فاوینو
50

جواب آمیرزا 2600 تا 2700 | جواب بازی امیرزا 2600 به بعد | بازی آمیرزا سال 2023

جواب آمیرزا مرحله 2600 تا 2700
بازدید 35180

فهرست مطلب

بازی آمیرزا (جواب آمیرزا مرحله 2600 به بعد) در سال های اخیر جایگاه خاص خود را در دل بازیکنان ایرانی پیدا کرده و تعداد زیادی از افراد با نصب بازی آمیرزا روی گوشی های آندروید و ios خود توانسته اند مراحل سخت بازی آمیرزا را پشت سر بگذارند. برخی از مراحل بازی آمیرزا بسیار دشوار بوده و افراد برای گذراندن مراحل بازی آمیرزا نیازمند کمک، راهنمایی و راه حل مراحل و جواب امیرزا خواهند بود. سایت فاوینو در ادامه تکمیل جواب بازی آمیرزا 2600 تا 2700 را برای شما عزیران آماده کرده است. همچنین میتوانید از پست جواب آمیرزا سایت بوفچه نیز دیدن فرمایید.

امیدوارم شما به مانند دیگر کاربران (شیرین خانم، خانم حبیبی، خانم نامداری و آقای ستار ایلامی، یدالله پرنیان اصل، شاینا حسین علیپور، آقا حسام (حامی)، عسگر، آقای صالحی، امیر میلانی (amirkardgar466.com)، سید علی و دیگر دوستان همیشه همراه) برای تکمیل هر چه بیشتر مراحل 2600 به بعد بازی آمیرزا در کنار ما باشید و پاسخ مراحلی را که با موفقیت انجام داده اید را در بخش نظرات برای دوستان خود درج نمایید.

جواب آمیرزا مرحله 2600 تا 2700

جواب آمیرزا مرحله 2600 تا 2700

 

جهت استفاده از جواب بازی آمیرزا مراحل قبل از 2600 به صفحه جواب بازی آمیرزا شده رفته یا روی عکس زیر کلیک نمایید. 

جواب آمیرزا 2600 به بعد

تمام پاسخ های جدیدترین مراحل بازی امیرزا به تفکیک مراحل در اختیار شما قرار گرفته است. در ادامه همراه سایت فاوینو باشید.

 

جواب بازی آمیرزا مرحله 2600

تنگ ← دیگ ← دیس ← دین ← نیت ← گیس ← سید ← گند ← گود ← سوگ ← سوت ← سنگ ← سنت ← دست ← سنتی ← تنیس ← ستون ← دوست ← گونی ← گیسو ← سوگند

جواب بازی آمیرزا مرحله 2601

جسد ← جسم ← جنس ← جنگ ← هند ← دنج ← نجس ← سمج ← مگس ← گنج ← سنگ ← سهم ← سنجد ← سهند ← سجده ← جهنم ← مسجد ← گندم ← مهندس

جواب آمیرزا مرحله 2602

تار ← ترن ← مرغ ← تمر ← تند ← مدت ← داغ ← متر ← منت ← ران ← رند ← غار ← مادر ← دماغ ← دامن ← دارت ← تمدن ← غارت ← نادر ← درمان

جواب آمیرزا مرحله 2603

اوج ← ولع ← وفا ← وان ← نفع ← نعل ← فنا ← فلج ← فعل ← نجف ← فال ← علف ← عفو ← عاج ← جعل ← جان ← علاج ← عجول ← جوان ← فاعل ← جلفا

پاسخ امیرزا مرحله 2604

جهت ← جنت ← زوج ← نوه ← نیت ← تیز ← زین ← جین ← توجه ← هویج ← هویت ← جیوه ← نیزه ← وزنه ← جزوه ← نتیجه ← تجزیه ← تجویز ← توهین ← زیتون ← یونجه 21

جواب بازی امیرزا مرحله 2605

بند ← نبش ← نیش ← دین ← یزد ← زین ← بید ← شیب ← دبی ← بنز ← بینش ← بینی ← دیزی ← دینی ← زینب ← 15

جواب آمیرزا مرحله 2606

تشک ← کفش ← کشو ← کته ← کتف ← وقف ← وقت ← قوت ← فوت ← شوک ← شوق ← شوت ← شفق ← شکوه ← توقف ← کوفه ← شکوفه ← کوفته ← 18

جواب آمیرزا مرحله 2607

طاق ← طلا ← قلم ← نطق ← نقل ← یال ← طلاق ← مطلق ← منطق ← منقل ← ناقل ← قالی ← لایق ← قیام ← قایم ← قلیان 16

جواب آمیرزا مرحله 2608

خال ← حیا ← سیل ← یاس ← خیس ← کسل ← کال ← سیخ ← ساک ← لاک ← خاک ← کاخ ← سلاخ ← ساحل ← اسکی ← خیال ← خالی ← کلاس ← کلیسا ← 19

جواب امیرزا مرحله 2609

جبر ← رنج ← زبل ← زجر ← لجن ← لنز ← زین ← جیب ← برنج ← برنز ← زینب ← نجیب ← لیزر ← زنجیر ← زنبیل ← برزیل ← لبریز ← زنجبیل ← 18

جواب آمیرزا مرحله 2610

پیک ← یدک ← کپی ← پیر ← ریا ← کیپ ← پدر ← پاک ← کدر ← کادر ← پیدا ← ریکا ← دریا ← پریا ← پارک ← پیکر ← اردک ← پراید ← 18

جواب امیرزا مرحله 2611

اشک ← نوک ← نقش ← لاک ← قول ← شکل ← قلک ← شنل ← شنا ← شال ← الک ← شوق ← کال ← شلاق ← لواش ← نقاش ← واکنش ← لواشک ← 18

جواب امیرزا مرحله 2612

وجد ← کند ← کنج ← کدو ← کاج ← دنا ← دوک ← جوک ← داغ ← جغد ← جدا ← دوغ ← دکان ← نجوا ← جوان ← کادو ← جواد ← کنجد ← کندو ← جادو ← وجدان 21

جواب امیرزا مرحله 2613

بخت ← فسخ ← سفت ← سرب ← سخت ← پخت ← رخت ← مست ← ختم ← خرس ← ترب ← تخم ← تبر ← برس ← خبر ← مفت ← رستم ← تبسم ← بستر ← مخرب ← مرتب ← تمسخر 21

جواب آمیرزا مرحله 2614

زره ← هرم ← لرز ← مزه ← ارزن ← هرمز ← نهال ← نمره ← نماز ← نامه ← ناله ← منها ← منزل ← لانه ← لازم ← زمان ← هزار ← همزن ← نرمال ← مناره ← راهزن 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2615

جغد ← جوش ← درو ← دوش ← دوغ ← رشد ← روش ← شور ← غرش ← وجد ← ورد ← دروغ ← شرور ← غرور 14

