فاوینو
67

جواب آمیرزا 2700 تا 2800 | جواب بازی امیرزا 2700 به بعد | بازی آمیرزا اخرین مرحله

جواب امیرزا 2700 به بعد - جواب بازی آمیرزا مرحله 2700 تا 2800
بازدید 21683

فهرست مطلب

بازی آمیرزا (جواب آمیرزا مرحله 2700 به بعد) در سال های اخیر جایگاه خاص خود را در دل بازیکنان ایرانی پیدا کرده و تعداد زیادی از افراد با نصب بازی آمیرزا روی گوشی های آندروید و ios خود توانسته اند مراحل سخت بازی آمیرزا را پشت سر بگذارند. برخی از مراحل بازی آمیرزا بسیار دشوار بوده و افراد برای گذراندن مراحل بازی آمیرزا نیازمند کمک، راهنمایی و راه حل مراحل و جواب امیرزا خواهند بود. سایت فاوینو در ادامه تکمیل جواب بازی آمیرزا 2600 تا 2700 را برای شما عزیران آماده کرده است. همچنین میتوانید از پست جواب آمیرزا سایت بوفچه نیز دیدن فرمایید.

امیدوارم شما به مانند دیگر کاربران (شیرین خانم، خانم حبیبی، خانم نامداری و آقای ستار ایلامی، یدالله پرنیان اصل، شاینا حسین علیپور، آقا حسام (حامی)، عسگر، آقای صالحی، امیر میلانی (amirkardgar466.com)، سید علی و دیگر دوستان همیشه همراه) برای تکمیل هر چه بیشتر مراحل 2700 به بعد بازی آمیرزا در کنار ما باشید و پاسخ مراحلی را که با موفقیت انجام داده اید را در بخش نظرات برای دوستان خود درج نمایید.

جواب امیرزا 2700 به بعد - جواب بازی آمیرزا مرحله 2700 تا 2800

جواب امیرزا 2700 به بعد – جواب بازی آمیرزا مرحله 2700 تا 2800

جهت استفاده از جواب بازی آمیرزا مراحل قبل از 2700 به صفحه جواب بازی آمیرزا شده رفته یا روی عکس زیر کلیک نمایید. 

جواب آمیرزا 2700 به بعد

تمام پاسخ های جدیدترین مراحل بازی امیرزا به تفکیک مراحل در اختیار شما قرار گرفته است. در ادامه همراه سایت فاوینو باشید.

جواب های ارسالی از عموستار نظریان

جواب بازی آمیرزا مرحله 2700

جان ← جفا ← جنس ← نجس ← نفس ← وفا ← یاس ← نجف ← فنس ← نساج ← جوان ← سویا ← نجوا ← نفیس ← یوسف ← سیفون ← آیفون ← اسفنج ← فانوس ← یاسوج

جواب بازی آمیرزا مرحله 2701

ساز ← غاز ← مغز ← یاس ← سیم ← زیپ ← سمی ← میز ← سیما ← پیاز ← پیام ← سایز ← پیغام

جواب بازی آمیرزا مرحله 2702

دقل ← کیش ← میش ← کلم ← مشک ← مدل ← قلک ← مشق ← قشم ← قدم ← شکم ← شکل ← قلم ← شلیک ← مشکل ← کلید ← دلقک ← مشکی ← قدیم

جواب بازی آمیرزا مرحله 2703

شمع ← شکل ← شکم ← ضلع ← علم ← عمل ← محض ← محل ← محک ← مشک ← ملک ← کلم ← شمعک ← مشعل ← مشکل

جواب بازی آمیرزا مرحله 2704

قند ← خوف ← دفن ← دقت ← فوت ← قوت ← نفت ← نفخ ← وقف ← توقف ← خندق ← دوخت ← فندق ← قنوت ← نخود ← تند

جواب بازی آمیرزا مرحله 2705

مکه ← اخم ← کره ← کاخ ← خاک ← خرم ← پاک ← کمپ ← مهر ← پارک ← پاره ← ماهر ← خمره ← خرما ← خامه ← اهرم ← مکار ← خمپاره ← آمپر

جواب بازی آمیرزا مرحله 2706

مکه ← تره ← تور ← کور ← وهم ← صوت ← ورم ← کوه ← مصر ← همت ← کوره ← مترو ← صورت ← توهم ← تورم ← تصور موکت ← ترمه

جواب بازی آمیرزا مرحله 2707

هرم ← درز ← زرد ← زره ← مزه ← مزد ← دامن ← نمره ← نماز ← نرده ← منها ← زمرد ← همزن ← زمان ← رنده ← دراز ← دانه ← زنده ← دامنه ← همدان

جواب بازی آمیرزا مرحله 2708

گدا ← داس ← داغ ← سال ← غسل ← گسل ← یاس ← سیل ← ایل ← دیگ ← دیس ← یلدا ← اسید ← گیلاس

جواب بازی آمیرزا مرحله 2709

تره ← ریه ← کپی ← کیپ ← پیت ← تیر ← پیک ← کته ← پتک ← رخت ← تپه ← ترکه ← کتری ← تکیه ← تیره ← کهیر ← پیکر ← کرخه ← ترکیه

جواب بازی آمیرزا مرحله 2710

ارگ ← قیر ← گیر ← گیس ← گرز ← گاز ← یاس ← ساق ← رزق ← راز ← سقا ← گراز ← سایز ← سارق ← رازی ← اسیر ← گاری ← زاگرس ← سیگار

جواب آمیرزا مرحله 2711

اوج ← تاج ← جفا ← جفت ← حجت ← حوا ← فتح ← فوت ← وفا ← گاو ← گفت ← حاجت ← فاتح ← فتوا ← وفات

جواب بازی آمیرزا مرحله 2712

ستم ← سهم ← مته ← مست ← مگس ← همت ← گیس ← سیم ← میت ← تیم ← تهی ← تسمه ← هسته ← سمیه ← هستی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2713

خار ← خاک ← خنک ← رکن ← نرخ ← کاخ ← نیک ← نخاغ ← کنار ← خیار ← ریکا ← عینک ← عریان

جواب بازی آمیرزا مرحله 2714

بهت ← شقه ← شته ← شهد ← دشت ← دبه ← دقت ← تاب ← تباه ← تابه ← دهات ← شاهد ← شتاب ← بهشت ← شهاب ← شهادت ← تشابه ← شباهت ← بهداشت

جواب آمیرزا مرحله 2715

تبر ← تشک ← تیر ← شیب ← کشت ← شریک ← ترشی ← کبیر ← کتری ← کتبی ← کشتی ← شربت ← حرکت ← تشکر ← ترشک ← ترشح ← تحرک ← شرکت ← ترکیب ← تبریک ← کبریت

