فاوینو
0

تعبیر خواب پرتقال ابن سیرین | 19 معنی خواب پرتقال برای مرد، زن متاهل، باردار و دختر مجرد

تعبیر خواب پرتقال
بازدید 7556

فهرست مطلب

تقریبا همه معبران در رابطه با تعبیر خواب پرتقال، به روابط دوستانه و اتفاقات خوب اشاره می کنند. آن ها معنی خواب پرتقال در خواب را به منزله اجابت آرزو، سلامتی جسم و رح در کنار اقبال بلند بیان کرده اند. یکی از اصلی ترین معانی آن داشتن فرزند صالح و رسیدن به آرزو است.

طی مقاله اختصاصی از بلاگ فاوینو به بیان مطالبی درباره تعبیر خواب پرتقال پرداخته شده است. امیدواریم این مطالب تعبیر و تفسیر مناسبی برای خواب شما باشد. در صورت علاقه به مطالع مطالب جذاب، حتما از سایت بوفچه دیدن کنید.

نعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتقال از نظر محمد بن سیرین

مفسر بزرگ ابن سیرین در رابطه با تعبیر خواب پرتقال و رنگ آن، بیان می کنند:

 • رنگ قرمز پرتقال، به نشانه نزاع و کشمکش بخاطر گرفتن زن یا بخاطر تصاحب معشوق است.
 • معنی خواب پرتقال به رنگ سبز، نشانه  دوستی و کنار گذاشتن کینه است.
 • تعبیر خواب پرتقال به رنگ زرد، نشانه بیماری و یا کسالت است.
 • رنگ قهوه ای پرتقال، به نشانه برادر تنی خواهد بود.
 • رنگ سیاه آن نشانه ی مال و یا ثروت فاسد است.

تعبیر خواب پرتقال و شیخ مفید

شیخ مفید درباره معنی خواب پرتقال، مطالب مهمی را عنوان کرده و اصلی ترین آن ها، شامل لیست زیر می شود:

 • دیدن پرتقال های خونی و آبدار برای زنان یا دختران در خواب ، نشانه فرزند پسر یا شنیدن به دنیا آمدن بچه ای خواهد بود.
 • اگر شخص در خواب ببیند که پوست پرتقال را با میل زیاد می خورد یا می بلعد، دلیل بر اندک مال و یا ثروت حرام است که باید از زندگی خود دور کند.
 • اگر دانه های پرتقال را خورد، با نشاط به کارهایت می رسد.
 • اگر مردی در خواب پرتقال ببیند که برای مادر زن خود پرتقال اماده می کند یا مادر زن برای او پرتقال پوست می گیرد، بیانگر بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی است.
 • دور ریختن این میوه در خواب، نشانه دعوای غیر منطقی خواهد بود.

جابر مغربی و تعبیر خواب پرتقال

 • اگر شخص در خواب می بیند که در حال خوردن میوه پرتقال ترش مزه است، دلیل بر شنیدن خبری تلخ و ناامید کننده خواهد بود.
 • در صورتی که با خوردن پرتقال احساس سیری کرد، دلیل بر اینکه به همان میزان از رزق و روزی ات کم شود.
 • تعبیر خواب پرتقال آبدار، بیانگر فرزند پسر است.

تعبیر خواب پرتقال از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

 • ديدن پرتقال در خواب شيريني و کامروائي است.
 • پرتقال ميوه اي است خوش عطر و خوش بو که به چشم نيز خوش مي آيد در اين صورت نمي تواند در خواب بد باشد.
 • در صورتی که شخص در خواب مقدار زيادي پرتقال دارد، مالي است که نصيب او شده است.
 • تعبیر خواب پرتقال لک دار و لهيده خوب نيست. این خواب از بيماري و گرفتاري يکي از فرزندان شخص صحبت مي کند. اگر فرزند ندارد، بي ترديد يکي از عزيزان شخص نزديک است، بيمار مي شود يا مختصر گرفتاري پيدا مي کند.
 • معنی خواب پرتقال کال و سبز خوب نخواهد بود.
تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتقال سبز و کال

 • اگر شخص در خواب ديد که پرتقال مي خرد موردي براي انتخاب پيش مي آيد که شخص ناگزير مي شود چيزهائي يا کساني را بر ديگران امتياز بدهد.
 • اگر شخص در خواب ديد که پرتقال مي فروشد، يک معامله پولي مي کند.
 • اگر درخت پرتقال در خانه داشتيد خوب است، چون خانواده را گرد خود جمع مي کند؛ به خصوص اگر آن درخت پر بار باشد.
 • تعبیر خواب پرتقال های ریخته شده روی زمین و جمع کردن آن یا کندن از روی درخت، خوب است. زیرا این کار شخص با کار خود موجب اجتماع عزيزان شده و همه را در کانوني گرد مي آورد.