جواب بازی آمیرزا مرحله 2616امیرزا

منو ← شاه ← شنا ← وام ← شوم ← ماش ← هوش ← نان ← وهم ← نوه ← هاون ← هاشم ← نشان ← نامه ← ماشه ← شنوا ← نهان ← شانه ← نمونه ← 19

جواب بازی آمیرزا مرحله 2617

لخت ← اجل ← فرج ← تاج فال ← تلخ ← تلف ← جفت ← فلج ← خال ← خرج ← خفت ← خلاف ← خارج ← تاجر ← اختر ← آخرت ← خجالت 18

جواب آمیرزا مرحله 2618

ملت ← تاس ← محل ← مام ← لمس ← ماست ← سلام ← مسلح ← سالم ← حمام ← حالت ← تمام ← تماس ← ساحل ← املت ← سلامت ← تمساح ← مساحت 18

حل امیرزا مرحله 2619

لبو ← دبه ← هود ← دوک ← دکل ← زبل ← هلو ← لکه ← کلبه ← کبود ← بزدل ← کوزه ← بلوک ← بلوز ← لوزه ← کوله ← دوبله 17

جواب امیرزا مرحله 2620

اخم ← انگ ← خام ← خان ← خون ← وام ← وان ← وطن ← گاو ← خطا ← اخمو ← خانم ← واگن ← گمان 14

جواب امیرزا مرحله 2621

کیپ ← کیش ← نوه ← نوک ← پشه ← نیک ← پهن ← پیک ← پوک ← کشو ← کهن ← کوپه ← پوشک ← پوشه ← پنکه ← شکوه ← کینه ← شوکه 18

جواب امیرزا مرحله 2622

آغل ← دیو ← غول ← غزل ← غاز ← وزغ ← دوغ ← داغ ← غزال ← زالو ← زیاد ← ویلا ← زیلو ← لوزی ← ویزا ← یلدا ← ایزد ← زغال ← ایدز 19

جواب امیرزا مرحله 2623

اسب ← برس ← یاس ← سیب ← سیر ← بهار ← هراس ← آسیب ← سیاه ← اسیر ← سایه ← ریسه ← سهراب ← سیاره ← سیراب ← سیرابی 16

حل امیرزا مرحله 2624

تور ← جیر ← تیم ← تیر ← موم ← موج ← مور ← متر ← مجرم ← مجری ← مترو ← ریتم ← مریم ← تورم ← مترجم ← ترمیم ← مرمت

جواب امیرزا مرحله 2625

فطر ← طفل ← طول ← فلج ← فلک ← فکر ← لطف ← کرج ← کفر ← کلر ← کور ← جوک ← کولر 13

جواب امیرزا مرحله 2626

خشم ← زخم ← زوم ← شخم ← شوخ ← شوم ← مزه ← موز ← موش ← هوش ← وهم ← خوشه ← موزه ← خوشمزه 14

حل آمیرزا مرحله 2627

سنگ ← سود ← سوگ ← ننگ ← گند ← گود ← گیس ← دیو ← دیگ ← دیس ← گینس ← نگین ← یونس ← گیسو ← گونی ← سوگند ← سنگین 17

حل آمیرزا مرحله 2628

گوی ← شیب ← گاز ← گاو ← گوش ← آبی ← گویش ← ویزا ← زیبا ← آشوب ← گوشی ← بازی ← گواش ← بازو ← آویز ← یوگا ← بازیگوش 17

جواب امیرزا مرحله 2629

رعب ← بنر ← ترب ← رکب ← بکر ← تنبک ← تنور ← تنوع ← برکت ← رکوع ← عبرت ← عبور ← کربن ← تبرک ← بتون ← کبوتر ← عنکبوت 17

جواب امیرزا مرحله 2630

رود ← کفر ← کتف ← فکر ← فوت ← کود ← کور ← دوک ← دوغ ← تور ← دکور ← فرود ← فروغ ← دفتر ← دروغ ← کفتر ← دکتر ← تفکر 18

جواب آمیرزا مرحله 2631

آهو ← کهن ← کته ← تور ← نهر ← کوره ← کاهو ← هاون ← نکته ← روان ← تنور ← تنها ← نوار ← تهران ← کارتن ← ترانه ← کوتاه ← تانکر ← کارون ← کارتون 20

جواب امیرزا مرحله 2632

رنج ← برج ← ناب ← جان ← نهر ← نمره ← نجار ← منبر ← مربا ← ماهر ← آرنج ← جهان ← بهمن ← بهار ← برنج ← اهرم ← انبه ← جهنم ← مرجان ← هنجار ← مهربان 21

جواب امیرزا مرحله 2633

رام ← موش ← شوم ← شمع ← ماش ← مایع ← شعر ← شعور ← شعار ← شورا ← شروع ← شیوع ← شاعر ← واشر ← شیار ← مایو ← شایع ← شرعی ← مشاور ← عشایر 19

جواب امیرزا مرحله 2634

قوی ← تاک ← قوت ← ورق ← وقت ← قیر ← تیر ← کویت ← کروی ← کتری ← ریکا ← تقوا ← کویر ← ترقی ← کارت ← وقار ← قوری ← رویا ← اورکت ← تاریک ← یاقوت 21

جواب آمیرزا مرحله 2635

دعا ← عدل ← عزا ← یال ← لیز ← یزد ← عید ← علی ← عادل ← یلدا ← ایزد ← زیاد ← ایدز ← عالی ← عادی ← عزیز 16

پایان بروزرسانی آمیرزا 20 خرداد 1402 

============================

شروع جواب امیرزا آپدیت 26 تیرماه 1402

مثل همیشه عمو ستار نظریان از ایلام زحمت ارسال حجم زیادی از پاسخ های امیرزا رو کشیدن..

جواب بازی امیرزا مرحله 2636 به بعد

هلو ← دره ← درو ← گلو ← دهل ← گله ← رود ← گره ← لگد ← گود ← هود ← ورد ← گروه ← گرده ← خردل ← لودر ← روده ← دوره ← گردو ← گوهر ← دلخور 21

جواب آمیرزا مرحله 2637

اصل ← دین ← دنا ← صدا ← ریل ← رند ← رصد ← صندل ← نادر ← صیاد ← دلار ← دریا ← دنیا ← دریل ← دلیر ← یلدا ← صادر ← دینار ← صندلی 19

جواب آمیرزا مرحله 2638

الک ← کال ← محک ← کلم ← حکم ← لغت ← تاک ← حالت ← حکمت ← غلام ← غلتک ← مالک ← متکا ← محال ← املت ← کامل ← کلاغ ← کلام ← حاکم ← کمال ← تکامل 21

جواب آمیرزا مرحله 2639

تلخ ← تلف ← تله ← سخت ← سفت ← سهل ← فال ← فسخ ← لخت ← هتل ← خاله ← خسته ← خلاف ← سفال ← سفته ← تفاله 16