جواب آمیرزا مرحله 2716

جدا ← دار ← دعا ← رعد ← شاد ← شرط ← شعر ← عاج ← عرش ← عطر ← عطش ← ارشد ← شاعر ← شاطر ← شجاع ← شعار

جواب آمیرزا مرحله 2717

اخم ← اپل ← بام ← بنا ← خال ← خام ← خان ← مبل ← ملخ ← ناب ← نخل ← آمل ← بالن ← خانم ← لامپ ← خلبان

جواب بازی آمیرزا مرحله 2718

آغل ← کلم ← کفن ← کال ← کنف ← لاک ← نمک ← فال ← الک ← فلک ← آمل ← مالک ← مکان ← غلام ← کامل ← غافل ← کلاغ ← کلام ← کلمن ← کمان

جواب آمیرزا مرحله 2719

بلع ← الک ← رعب ← عبا ← لاک ← کال ← کلر ← رکب ← اکبر ← رکاب ← عابر ← لعاب ← کابل ← کرال ← کربلا

جواب آمیرزا مرحله 2720

تیر ← سرو ← سوت ← ریه ← وسیع ← هویت ← سریع ← ریسه ← تیره ← ترسو ← وسعت ← عروس ← سوره ← سرعت ← تهوع ← توسعه ← تسویه ← روسیه ← سوریه ← عروسی

جواب امیرزا مرحله 2721

نهر ← پهن ← پیر ← آبی ← انبر ← انبه ← بهار ← پاره ← پناه ← پنبه ← پنیر ← آینه ← پایه ← پیراهن

جواب امیرزا مرحله 2722

آلو ← ملخ ← محو ← لوح ← شوم ← موش ← شاخ ← شخم ← خشم ← اخم ← خوش ← شمال ← لواش ← حلوا ← اخمو ← خاموش ← خوشحال

جواب امیرزا مرحله 2723

اجل ← جان ← جهل ← لجن ← لنز ← نان ← جهاز ← جهان ← لانه ← ناله ← نهال ← نهان ← جنازه ← زنجان

جواب امیرزا مرحله 2724

آلو ← وان ← تاس ← نسل ← لوس ← لذت ← ذات ← ذلت ← سوت ← سنت ← سوال ← سانت ← وانت ← سالن ← ساتن ← تونل ← توان ← تاول ← اونس ← ستون ← ستوان

جواب امیرزا مرحله 2725

مات ← مشق ← مشت ← مدت ← قدم ← شتر ← شرق ← دشت ← ترش ← دقت ← قدرت ← تراش ← مادر ← درشت ← مرشد ← مرقد ← دارت ← مشرق ← ارتش ← مشتاق

جواب امیرزا مرحله 2726

لکه ← جهل ← رنج ← ظهر ← لجن ← نظر ← نهر ← هنر ← کرج ← کره ← کلر ← کله ← کنج ← کنه ← کهن

جواب امیرزا مرحله 2727

برق ← تبر ← ترش ← رشت ← قبر ← شرق ← ارتش ← براق ← ترشح ← راحت ← شتاب ← شراب ← شربت ← تراش ← رقابت

جواب امیرزا مرحله 2728

مضر ← جدا ← جرم ← دام ← رضا ← مرد ← جیر ← مجری ← ماضی ← ضمیر ← دریا ← جامد ← امید ← مجید ← مدار ← مجرد ← مدیر ← مریض

جواب امیرزا مرحله 2729

تاک ← تبر ← تیر ← برکت ← کتری ← زیرک ← بازی ← کتاب ← زکات ← کبریت ← باتری ← ترکیب ← باریک ← تبریک ← زیارت ← تاریک ← تبریز ← باکتری

جواب امیرزا مرحله 2730

آیه ← آهو ← هوش ← شنا ← جوش ← نوه ← جشن ← شانه ← جوان ← شنوا ← هویج ← هاون ← جهان ← آینه ← جیوه ← شاهین ← آویشن ← هیجان ← جوانه ← یونجه

جواب امیرزا مرحله 2731

تار ← ترن ← تره ← حنا ← ران ← رضا ← نهر ← هنر ← تنها ← حاضر ← حضرت ← راحت ← ترانه ← تهران

جواب امیرزا مرحله 2732

برس ← جسم ← سرب ← جیر ← سمج ← سهم ← مهر ← جیم ← سیب ← سیم ← ریه ← بسیج ← بیمه ← مجری ← همسر ← سرمه ← مربی ← جریمه

جواب امیرزا مرحله 2733

آهو ← ارگ ← رفو ← هوا ← وفا ← گاو ← گره ← گور ← رفاه ← گروه ← گوهر ← فواره ← گهواره

جواب آمیرزا مرحله 2734

ارج ← تاج ← تاس ← عاج ← عرق ← قعر ← تاجر ← راست ← سارق ← ساعت ← سرعت ← سرقت ← عراق ← جسارت

جواب امیرزا مرحله 2735

بال ← بخت ← بلا ← تاب ← تلخ ← خال ← لخت ← یال ← ایل ← بیت ← چای ← تخیل ← بیات ← بلیت ← خیال ← خالی ← یخچال ← تبخال

جواب امیرزا مرحله 2736

اخم ← خال ← خام ← مال ← ملخ ← گام ← یال ← ایل ← میخ ← غلام ← خیال ← خالی ← خیام ← گلیم

جواب آمیرزا مرحله 2737

دوش ← دوک ← شوک ← شکل ← عدل ← عود ← ولع ← پلک ← پول ← پوک ← کدو ← کشو ← کود ← پشکل ← پوشک ← پولک

جواب آمیرزا مرحله 2738

وام ← اسم ← مسن ← نام ← وان ← چمن ← منو ← منچ ← اونس ← سمنو ← سونا ← مونس ← ناموس

جواب آمیرزا مرحله 2739

آذر ← ذات ← ذرت ← عذر ← مات ← تیر ← میت ← رعیت ← اذیت ← مایع ← تایر ← ریتم ← معیار ← تعمیر ← معذرت ← عمارت ← رعایت

جواب آمیرزا مرحله 2740

جسم ← ستم ← سقز ← سمج ← قسم ← سیم ← تیز ← تیم ← میز ← تجسم ← قسمت ← تمیز ← زیست ← قیمت ← تقسیم

جواب امیرزا مرحله 2741

باج ← عصب ← عصا ← عرش ← عرب ← عبا ← عاج ← صبر ← عصر ← شعر ← رعب ← جبر ← بشر ← برج ← صبا ← شراب ← عابر ← شجاع ← شاعر ← شعار