تعبیر خواب پرتقال و آنلی بیتون

 • اگر شخص در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببیند، بیانگر روابطى پاک و صمیمى با افراد است.
 • کندن گله ای درخت پرتقال، بیانگر ازدواج خواهد بود.
 • یک دسته از گل های پرتقال روی سر، نشانه پاکی و سادگی باعث موفقیت شخص می شود .
 • درست کردن مربای پرتقال، بیانگر مرگ عده ای سرباز خواهد بود.
 • تعبیر خواب یک درخت پرتقال ،بیانگر این است که شخص بیننده خواب به گریه خواهد افتاد.
 • کاشتن یک درخت پرتقال، به این معنی است که شخص خواب بین به یک سفر بیهوده می رود .
 • خورد پرتقال در خواب، نشانه جراحت و بیماری خواهد بود.
 • اگر شخص در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشد، به معنى جدایى از نزدیکان است.
 • اگر دخترى در خواب ببیند پرتقالى به دست دارد، به این معنا است که همسرى به دلخواه خود پیدا مى‏کند. همچنین خریدن پرتقال در خواب، بیانگر آن است که در عشق موفق نمى‏شود.

14 معنی خواب پرتقال

معبر هنگام تعبیر خواب پرتقال به شخص بیان می کند که تمام جزئیات خواب را به یاد بیاورد. زیرا تک تم این جزئیات، فرایند تعبیر خواب پرتقال را آسان می کنند. در ادامه با 14 مورد معنی خواب پرتقال آشنا می شوید.

۱. تعبیر خواب پرتقال در دست

اگر شخص در خواب ببیند که یک یا چند پرتقال در دست دارد، این خواب نشانه ای خوب است. همچنین معنی خواب پرتقال این است که به زودی فردی بسیار مهم وارد زندگی شخص می شود. درواقع آن فرد برای شخص تبدیل به مهم ترین فرد زندگی می شود.

۲. تعبیر خواب خوردن پرتقال

اگر شخص در خواب خود را در حال خوردن پرتقال ببیند، معنی خواب پرتقال تعبیری منفی دارد. درواقع، تعبیر آن است که شخص زندگی شخصی چندان خوبی ندارد. با این وجود، تعبیر دیگری هم برای این خواب وجود دارد. در این صورت شخص باید طعم پرتقالی که در خواب خورده است را به خاطر آورید.

اگر در خواب ببیند که پرتقالی ترش می خورد، تعبیر آن خوب نیست. این خواب به این معنا است که شخص در آینده مشکلات و مسائل بسیار زیادی خواهد داشت. همچنین این خواب به شخص می گوید که هیچ هیجانی در زندگی او وجود نداشته و شخص باید به دنبال چیزی جدید باشد.

از طرفی دیگر، اگر در خواب ببیند که پرتقالی شیرین و خوشمزه می خورد، تعبیر آن است که از تمام مشکلاتی که سر راه او ظاهر می شود؛جلوگیری خواهد کرد.

۳. تعبیر پرتقال خریدن

اگر شخص در خواب ببیند که از بازار پرتقال می خرد، تعبیر آن است که بزرگ ترین آرزوی شخص در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

۴. معنی خواب پرتقال روی میز

این خواب به شخص می گوید که می تواند منتظر یک غافلگیری عالی و جذاب باشد. کسی که شخص را دوست دارد، او را غافلگیر می کند. در نتیجه این ماجرا خوشحالی بسیار زیادی برای شخص خوا بیینده به همراه دارد.

