» خانه » بازی و سرگرمی » جواب بازی آمیرزا مرحله 1100 تا 1199

جواب بازی آمیرزا مرحله 1100 تا 1199

جواب بازی آمیرزا مرحله 1100 تا 1199 رو براتون در قالب یک پست آماده کردیم همینطور میتونین برای دیدن جواب مراحل 1000 تا 1099 وارد لینک مشخص شده یا آرشیو سایت شوید.

جواب بازی آمیرزا
دانلود بازی آمیرزا برای اندروید و ios از گوگل پلی – کافه بازار – سیب اپ و …. برای دانلود هر نسخه روی ایکون مورد نظر کلیک کنید

       


جواب بازی آمیرزا

 

 

 

 

جواب بازی آمیرزا مرحله 1100

۱۱۰۰. غول ← غرش ← غار ← موش ← مرغ ← لغو ← شغل ← شاغل ← شغال ← مغول ← ولرم ← آغوش ← لاغر ← شلوغ ← شورا ← غلام ← شلغم ← شلوار ← مشاور ← مشغول
۱۱۰۱. شرم ← شام ← سوت ← موش ← مشت ← ماش ← سرو ← مترو ← تورم ← رستم ← سروش ← سمور ← روستا ← سماور ← مشاور ← مشورت
۱۱۰۲. چای ← چرا ← قوی ← چاق ← قیر ← قوچ ← ورق ← قیچی ← قوری ← قاری ← چاقو ← قارچ ← رویا ← یاور
۱۱۰۳. سکه ← سکو ← سیب ← اسب ← یاس ←سبک ← آسیب ← کوبا ← سیاه ← کیسه ←سایه ← کاوه ← باکو ← کاسب ← واکس ← ساوه ← کاهو ←کوسه ← کاسه ← کابوس
۱۱۰۴. نمک ← کمد ← عید ← مشک ← شمع ← شکم ← مشکی ← معنی ← عینک ← دشمن ← کمند ← معدن ← منشی ← کمین
۱۱۰۵. موش ← نرم ← شفا ← شرف ← فشار ← نرمش ← واشر ← روشن ← فروش ← فرمان ← شناور ← مشاور ← مانور ← منشور ← فراموش
۱۱۰۶. قالب. قشم ← بقا ← قلم ← مشق ← مبل ← لقب ← قبل ← قاب ← شلاق ← بقال ← امشب ← شمال ← قاشق ← قلاب ← قالب ← مقابل ← قشلاق
۱۱۰۷. پشه ← شهد ← پهن ← پند ← شاد ← دانا ← پناه ← دانش ← آشنا ← شانه ← شاهد ← دهان ← پاداش ← پاشنه ← پاندا ← پادشاه
۱۱۰۸. حال ← لحن ← حمل ← حنا ← منت ← ملت ← محل ← املا ← تمنا ← املت ← حالت ← حالا ← امانت ← آلمان ← احتمال ← امتحان
۱۱۰۹. زخم ← میخ ← میز ← زمین ← خانم ← زیان ← هیزم ← خیام ← نامه ← مخزن ← خانه ← نماز ← خزانه ← میزان ← خمیازه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1110

۱۱۱۰. ربع ← عرب ← کما ← باک ← مرتب ← مربا ← مربع ← مکعب ← کتاب ← مرکب ← مکتب ← برکت ← عابر ← تبرک ← عبرت ← متکا ← مبارک ← عبارت ← عمارت ← معتبر ← مرکبات
۱۱۱۱. سرد ← سند ← سبد ← سرب ← متر ← نرم ←نمد ← مدت ← مرد ← ترب ← تند ← بست ← دست ←مدرس ← مرتب ← بندر ← نبرد ←تبسم ← سمند ← درست ← تمدن ← رستم ← دربست ← سمندر ← مستند
۱۱۱۲. تقی ← قیر ← ریل ← تپل ← قتل ← قالی ← لایق ← ترقی ← ریال ← قاتل ← تایپ ← لیتر ← لیاقت ← اقلیت ← پرتقال
۱۱۱۳. شکل ← لاک ← کشو ← کلک ←کشک ← کاوش ← کشور ← شکاک ← شکار ← کولر ← لواش ← لشکر ← کولاک ← شلوار ← لواشک ← شلوارک
۱۱۱۴. زجر ← رنج ← ناز ← هزار ← جیره ← زیره ← نیزه ← آینه ← نجار ← جهان ← آرنج ← زهرا ← هیجان ← زنجیر ← جزیره ← جایزه ← جریان ← راهزن ← جنازه ←انجیر
۱۱۱۵. قلم ← قتل ← قمه ← هتل ← ملت ← آقا ← لقمه ← اتاق ← مهلت ← قامت ← قاتل ← ملاقه ← متاهل ← اتهام ←اقامت ← مقاله ← الهام ← ملاقات


جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا ۴٫۵”

 

۱۱۱۶. طلب ← مطب ← سطل ← طناب ← طلسم ←مطلب ← باطل ← سلام ← سنبل ← باطن ← سلمان ← سبلان ← سلطان ← مناسب
۱۱۱۷. ذهن ← ذره ← هتل ← لذت ← ذرت ← آذر ← تله ← نهال ← ناله ← تنها ← لانه ← تهران ←ترانه
۱۱۱۸. گاو ← سنگ ← سوت ← تنگ ← تونس ← واگن ← تنور ← سنگر ← نرگس ← راسو ← سرنگ ← ستون ← روستا ← انگور ← ستوان ← سنتور ← سروان ← راستگو ← گورستان
۱۱۱۹. مدت ← عهد ← مهد ← عید ← دیو ← عمه ← عمو ← میوه ← توهم ← توده ← مهدی ← معده ← عمود ← وعده ← دعوت ← عمودی

حل بازی آمیرزا مرحله 1120


۱۱۲۰. حنا ← حکم ← حسن ← نسیم ← کمان ← حسین ← مسیح ← حکیم ← ماسک ← محسن ← مسکن ← مکان ← حاکم ← سیمان ← سینما
۱۱۲۱. وقت ← قوم ← یقه ← قوی ← بوق ← قوت ← مقوی ← قیمت ←قیمه ← میوه ← توبه ← بوته ← موقت ← بقیه ← بیمه ← تقویم
۱۱۲۲. گله ← گلو ← لایه ← ویلا ← سایه ← سوال ← الگو ← گیاه ← وسیله ← وسایل ← گیلاس ← گوساله
۱۱۲۳. شخم ← خون ← خوش ← شوخ ← هوش ← موش ← مشت ← خشم ← خشت ← خشن ← تشنه ← تخمه ← توشه ← خوشه ← خشونت
۱۱۲۴. یزد ← دیگ ← میز ← مزد ← میهن ← هیزم ← زمین ← مهدی ← گندم ← زنده ← نیزه ← زندگی ← مدینه ← گزینه
۱۱۲۵. نمد ← امین ← مینا ← حمید ← دنیا ← امید ← نیما ← حامد ← احمد ← حمام ← محمد ← مداحی ← میدان
۱۱۲۶. سنت ← تنیس ← سیاه ← تنها ← تیره ← راست ← سینه ← نهایت ← سیاره ← آستین ← رسانه ← ترانه ← تهران ← ستاره ← تیرآهن
۱۱۲۷. سکو ← سیب ← یاس ← سبک ← اسب ← باک ← باکو ← آسیب ← کوبا ← بابک ← واکس ← کباب ← کاسب ← کابوس
۱۱۲۸. عمو ← مدل ← عمل ← عدل ← علم ← معلم ← مومن ← معدن ← عمود ← معدل ← ممنوع
۱۱۲۹. چاپ ← چاه ← پله ← مال ← چهل ← لپه ← چاله ← املا ← لامپ ← پاچه ← الهام ← مچاله ← پامچال