جواب آمیرزا مرحله 2742

جان ← جدا ← دنج ← قید ← صدا ← جین ← قصد ← قند ← دین ← نقد ← نقص ← دنا ← دنیا ← ناقص ← قناد ← قاصد ← صادق ← صیاد ← قناد

جواب آمیرزا مرحله 2743

اصل ← تلخ ← تله ← خاص ← هلو ← هتل ← لوت ← لخت ← وصل ← صوت ← وصال ← خلوص ← خلوت ← خاله ← خالص ← تاول ← وصلت ← خلاصه ← صلوات

جواب امیرزا مرحله 2744

امت ← تار ← رام ← عرف ← عفت ← فرم ← متر ← مفت ← آمپر ← عارف ← معرف ← تعارف ← عمارت ← مرتفع ← معرفت

جواب امیرزا مرحله 2745

رند ← فنر ← ورد ← ورم ← دیو ← فومن ← مدنی ← منفی ← فرنی ← مدیر ← نیرو ← مفید ← ردیف ← منور ← مفرد ← فرود ← فردین ← نیمرو ← مدیون

جواب بازی آمیرزا مرحله 2746

ارگ ← حرف ← حرم ← رحم ← شفا ← فاش ← گام ← گرم ← اشرف ← حرام ← فشار ← محشر ← گرما

جواب بازی آمیرزا مرحله 2747

آتش ← بنا ← تاج ← جان ← جشن ← جنت ← جیب ← شنا ← جین ← شیب ← نشت ← نیش ← نیت ← بیت ← نجات ← نجیب ← نبات ← شتاب ← بیات ← آشتی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2748

درو ← دوش ← دوغ ← شور ← ورد ← ریش ← دیو ← دروغ ← رشید ← شوید ← دریغ ← غدیر ← غیور ← درویش

جواب بازی آمیرزا مرحله 2749

شکم ← اشک ← تیم ← مفت ← مشت ← کتف ← تشک ← تاک ← متکا ← تمشک ← کاشت ← کفاش ← شیفت ← کاشی ← آشتی ← مشکی ← کشتی ← شکاف ← ماتیک ← شکایت ← کفاشی

سایت های دزد حالا میتونین بیاین زحمت کابران سایت فاوینو رو کپی کنین.. 🙂

جواب بازی آمیرزا مرحله 2750

اشک ← برج ← برش ← کرج ← شکر ← جبر ← شرک ← آبکش ← کاهش ← شکار ← شهرک ← شهاب ← شبکه ← رکاب ← بهار ← بشکه ← برکه ← شراب ← برجک ← کهربا

جواب آمیرزا مرحله 2751

حرف ← ورق ← نور ← نقل ← لوح ← لحن ← قول ← قفل ← وقف ← قرن ← فلق ← فقر ← فرق ← فرح ← روح ← حلق ← فنر ← نوح ← رونق

جواب آمیرزا مرحله 2752

نفس ← وطن ← وسط ← وفا ← یاس ← فنس ← یوسف ← سینا ← سویا ← طوسی ← نفیس ← وسطی ← طوفان ← فانوس ← سیفون

جواب آمیرزا مرحله 2753

وبا ← بوق ← هلو ← قاب ← هود ← قلب ← قله ← قول ← لبو ← قالب ← قبله ← قبول ← قلاب ← قلوه ← قلاده ← دوبله ← آلوده

جواب آمیرزا مرحله 2754

طلا ← باج ← بال ← جیب ← زبل ← طبل ← لیز ← یال ← بیل ← بلیط ← آجیل ← زیبا ← آبجی ← طالب ← زابل ← جالب ← باطل ← بازی ← طالبی ← لجباز

جواب آمیرزا مرحله 2755

آهک ← قاب ← ناب ← کاه ← کنه ← کهن ← بقا ← انبه ← بانک ← بزاق ← زبان ← نازک ← نقاب ← بانه ← زنبق

پایان بروز رسانی 15 مهرماه 1402 توسط عموستار نظریان

سایت های دزد حالا میتونین بیاین زحمت کابران سایت فاوینو رو کپی کنین.. 🙂

===========================‌

شروع بروزرسانی پاسخ ها 15 آبان 1402

ارسال پاسخ جدید بازی آمیرزا توسط آقایان: حسن اسماعیلی اسکندری، علی، میکائیل به همراه خانم صالحی

جواب بازی آمیرزا ۲۷۵۶

لوت ← ولت ← وتر ← تلف ← تپل ← توپ ← تور ← پوچ ← پول ← پلو ← پتو ← پرچ ← پرتو ← چتر ← چفت ← فلوت ← فوت

جواب بازی آمیرزا ۲۷۵۷

غول ← غلام ← هلو ← وهم‌ ← خاله ← خامه ← ماه ← ملخ ← مغول ← الو ← اخم ← امل ← اخمو

جواب بازی آمیرزا ۲۷۵۸

بام ← بزم ← عاج ← منع ← عبا ← عزا ← منبع ← مزاج ← مجاز ← عناب ← عازم ← عاجز ← زمان ← زبان ← عمان ← نماز ← جام ← جان ← جمع

جواب بازی آمیرزا ۲۷۵۹

سهل ← سود ← سوال ← سفال ← ساده ← ساوه ← سواد ← سوله ← هلو ← هود ← فاسد ← فولاد ← فالوده ← اسوده ← الوده ← داس ← لوس

جواب بازی آمیرزا ۲۷۶۰

وان ← ویفر ← ویران ← نوار ← نیرو ← یاور ← ران ← روان ← رویا ← افرین ← ایفون ← فنا ← فنر ← فرنی ← فناوری ← فوران

جواب بازی آمیرزا ۲۷۶۱

بلع ← بستر ← ستم ← سرب ← سرعت ← عمل ← عسل ← علت ← عبرت ← لمس ← ملس ← مبل ← مرتب ← مربع ← معتبر ← تبر ← ترس ← تمبر ← تبسم ← رعب ← رستم

جواب بازی آمیرزا 2762

آلو ← آهو ← اجل ← اوج ← جهل ← رضا ← هلو ← وال ← جارو ← جوهر ← رواج ← روضه ← جواهر

جواب بازی آمیرزا 2763

سود ← کبد ← دبه ← دوش ← دوک ← دکه ← سبد ← سبک ← سکه ← سکو ← شهد ← شکوه ← شوکه ← شهود ← بشکه ← کبود ← بوکس ← بوسه ← شبکه ← کوسه

جواب بازی آمیرزا 2764

تور ← غول ← لغت ← لوت ← مرغ ← ورم ← تیغ ← تیر ← ریتم ← رتیل ← ریمل ← ولرم ← لیمو ← غیرت ← مترو ← تورم ← لیتر ← مغول