جواب آمیرزا مرحله 2640

رصد ← داغ ← صاف ← صدا ← صدف ← صفر ← غار ← صفا ← یاد ← دیر ← اصغر ← صیاد ← دریغ ← دریا ← فارغ ← فردا ← غدیر ← صفرا ← صادر ← ردیف ← فریاد 21

جواب آمیرزا مرحله 2641

چرم ← ماه ← چای ← هرم ← ریل ← یال ← ریمل ← ماهی ← ریال ← اهرم ← چاله ← چاره ← ماهر ← ماله ← لیره ← مچاله ← ملایر 17

جواب آمیرزا مرحله 2642

ارس ← تاج ← مات ← عاج ← سمج ← جسم ← سرما ← سرعت ← ساعت ← رستم ← راست ← تماس ← تراس ← تجسم ← تاجر ← ماست ← مرجع ← جسارت ← عمارت 19

جواب آمیرزا مرحله 2643

آلجواب آمیرزا مرحله دل ← پند ← پیدا ← پلید ← مدنی ← یلدا ← امید ← پیام ← پماد ← پدال ← نماد ← مدال ← لامپ ← دامن ← پیمان ← دینام ← دیپلم ← میلاد ← میدان ← آلپ ← مدل  20

جواب آمیرزا مرحله 2644

باغ ← بغض ← داغ ← غاز ← غضب ← غیب ← یزد ← آبی ← بید ← بازی ← غایب ← زیبا ← ایزد ← زیاد ← ایدز 15

جواب آمیرزا مرحله 2645

آلو ← تیر ← صوت ← تور ← وصل ← اصل ← تاول ← صورت ← وصلت ← ویلا ← رتیل ← وصیت ← تصور ← صلوات ← ولایت ← صورتی ← تصویر ← روایت 18

جواب آمیرزا مرحله 2646

آینه ← شنا ← پشه ← پهن ← ریه ← شانه ← ناشر ← پاره ← شیره ← پناه ← پایه ← ریشه ← پنیر ← پریا ← شاهین ← پاشنه ← پیراهن ← پریشان ←

جواب آمیرزا مرحله 2647

تاس ← تند ← داس ← دست ← سینه ← نسیه ← هستی ← اسید ← سایه ← سهند ← تنیس ← ساده ← دهات ← دانه ← تنها ← سیاه ← ناهید ← آینده ← آستین ← هدایت ← هندسی

جواب آمیرزا مرحله 2648

گیس ← ریگ ← تیر ← خیس ← سرخ ← سخت ← سیخ ← خرس ← ارگ ← رخت ← راست ← خیار ← گاری ← آخرت ← خسارت ← تاریخ ← گیتار ← استخر ← سیگار ← 19

جواب آمیرزا مرحله 2649

گرز ← ارگ ← باج ← زوج ← زجر ← برج ← برگ ← زبر ← جگر ← جبر ← واجب ← جارو ← گراز ← بزرگ ← باور ← بازو ← ابرو ← جواب ← ارزو ← جوراب 20

جواب آمیرزا مرحله 2650

آهو ← اوج ← خرج ← خطر ← خطا ← جارو ← جوهر ← خارج ← خاور ← خروج ← رواج ← جواهر ← خاطره ← خواهر 14

جواب آمیرزا مرحله 2651

رسم ← رند ← سرد ← سطر ← طرد ← کمد ← مسن ← کند ← مکر ← نمد ← نمک ← کدر ← کمند ← مسکن ← مدرک ← کندر ← سمندر 17

جواب آمیرزا مرحله 2652

تند ← همت ← مته ← جنت ← جنم ← دنج ← دنا ← تمدن ← نجات ← دهات ← دانه ← جهنم ← جهان ← جهاد ← جامد ← جاده ← تنها ← مجتهد ← دامنه ← همدان 20

جواب آمیرزا مرحله 2653

یقه ← شرق ← شهد ← قیر ← قهر ← یراق ← شیره ← ریشه ← شهید ← دایه ← ارشد ← رشید ← شیار ← قاره ← شاهد ← شادی ← هشدار ← دایره ← داریه 19

جواب آمیرزا مرحله 2654

ابر ← باغ ← بام ← غار ← غرب ← مرغ ← غیب ← بیم ← غریب ← مربی ← مغرب ← غایب ← مربا ← غبار ← امیر ← بیمار ← مرغابی 17

جواب آمیرزا مرحله 2655

لگن ← جیب ← ریگ ← ریل ← بنر ← گنج ← گیج ← جیر ← لجن ← رنگ ← رنج ← جگر ← جنگ ← جنگل ← لنگر ← برنج ← نجیب ← 17

جواب بازی امیرزا مرحله 2656

خشن ← خشک ← خنک ← رکن ← شرک ← نرخ ← نشر ← نیش ← شیخ ← نیک ← کیش ← شریک ← شیرین ← نیشکر 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2657

تلخ ← عود ← خال ← عدل ← دعا ← ولع ← تاول ← وداع ← عادت ← دولت ← دوخت ← خلوت ← تولد ← دعوت ← دعوا ← دخالت ← عدالت ← تعادل ← ولادت 19

جواب بازی امیرزا مرحله 2658

اسب ← عرب ← عبا ← عار ← ضرب ← عرض ← سبز ← سرب ← زبر ← رعب ← رضا ← ساز ← عزا ← عابر ← عباس ← بارز ← سرباز ← بازرس 18

جواب بازی امیرزا مرحله 2659

بها ← اسب ← حبس ← شاه ← یاس ← سیب ← آبی ← شیب ← حیا ← حساب ← شهاب ← آسیب ← سیاه ← سایه ← شبیه ← 15

جواب بازی امیرزا مرحله 2660

دمل ← عدس ← عدل ← عسل ← عمد ← عمل ← لمس ← لگد ← مدل ← ملس ← مگس ← گسل ← معدل 13

جواب بازی امیرزا مرحله 2661

سهم ← فهم ← ملس ← مگس ← گسل ← گلف ← گله ← گیس ← سیم ← فیل ← فسیل ← میله ← فیله ← فیلم ← گلیم ← 15

جواب بازی امیرزا مرحله 2662

آقا ← بال ← بزم ← زبل ← قاب ← قلب ← قلم ← مبل ← بالا ← بزاق ← زابل ← قالب ← قلاب ← لازم ← اقبال 15

جواب بازی امیرزا مرحله 2663

سهل ← فنر ← لوس ← نسل ← نفس ← نهر ← نوه ← هرس ← هلو ← هوس ← فنس ← رسول ← سرفه ← سفره ← سوره ← سوله ← 16

جواب بازی امیرزا مرحله 2664

خرج ← زره ← زجر ← خوب ← خزر ← زهر ← ورز ← جزر ← جبر ← بره ← جزوه ← خروج ← روزه ← جوهر ← برزخ ← خربزه ← بهروز ← 17