جواب بازی آمیرزا مرحله 1130

۱۱۳۰. تنه ← ظهر ← تار ← انار ← ناظر ← تنها ← تهران ← انتها ← نظارت ← ناهار ← انتظار
۱۱۳۱. خرم ← ملخ ← خال ← اخم ← خرما ← ولرم ← خاله ← خامه ← اهرم ← هموار ← خواهر ← خرمالو
۱۱۳۲. گرد ← ریل ← دیگ ← گدا ← لگد ← یلدا ← دلیر ← گاری ← دلار ← ریال ← رسید ← سیگار ← سریال ← گالری ← سالگرد
۱۱۳۳. قله ← قلب ← قطب ← لقب ← لبو ← لبه ← طول ← بوق ← بلوط ← بلیط ← قوطی ← قبول ← طلبه ← قبله ← طبقه ← طویله ← قبیله
۱۱۳۴. گاز ← وزن ← گاو ← گرگ ← گرز ← زور ← روز ← زنگ ← گران ← گوزن ← گراز ← واگن ← زرنگ ← زانو ← انگور ← گرگان ← گروگان
۱۱۳۵. سوت ← محو ← نوح ← وحی ← ستم ← حسن ← حسین ← نسیم ← ستون ← تونس ← محسن
۱۱۳۶. وزن ← میز ← موز ← وزنه ← زمین ← هیزم ← نامه ← موزه ← زانو ← موازی ← زاویه ← آزمون
۱۱۳۷. زوج ← زود ← یزد ← دره ← جیره ← جزوه ← زیره ← هویج ← جیوه ← وزیر ← روده ← دوره ← روزه ← جوهر ← درجه ← دیروز ← جزیره
۱۱۳۸. زود ← زالو ← روده ← روزه ← وارد ← هزار ← زهرا ← آرزو ← دراز ← دلار ← دوره ← آلوده ← دلاور ← زردآلو ← دروازه
۱۱۳۹. شوت ← نیش ← تیز ← زشت ← سوت ← زینت ← یونس ← شیون ← ستون ← سوزن ← زیتون
۱۱۴۰. لپه ← لال ← پله ← یلدا ← لیلا ← پایه ← پیله ← دلیل ← پیدا ← دلال ← هلال ← لاله ← لایه ← هادی ← پدال ← پیاله ← پیاده
۱۱۴۱. رشت ← تنگ ← رنگ ← شهر ← شتر ← برگ ← بره ← شنبه ← شربت ← گربه ← شهرت ← بهشت ← رشته ← تشنه ← رتبه ← برشته
۱۱۴۲. لقب ← ساق ← قاب ← نقل ← آقا ← سنبل ← نقاب ← لباس ← قالب ← بالن ← بالا ← آبان ← سالن ← سابق ← بقال ← سبلان ← انقلاب
۱۱۴۳. مبل ← طلا ← متن ← ملت ← مطب ← طبل ← تاب ← مطلب ← نبات ← باطل ← باطن ← تنبل ← طناب ← بالن
۱۱۴۴. کاخ ← کاج ← میخ ← کرج ← خرم ← خاک ← جام ← خرج ← کریم ← میخک ← خیام ← ایرج ← خمار ← خرما ← خمیر ← خارج
۱۱۴۵. پاک ← پشم ← کشو ← موش ← پشمک ← پوشک ← کشور ← پارک ← موشک ← شاپرک ← مراکش ← مشاور ← پوشاک ← شامپو
۱۱۴۶. تند ← دانا ← دانه ← زنده ← دهان ← تنها ← آزاد ← تازه ← آزاده ← زاهدان ← اندازه
۱۱۴۷. زود ← زرد ← روز ← کود ← کدو ← کاخ ← خوک ← خزر ← کادو ← آرزو ← اردک ← دراز ← وارد ← خوراک ← خودکار
۱۱۴۸. دما ← دام ← مدت ← مات ← باد ← ادب ← محمد ← احمد ← مداح ← محبت ← حمام ← حامد ← متحد
۱۱۴۹. مشت ← شوت ← ملت ← موش ← لواش ← ولرم ← مترو ← تورم ← ارتش ← شورا ← شمال ← مشاور ← شلوار ← مشورت

جواب بازی آمیرزا مرحله 400 تا 499
حتما بخوانید

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1150

۱۱۵۰. رخت ← خرم ← عمر ← متر ← مات ← خام ← تخم ← آخرت ← آمار ← خرما ← آرام ← مخترع ← عمارت ← اختراع
۱۱۵۱. شوت ← شاد ← دشت ← کود ← کدو ← نوک ← تند ← تشک ← کتان ← کاوش ← تانک ← کندو ← اندک ← دانش ← تکان ← کاشت ← کادو ← کودتا ← واکنش
۱۱۵۲. خیر ← فخر ← سیخ ← خیس ← سرخ ← خرس ← سفر ← خسیس ← افسر ← سفیر ← ساری ← فارس ← خیار ← فارسی
۱۱۵۳. زرشک ← انشا ← شکار ← ناشر ← نازک ← ارزش ← آشنا ← آزار ← اراک ← اشکان ← شنزار ← کاشان ← آشکار ← ارزان
۱۱۵۴. شتر ← سوت ← نفت ← فوت ← فرش ← شرف ← سفت ← نفس ← تنور ← فروش ← تنفس ← سروش ← ستون ← روشن ← سنتور ← سرنوشت
۱۱۵۵. شمع ← عمه ← عهد ← مشهد ← مانع ← ماشه ← نامه ← معده ← معدن ← ماده ← دشمن ← شاهد ← شانه ← دانش ← عمان ← همدان ← دامنه ← شمعدان


جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا ۴٫۵”

۱۱۱۶. طلا ← مطب ← سطل ← طناب ← طلسم ← مطلب ← باطل ← سلام ← سنبل ← باطن ← سلمان ← سبلان ← سلطان ← مناسب
۱۱۱۷. یمن ← چین ← زین ← میز ← میخ ← زخم ← چمن ← منچ ← منفی ← مخفی ← مخزن ← زمین
۱۱۱۸. گاو ← سنگ ← سوت ← تنگ ← نرگس ← واگن ← تنور ← سنگر ← تونس ← راسو ← سرنگ ← ستون ← روستا ← انگور ← ستوان ← سنتور ← سروان ← راستگو ← گورستان
۱۱۱۹. شور ← شعر ← رود ← عود ← عدل ← عدد ← دور ← دود ← درد ← رشد ← دوش ← درود ← شروع

جواب بازی آمیرزا مرحله 1120 به بعد

۱۱۲۰. سوت ← وحی ← سیم ← ستم ← حکم ← مسیح ← حکیم ← کویت ← حکمت ← سکوت ← موکت ← حکومت
( دیگر جواب بازی آمیرزا در مرحله ۱۱۲۰. حنا ← حکم ← حسن ← نسیم ← کمان ← حسین ← مسیح ← حکیم ← ماسک ← محسن ← مسکن ← مکان ← حاکم ← سیمان ← سینما)
۱۱۲۱. وقت ← قوم ← یقه ← قوی ← بوق ← قوت ← مقوی ← قیمت ← قیمه ← میوه ← توبه ← بوته ← موقت ← بقیه ← بیمه ← تقویم
۱۱۲۲. گوش ← مگس ← کیش ← سیم ← شکم ← سکو ← موش ← مشکی ← گوشی ← میگو ← موشک ← موسی
۱۱۲۳. شخم ← خون ← خوش ← شوخ ← هوش ← موش ← مشت ← خشم ← خشت ← خشن ← تشنه ← تخمه ← توشه ← خوشه ← خشونت
۱۱۲۴. گاو ← گیج ← جوی ← کوه ← کاج ← اوج ← هویج ← جیوه ← کاهو ← گوجه ← آگهی ← گیاه ← گواهی
( دیگر جواب بازی آمیرزا در مرحله ۱۱۲۴. یزد ← دیگ ← میز ← مزد ← میهن ← هیزم ← زمین ← مهدی ← گندم ← زنده ← نیزه ← زندگی ← مدینه ← گزینه)
۱۱۲۵. عمل ← عدل ← لاک ← کمد ← مدل ← عدد ← دکل ← دعا ← داد ← معدل ← کمال ← کلام ← عادل ← عالم ← مالک ← مدال ← مداد
۱۱۲۶ ← سنت ← تنیس ← سیاه ← سایه ← تنها ← تیره ← راست ← سینه ← نهایت ← سیاره ← آستین ← رسانه ← ترانه ← تهران ← ستاره ← تیرآهن
۱۱۲۷. سکو ← سیب ← یاس ← سبک ← اسب ← باک ← باکو ← آسیب ← کوبا ← بابک ← واکس ← کباب ← کاسب ← کابوس
۱۱۲۸. عمو ← مدل ← عمل ← عدل ← علم ← معلم ← مومن ← معدن ← عمود ← معدل ← ممنوع
( دیگر جواب بازی آمیرزا در مرحله ۱۱۲۸. شمع ← دعا ← عید ← عاج ← جمع ← جام ← جدا ← شادی ← مجید ← عادی ← مایع ← جامع ← شجاع ← شیاد ← جامد)
۱۱۲۹. دست ← مدت ← همت ← تاس ← چاه ← ماده ← ماست ← ستاد ← تماس ← تسمه ← دسته ← ماسه ← ساده ← ساچمه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1130