جواب امیرزا 2765

برج ← کاه ← کاج ← جبر ← عبا ← رعب ← عاج ← اکبر ← کعبه ← جعبه ← بهاررکاب ← برکه ← باجه ← عابر ← برجک ← کهربا

جواب امیرزا 2766

خان ← طنز ← ناز ← نان ← خطا ← زین ← ناخن ← خزان ← نیاز ← زیان ← طنین ← خیاط ← نطنز

جواب امیرزا 2767

آغل ← آلو ← ارگ ← غار ← غول ← لوچ ← وال ← گلو ← گور ← الگو ← لاغر ← چراغ ← رگال

جواب امیرزا 2768

برف ← دره ← دبه ← ظرف ← ظهر ← فرد ← هدر ← هدف ← دیه ← ریه ← بید ← ردیف ← دبیر ← ظریف ← فریب ← فیبر

جواب امیرزا 2769

خشم ← خوش ← شاخ ← شخم ← شوق ← شوم ← مشق ← موش ← شیخ ← قوی ← اخمو ← قایم ← خیام ← قیام ← مقوا ← شوخی ← مقوی ← مشوق ← ماوی ← وخیم ← خامشظوش

جواب امیرزا 2770

شهد ← ریه ← برده ← شاهد ← شبدر ← شهاب ← رشید ← دبیر ← دریا ← شیره ← شهید ← شبیه ← بیشه ← ریشه ← بیدار ← داریه ← هشدار ← دایره ← شرابی ← بهداری

جواب امیرزا 2771

تره ← رقص ← صرع ← عرق ← عصر ← قرص ← قصه ← قعر ← قهر ← هرس ← ترقه ← سرعت ← سرقت ←

جواب امیرزا 2772

جریح ← حرف ← فرح ← فرش ← ریش ← فیش ← جیر ← حیف ← رشید ← ردیف ← شریف ← حریف ← حیدر ← شرجی

جواب امیرزا ۲۷۷۳

اردک ← امپر ← کمپ ← کدر ← کمد ← کارد ← پکر ← پدر ← پاک ← پماد ← پارک ← قدم ← قمار ← مدرک ← مارک ← مادر ← مرقد

جواب امیرزا ۲۷۷۴

اهرم ← شرط ← شعر ← شمع ← شعار ← شاعر ← شماره ← مهار ← معطر ← مطهر ← هرم ← عطش ← عطر ← عرشه ← طعم ← طمع ← طعمه

جواب امیرزا 2775

آلپ ← الک ← اپل ← رنج ← رکن ← لاک ← لنج ← کلر ← پاک ← کال ← پلک ← پکن ← کرال ← پارک ← کنار ← نجار ← پلاک ← ارنج

جواب آمیرزا 2776

دیش ← پدر ← گرد ← پیر ← دیگ ← ریگ ← فیش ← شگرد ← گردش ← رشید ← ردیف ← شریف ← فرشید

جواب آمیرزا 2777

مژگان ← اهنگ ← انگ ← فنا ← فهم ← ماه ← گام ← مژه ← اهنگ ← منها ← نامه ← نگاه ← گمان ← گناه

جواب آمیرزا 2778

تاس ← اسم‌ ← مست ← سمج ← ستم ← دست ← پست ← جسم ← داس ← جام ← تاج ← امت ← جسد ← جامد ← تماس ← ستاد ← سجاد ← ماست ← مسجد ← پماد

جواب آمیرزا 2779

رند ← وجد ← موج ← ورد ← دنا ← جوان ← داور ← دوام ← جامد ← مجرد ← جارو ← نجار ← جادو ← ارنج ← درمان ← مانور ← مرجان ← وجدان ← جانور ← نمودار

جواب آمیرزا 2780

برگ ← صبر ← صفر ← فصل ← لبو ← لگو ← وصف ← وصل ← گلف ← گلو ← گور ← بلور ← روبل ← صبور

جواب آمیرزا 2781

آفت ← الک ← افق ← تاک ← تلف ← فال ← فلک ← کتف ← لاک ← قتل ← قفل ← قلب ← قلک ← کتاب ← کابل ← قاتل ← تقلب ← بافت ← قالب ← کلفت

جواب آمیرزا 2782

اوج ← جام ← موج ← وهم ← مواج ← هجوم ← ماهی ← پیام ← مایو ← میوه ← پایه ← جیوه ← هویج ← پویا

جواب آمیرزا 2783

اجل ← جعل ← جهل ← طلا ← عاج ← یال ← ایل ← علی ← طالع ← عجله ← علاج ← آجیل ← عیال ← عالی ← اهلی

جواب آمیرزا 2784

تره ← تپه ← خرس ← پست ← رخت ← سخت ← سرخ ← پتک ← سکه ← سپر ← پسته ← سکته ← سرکه ← سرخک ← خسته ← ترکه ← سپهر ← کرخه ← کسره

جواب آمیرزا 2785

چاه ← زین ← شانه ← شاهی ← نیزه ← نیاز ← زیان ← شاهین ← چانه آینه ← چاشنی ← چای ← چین

جواب آمیرزا 2786

نوه ← وهم ← گوی ← یمن ← یون ← غنی ← گونه ← میوه ← میهن ← میگو ← گیوه ← غمگین ← گونی ← نغمه

جواب آمیرزا 2787

اشک ← کما ← کفن ← کفش ← چکش ← چمن ← کنف ← فنچ ← منچ ← فنا ← شکم ← شفا ← چشم ← مکان ← کفاش ← شکاف ← کمان ← چشمک

جواب آمیرزا 2788

ارث ← جیر ← جام ← مکث ← کاج ← اکرم ← مارک ← مکار ← کریم ← ریکا ← رایج ← مجری ← میراث ← ثریا

جواب آمیرزا 2789

هود ← جسد ← نجس ← دنج ← سنجد ← ساوه ← جاده ← دهان ← وجدان ← دانه ← جهان ← سواد ← ساوه ← جادو ← جهاد ← هاون ← آسوده ← جوانه ← سوهان ← سجاده ← سهند

جواب آمیرزا 2790

دار ← دعا ← رعد ← عمد ← پدر ← امار ← امپر ← اپرا ← عماد ← مادر ← معاد ← پماد ← ادعا ← اعدام ← ارام

جواب آمیرزا 2791

حلوا ← غافل ← لحاف ← الو ← حال ← حنا ← غول ← فال ← لحن ← لوح‌وان ← وفا ← نوح ← ملایر

جواب آمیرزا 2792

ایل ← چای ← چاپ ← چرم ← یال ← امل ← پیچ ← ریل ← میل ← پیر ← امپر ← ریمل ← ریال ← پرچم ← پارچ ← لامپ ← پیام ← ملایر ← پریا

جواب آمیرزا 2793

اشک ← غار ← کاه ← ریه ← شهرک ← شکار ← کاهش ← شیار ← ریکا ← شریک ← کاشی ← ریشه ← شیره ← کرایه

جواب آمیرزا 2794

برم ← بند ← دفن ← زبل ← زلف ← فلز ← لنز ← مبل ← مدل ← مزد ← نمد ← بزدل ← بلند ← دمبل ← منزل

جواب آمیرزا 2795

آلو ← اوا ← غول ← الاغ ← یال ← امل ← غلام ← لیمو ← ویلا ← مایو ← املا ← مغول ← ایلام

جواب آمیرزا مرحله 2796 به بعد

به محص بروزرسانی بازی با حل مراحل جدید در کنار شما خواهیم بود.