جواب بازی امیرزا مرحله 2665

جدا ← جفا ← دار ← فرج ← فکر ← کاج ← جیر ← کرج ← کفر ← کیف ← اردک ← رایج ← دریا ← کافر ← ردیف ← کادر ← فردا ← ریکا ← فریاد ← 19

جواب بازی امیرزا مرحله 2666

ترن ← تنگ ← رنگ ← صرع ← عصر ← علت ← لگن ← نعل ← صنعت ← عنصر ← لعنت ← لنگر ← صنعتگر ← 13

جواب بازی امیرزا مرحله 2667

گور ← ارگ ← برج ← برگ ← گرد ← گدا ← درو ← جبر ← گود ← جگر ← گردو ← داور ← جواب ← جارو ← جادو ← باور ← اردو ← گرداب ← جوراب ← جادوگر 20

جواب بازی امیرزا مرحله 2668

تاج ← جفت ← دام ← صاف ← صدا ← صدف ← صفت ← مات ← مدت ← مفت ← صفا ← جامد ← صدام ← تصادف ← 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2669

آذر ← اذن ← ذکر ← رکن ← پاک ← پکن ← پیک ← کیپ ← پارک ← کنار ← پنیر ← ریکا ← پریا ← پیکر ← پیکان ← 15

جواب بازی امیرزا مرحله 2670

برق ← بوق ← قاب ← قبر ← وبا ← ورق ← بقا ← قیر ← قوی ← ابرو ← باور ← براق ← قاری ← رقیق ← قایق ← قوری 16

جواب بازی امیرزا مرحله 2671

تاس ← توپ ← سخت ← سوت ← سوپ ← پتو ← پست ← ساخت ← سوخت ← پاسخ ← پوست ← سخاوت ← استوا ← پاستا ← اختاپوس 15

جواب بازی امیرزا مرحله 2672

تاب ← تفت ← توت ← فوت ← وبا ← وفا ← بیت ← بافت ← فتوا ← وفات ← بیتا ← تافت ← تابوت ← تفاوت 14

جواب بازی امیرزا مرحله 2673

جرم ← رنج ← قدم ← قرن ← قند ← نقد ← دین ← قیر ← جیر ← مجرد ← مرقد ← مدیر ← قمری ← قدیم ← مجری ← مجید ← 16

جواب آمیرزا مرحله 2674

اشک ← تاک ← تشک ← حوا ← شفا ← شوت ← فتح ← کتف ← کشف ← کشو ← شکاف ← فتوا ← وحشت ← وفات ← کاشت ← کفاش 16

جواب بازی آمیرزا مرحله 2675

امت ← مته ← ماه ← مهد ← داغ ← دبه ← تاب ← بهت ← بام ← باغ ← همت ← تباه ← دماغ ← دهات ← ماده ← تابه ← مهتاب 17

مراحل بروزرسانی شده تا مرحله 2675 درمورخ 28تیر1402 آمیرزا حل گردیده

=======================================================================

بروزرسانی پاسخ های 10 مهر 1402

جواب آمیرزا مرحله ۲۶۷۶

ارسال شده توسط شیرین خانم. 1402.07.10

تلخ ← تلف ← خشت ← خفت ← خوش ← خوف ← زشت ← زلف ← شوت ← شوخ ← فلز ← لخت ← ولت ← خلوت ← فلوت

ارسال پاسخ های بازی امیرزا از مرحله 2677 به بعد از سوی عمو ستار ایلامی

جواب امیرزا مرحله 2677

برق ← دقل ← رصد ← رقص ← صبر ← قبر ← قرص ← قصد ← قلب ← لقب ← شرق ← دلبر ← شبدر

جواب امیرزا مرحله 2678

آهک ← غار ← چاه ← چاک ← چرک ← چکه ← کاه ← کره ← آچار ← اراک ← چاره ← چراغ ← اکراه

جواب امیرزا مرحله 2679

آهو ← اوج ← بوم ← جمع ← عاج ← عبا ← ماه ← موج ← وهم ← جعبه ← جمعه ← جواب ← هجوم ← واجب ← جامعه

جواب امیرزا مرحله 2680

گود ← گاو ← اول ← خال ← خان ← خدا ← خون ← گلو ← نخل ← دنا ← وال ← گالن ← داخل ← انگل ← الگو ← واگن ← نخود ← گودال ← النگو ← گلدان ← الوند ←

جواب امیرزا مرحله 2681

اوج ← جدا ← جوش ← دوش ← شاد ← شوق ← قاب ← قبا ← وجد ← بقا ← آشوب ← جادو ← جواب ← جواد ← واجب

جواب امیرزا مرحله 2682

بدن ← بنا ← خان ← خدا ← دفن ← فنا ← ناب ← نفخ ← دنا ← خفا ← آباد ← آبان ← دانا ← ناخدا

جواب امیرزا مرحله 2683

آلو ← لبو ← سوت ← سبز ← زبل ← لوس ← وال ← بلا ← باز ← اسب ← بوس ← تاول ← بلوز ← زالو ← بازو ← سوال ← لباس ← زابل ← تابلو

جواب امیرزا مرحله 2684

زوج ← قوز ← قوه ← گوی ← یوز ← گیج ← یقه ← قوی ← جزوه ← گوجه ← گیوه ← هویج ←  جیوه

جواب بازی آمیرزا مرحله 2685

آفت ← تیر ← تیپ ← پدر ← فرد ← ترد ← تار ← دارت ← فردا ← پیدا ← تایر ← ردیف ← دریا ← پریا ← فتیر ← دفتر ← پراید ← فریاد

جواب بازی آمیرزا مرحله 2686

ترن ← تلخ ← تند ← خرد ← رخت ← رند ← لخت ← لغت ← نخل ← نرخ ← خردل ← دختر ← درخت

جواب بازی آمیرزا مرحله 2687

علف ← تلف ← ذات ← ذلت ← عفت ← فال ← فعل ← لذت ← مات ← مال ← مفت ← املت ← عالم ← فاعل ← فعال ← علامت 16

 

جواب بازی شهربانو مرحله 1 تا آخر | جواب شهربانو اپدیت سال 1402 (با کمک شما)

جواب بازی شهربانو - حل بازی شهربانو - پاسخ شهربانو مرحله جدید جواب بازی شهربانو – حل بازی شهربانو – پاسخ شهربانو 

جواب بازی آمیرزا مرحله 2688

اتش ← تیغ ← تار ← شتر ← شصت ← غار ← تیر ← ترشی ← تایر ← شیار ← شاتر ← آشتی ← غارت ← اصغر ← ارتش ← غیرت ← تراش

جواب بازی آمیرزا مرحله 2689

لچک ← کله ← فکر ← هلو ← کوچ ← چکه ← کفر ← کلر ← کچل ← کهف ← کوچه ← کوله ← کولر ← فرچه ← چروک ← فلکه ← کوره ← کوفه ← کلوچه