۱۱۳۰. عمو ← موج ← نوع ← عمه ← جنون ← نجوم ← جمعه ← جهنم ← هومن ← هجوم ← مجنون ← معجون ← نمونه
( دیگر جواب بازی آمیرزا در مرحله ۱۱۳۰. تنه ← ظهر ← تار ← انار ← ناظر ← تنها ← تهران ← انتها ← نظارت ← ناهار ← انتظار)
۱۱۳۱. میخ ← خمیر ← مریخ ← مربی ← خیام ← باخت ← امیر ← خرما ← مربا ← بخار ← خراب ← مرتب ← تاریخ ← تبخیر ← تخریب ← بیمار ← باتری ← بخاری ← تاخیر
( دیگر جواب بازی آمیرزا در مرحله ۱۱۳۱. خرم ← ملخ ← خال ← اخم ← خرما ← ولرم ← خاله ← خامه ← اهرم ← هموار ← خواهر ← خرمالو)
۱۱۳۲. گرد ← ریل ← دیگ ← گدا ← لگد ← یلدا ← دلیر ← گاری ← دلار ← ریال ← رسید ← سیگار ← سریال ← گالری ← سالگرد
( دیگر جواب بازی آمیرزا در مرحله ۱۱۳۲. فیل ← ریل ← زین ← لیف ← وزن ← فلز ← زلف ← لنز ← فنر ← نیرو ← لوزی ← فوری ← وزیر ← نیلوفر)
۱۱۳۳. سیم ← وسط ← قوی ← یقه ← قسط ← قسم ← قوم ← قوطی ← قیمه ← سقوط ← میوه ← سمیه
۱۱۳۴. گاز ← وزن ← گاو ← گرگ ← گرز ← زور ← روز ← زنگ ← گران ← گوزن ← گراز ← واگن ← زرنگ ← زانو ← انگور ← گرگان ← گروگان
( دیگر جواب بازی آمیرزا در مرحله ۱۱۳۴. کود ← سوگ ← نوک ← نفس ← سند ← سنگ ← سود ← گود ← کندو ← سنگک ← فندک ← سوگند ← گوسفند)
۱۱۳۵. سوت ← محو ← نوح ← وحی ← ستم ← حسن ← حسین ← نسیم ← سمنو ← ستون ← تونس ← محسن
۱۱۳۶. وزن ← میز ← موز ← وزنه ← زمین ← هیزم ← نامه ← موزه ← زانو ← موازی ← زاویه ← آزمون
( دیگر جواب بازی آمیرزا در مرحله ۱۱۳۶. مهم ← ریل ← میل ← جرم ← مریم ← میله ← مجری ← مجرم ← جمله ← مجله ← جریمه)


۱۱۳۷. زوج ← زود ← یزد ← دره ← جیره ← جزوه ← زیره ← هویج ← جیوه ← وزیر ← روده ← دوره ← روزه ← جوهر ← درجه ← دیروز ← جزیره
( دیگر جواب بازی آمیرزا در مرحله ۱۱۳۷. قرن ← زجر ← زین ← جیب ← قیر ← برق ← برج ← رنج ← رقیب ← زینب ← نجیب ← برنج ← برنز ← زنجیر)
۱۱۳۸. زود ← زالو ← روده ← روزه ← وارد ← هزار ← زهرا ← آرزو ← دراز ← دلار ← دوره ← آلوده ← دلاور ← زردآلو ← دروازه
۱۱۳۹. شوت ← نیش ← تیز ← زشت ← سوت ← زینت ← یونس ← شیون ← ستون ← سوزن ← زیتون