به زودی پاسخ های این مراحل آپدیت خواهد شد.

 

دوستان عزیز. جواب مراحلی رو که بازی کردین رو کامنت کنین تا خودتون هم به جواب باقی مراحل بازی آمیرزا برسین.

 

جواب بازی شهربانو مرحله 1 تا آخر | جواب شهربانو اپدیت سال 1402 (با کمک شما)

جواب بازی شهربانو - حل بازی شهربانو - پاسخ شهربانو مرحله جدید جواب بازی شهربانو – حل بازی شهربانو – پاسخ شهربانو 

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • https://favino ir/28433/جواب-آمیرزا-2700-تا-2800-جواب-بازی-امیرزا-2700-به/
 • جواب بازی آمیرزا مرحله 2700 به بعد
 • جواب آمیرزامرحله۲۷۰۰ ببعد
 • جواب امیرزا از۲۷۰۰ به بعد

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. ستارنظریان گفت:

  سلام وعرض ادب واحترام ادامه پاسخهای آمیرزا
  2721..نهر.پهن.پیر.آبی.انبر.انبه.بهار.پاره.پناه.پنبه.پنیر.آینه.پایه.پیراهن..
  2722..آلو.ملخ.محو.لوح.شوم.موش.شاخ.شخم. خشم.اخم.خوش.شمال.لواش.حلوا.اخمو.خاموش.خوشحال..
  2723..اجل.جان.جهل.لجن.لنز.نان.جهاز.جهان.لانه.ناله.نهال.نهان.جنازه.زنجان..
  2724..آلو.وان.تاس.نسل.لوس.لذت.ذات.ذلت. سوت.سنت.سوال.سانت.وانت.سالن.ساتن.تونل.توان.تاول.اونس.ستون.ستوان..
  2725..مات.مشق.مشت.مدت.قدم.شتر.شرق. دشت.ترش.دقت.قدرت.تراش.مادر.درشت.مرشد.مرقد.دارت.مشرق.ارتش.مشتاق..
  2726..لکه.جهل.رنج.ظهر.لجن.نظر.نهر.هنر.کرج. کره.کلر.کله.کنج.کنه.کهن..
  2727..برق.تبر.ترش.رشت.قبر.شرق.ارتش.براق. ترشح.راحت.شتاب.شراب.شربت.تراش.رقابت.
  2728..مضر.جدا.جرم.دام.رضا.مرد.جیر.مجری. ماضی.ضمیر.دریا.جامد.امید.مجید.مدار.مجرد. مدیر.مریض..
  2729..تاک.تبر.تیر.برکت.کتری.زیرک.بازی.کتاب. زکات.کبریت.باتری.ترکیب.باریک.تبریک.زیارت. تاریک.تبریز.باکتری..
  2730..آیه.آهو.هوش.شنا.جوش.نوه.جشن.شانه.جوان.شنوا.هویج.هاون.جهان.آینه.جیوه.شاهین.آویشن.هیجان.جوانه..
  2731..تار.ترن.تره.حنا.ران.رضا.نهر.هنر.تنها.حاضر.حضرت.راحت.ترانه.تهران..
  2732..برس.جسم.سرب.جیر.سمج.سهم.مهر. جیم.سیب.سیم.ریه.بسیج.بیمه.مجری.همسر.سرمه.مربی.جریمه..
  2733..آهو.ارگ.رفو.هوا.وفا.گاو.گره.گور.رفاه. گروه.گوهر.فواره.گهواره..
  2734..ارج.تاج.تاس.عاج.عرق.قعر.تاجر.راست. سارق.ساعت.سرعت.سرقت.عراق.جسارت..
  2735..بال.بخت.بلا.تاب.تلخ.خال.لخت.یال.ایل. بیت.چای.تخیل.بیات.بلیت.خیال.خالی.یخچال. تبخال..

  1. ستارنظریان گفت:

   سلام مهندس درآپدیت بازی امیرزا
   2785..آینه.چاشنی.چای.چین.
   2786..نغمه.
   نیامده یا اشتباهادوستان فرستادن
   2785 آهنی. جاستین.چایچین نداریم حدف گرددوبجای این کلمات کلمات بالا آورده شوند.تشخیص استادمان ماهان بوده

   1. favino گفت:

    درود و سپاس از دقت شما و آقا ماهان گل

 2. ستارنظریان گفت:

  2736..اخم.خال.خام.مال.ملخ.گام.یال.ایل.میخ. غلام.خیال.خالی.خیام.گلیم..
  2737..دوش.دوک.شوک.شکل.عدل.عود.ولع.پلک.پول.پوک.کدو.کشو.کود.پشکل.پوشک.پولک..
  2738..وام.اسم.مسن.نام.وان.چمن.منو.منچ. اونس.سمنو.سونا.مونس.ناموس..
  2739..آذر.ذات.ذرت.عذر.مات.تیر.میت.رعیت. اذیت.مایع.تایر.ریتم.معیار.تعمیر.معذرت.عمارت.رعایت..
  2740..جسم.ستم.سقز.سمج.قسم.سیم.تیز. تیم.میز.تجسم.قسمت.تمیز.زیست.قیمت. تقسیم..
  2741..باج.عصب.عصا.عرش.عرب.عبا.عاج.صبر. عصر.شعر.رعب.جبر.بشر.برج.صبا.شراب.عابر. شجاع.شاعر.شعار..
  2742..جان.جدا.دنج.قید.صدا.جین.قصد.قند.دین.نقد.نقص.دنا.دنیا.ناقص.قناد.قاصد.صادق.صیاد. قناد..
  2743..اصل.تلخ.تله.خاص.هلو.هتل.لوت.لخت. وصل.صوت.وصال.خلوص.خلوت.خاله.خالص.تاول.وصلت.خلاصه.صلوات..
  2744..امت.تار.رام.عرف.عفت.فرم.متر.مفت.آمپر.عارف.معرف.تعارف.عمارت.مرتفع.معرفت..
  2745..رند.فنر.ورد.ورم.دیو.فومن.مدنی.منفی. فرنی.مدیر.نیرو.مفید.ردیف.منور.مفرد.فرود. فردین.نیمرو.مدیون..