جواب بازی آمیرزا مرحله 2690

باج ← بام ← جام ← حجم ← حکم ← محو ← محک ← موج ← وبا ← کاج ← جوک ← جواب ← حاکم ← حجاب ← باکو ← کوبا

جواب بازی آمیرزا مرحله 2691

آقا ← خال ← خدا ← خلق ← داس ← دقل ← ساق ← سال ← قدس ← خالق ← خلاق ← داخل ← اخلاق ← سالاد

جواب بازی آمیرزا مرحله 2692

برگ ← برج ← جبر ← جزر ← جگر ← روز ← زبر ← زجر ← زوج ← زور ← ضرب ← ورز ← گرز ← گور ← بزرگ

جواب بازی آمیرزا مرحله 2693

کود ← حمد ← حکم ← دام ← کدو ← دوک ← محو ← محک ← کمد ← کادو ← واحد ← مداح ← دوام ← مواد ← حاکم ← مداوا ← کاموا

جواب بازی آمیرزا مرحله 2694

برق ← بند ← بکر ← درک ← رند ← رکن ← قبر ← قرن ← قند ← کبد ← کدر ← رکب ← بندر ← نبرد ← کربن ← کندر

جواب بازی آمیرزا مرحله 2695

آغل ← گسل ← نسل ← لگن ← لغت ← غسل ← سنت ← سنگ ← تنگ ← تاس ← انس ← ساتن ← غلات ← انگل ← گالن ← سالن ← سانت ← گلستان

جواب بازی آمیرزا مرحله 2696

فال ← نظر ← ناب ← لفظ ← فنر ← فنا ← نفر ← بنر ← ران ← بنا ← بلا ← برف ← بال ← ظرف ← بالن ← ناظر ← انبر

جواب بازی آمیرزا مرحله 2697

ملس ← سال ← لمس ← مگس ← چال ← گام ← گسل ← آمل ← امگا ← سالم ← سلام ← املا ← اسلام ← الماس ← امسال ← ماسال

جواب بازی آمیرزا مرحله 2698

ارگ ← گرگ ← ترن ← تره ← گره ← تنگ ← رنگ ← نهر ← آهنگ ← گناه ← گران ← تگرگ ← تنها ← نگاه ← تهران ← ترانه ← آهنگر ← گرگان

جواب بازی آمیرزا مرحله 2699

درس ← دیو ← سیر ← ورد ← سید ← سفر ← سود ← سرو ← رود ← دوغ ← درو ← فرود ← دروغ ← سفید ← سفیر ← سرود ← غدیر ← فردوسی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2700

جان ← جفا ← جنس ← نجس ← نفس ← وفا ← یاس ← نجف ← فنس ← نساج ← جوان ← سویا ← نجوا ← نفیس ← یوسف ← سیفون ← آیفون ← اسفنج ← فانوس ← یاسوج

برای مشاهده و استفاده از جواب آمیرزا مراحل 2700 الی 2800 روی عکس زیر کلیک کرده یا وارد لینک مشخص شده شوید.

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • https://favino ir/27404/جواب-آمیرزا-2600-تا-2700-جواب-بازی-امیرزا-2600-به/
 • جواب آمیرزا مرحله ۲۶۸۸ به بعد
 • مرحله2656
 • ۲۶۹۴ آمیرزا

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. مصطفی گفت:

  سلام دوستان
  جواب مرحله ۲۶۰۴ رو میشه کمک کنین..

  1. favino گفت:

   سلام. دوستان کمک کنن پیدا میشه و تو سایت قرار میگیره

   1. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 2604 امیرزا
    جهت.جنت.زوج.نوه.نیت.تیز.زین.جین.توجه.هویج.هویت.جیوه.نیزه.وزنه.جزوه.نتیجه.تجزیه.تجویز. توهین.زیتون.یونجه..21

    1. favino گفت:

     سلام و تشکر ازت عمو ستار عزیز..
     فک کنم زحمت اینا هم گردن خودته.. بقیه دوستان قطع و وصلن :)))))

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام مهندس عرض کردم خدمتت خیلی هم بی پرده قبلا بعضی دوستان جوابهای اشتباه سایتهای دیگر را ارسال میکردن برای فاوینو بدون اطلاع ازقانون.بعضی دیگر جوابهای خودمان را دوباره ارسال میکردن به فاوینو تذکر هم فایده نداشت.
      چشم به انتظار گذاشتن بازیکنان ودوستان مرتبط با سایت به نظرم کار پسندیده ای نیست.به آقا امیر وحاجی یداله عرض کردم که پاسخهای امیرزا رابفرستن ومن استادمیرزا یعنی دراصل تقسیم کار شدکه متاسفانه دیدن که ناهماهنگی درسایت هست وکوتاه آمدن وپاسخی ارسال نکردن سوابق عرایضم درسایت هست اگرحاجی وآقا امیرمحبت کنند کما فی السابق دوستی راادامه دهندویارباوفا باشند.چرا که نه من هم یادرآمیرزا یا دراستادمیرزا پاسخ را ارسال میکنم.منتظر تصمیم این دودوست گرامی ویار دیرینه فاوینو تاجمعه شب این هفته میمانم…سلامت باشید

     2. favino گفت:

      سلام عمو ستار مهربان
      شما خودتون هر مرحله ای از مراحل جدید رو بازی کردین رو میتونین جواب شو برامون بفرستین..
      اگر که نه هم همون استادمیرزا رو بفرستین..
      صلاح کار خودتون رو خودتون بهتر میدونین..

     3. ستارنظریان گفت:

      سلام جناب ادهم نژادعزیز امروز بازی امیرزا بروز رسانی شد محض اطلاع وزودتر از موعد مقررخدمت رسیدیم واستارت پاسخها رازدیم شاید دوستان ویاران باوفا زودتر ازسایر سایتها همت کنند.
      پاسخ مرحله 2636.آمیرزا.
      هلو.دره.درو.گلو.دهل.گله.رود.گره.لگد.گود.هود.ورد.گروه.گرده.خردل.لودر.روده.دوره.گردو.گوهر.دلخور..21
      پ.م.2637.اصل.دین.دنا.صدا.ریل.رند.رصد. صندل.نادر.صیاد.دلار.دریا.دنیا.دریل.دلیر.یلدا. صادر.دینار.صندلی..19
      پ.م.2638.الک.کال.محک.کلم.حکم.لغت.تاک.حالت.حکمت.غلام.غلتک.مالک.متکا.محال.املت.کامل.کلاغ.کلام.حاکم.کمال.تکامل..21
      پ.م.2639.تلخ.تلف.تله.سخت.سفت.سهل.فال.فسخ.لخت.هتل.خاله.خسته.خلاف.سفال.سفته.تفاله..16
      پ.م.2640.رصد.داغ.صاف.صدا.صدف.صفر.غار.صفا.یاد.دیر.اصغر.صیاد.دریغ.دریا.فارغ.فردا.غدیر.صفرا.صادر.ردیف.فریاد..21
      پ.م2641.چرم.ماه.چای.هرم.ریل.یال.ریمل.ماهی.ریال.اهرم.چاله.چاره.ماهر.ماله.لیره.مچاله.ملایر..17
      پ.م.2642.ارس.تاج.مات.عاج.سمج.جسم.سرما.سرعت.ساعت.رستم.راست.تماس.تراس.تجسم.تاجر.ماست.مرجع.جسارت.عمارت..19
      پ.م.2643.آلپ.مدل.پند.پیدا.پلید.مدنی.یلدا. امید.پیام.پماد.پدال.نماد.مدال.لامپ.دامن. پیمان.دینام.دیپلم.میلاد.میدان..20
      پ.م.2644.باغ.بغض.داغ.غاز.غضب.غیب.یزد. آبی.بید.بازی.غایب.زیبا.ایزد.زیاد.ایدز..15
      پ.م.2645..آلو.تیر.صوت.تور.وصل.اصل.تاول. صورت.وصلت.ویلا.رتیل.وصیت.تصور.صلوات. ولایت.صورتی.تصویر.روایت..18

 2. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2605.بند نبش نیش دین یزد زین بید شیب دبی بنز بینش بینی دیزی دینی زینب 15

  1. favino گفت:

   سلام و ممنون عمو یدالله عزیز

 3. یدالله گفت:

  2606تشک کفش کشو کته کتف وقف وقت قوت فوت شوک شوق شوت شفق شکوه توقف کوفه شکوفه کوفته ۱۸

  1. favino گفت:

   درود و سپاس عمو یدالله عزیز

   1. یدالله پرنیان اصل گفت:

    سلام جناب ستار خان عزیزم بنده در خدمتگزاری آماده و گوش به فرمانم فقط شما امر بفرمایید

    1. ستارایلامی گفت:

     سلام حاجی چندبار شماره تلفن فرستادم من اسیر خاک ایلامم وضعیتم طوری است که قادر به مسافرت نیستم جانبازازکارافتاده وبازن نشسته وفرماندارزن جانم دیگه چه بگم خدمتت
     ..عزیزبزرگواردوست داشتم ودارم کمک مهندس ادهم نژاد درسایت بکنیم بعضی دوستان کاری کردن که جنابعالی امیر وحتی نوه ام که نابغه خانواده است دلسردشدن ازکارکردن.بافاوینو
     لداامیدوارم کما فی السابق کمک کار ایشان باشیم سلامتی وطول عمرباعزت ازخداوند منان برایتان خواستارم منتظرپیامت هستم .درضمن بدون کمک دوستان بی توقع قادربه ارسال پاسخهای بازی آمیرزا نیستم یادروزهای گذشته به خیرکه ماهها منتظربه روز رسانی بازی بودیم نه الان که 20روزه بازی بروز شده هنوز45مرحله رفتیم.

   2. یدالله پرنیان اصل گفت:

    2607 طاق طلا قلم نطق نقل یال طلاق مطلق منطق منقل ناقل قالی لایق قیام قایم قلیان 16

 4. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2636 هلو دره درو گلو دهل گله رود گره لگد گود هود ورد گروه گرده گردو خردل لودر روده دوره گوهر دلخور

  1. favino گفت:

   سلام و ممنون عمو یدالله عزیز

 5. ستارنظریان گفت:

  پ.م.2646آینه.شنا.پشه.پهن.ریه.شانه.ناشر.پاره.شیره. پناه.پایه.ریشه.پنیر.پریا.شاهین.پاشنه.پیراهن.پریشان.
  پ.م.2647.تاس.تند.داس.دست.سینه.نسیه.هستی. اسید.سایه.سهند.تنیس.ساده.دهات.دانه.تنها.سیاه. ناهید.آینده.آستین.هدایت.هندسی.
  پ.م.2648.گیس.ریگ.تیر.خیس.سرخ.سخت.سیخ.خرس.ارگ.رخت.راست.خیار.گاری.آخرت.خسارت.تاریخ.گیتار. استخر.سیگار.19
  پ.م.2649.گرز.ارگ.باج.زوج.زجر.برج.برگ.زبر.جگر.جبر.واجب.جارو.گراز.بزرگ.باور.بازو.ابرو.جواب.ارزو.جوراب..20
  پ.م.2650.آهو.اوج.خرج.خطر.خطا.جارو.جوهر.خارج.خاور. خروج.رواج.جواهر.خاطره.خواهر..14
  پ.م.2651.رسم.رند.سرد.سطر.طرد.کمد.مسن.کند.مکر.نمد.نمک.کدر.کمند.مسکن.مدرک.کندر.سمندر..17
  پ.م.2652.تند.همت.مته.جنت.جنم.دنج.دنا.تمدن.نجات.دهات.دانه.جهنم.جهان.جهاد.جامد.جاده.تنها.مجتهد.دامنه.همدان..20
  پ.م.2653.یقه.شرق.شهد.قیر.قهر.یراق.شیره.ریشه. شهید.دایه.ارشد.رشید.شیار.قاره.شاهد.شادی.هشدار.دایره.داریه..19

 6. ستارنظریان گفت:

  پ.م.2654.ابر.باغ.بام.غار.غرب.مرغ.غیب.بیم.غریب.مربی.مغرب.غایب.مربا.غبار.امیر.بیمار.مرغابی..17

 7. ستارنظریان گفت:

  پ.م.2655.لگن.جیب.ریگ.ریل.بنر.گنج.گیج.جیر.لجن.رنگ.رنج.جگر.جنگ.جنگل.لنگر.برنج.نجیب.17

  1. favino گفت:

   سلام و ممنون از شما عموستار عزیز.
   با توجه به همت همیشگی شما دیگه چیزی برای همت بقیه نمیمونه :))))))))))
   دم شما گرم. به تنهایی ستون جواب بازی آمیرزا هستی ..
   هر چند عمو یدالله هم شروع کرده بود ولی شما تخته گاز رفتی جلو :))))))) ♥
   تن تون سلامت و عمرتون با عزت عموهای مهربان

   1. ستارنظریان گفت:

    سلام مهندس کمک به شما نیست که منت بگذارم کمک به نسل جوانی است که بعضا”املای بعضی کلمات فارسی را نمیدانند.
    اگرحاجی بزرگوار مشغله کاریش اجازه میداد وپاسخها را ارسال مینمودمن هم پاسخ استاد میرزا میفرستادم که خیلی خیلی کمک بازیکن برای کسب امتیاز میکردودیگرکسی سکه نمیخرید…
    به هرحال دوستیم وامیدوارم دوستی ورفاقتمان ادامه داشته باشد.سلامت باشی