جواب بازی آمیرزا مرحله 1140

۱۱۴۰. لپه ← لال ← پله ← یلدا ← لیلا ← پایه ← پیله ← دلیل ← پیدا ← دلال ← هلال ← لاله ← لایه ← هادی ← پدال ← پیاله ← پیاده
( دیگر جواب بازی آمیرزا در مرحله ۱۱۴۰. هنر ← هرم ← چاه ← چمن ← چرم ← چاله ← چانه ← ماهر ← چنار ← اهرم ← نامه ← نهال ← نمره ← چاره ← مهران ← مناره ← مچاله)
۱۱۴۱. رشت ← تنگ ← رنگ ← شهر ← شتر ← برگ ← بره ← شنبه ← شربت ← گربه ← شهرت ← بهشت ← رشته ← تشنه ← رتبه ← برشته
۱۱۴۲. لقب ← ساق ← قاب ← نقل ← آقا ← سنبل ← نقاب ← لباس ← قالب ← بالن ← بالا ← آبان ← سالن ← سابق ← بقال ← سبلان ← انقلاب
۱۱۴۳. مبل ← طلا ← متن ← ملت ← مطب ← طبل ← تاب ← مطلب ← نبات ← باطل ← باطن ← تنبل ← طناب ← بالن
۱۱۴۴. کاخ ← کاج ← میخ ← کرج ← خرم ← خاک ← جام ← خرج ← کریم ← میخک ← خیام ← ایرج ← خمار ← خرما ← خمیر ← خارج
۱۱۴۵. پاک ← پشم ← کشو ← موش ← پشمک ← پوشک ← کشور ← پارک ← موشک ← شاپرک ← مراکش ← مشاور ← پوشاک ← شامپو
۱۱۴۶. تند ← دانا ← دانه ← زنده ← دهان ← تنها ← آزاد ← تازه ← آزاده ← زاهدان ← اندازه
۱۱۴۷. زود ← زرد ← روز ← کود ← کدو ← کاخ ← خوک ← خزر ← کادو ← آرزو ← اردک ← دراز ← وارد ← خوراک ← خودکار
۱۱۴۸. دما ← دام ← مدت ← مات ← باد ← ادب ← محمد ← احمد ← مداح ← محبت ← حمام ← حامد ← متحد
۱۱۴۹. مشت ← شوت ← ملت ← موش ← لواش ← ولرم ← مترو ← تورم ← ارتش ← شورا ← شمال ← مشاور ← شلوار ← مشورت
۱۱۵۰. رخت ← خرم ← عمر ← متر ← مات ← خام ← تخم ← آخرت ← آمار ← خرما ← آرام ← مخترع ← عمارت ← اختراع
۱۱۵۱. شوت ← شاد ← دشت ← کود ← کدو ← نوک ← تند ← تشک ← کتان ← کاوش ← تانک ← کندو ← اندک ← دانش ← تکان ← کاشت ← کادو ← کودتا ← واکنش
۱۱۵۲. خیر ← فخر ← سیخ ← خیس ← سرخ ← خرس ← سفر ← خسیس ← افسر ← سفیر ← ساری ← فارس ← خیار ← فارسی
۱۱۵۳. زرشک ← انشا ← شکار ← ناشر ← نازک ← ارزش ← آشنا ← آزار ← اراک ← اشکان ← شنزار ← کاشان ← آشکار ← ارزان
۱۱۵۴. شتر ← سوت ← نفت ← فوت ← فرش ← شرف ← سفت ← نفس ← تنور ← فروش ← تنفس ← سروش ← ستون ← روشن ← سنتور ← سرنوشت
۱۱۵۵. شمع ← عمه ← عهد ← مشهد ← مانع ← ماشه ← نامه ← معده ← معدن ← ماده ← دشمن ← شاهد ← شانه ← دانش ← عمان ← همدان ← دامنه ← شمعدان

جواب بازی آمیرزا مرحله 800 تا 899
حتما بخوانید


جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا ۴٫۶”