  1. favino گفت:

   درود و سپاس از زحمات شما عموستار

 3. ستارنظریان گفت:

  سلام مهندس امروز مشکل سایت رفع شده و ورود به فاوینو تسهیل گردیده است.زحمت کشیدی..خبر ناراحت کننده اینکه پاسخ از2675 فرستادم تا2745 این همه انتظار کلا”80مرحله شامل 4فصل بروز رسانی شد وبقیه مراحل.تا2745 ارسال میگردد وبه ناچار باید جزء صابرین باشیم…سلامت باشی

 4. ستارنظریان گفت:

  2746..ارگ.حرف.حرم.رحم.شفا.فاش.گام.گرم. اشرف.حرام.فشار.محشر.گرما..
  2747..آتش.بنا.تاج.جان.جشن.جنت.جیب.شنا.جین.شیب.نشت.نیش.نیت.بیت.نجات.نجیب.نبات.شتاب.بیات.آشتی..
  2748..درو.دوش.دوغ.شور.ورد.ریش.دیو.دروغ. رشید.شوید.دریغ.غدیر.غیور.درویش..
  2749..شکم.اشک.تیم.مفت.مشت.کتف.تشک. تاک.متکا.تمشک.کاشت.کفاش.شیفت.کاشی. آشتی.مشکی.کشتی.شکاف.ماتیک.شکایت. کفاشی…
  2750..اشک.برج.برش.کرج.شکر.جبر.شرک.آبکش.کاهش.شکار.شهرک.شهاب.شبکه.رکاب.بهار. بشکه.برکه.شراب.برجک.کهربا..
  2751..حرف.ورق.نور.نقل.لوح.لحن.قول.قفل.وقف.قرن.فلق.فقر.فرق.فرح.روح.حلق.فنر.نوح.رونق..
  2752..نفس.وطن.وسط.وفا.یاس.فنس.یوسف. سینا.سویا.طوسی.نفیس.وسطی.طوفان.فانوس.سیفون..
  2753..وبا.بوق.هلو.قاب.هود.قلب.قله.قول.لبو. قالب.قبله.قبول.قلاب.قلوه.قلاده.دوبله.آلوده..
  2754..طلا.باج.بال.جیب.زبل.طبل.لیز.یال.بیل. بلیط.آجیل.زیبا.آبجی.طالب.زابل.جالب.باطل.بازی.طالبی.لجباز..
  2755..آهک.قاب.ناب.کاه.کنه.کهن.بقا.انبه.بانک.بزاق.زبان.نازک.نقاب.بانه..
  پایان بروز رسانی مهرماه 1402

  1. favino گفت:

   درود و سپاس فراوان از زحمات شما عموی مهربان.
   این چند روز یکم اینترنتا هم مشکل دارن..
   به امید اپدیت مراحل جدید بازی آمیرزا

   1. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

    جواب آمیرزا مرحله2781
    آفت.الک.افق.تاک.تلف.فال.فلک.کتف.لاک.قتل.قفل.قلب
    قلک
    کتاب.کابل.قاتل.تقلب.بافت.قالب.کلفت
    👏👏👏👏👏👏👏❤️👏👏👏👏👏👏👏

  2. ستارنظریان گفت:

   سلام ودرود خدا
   عالی بود بخدا
   درتمام پاسخهای ارسالی خودم وحتی نوه رمزهای درپاسخها گذاشتیم مثلا پاسخکلمات 5 حرفی قبل ازکلمات 3حرفی بعضی دوستان وتعدادی از سایتها که الان عنوان اول هستن همان پاسخها راکپی میکردن وبه مخاطبین میدادن وحتی دوستان با یک ساعت وحتی چندروز تاخیر به سایت فاوینو.
   خوشحالیم ازپاسخ دندان شکنت.سلامت باشی

   1. favino گفت:

    درود و سپاسگزار زحمات شما و دیگر دوستان هستیم..

 5. شیرین گفت:

  مرحله ۲۷۳۰ کلمه ” یونجه ” اضافه شود

  1. favino گفت:

   درود و سپاس شیرین خانم

 6. میکائیل گفت:

  ۲۷۵۵:زنبق

  1. favino گفت:

   درود و سپاس اقا میکائیل عزیز

 7. فریبا گفت:

  باسلام و عرض ادب، ادامه بازی از مرحله ۲۷۵۵ به بعد کِی میاد؟ تشکر فراوان

  1. favino گفت:

   درود فراوان
   اطلاعی نداریم.. آپدیت بازی با تیم بازی سازی آمیرزا هستش..
   هر زمان اپدیت بیاد دوستان جواب های به روز رو در اختیارمون میذارن و ما هم براتون به شکل گسترده منتشر میکنیم..

 8. علی گفت:

  2757 آلو، اخم، غول، ماه، ملخ، هلو، وهم، آمل، اخمو، خاله، خامه، غلام، مغول

 9. علی گفت:

  2757 آلو، اخم، غول، ماه، ملخ، هلو، وهم، آمل، اخمو، خاله، خامه، غلام، مغول

  1. favino گفت:

   درود و سپاس علی جان

 10. علی گفت:

  2758 بام، بزم، جام، جان، جمع، عاح، منع، عبا، عزا، منبع، مزاج، مجاز، عناب، عازم، عاجز، زمان، زبان، عمان، نماز

 11. علی گفت:

  2759 هلو، داس، سهل، هود، سود، لوس، ، ساده، ساوه، سفال، سواد، سوله، فاسد، آسوده، آلوده، فولاد، فالوده

 12. میکائیل گفت:

  ۲۷۵۶:لوت.ولت.وتر.تلف.تپل.توپ.تور.پوچ.پول.پلو پتو.پرچ.پرتو.چتر.چفت.فلوت.فوت./۲۷۵۷:غول.غلام.هلو.وهم‌.خاله.خامه.ماه.ملخ.مغول.الو. اخم.امل.اخمو/۲۷۵۸:بام.بزم.عاج.منع.عبا.عزا.منبع.مزاج. مجاز.عناب.عازم.عاجز.زمان.زبان.عمان.نماز.جام.جان.جمع./۲۷۵۹:سهل.سود.سوال.سفال.ساده.ساوه.سواد.سوله.هلو. هود.فاسد.فولاد.فالوده.اسوده.الوده.داس.لوس.