    1. ستارنظریان گفت:

     سلام.باپوزش.ازدوستان
     پ.م.2656.خشن.خشک.خنک.رکن.شرک.نرخ.نشر. نیش.شیخ.نیک.کیش.شریک.شیرین.نیشکر..14
     پ.م.2657.تلخ.عود.خال.عدل.دعا.ولع.تاول.وداع. عادت.دولت.دوخت.خلوت.تولد.دعوت.دعوا. دخالت.عدالت.تعادل.ولادت..19
     پ.م.2658.اسب.عرب.عبا.عار.ضرب.عرض.سبز. سرب.زبر.رعب.رضا.ساز.عزا.عابر.عباس.بارز.سرباز. بازرس..18
     پ.م.2659.بها.اسب.حبس.شاه.یاس.سیب.آبی. شیب.حیا.حساب.شهاب.آسیب.سیاه.سایه.شبیه.15
     پ.م.2660.دمل.عدس.عدل.عسل.عمد.عمل.لمس. لگد.مدل.ملس.مگس.گسل.معدل..13

    2. ستارنظریان گفت:

     پ.م.2661.سهم.فهم.ملس.مگس.گسل.گلف.گله.گیس.سیم.فیل.فسیل.میله.فیله.فیلم.گلیم.15
     پ.م.2662.آقا.بال.بزم.زبل.قاب.قلب.قلم.مبل.بالا. بزاق.زابل.قالب.قلاب.لازم.اقبال 15
     پ.م.2663.سهل.فنر.لوس.نسل.نفس.نهر.نوه. هرس.هلو.هوس.فنس.رسول.سرفه.سفره.سوره. سوله.16
     پ.م.2664.خرج.زره.زجر.خوب.خزر.زهر.ورز.جزر.جبر.بره.جزوه.خروج.روزه.جوهر.برزخ.خربزه.بهروز.17
     پ.م.2665.جدا.جفا.دار.فرج.فکر.کاج.جیر.کرج.کفر.کیف.اردک.رایج.دریا.کافر.ردیف.کادر.فردا.ریکا.فریاد.19
     پ.م.2666.ترن.تنگ.رنگ.صرع.عصر.علت.لگن.نعل.صنعت.عنصر.لعنت.لنگر.صنعتگر.13
     پ.م.2667.گور.ارگ.برج.برگ.گرد.گدا.درو.جبر.گود.جگر.گردو.داور.جواب.جارو.جادو.باور.اردو.گرداب. جوراب.جادوگر ..20
     پ.م.2668.تاج.جفت.دام.صاف.صدا.صدف.صفت.مات.مدت.مفت.صفا.جامد.صدام.تصادف.14
     پ.م.2669.آذر.اذن.ذکر.رکن.پاک.پکن.پیک.کیپ. پارک.کنار.پنیر.ریکا.پریا.پیکر.پیکان. 15
     پ.م.2670..برق.بوق.قاب.قبر.وبا.ورق.بقا.قیر.قوی.ابرو.باور.براق.قاری.رقیق.قایق.قوری..16

    3. ستارنظریان گفت:

     پ.م.2671..تاس.توپ.سخت.سوت.سوپ.پتو. پست.ساخت.سوخت.پاسخ.پوست.سخاوت. استوا.پاستا.اختاپوس..15
     پ.م.2672..تاب.تفت.توت.فوت.وبا.وفا.بیت. بافت.فتوا.وفات.بیتا.تافت.تابوت.تفاوت..14
     پ.م.2673..جرم.رنج.قدم.قرن.قند.نقد.دین.قیر. جیر.مجرد.مرقد.مدیر.قمری.قدیم.مجری.مجید.16
     پ.م.2674..اشک.تاک.تشک.حوا.شفا.شوت.فتح. کتف.کشف.کشو.شکاف.فتوا.وحشت.وفات. کاشت.کفاش..16

    4. ستارنظریان گفت:

     پ.م.2675.امت.مته.ماه.مهد.داغ.دبه.تاب.بهت. بام.باغ.همت.تباه.دماغ.دهات.ماده.تابه.مهتاب..17
     مراحل بروزرسانی شده درمورخ 28تیر1402آمیرزا حل گردیده وبرای رفع مشکل بعضی دوستان به زحمت جناب مهندس ادهم نژادآپدیت گردید.دربازی آمیرزا ازمرحله 2600به بعد بعضی کلمات فرانسوی وایتالیایی حتی آمده بود که باعث تعجب است ولی به هرحال حل گردیده ومنتظربه روز رسانی جدید خواهیم بودامیداست دوستان بازیکن رابیشتر از پیش معطل نگذارند ..خسته نباشید.

     1. favino گفت:

      سلام و سپاس فراوان عمو ستار عزیز.
      بازی امیرزا تا مرحله 2675 آپدیت شد.
      دم شما گرم

     2. ستارنظریان گفت:

      سلام مهندس تشکر مرحله 2675
      آخرین مرحله بازی آمیرزا بود چکار کنیم با بازی استاد میرزا کسی سکه نمیخرد بازار کساد وگرانی شامل این بازی هم شده.باید منتظر اراده سازندگان بازی باشیم که بروز رسانی کنند.و به آنها هم خدا قوت وعمرشان زیاد…

     3. ستارنظریان گفت:

      پاسخ.مراحل استادمیرزا
      پ.م.1441.خاتم.تخیل.خلاق.قیامت.خالی.قالی. اقلیت.قاتل.لیاقت.قیام.تلخ.خیام.لایق.قامت. تمایل.قیمت.خالق.خلافیت.خیال.املت.خام..21
      پ.م.1442.شوم.شغال.شلوغ.شلوار.مشاور. شاغل.شمال.مشغول.مرغ.شغل.غلام.مغول. موش.غول.شاملو.شلغم.آغل.غرش.لاغر.آغوش..لغو..21
      پ.م.1443.نقره.فرزند.نفقه.نقد.درز.نرده.هند. هدر.رزق.فرز.قدر.فقر.دره.زنده.رنده.فندق.قند. نهر.زرد..19
      پ.م.1444.توری.وسیع.وسعت.سعی.عروس. ترسو.سوت.رعیت.سیر.سریع.سرویس.عروسی.سرو.سرعت.سست..15
      پ.م.1445.نمو.مجنون.جلوه.نجوم.وهم.جمله. موجه.نمونه.موج.جهل.مجله.ننه.هجوم.مجهول.جنون.جهنم..16
      پ.م.1446.لایحه.مرحله.حمله.حامله.رایحه.رالی.حلیم.محلی.محال.ریال.رمال.حرم.ریمل.حرام. حریم.میله.لیره.ملایر.ملیح.محله..20
      پ.م.1447..تشنه.تفنگ.فشنگ.رشته.گشنه. شهرت.فرهنگ.تنفر.فرنگ.نفرت.فرش.گره.فتنه.نگرش.گشت.هفت.شرف.فرشته..19
      پ.م.1448..ادویه.یلدا.فایده.دهلی.یهود.ایل. فالوده.وفا.ایفل.افول.فولاد.دولا.دوا.دایه.آلوده. ویلا.ایده.الویه.فیله..19
      پ.م.1449..هواکش.شکوه.کوک.چکاوک.اشک.چاه.چاک.کشک.کاهو.شوکه.چکه.چکش.کوچ. کوچه.کاوش.کاهش.کوچک.شکاک..18
      پ.م.1450..همت.زراعت.رزم.عزت.عزا.مزرعه. عازم.تراز.عمه.هرمز.هزار.مرزه.مهارت.عزم.تازه. ترمز.اهرم.متاع.عمارت.زهرا.مزار..21