۱۱۵۶. قوت ← قوی ← شوق ← آتش ← شوت ← قایق ← قاشق ← آشتی ← یاقوت ← شقایق ← تشویق
۱۱۵۷. نان ← گدا ← گره ← گرد ← گرده ← گردن ← گناه ← آهنگ ← نگاه ← نهنگ ← آهنگر ← نگران ← گردان ← راننده
۱۱۵۸. چمن ← چرم ← چین ← منچ ← نوه ← نرم ← نور ← میوه ← نیمه ← میهن ← نیرو ← نمره ← مورچه ← نیمرو ← منوچهر
۱۱۵۹. سوت ← سکو ← کویت ← کتری ← تنیس ← سکوت ← کویر ← ستون ← تنور ← سکونت ← سنتور ← کنسرو ← کنسرت
۱۱۶۰. پری ← یاس ← یار ← زیپ ← پیر ← زار ← راز ← ساز ← پسر ← پاس ← ساری ← سایز ← پریز ← پیاز ← اسیر ← پاریس ← اسپری
۱۱۶۱. مکه ← کمد ← دیس ← سیم ← سهم ← دکه ← سکه ← مهد ← دکمه ← کیسه ← چکمه ← مهدی
۱۱۶۲. میل ← گوی ← گلو ← گله ← گیوه ← میگو ← میله ← گلیم ← لیمو ← لوله ← میوه ← گلوله
۱۱۶۳. شوت ← ملت ← مشت ← وام ← موش ← ولرم ← مترو ← شورا ← شمال ← تلاش ← لواش ← مشاور ← شلوار ← مشورت
۱۱۶۴. لنگ ← سنگ ← سیل ← نقل ← ساق ← سال ← قالی ← لایق ← انگل ← سالن ← گیلان ← گیلاس ← انگلیس
۱۱۶۵. هلو ← پله ← پول ← لپه ← راه ← پونه ← روان ← پارو ← ناله ← نهال ← لانه ← پهناور ← پروانه ← پهلوان
۱۱۶۶. لال ← لبو ← بیل ← بال ← بلا ← ویلا ← لایه ← لیلا ← لاله ← باله ← لوله ← لوبیا ← الویه
۱۱۶۷. شهر ← پشه ← پرز ← پدر ← کره ← دره ← رشد ← دکه ← پزشک ← زرشک ← شهرک ← پرده ← درشکه
۱۱۶۸. خشک ← کاخ ← خوک ← شاخ ← خاک ← رخش ← شورا ← شکار ← کشور ← کادو ← وارد ← خراش ← اردک ← دکور ← دشوار ← خوراک ← خودکار
۱۱۶۹. یاس ← سیل ← لال ← سایه ← گیاه ← لیلا ← آگهی ← لاله ← هلال ← سیاه ← گلایه ← گیلاس

جواب بازی آمیرزا مرحله 1170

۱۱۷۰. عمو ← عمل ← علم ← لبو ← ملت ← مبل ← مات ← تاب ← تاول ← املت ← علوم ← عالم ← آلبوم ← علامت ← تابلو
۱۱۷۱. کاه ← ژله ← یال ← آبی ← بیل ← لکه ← باک ← آهک ← بلا ← لاک ← کلیه ← باله ← کلاه ← کلبه ← بلژیک
۱۱۷۲. شهر ← شاه ← ریش ← شیر ← زره ← زهر ← ریشه ← شیره ← ارزش ← زهرا ← جزیره ← شیرجه ← شیراز ← جایزه
۱۱۷۳. تاب ← تاس ← سبک ← اسب ← واکس ← کارت ← کتاب ← ربات ← بورس ← سکوت ← باروت ← اورست ← کابوس ← روستا ← کبوتر
۱۱۷۴. نرم ← گرم ← یار ← مرگ ← مگس ← سنگر ← سیما ← نسیم ← نرگس ← سرما ← گرما ← سیمان ← یاسمن ← سینما
۱۱۷۵ ← غرب ← مرد ← مرغ ← غار ← داغ ← باغ ← امیر ← مدیر ← غایب ← غبار ← مربا ← دماغ ← امید ← ردیاب ← بیدار ← مرداب ← بیمار ← مرغابی
۱۱۷۶. هنر ← پنج ← پوچ ← نوه ← رنج ← نور ← پوره ← پونه ← جوهر ← پنجه ← پنچر ← پنجره
۱۱۷۷. جنگ ← جشن ← شنا ← گنج ← کاج ← تنگ ← تاج ← جان ← کاشت ← کتان ← تکان ← نجات ← گنجشک ← انگشت
۱۱۷۸. رنج ← نان ← جان ← باج ← برج ← جوان ← واجب ← نجار ← جواب ← برنج ← جارو ← جنوب ← بانو ← نارنج ← جوراب ← جانور ← روبان
۱۱۷۹. پتو ← پول ← سوپ ← پلو ← پسر ← پدر ← سوت ← توپ ← پوست ← پودر ← تولد ← پرتو ← رسول ← سرود ← دوست ← دولت ← لوستر ← پرستو

