاور ← راوی ← خیار ← اخوی ← اخروی ← اواخر ← خاویار.
۲۴۹. وزن ← نوه ← وزنه ← نیزه ← زینب ← ونیز ← بیوه ← بوزینه

پاسخ بازی فندوق مرحله 250


۲۵۰. پلو ← پول ← هلو ← پهن ← پله ← لپه ← آهن ← پناه ← پهلو ← نوپا ← ناله ← پونه ← لانه ← پهلوان


۲۵۱. دسر ← مرد ← دمر ← گرد ← مرگ ← گرم ← مگس ← سدر ← سردر ← مدرس ← مسگر ← سرگرم ← سرگرد ← سردرگم
۲۵۲. مین ← امن ← ماه ← هما ← وام ← نهم ← نما ← آینه ← ماهی ← مایه ← نیمه ← مایو ← میهن ← نامه ← میوه ← منها ← همایون.
۲۵۳. سنا ← شنا ← آشنا ← نشان ← شانس ← آسان ← انسان ← ناشناس


۲۵۴. شهر ← شرم ← مهر ← شمر ← خشم ← شخم ← شرخر ← خرمشهر

حل بازی فندق مرحله 255


۲۵۵. قلم ← چاق ← ماچ ← قلق ← چماق ← چلاق ← قلچماق
۲۵۶. هفت ← لیف ← تهی ← فله ← لیته ← فیله ← تیله ← فتیله


۲۵۷. سکه ← نسل ← لکه ← کنه ← کهن ← کله ← کلاس ← سالن ← کلاه ← کاسه ← هلاک ← نهال ← اسکله ← کهنسال.
۲۵۸. سیر ← مری ← ریز ← سری ← زری ← مرز ← سیم ← مسن ← نرم ← زرین ← نسیم ← سرزمین


۲۵۹. طاق ← عطا ← قطع ← طاقت ← قاطع ← قطعات ← تقاطع

حل بازی فندق مرحله 260


۲۶۰. بنا ← ناو ← آبی ← یون ← ربا ← انبر ← ابرو ← بانو ← روبان ← ویران ← بینوا ← بوران ← ناوبر ← بورانی
۲۶۱. مور ← آرم ← یار ← امر ← آهو ← مهیا ← مهار ← ماهر ← اهرم ← امور ← هموار ← مهیار ← امریه ← ارومیه


۲۶۲. آقا ← قاب ← لقب ← قلب ← نقل ← القا ← بالا ← بالن ← باقلا ← ناقلا ← اقبال ← انقلاب
۲۶۳. ساک ← سال ← آهک ← اهل ← الک ← کلک ← کاه ← کلاه ← کلاهک ← کالسکه


۲۶۴. مست ← متر ← سمت ← ستم ← جسم ← سمج ← جرم ← تجسم ← تاجر ← رستم ← اجرت ← سماجت ← جسارت ← مستاجر

حل بازی فندوق مرحله 265


۲۶۵. دما ← آرد ← آدم ← فرد ← ترد ← فدا ← مدت ← مفت ← مراد ← مدار ← دفتر ← مادر ← درام ← فردا ← مفرد ← مترادف
۲۶۶. میل ← تیم ← ملت ← ریل ← لیر ← ترم ← مدل ← رتیل ← لیتر ← دریل ← دلیر ← مدیر ← تردمیل
۲۶۷. جدا ← درج ← رواج ← وارد ← وراج ← اردو ← گردو ← جادوگر


۲۶۸. دین ← دیگ ← پند ← گونی ← پوند ← پیوند ← پودینگ ← دوپینگ
۲۶۹. سند ← خرس ← سرد ← روس ← سرخ ← سخن ← خون ← خروس ← خسرو ← سرود ← نخود ← سرخود ← خرسند ← خونسرد

پاسخ بازی فندق مرحله 270


جواب بازی فندق مرحله  ۲۷۰. ملس ← سیم ← لمس ← ملت ← تیم ← سیل ← میت ← سطل ← لیست ← مسلط ← طلسم ← تسلط ← تسلیم ← مستطیل
۲۷۱. ناس ← بست ← بند ← بدن ← تند ← نبات ← نسبت ← باند ← تناسب ← آبستن ← دبستان
۲۷۲. رهن ← ریه ← هنر ← رای ← انار ← ناهار ← یارانه ← رایانه


۲۷۳. رنگ ← تنگ ← انگ ← گاری ← تایر ← انتر ← گیرا ← یگان ← تینر ← گیتار ← گرانیت
۲۷۴. سوپ ← ولت ← پتو ← پست ← پوک ← کول ← سکو ← لوس ← تپل ← پوست ← توکل ← سکوت ← پولک ← کپسول ← تلسکوپ