 13. صالحی گفت:

  2762
  آلو آهو اجل اوج جهل رضا هلو وال
  جارو جوهر رواج روضه
  جواهر

 14. صالحی گفت:

  2763
  سود کبد دبه دوش دوک دکه سبد سبک سکه سکو شهد
  شکوه شوکه شهود بشکه کبود بوکس بوسه شبکه کوسه

 15. صالحی گفت:

  2764
  تور غول لغت لوت مرغ ورم تیغ تیر
  ریتم رتیل ریمل ولرم لیمو غیرت مترو تورم لیتر مغول

 16. صالحی گفت:

  2765
  برج کاه کاج جبر عبا رعب عاج
  اکبر کعبه جعبه بهاررکاب برکه باجه عابر برجک
  کهربا

 17. صالحی گفت:

  2766
  خان طنز ناز نان خطا زین
  ناخن خزان نیاز زیان طنین خیاط نطنز

 18. صالحی گفت:

  2767
  آغل آلو ارگ غار غول لوچ وال گلو گور
  الگو لاغر چراغ رگال

 19. صالحی گفت:

  2768
  برف دره دبه ظرف ظهر فرد هدر هدف دیه ریه بید
  ردیف دبیر ظریف فریب فیبر

 20. صالحی گفت:

  2769
  خشم خوش شاخ شخم شوق شوم مشق موش شیخ قوی
  اخمو قایم خیام قیام مقوا شوخی مقوی مشوق ماوی وخیم
  خامشظوش

 21. صالحی گفت:

  2770
  شهد ریه
  برده شاهد شبدر شهاب رشید دبیر دریا شیره شهید شبیه بیشه ریشه
  بیدار داریه هشدار دایره شرابی
  بهداری

  1. میکائیل گفت:

   بهار از قلم افتاده

 22. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

  سلام عرض ادب احترام خدمت دوست گرامی ادامه پاسخها آقا میرزا👏👏👏👏
  2771..تره.رقص.صرع.عرق.عصر.قرص.قصه.قعر.قهر.هرس.ترقه.سرعت.سرقت

 23. صالحی گفت:

  2771
  تره رقص صرع عرق عصر قرص قصه قعر قهر هرس
  ترقه سرعت سرقت

 24. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

  سلام عرض ادب احترام خدمت دوست گرامی ادامه پاسخها آقا میرزا👏👏👏👏
  2772….جریح.حرف.فرح.فرش.ریش.فیش.جیر.حیف.رشید.ردیف.شریف.حریف.حیدر.شرجی

 25. صالحی گفت:

  2772
  حرف فرح فرش ریش فیش جیر حیف
  جریح رشید ردیف شریف حریف حیدر شرجی

  1. favino گفت:

   درود و سپاس فراوان خانم صالحی

 26. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

  سلام عرض ادب احترام خدمت دوست گرامی ادامه پاسخها آقا میرزا👏👏👏👏
  2773.کمپ.کدر.قدم.پکر.پدر.پاک.کمد.کارد.پماد.پارک.مدرک.مارک.مادر.قمار.اردک.مرقد.آمپر🥰

 27. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

  سلام عرض ادب احترام خدمت دوست گرامی ادامه پاسخها آقا میرزا👏👏👏👏
  2774…هرم.شرع.شعر.عرشه.عطش.شمع.طمع.عطر.طعم.معطر.مطهر.طمعه.ماهر.شعار.شاعر.اهرم.شماره👏👏👏👏👏

 28. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

  سلام عرض ادب احترام خدمت دوست گرامی ادامه پاسخها آقامیرزا👏👏👏👏👏
  2775…آلپ.الک.اپل.رنج.رکن.لاک.لنج.کلر.پاک.کال.پلک.پکن
  کرال.پارک.کنار.نجار.پلاک.ارنج
  💥💥💥💥💥💫💥💥💥

 29. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

  سلام عرض ادب احترام خدمت دوست گرامی ادامه پاسخها آقامیرزا👏👏👏👏👏
  2776…دیش.پدر.گرد.پیر.دیگ.ریگ.فیش
  شگرد.گردش.رشید.ردیف.شریف.فرشید❤️❤️❤️

 30. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

  سلام عرض ادب احترام خدمت دوست گرامی ادامه پاسخها آقامیرزا👏👏👏👏👏
  2777…مژگان.اهنگ. انگ.فنا.فهم.ماه.گام.مژه.اهنگ.منها
  نامه.نگاه.گمان.گناه
  💥❤️💥❤️💥❤️💥❤️💥❤️

 31. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

  جواب آمیرزا مرحله2778
  تاس_اسم‌.مست.سمج.ستم.دست.پست.جسم.داس.جام.تاج
  امت.جسد
  جامد.تماس.ستاد.سجاد.ماست.مسجد.پماد

 32. میکائیل گفت:

  ۲۷۶۰:وان.ویفر.ویران.نوار.نیرو.یاور.ران.روان.رویا.افرین. ایفون.فنا.فنر.فرنی.فناوری.فوران./۲۷۶۱:بلع.بستر.ستم.سرب.سرعت.عمل.عسل.علت.عبرت .لمس.ملس.مبل.مرتب.مربع.معتبر.تبر.ترس.تمبر.تبسم .رعب.رستم.

  1. میکائیل گفت:

   ۲۷۷۳:اردک.امپر.کمپ.کدر.کمد.کارد.پکر.پدر.پاک.پماد. پارک.قدم.قمار.مدرک.مارک.مادر.مرقد./۲۷۷۴:اهرم.شرط.شعر.شمع.شعار.شاعر.شماره.مهار.معطر.مطهر.هرم.عطش.عطر.عرشه.طعم.طمع.طعمه

   1. میکائیل گفت:

    ۲۷۷۴:اهرم.شرط.شعر.شمع.شعار.شاعر.شماره.مهار معطر.مطهر. هرم.عطش.عطر.عرشه.طعم.طمع .طعمه

    1. favino گفت:

     درود و سپاس آقا میکائیل عزیز

   2. میکائیل گفت:

    ۲۷۷۵:الپ.الک.اپل.ارنج.رنج
    رکن.پاک.پلاک.
    پلک.پکن.پارک.نجار
    .کلر.کال.کنار.کرال
    .لاک.لجن./
    ۲۷۷۶:دیش.دیگ.شریف.شگرد.
    پدر.پیر.گرد.گردش.
    فیش.فرشید.ریگ.رشید.ردیف/
    ۲۷۷۷:فنا.فهم.ماه.مژه.
    منها.مژگان.اهن.اهنگ.
    انگ.نامه.نگاه.گام.
    گمان.گناه./
    ۲۷۷۸:تاس.تاج.تماس.جسم.
    جام.جسد.جامد.دست.
    داس.اسم.امت.مست.
    مسجد.ماست.سمج.ستم.
    ستاد.سجاد.پماد.پست.
    /۲۷۷۹:دنا.داور.دوام.درمان.
    وجد.ورد.وجدان.موج.
    مجرد.مرجان.مانور.نجار.
    نمودار.جوان.جامد.جارو.
    جادو.جانور.رند.ارنح/
    ۲۷۸۰:برگ.بلور.روبل.وصل
    وصف.صبر.صفر.صبور.
    گلف.گلو.گور.لبو.
    لگو.فصل.