جواب بازی آمیرزا مرحله 1180

۱۱۸۰. ریل ← لرز ← بیل ← نیل ← لجن ← برج ← رنج ← نجیب ← زینب ← برنز ← برنج ← برزیل ← زنبیل ← زنجبیل
۱۱۸۱ ← جسم ← جسد ← سبد ← جنس ← جام ← باج ← جان ← سنجد ← مسجد ← جامد ← دامن ← سنجاب ← دماسنج
۱۱۸۲. قوی ← یار ← قیر ← چای ← چرا ← قوچ ← چاق ← قیچی ← قوری ← چاقو ← قارچ ← رویا ← یاور
۱۱۸۳. برگ ← گاو ← برج ← باج ← جگر ← گوجه ← واجب ← گروه ← گربه ← جوهر ← بهار ← برگه ← باجه ← گوهر ← جواب ← جارو ← جوراب ← روباه
۱۱۸۴ ← زرد ← زهر ← یزد ← دره ← جاده ← هادی ← زیاد ← درجه ← زاهد ← جهاد ← جزیره ← جایزه ← دایره
۱۱۸۵. سوت ← کوه ← سکو ← واکس ← کوسه ← کاهو ← کاسه ← سکوت ← ستون ← سکته ← تنها ← کوهان ← کوتاه ← سوهان ← ستوان ← واکسن ← سکونت ← کوهستان
۱۱۸۶. کاخ ← خرم ← میخ ← کار ← خاک ← خام ← خیار ← آرام ← میخک ← خیام ← خمیر ← اراک ← خرما ← مریخ ← آمار
۱۱۸۷. سبد ← سرب ← آبی ← برس ← آسیا ← دبیر ← رسید ← آسیب ← سارا ← آباد ← سراب ← ردیاب ← ایراد ← آسیاب ← بیدار
۱۱۸۸. زنگ ← گنج ← گاز ← گرز ← رنج ← جان ← گیج ← جگر ← جنگ ← گراز ← آرنج ← زرنگ ← نجار ← زنجیر ← جریان ← انجیر
۱۱۸۹. برد ← داد ← درد ← مرد ← مادر ← آرام ← مداد ← مربا ← مراد ← بادام ← امداد ← مرداد ← مرداب ← داماد ← بامداد ← دامدار
۱۱۹۰. محل ← لوح ← هلو ← وحی ← روح ← حرم ← رحم ← لیمو ← میوه ← میله ← حلیم ← حوله ← حمله ← محله ← ولرم ← حیله ← روحیه ← مرحله
۱۱۹۱. تیر ← گود ← دیو ← دیگ ← گوی ← گرگ ← رود ← تور ← گرد ← گردو ← تگرگ ← گوگرد
۱۱۹۲. فیل ← نفس ← یاد ← لیف ← فال ← دنیا ← فسیل ← اسید ← یلدا ← سینا ← سفال ← فاسد ← سفید ← فینال ← دلفین ← اسفند ← ایسلند
۱۱۹۳. رنج ← جگر ← گاو ← گیج ← جوی ← نیرو ← گونی ← گاری ← جارو ← جوان ← نجار ← واگن ← انجیر ← گونیا ← انگور ← جانور ← ویران ← جریان ← جنگاور
۱۱۹۴. لاک ← سکه ← بیل ← لکه ← باک ← سبک ← کیسه ← کلبه ← سبیل ← کلیه ← کلاه ← لباس ← باله ← کلاس ← کاسه ← اسکله ← کلیسا
۱۱۹۵. فال ← ظلم ← محل ← ماه ← حال ← لحاف ← لحظه ← محله ← حافظ ← حفاظ ← حمله ← ظالم ← ملحفه ← حامله ← حافظه ← محافظ


جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا ۴٫۷”

۱۱۹۶. مات ← داد ← کمد ← کاخ ← خاک ← خدا ← خام ← مداد ← خدمت ← ماکت ← کدخدا
۱۱۹۷. اسب ← سارا ← رسوب ← شورا ← سوار ← سراب ← راسو ← ابرو ← آوار ← بورس ← بارش ← آبشار ← سشوار
۱۱۹۸. ملت ← آلو ← لیمو ← وانت ← تونل ← املت ← توان ← ویلا ← امنیت ← وانیل ← لیوان ← تومان ← مانتو ← ملوان
۱۱۹۹. مرد ← دره ← ماه ← مرگ ← گره ← گرما ← گرده ← آگاه ← آرام ← ماده ← آماده ← اراده ← اداره

 

برای دیدن دیگر جواب های بازی وارد لینک مشخص شده جواب بازی آمیرزا مرحله 1200 تا 1299 یا عکس زیر شوید.

برچسب ها:
دیدگاه خود را بنویسید