 8. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2656 خشن خشک خنک رکن شرک نرخ نشر نیش شیخ نیک کیش شریک شیرین نیشکر 14

  1. favino گفت:

   سلام و ممنون عمو یدالله عزیز

 9. فریبا گفت:

  امت،مته ماه مهد داغ دماغ تباه تاب بهت باغ همت دهات ماده تابه مهتاب

  1. favino گفت:

   سلام
   این جواب کدوم مرحله امیرزا هستش؟؟؟

 10. یدالله پرنیان اصل گفت:

  حل جدول استاد میرزا شماره 1389
  مکرر حریم مدیر حیدر محرک حکم حمید محک حمد کدر کمد رحم کریم رحیم حکیم مکدر مدرک

  1. favino گفت:

   سلام عمو یداله حالت خوبه؟
   این لینک بازی استاد میرزا هستش که عمو ستار و نوه گل شون دارن زحمت حل شو میکشن..
   تا مرحله 1650 هم حل کردن..
   https://favino.ir/27109/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7/

 11. یدالله پرنیان اصل گفت:

  سلام خدمت دوستان عزیزم جواب استاد میرزا را آزمایشی گذاشتم اگر دوستان موافق باشند، ادامه بدهیم

 12. یدالله پرنیان اصل گفت:

  استاد میرزا 1390 تبریک کتری برکت قیر ترکیب قوری کبریت کور تکبیر ترقی قوت کویت قوی کبیر کویر کبوتر رویت تبر رقیب بیت رقبت

  1. favino گفت:

   سلام عمو یداله
   این مراحل رو خیلی وقته عموستار حل کرده..

 13. شیرین گفت:

  در مرحله ۲۶۱۳ کلمه ” سخت ” اضافه شود

  1. favino گفت:

   سلام و سپاس

  2. favino گفت:

   سلام. شیرین خانم لطفا به پیام های مربوط به ارسال آدرس و دریافت تقدیرنامه از سمت سایت فاوینو توجه کنید. ممنون میشیم یه آدرس و شماره تلفن از خودتون به شماره تماس یا آی دی تلگرام موجود در صفحه تبلیغات مون ارسال کنین
   https://favino.ir/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa/

  3. ستارنظریان گفت:

   سلام مرحله2613 کلمات کامل آپدیت شده منجمله کلمه سخت ..اگربازیکن بازیکن باشد 20کلمه تقلب میکندیک کلمه خودش تشخیص دهد .درضمن درج پاسخها برای مواقعی است که بازیکن میماند نه اینکه رنج گل رابلبل کشید وسودش بادبرد بیستون را….

 14. شیرین گفت:

  در مرحله ۲۶۲۴ کلمه ” مرمت ” اضافه شود

 15. شیرین گفت:

  مرحله ۲۶۳۳ کلمه ” مایع ” اضافه شود

 16. شیرین گفت:

  مرحله ۲۶۴۳ کلمات آلپ و مدل اضافه شوند

  1. favino گفت:

   سلام و سپاس شیرین خانم. کلمات اصلاحی شما به سایت اضافه شد. ممنونم.
   پیام های قبلی مونم بررسی کنین ممنون میشم.

 17. شیرین گفت:

  مرحله ۲۶۷۶
  تلخ، تلف، خشت، خفت، خوش، خوف، زشت، زلف، شوت، شوخ، فلز، لخت، ولت، خلوت، فلوت

  1. favino گفت:

   درود و سپاس شیرین خانم.
   لطفا به پیام هامون هم توجه کنین. لطفا یه آدرس و شماره تماس برامون ارسال کنین تا هدیه ای به پاس زحمات تون از سمت سایت فاوینو براتون ارسال بشه.
   میتونین به شماره تماس 09367683388 هم اطلاعات آدرس + کد پستی و شماره تماس رو ارسال.
   ممنونم از زحمات خالصانه ی شما شیرین خانم.

 18. ستارنظریان گفت:

  سلام بعدازدوماه بازی امیرزا بروزررسانی شد علت تاخیردربروز رسانی نمیدانیم چه بودبه هرحال پاسخهای مرحله 2675 به بعدارسال میگردد امید است دوستداران بازی آمیرزا ازوبسایت فاوینو درصورت نیاز استفاده کنند
  2676..تلخ.تلف.خشت.خفت.خوش.خوف.زشت.زلف.شوت.شوخ.فلز.لخت.ولت.خلوت.فلوت..
  2677..برق.دقل.رصد.رقص.صبر.قبر.قرص.قصد.قلب.لقب.شرق.دلبر.شبدر..
  2678..آهک.غار.چاه.چاک.چرک.چکه.کاه.کره.آچار.اراک.چاره.چراغ.اکراه..
  2679..آهو.اوج.بوم.جمع.عاج.عبا.ماه.موج.وهم.جعبه.جمعه.جواب.هجوم.واجب.جامعه..
  2680..گود.گاو.اول.خال.خان.خدا.خون.گلو.نخل.دنا.وال.گالن.داخل.انگل.الگو.واگن.نخود.گودال.النگو.گلدان.الوند.
  2681..اوج.جدا.جوش.دوش.شاد.شوق.قاب.قبا.وجد.بقا.آشوب.جادو.جواب.جواد.واجب..
  2682..بدن.بنا.خان.خدا.دفن.فنا.ناب.نفخ.دنا.خفا.آباد.آبان.دانا.ناخدا..
  2683..آلو.لبو.سوت.سبز.زبل.لوس.وال.بلا.باز.اسب.بوس.تاول.بلوز.زالو.بازو.سوال.لباس.زابل.تابلو..
  2684..زوج.قوز.قوه.گوی.یوز.گیج.یقه.قوی.جزوه.گوجه.گیوه.هویج..
  استارت مراحل جدیدبرای اطلاع ازبروزرسانی بود

  1. favino گفت:

   درود و سپاس مجدد از شما عمو ستار.
   اپدیت شد.

 19. میکائیل گفت:

  ۲۶۸۴:جیوه

مشاهده بیشتر