    1. میکائیل گفت:

     ۲۷۸۱:افت.افق.الک.تاک.تقلب.
     تلف.بافت.قتل.قفل.قلب.
     قلک.قاتل.قالب.کتف.کتاب
     کابل.کلفت.لاک.فال.فلک

 33. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

  جواب امیرزا مرحله 2779
  .رند.وجد.موج.ورد.دنا
  جوان . داور.دوام.جامد.مجرد.جارو.نجار.جادو.ارنج
  درمان.مانور.مرجان.وجدان.جانور.نمودار
  👏👏👏👏👏👏❤️👏👏👏👏👏👏

 34. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

  جواب امیرزا مرحله2780
  برگ.صبر.صفر.فصل.لبو.لگو.وصف.وصل.گلف.گلو.گور
  بلور.روبل.صبور
  👏👏👏👏👏❤️👏👏👏👏👏

 35. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

  جواب آمیرزا مرحله2782
  اوج.جام.موج.وهم
  مواج.هجوم.ماهی.پیام.مایو.میوه.پایه.جیوه.هویج.پویا
  👏👏👏👏👏👏❤️👏👏👏👏👏👏

  1. favino گفت:

   درود و سپاس از شما آقای اسکندری

   1. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

    سلام عرض ادب خدمت ادمین محترم
    ان شا الله بتونم کنار دوستان دیگر یک همکاری کنم
    فقط اگر میشد میدونستم کدوم مراحل ارسال کنم بهتر بود

 36. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

  سلام عرض خدمت همه دوستان گلم
  بریم سراغ بازی
  جواب آقا میرزا
  2783…اجل.جعل.جهل.طلا.عاج.یال.ایل.علی.طالع.عجله.علاج
  آجیل.عیال.عالی.اهلی😘
  2784….تره.تپه.خرس.پست.رخت.سخت.سرخ.پتک.سکه.سپر.
  پسته.سکته.سرکه.سرخک.خسته.ترکه.سپهر.کرخه😘
  2785…چاه.چایچین.زین.شانه.شاهی.نیزه.نیاز.آهنی.زیان
  جاستین.شاهین.چانه😘
  2786….نوه.وهم.گوی.یمن.یون.غنی.گونه.میوه.میهن.میگو.
  گیوه.غمگین.گونی،😘
  2787…اشک.کما.کفن.کفش.چکش.چمن.کنف.فنچ.منچ.فنا
  شکم.شفا.چشم.مکان.کفاش.شکاف.کمان.چشمک😘
  2788…ارث.جیر.جام.مکث.کاج.اکرم.مارک.مکار.کریم.ریکا.
  رایج.مجری.میراث.ثریا😘
  2789….هود.جسد.نجس.دنج.سنجد.ساوه.جاده.دهان.وجدان
  دانه.جهان.سواد.ساوه.جادو.جهاد.هاون.آسوده.جوانه
  سوهان.سجاده😘
  2790…دار.دعا.رعد.عمد.پدر.امار.امپر.اپرا.عماد.مادر.معاد.پماد.ادعا
  اعدام.ارام😘
  2791….حلوا.غافل.لحاف.الو.حال.حنا.غول.فال.لحن.لوح‌وان.
  وفا.نوح.ملایر😘
  2792….ایل.چای.چاپ.چرم.یال.امل.پیچ.ریل.میل.پیر.امپر
  ریمل.ریال.پرچم.پارچ.لامپ.پیام.ملایر.پریا😘
  2793….اشک.غار.کاه.ریه.شهرک.شکار.کاهش.شیار.ریکا.شریک
  کاشی.ریشه.شیره.کرایه😘
  2794….برم.بند.دفن.زبل.زلف.فلز.لنز.مبل.مدل.مزد.نمد.بزدل
  بلند.دمبل.منزل😘
  2795….آلو.اوا.غول.الاغ.یال.امل.غلام.لیمو.ویلا.مایو.املا.مغول
  ایلام

  ،👏👏👏👏👏👏👏😘👏👏👏👏👏👏👏👏
  💥💥💥💥💥💥💥💥❤️💥💥💥💥💥💥💥

  منتظر آپدیت جدید هستیم یاعلی مدد

  1. میکائیل گفت:

   درمرحله۲۷۸۴کلمه کسره از قلم افتاده

  2. میکائیل گفت:

   درمرحله۲۷۷۶:کلمه نغمه از قلم افتاده

  3. میکائیل گفت:

   درمرحله۲۷۸۹:کلمه سهند از قلم افتاده

   1. favino گفت:

    درود و سپاس از شما بابت ارسال پاسخ ها و رفع مشکل بقیه جواب ها

  4. favino گفت:

   درود و سپاس بابت ارسال پاسخ های جدید بازی آمیرزا
   امیدوارم باز هم در ادامه مسیر در کنار فاوینو و سایر دوستان باشین.

   1. میکائیل گفت:

    سلام وعرض ادب خدمت ادمین محترم سپاسگزارم از شما

 37. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

  سلام ادمین
  چرا آپدیت نمیاد؟؟؟؟؟؟؟

  1. favino گفت:

   درود اقای اسماعیلی
   اطلاعی ندارم.. دفعه اخر یک ماه طول کشید تا 40-50 مرحله رو آماده کنن..
   ما به کمک شما و دوستان دیگه به حل مراحل کمک میکنیم..
   اپدیت بازی با شرکت تولید کننده بازی آمیرزا هستش.

   1. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

    میگم ادمین زیاد بالا خودشون فشار میارن
    کمک نمیخان…..اساتید زیاد هستن…..
    آپدیت میشه آسان تر هست بازی کلمات همش تکراری
    خسته نباشید تیم آپدیت

    1. favino گفت:

     :)))))))
     زحمات شما رو بر میدارن کپی میکنن.. کاری هم از دست مون بر نمیاد..

   2. حسن اسماعیلی اسکندری گفت:

    میدونی
    سایت های دزد خیلی منتظر می‌مانند
    اذیت میشم
    خخخخخ

مشاهده بیشتر