حل بازی فندق مرحله 275


جواب بازی فندق مرحله  ۲۷۵. دیو ← سود ← دیس ← سرو ← دروس ← سفید ← یوسف ← فرید ← ردیف ← سفیر ← فرود ← رسید ← روسفید ← فردوسی
۲۷۶. هوا ← نبش ← بانو ← آشوب ← شانه ← انبه ← شنبه ← انبوه ← باهوش ← نوشابه


۲۷۷. کما ← نان ← کام ← دام ← نمد ← نمک ← کمد ← دامن ← کمان ← نماد ← نادم ← اندک ← دکان ← مانند ← نمناک ← مانکن ← نمکدان
۲۷۸. سنت ← تاس ← نشت ← تنه ← ساتن ← تنها ← نشست ← تشنه ← نشسته ← شناسه ← نشاسته


جواب بازی فندق مرحله  ۲۷۹. کهن ← فنا ← کفا ← فنس ← کسف ← کنه ← ناف ← کفن ← ساکن ← کافه ← کاهن ← نسکافه

حل بازی فندق مرحله 280


۲۸۰جواب بازی فندق مرحله  . بام ← بیل ← بال ← آبی ← مبل ← لیمو ← لابی ← یابو ← ویلا ← آلبوم ← لوبیا ← موبایل
۲۸۱. درب ← ننگ ← برد ← برگ ← نبرد ← گردن ← درنگ ← بندر ← گنبد ← گردنبند


۲۸۲. صفا ← صاف ← صفر ← صرف ← نصف ← ناصر ← صفرا ← انصاف ← انصراف
۲۸۳. نظر ← ناظر ← نظارت ← انتظار
۲۸۴. روی ← زیر ← پری ← روز ← پیر ← زور ← پیرو ← وزیر ← پریز ← پرویز ← پیروی ← پیروز ← پیروزی

حل بازی فندوق مرحله 285


جواب بازی فندق مرحله   ۲۸۵. رام ← مار ← کار ← مکار ← ریکا ← اکرم ← کریم ← آرام ← آمار ← آمریکا
۲۸۶. لگن ← لنز ← گول ← گله ← زنگ ← گوزن ← نزول ← زنگوله


۲۸۷. ترب ← تبر ← بیت ← ربا ← ریا ← ربات ← برکت ← اکبر ← رکاب ← بیات ← کبریت ← ترکیب ← تبریک ← بیکار ← باریک ← باتری ← تاریک ← رکابی ← تریاک ← باکتری
۲۸۸. آبی ← بنا ← گناه ← آهنگ ← بانگ ← نگاه ← آگهی ← گیاه ← یگانه ← بیگانه
۲۸۹. جنس ← نجس ← نجف ← آسان ← ناجا ← اسفنج ← اسفناج

پاسخ بازی فندوق مرحله 290


۲۹۰. علت ← عدل ← عادل ← عادت ← ادعا ← عدالت ← تعادل ← اعتدال
۲۹۱. امت ← اسم ← اتم ← ماست ← تماس ← سرما ← سفارت ← مسافر ← مسافت ← متاسف ← مسافرت ← اتمسفر


جواب بازی فندق مرحله   ۲۹۲. نشر ← پرش ← ران ← ریش ← شیر ← نیش ← ناشر ← ناشی ← شیار ← پریا ← پنیر ← رانش ← پریشان
۲۹۳. ریل ← دار ← دیر ← یاد ← بید ← بدل ← دریا ← ریال ← دلبر ← دبیر ← دلار ← دیار ← دلیر ← دریل ← یلدا ← ردیاب ← دریبل ← بیدار ← دلربا ← اردبیل
۲۹۴. فال ← لاف ← فضل ← فضا ← فاضل ← بالا ← الفبا ← فاضلاب

حل بازی فندق مرحله 295


۲۹۵. وفا ← هوا ← آهو ← فدا ← هدف ← هالو ← دولا ← آلوده ← فولاد ← فالوده
۲۹۶. بنا ← تاب ← نیت ← آنی ← نیک ← تانک ← یکتا ← یکان ← کتان ← نکبت ← نیابت ← کابینت


۲۹۷. یمن ← نیم ← نام ← مهم ← نامه ← نیمه ← مایه ← منها ← ایمن ← مینا ← نیما ← امین ← مهمان ← مهمانی
۲۹۸. منش ← موش ← ورم ← نور ← نرمش ← روشن ← نمره ← منور ← منشور ← مشهور ← مهرنوش
جواب بازی فندق مرحله   ۲۹۹. کرم ← کمر ← رسم ← کسر ← مسری ← مرسی ← کسری ← سیرک ← کرسی ← ریسک ← کمیسر ← کریسمس

 

برای دیدن بقیه جواب بازی فندق مرحله 300 تا 599 بر روی لینک مشخص یا عکس زیر کلیک کنید

جواب بازی فندق مرحله 300 تا 599

پاسخ مرحله 300 تا 599 فندق

برچسب ها:
دیدگاه خود را بنویسید