۵. تعبیر پرتقال پوست کندن

اگر فرد در خواب ببیند که پرتقالی را پوست می کند، این خواب نشانه ای خوب است . معنی خواب پرتقال در این خواب این است که به زودی سر قرار عاشقانه ای حاضر خواهد شد. شاید با کسی دیدار کند که به فرد خاص و با ارزشی برای او تبدیل می شود.

6. تعبیر خواب خوردن پرتقالی که از درخت افتاده

این خواب نشان می دهد که یک نفر سخت کار کرده و سود حاصل از سخت کوشی او به شخص خواب بیننده رسیده است.

7. تعبیر پرتقال خشک شده یا برش های پرتقال خشک شکری

اگر شخص چنین خوابی را دیده است، تعبیر آن است که چیزی در زندگی او تا مدت های طولانی باقی می ماند. این چیز می تواند یک شغل، یک رابطه یا چیزهای دیگری در زندگی باشد. این خواب نشانه ای مثبت بوده و به او نوید می دهد که چیزی که دوست دارد را از دست نخواهد داد.

8. تعبیر خواب پرتقال های فراوان

اگر شخص پرتقال های فراوانی را در خواب ببیند، تعبیر آن است که او هیچ علاقه ای به کار خود ندارد. همچنین شخص نمی تواند روی کار خود تمرکز کرده و دائم در فکر تعطیلات است. این خواب به شخص هشدار می دهد که تعطیلات به پایان آمده و او باید به کار خود برگردد.

برای مثال، گفته می شود که اگر زنی در خواب ببیند که سعی می کند تا دستش به پرتقال بزرگی برسد اما موفق به این کار نمی شود، تعبیر آن است که این زن بسیار تنهاست و به مردان اعتمادی ندارد. برای زنی که این خواب را ببیند هیچ چیز تغییر نخواهد کرد و او تنها باقی خواهد ماند.

از طرف دیگر، اگر دختری که قصد ازدواج کردن دارد خواب پرتقال ببیند، این خواب نشانه خوبی بوده و تعبیر آن است که این زن در ازدواج خود بسیار شاد و خوشحال است.

9. معنی و تعبیر روانشناختی خواب پرتقال

پرتقال هم مانند «سیب»، «آلو» یا «انگور»‌ با عشق و لذت مرتبط بوده و به عنوان وسوسه‌ و اشتیاق لذت ‌های دنیوی و جنسی به حساب می ‌آید.

10. تعبیر پرتقال‌های تازه‌ی خوشبو

دیدن پرتقال ‌های تازه و خوشبو در خواب نماد خوش‌اقبالی است. این خواب بر یک سری از رویداد های خوشایند دلالت دارد که در آینده در زندگی‌ شخص رخ خواهند داد.

۱1. تعبیر خواب نوشیدن آب پرتقال

اگر شخص خواب ببیند در حال نوشیدن آب پرتقال است، به معنی آن است که خواهد توانست به چیز مهم و عالی دست پیدا کند. به همین خاطر همکاران ‌او را فردی با اعتماد به نفس دیده و به شخص خواب بیننده احترام خواهند گذاشت.

۱2. تعبیر خواب پوست پرتقال

اگر فرد در خواب پوست پرتقال ببیند، باید برای چیزی مایوس کننده خود را آماده کند. این خواب یعنی به خاطر ناتوانی در کسب مادیاتی که به شدت آرزوی‌اش را داشت که از سر بی پولی و نداشتن منابع لازم است بسیار ناراحت می‌شود.

تعبیر خواب پرنقال

معنی خواب پوست پرتقال

۱3. تعبیر خواب با پرتقال از کسی پذیرایی کردن

اینکه خواب ببینید از کسی با پرتقال پذیرایی می‌کند نماد بروز اختلاف و ناسازگاری با آن شخص است. این امر باعث پریشانی در رابطه‌ شخص خواهد شد که به خاطر تنش به وجود آمده بین او و پارتنر است.

۱4. تعبیر خواب یک تکه پرتقال

دیدن یک تکه پرتقال در خواب دلالت بر آن دارد که به خاطر تعلل و مردد بودن باید انتظار تنبیه و جریمه شدن را داشته باشد. واکنش کند شخص ممکن است به مشکلاتی منجر شود. همچنین ممکن است مجبور شود پس از رخ دادن اتفاقات، وقت‌ خود را صرف بازسازی و جبران کند.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر