; جواب آمیرزا مرحله 2400 تا 2500 | حل آمیرزا 2400 به بعد | پاسخ بازی آمیرزا سال 1402 - فاوینو
فاوینو
152

جواب آمیرزا مرحله 2400 تا 2500 | حل آمیرزا 2400 به بعد | پاسخ بازی آمیرزا سال 1402

جواب امیرزا 2400 به بعد - حل استاد آمیرزا مرحله 2400 تا 2500
بازدید 13538

فهرست مطلب

بازی آمیرزا (جواب آمیرزا مرحله 2400 به بعد) در سال های اخیر جایگاه خاص خود را در دل بازیکنان ایرانی پیدا کرده و تعداد زیادی از افراد با نصب بازی آمیرزا روی گوشی های آندروید و ios خود توانسته اند مراحل سخت بازی آمیرزا را پشت سر بگذارند. برخی از مراحل بازی آمیرزا بسیار دشوار بوده و افراد برای گذراندن مراحل بازی آمیرزا نیازمند کمک، راهنمایی و راه حل مراحل و جواب امیرزا خواهند بود. سایت فاوینو در ادامه تکمیل جواب آمیرزا مرحله 2400 تا 2500 را برای شما عزیران آماده کرده است. همچنین میتوانید از پست جواب امیرزا سایت بوفچه نیز دیدن فرمایید.

امیدوارم شما به مانند دیگر کاربران (شیرین خانم، خانم حبیبی، خانم نامداری و آقای ستار ایلامی، یدالله پرنیان اصل، شاینا حسین علیپور، آقا حسام (حامی)، عسگر، آقای صالحی، امیر میلانی (amirkardgar466.com) و دیگر دوستان همیشه همراه) برای تکمیل هر چه بیشتر مراحل 2400 به بعد بازی آمیرزا در کنار ما باشید و پاسخ مراحلی را که با موفقیت انجام داده اید را در بخش نظرات برای دوستان خود درج نمایید.

جواب امیرزا 2400 به بعد - حل استاد آمیرزا مرحله 2400 تا 2500

جواب آمیرزا 2400 به بعد – حل استاد آمیرزا مرحله 2400 تا 2500

جهت استفاده از جواب بازی آمیرزا مراحل قبل از 2400 به صفحه جواب بازی آمیرزا شده رفته یا روی عکس زیر کلیک نمایید.

جواب بازی آمیرزا

جواب امیرزا تمام مراحل

جواب امیرزا 2400 به بعد

جهت استفاده از پاسخ هر کدام از مراحل بازی آمیرزا مرحله 2400 به بعد در ادامه همراه ما باشید.

جواب آمیرزا مرحله 2400

خرس ← قیر ← خطا ← یاس ← خیس ← قسط ← قطر ← سقا ← سطر ← ساق ← خطر ← طاق ← قطار ← سارق ← اسیر ← ساری ← خیار ← یراق ← خیاط 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2401

ترش ← زین ← یزد ← تیر ← نیت ← نیش ← شتر ← نشر ← زرد ← دشت ← درز ← تند ← زشت ← ترشی ← درشت ← رشید ← زینت 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2402

باز ← بوق ← خوب ← طاق ← طبخ ← قاب ← قطب ← قوز ← وبا ← خطا ← بقا ← بازو ← بزاق ← خواب ← قطاب 15

جواب بازی آمیرزا مرحله 2403

شهد ← هتل ← تند ← دشت ← نعل ← شته ← شنل ← هندعدل ← علت ← عهد لعنت ← تشنه ← دشنه ← تعهد ← شعله ← هلند 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2404

اسب ← وسط ← فطر ← سفر ← سطر ← سرب ← وفا ← رطب ← برف ← برس ← ربط ← رسوب ← رابط ← بساط ← طواف ← فارس ← باور ← افسر ← ساطور ← ارسطو 20

جواب بازی آمیرزا مرحله 2405

بهت ← جیب ← بیت ← بوت ← وجب ← زوج ← تیز ← جهت ← جزوه ← توجه ← توبه ← بیوه ← هیبت ← بوته ← جیوه ← هویت ← هویج ← تجزیه ← تجویز 19

جواب بازی آمیرزا مرحله 2406

آفت ← اوج ← تاب ← تاج ← جفت ← فوت ← وبا ← وجب ← وفا ← بافت ← جواب ← فتوا ← واجب ← وفات ← آفتاب 15

جواب بازی آمیرزا مرحله 2407

اسب ← بال ← بلا ← داس ← سال ← سبد ← فال ← چال ← چسب ← سفال ← فاسد ← فساد ← لباس ← دلچسب 14

جواب بازی آمیرزا مرحله 2408

اخم ← مرغ ← غرب ← خرم ← خبر ← خال ← ملخ ← باغ ← بغل ← بخار ← خراب ← بالغ ← مغرب ← غالب ← غبار ← غلام ← لاغر ← مبلغ ← مخرب ← مربا ← اغلب ← خرما 22

جواب بازی آمیرزا مرحله 2409

الک ← کفر ← کال ← کلر ← لفظ ← لاک ← فلک ← کلم ← ظلم ← ظرف ← رام ← فرم ← ظالم ← مکار ← کافر ← کامل ← کرال ← اکرم ← کلاف ← کلام ← مالک 21

حل آمیرزا مرحله 2410

تلف ← طفل ← طول ← فوت ← لطف ← لوت ← فیل ← دیو ← تولد ← دولت ← فلوت ← فویل ← لطیف ← تولید 14

حل آمیرزا مرحله 2411

آلو ← ورم ← وام ← مور ← ملخ ← مضر ← رضا ← رام ← خرم ← خام ← خال ← آمل ← ولرم ← خرما ← خاور ← اخمو ← خرمالو 17

جواب امیرزا مرحله 2412

اسب ← باز ← باک ← تاب ← تاس ← تاک ← ساز ← ساک ← سبز ← سبک ← زکات ← ساکت ← کاسب ← کاست ← کتاب 15

جواب آمیرزا مرحله 2413

ارگ ← قطر ← برق ← بلا ← رطب ← طاق ← طبل ← طلا ← قلب ← قطب ← قبر ← قلاب ← قطار ← طلاق ← قالب ← براق ← باطل ← قطاب ← گلاب 19

جواب آمیرزا مرحله 2414

تاک ← کته ← آبکش ← کاهش ← شهرک ← شهرت ← شربت ← شتاب ← شبکه ← رشته ← تشکر ← ترکش ← بهشت ← بهار ← بشکه ← برکه ← ارتش ← ترکه ← برشته ← هکتار ← شباهت 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2415

منچ ← بزم ← بنا ← زین ← ناب ← چمن ← چین ← چای ← نیاز ← زیبا ← ایمن ← بازی ← زمین ← نماز ← زمان ← زبان ← زینب ← زیان ← آنزیم ← میزان ← میزبان 21

حل آمیرزا مرحله 2416

بره ← برگ ← رعب ← صبر ← صرع ← عرب ← عصب ← عصر ← گره ← ریگ ← ریه ← عیب ← گربه ← گیره ← گریه ← عربی 16

جواب آمیرزا مرحله 2417

افت← مدت ← مام ← مفت ← عفت ← مات ← دعا ← دام ← دفاع ← عماد ← ماتم ← مدام ← تمام ← معاد ← معما ← عادت ← ممتد ← معتاد

پاسخ استاد آمیرزا مرحله 2418

دنا ← ترن ← خان ← خدا ← خرد ← رند ← نرخ ← رضا ← رخت ← ندرت ← نادر ← دختر ← دارت ← تضاد ← اختر ← درخت ← اخرت

حل امیرزا مرحله 2419

دار ← صاف ← صدا ← صدف ← صفر ← صفا. ← صادر ← صفرا ← فردا ← دیار ← دریا ← ردیف ← دایی ← صیاد ← صرافی، ← فریاد

جواب امیرزا مرحله 2420

رنج ← جرم ← ارنج ← نمره ← نجار ← منها ← منبر ← جهنم ← مربا ← بهمن ← برنج ← انبه ← جهان ← جبران ← هنجار ← مرجان ← مناره ← مهاجر ← مهراب ← مهربان ← برنامه

حل امیرزا مرحله 2421

داد← دار ← درد ← فرد ← ریا ← دید ← چای ← یاد ← فردا ← چادر ← دیار ← ردیف ← دریا ← دیدار ← فریاد

جواب آمیرزا مرحله 2422

زوم ← شام ← شوم ← غاز ← ماش ← محو ← مغز ← موز ← موش ← وام ← وزغ ← آغوش ← آموزش ۱۳

پاسخ بازی امیرزا مرحله 2423

اشک ← تاک ← تشک ← شوک ← کشت ← کشو ← اشوب ← شتاب ← وحشت ← کاشت ← کاوش ← کتاب ← کوشا ← باکو

جواب بازی آمیرزا مرحله 2424

تخم ← ختم ← مدت ← دقت ← رخت ← قسم ← سخت ← قدس ← مدرس ← مخدر ← قسمت ← قدمت ← سرقت ← مرقد ← دختر ← رستم ← درست ← درخت ← خدمت ← قدرت ← مقدس ← 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2425

تاج ← جنت ← چاپ ← نیت ← پیت ← چین ← جین ← پیچ ← نجات ← تایپ ← چیتا ← ناجی ← جنایت ← 13

جواب بازی آمیرزا مرحله 2426

اصل ← تله ← دشت ← شاد ← شال ← شته ← شصت ← شهد ← صدا ← هتل ← تلاش ← دهات ← شاهد ← شهادت 14

جواب بازی آمیرزا مرحله 2427

نرم ← حرم ← حسن ← حنا ← رام ← سحر ← مسن ← نحس ← عمر ← معنا ← محسن ← عمان ← سرما ← مانع ← حرام ← عمران ← رحمان 17

جواب آمیرزا مرحله 2428

اجل ← گنج ← گدا ← لگد ← لجن ← دنج ← گند ← دنا ← جلد ← جدا ← جان ← انگ ← جنگ ← جلاد ← گالن ← انگل ← جنگل ← گلدان 18

حل آمیرزا مرحله 2429

اجل ← جدا ← جلد ← جهل ← قاب ← قله ← جاده ← جالب ← جلاد ← جهاد ← قالب ← قبله ← قلاب ← دجله ← قباله ← قلاده 16

جواب بازی آمیرزا مرحله 2430

ابد ← ابر ← ارگ ← برف ← دار ← ضرب ← فدا ← فرد ← فرض ← فضا ← گدا ← گرد ← فردا ← گارد ← گرداب 15

جواب آمیرزا مرحله 2431

برس ← گسل ← نسل ← نحس ← لگن ← بنر ← سنگ ← سرب ← سحر ← رنگ ← حسن ← حبس ← سنبل ← لنگر ← نرگس ← سرنگ ← سنگر 17

حل آمیرزا مرحله 2432

خدا ← دعا ← عزا ← عزت ← تیز ← یزد ← عید ← عادت ← تاید ← ایزد ← زیاد ← ایدز ← عادی ← عیادت 14

جواب بازی آمیرزا مرحله 2433

الک ← ران ← رکن ← طلا ← لاک ← کال ← کلر ← اراک ← انار ← کالا ← کرال ← کنار ← راکن ← انکار ← کانال 15

حل آمیرزا مرحله 2434

دنا ← بام ← منت ← بند ← ملت ← مدل ← تند ← مات ← نبات ← مدال ← دمبل ← دامن ← تنبل ← تمنا ← تمدن ← بلند ← بالن ← املت ← دنبال ← مبتلا ← ندامت 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2435

خان ← خاک ← خنک ← سخن ← کاخ ← یاس ← نیک ← خیس ← ساکن ← اسکی ← سینا ← سینک ← سینی ← کاسنی ← یکسان 15

جواب بازی آمیرزا مرحله 2436

دوک ← دفن ← زود ← نوک ← وزن ← کبد ← کدو ← کفن ← کند ← کنف ← کود ← فندک ← کبود ← کندو 14

حل آمیرزا مرحله 2437

شرع ← گلو ← ولع ← ورم ← موش ← مرگ ← عمو ← گور ← عمر ← عمل ← علم ← عرش ← شوم ← شمع ← شرم ← گوش ← مشعل ← شعور ← ولرم ← شروع ← علوم 21

حل آمیرزا مرحله 2438

ایل ← آبی ← خال ← خوب ← لبو ← ریل ← خالی ← خیال ← خیار ← ویلا ← ریال ← باور ← خواب ← خراب ← بلور ← بخار ← بخیل ← ایوب ← بلوار ← لوبیا ← بخاری 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2439

آهو ← کوه ← کهف ← کفش ← فاش ← هوش ← شفا ← شاه ← شکوه ← شکاف ← کوفه ← کافه ← کاهش ← کاهو ← کفاش ← شوکه ← کاوه ← شکوفه ← هواکش ← شکوفا 20

حل آمیرزا مرحله 2440

غول ← کهن ← کاه ← کال ← نوک ← وان ← لاک ← نوه ← نهال ← هاون ← هلاک ← ناله ← کاهو ← کلاغ ← کلاه ← لانه ← کوله ← کاوه ← کوهان 19

جواب آمیرزا مرحله 2441

مرد ← چرک ← چرم ← مرغ ← کما ← غار ← کمد ← دما ← درک ← داغ ← مدرک ← مکار ← چادر ← چراغ ← اکرم ← کارد ← دماغ ← اردک 18

جواب بازی آمیرزا مرحله 2442

توپ ← پست ← پتک ← پتو ← پوک ← سوپ ← سکو ← سوت ← سکوت ← سخت ← ستم ← خوک ← ختم ← کمپ ← سوکت ← موکت ← پوست ← سوخت ← 18

جواب بازی آمیرزا مرحله 2443

راز ← غزل ← شال ← غرش ← شعر ← لرز ← شغل ← عزا ← غاز ← ارزش ← لاغر ← غزال ← شغال ← شاعر ← شاغل ← زغال ← شعار ← لغزش 18

جواب آمیرزا مرحله 2444

ساق ← عاق ← علی ← عرق ← عسل ← یاس ← سیل ← ایل ← قیر ← سارق ← سریع ← عالی ← قاری ← ریال ← قالی ← ساری ← عایق ← عراق ← عاقل ← لایق ← سریال 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2445

باغ ← برس ← بغل ← تاس ← تبر ← غسل ← سرب ← لغت ← غرب ← لباس ← لاغر ← غلات ← غربت ← غارت ← غالب ← راست ← بستر ← بالغ ← غبار ← ربات ← رسالت 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2446

خشم ← خوش ← زخم ← زوم ← شخم ← شوخ ← شوم ← ملخ ← موز ← موش ← گلو ← گوش ← خوشگل 13

جواب بازی آمیرزا مرحله 2447

آلو ← ابر ← بال ← ببر ← بلا ← بور ← ربا ← رضا ← ضرب ← لبو ← وبا ← بابل ← باور ← بلور ← رباب ← بلوار 16

جواب بازی آمیرزا مرحله 2448

قرن ← ناز ← لنز ← لرز ← قزل ← نسل ← نقل ← سال ← ساز ← رزق ← سقز ← قرآن ← سالن ← سارق ← نازل ← ناقل ← ارزن 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2449

تشک ← کیش ← شیخ ← صوت ← شصت ← کشو ← خوک ← خوش ← خشک ← خشت ← شخص ← شوخی ← وصیت ← کویت ← کشتی ← تشخیص ← شخصیت 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2450

خام ← خاک ← خنک ← خون ← خوک ← نمک ← نوک ← وان ← کاخ ← اخمو ← خانم ← مکان ← کمان ← اسکان ← ناکام ← کاموا 16

جواب بازی آمیرزا مرحله 2451

باز ← باغ ← بام ← بزم ← بوم ← زوم ← غاز ← مغز ← موز ← وام ← وبا ← وزغ ← صبا ← بازو ← غواص 15

جواب بازی آمیرزا مرحله 2452

دقل ← رند ← طرد ← قرن ← قطر ← قند ← نقل ← ریل ← دین ← قیر ← قید ← دریل ← دلیر ← قندیل 14

جواب آمیرزا مرحله 2453

دره ← شهر ← نهر ← ریش ← دین ← دیه ← دشنه ← رنده ← نرده ← رشید ← شهید ← ریشه ← شیره ← دینی ← شیرین ← شهد 16

جواب آمیرزا مرحله 2454

داس ← دعا ← رعد ← سپر ← عدس ← پدر ← پسر ← عید ← سید ← آدرس ← سعدی ← سریع ← اسید ← عدسی ← رسید ← سعید ← ساعد ← پریا ← پراید ← پاریس ← اسپری 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2455

بنز ← قند ← دبه ← نقاب ← قناد ← زنده ← زنبق ← زبان ← بانه ← دهان ← دانه ← بنده ← بزاق ← باند ← دنبه ← انبه ← دهقان ← بازده ← بازنده 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2456

آغل ← کتف ← کال ← لغو ← لغت ← لاک ← غول ← فال ← تلف ← الک ← غلات ← کلاغ ← فلوت ← غافل ← توکل ← وفات ← تاول ← غلاف ← کلفت 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2457

یاس ← داس ← سرم ← سید ← فرم ← سیم ← سدیم ← اسید ← ردیف ← سفید ← اسیر ← آدرس ← مفرد ← فردا ← فاسد ← سرما ← افسر ← مفید ← مسافر ← فارسی ← فریاد 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2458

جهل ← جگر ← گره ← گله ← ریل ← ریگ ← گیج ← جیر ← جیغ ← جلگه ← گرجی ← گیره ← گریه ← لیره ← هجری 15

حل بازی آمیرزا مرحله 2459

رعد ← رند ← شعر ← شنل ← عدل ← عرش ← لگد ← لگن ← نشر ← نعل ← گرد ← شلنگ ← لنگر ← نگرش ← گردش ← گردن 16

جواب آمیرزا مرحله 2460

نفخ ← خان ← خوف ← سخن ← فسخ ← فنس ← وان ← وفا ← یاس ← سویا ← فانی ← یوسف ← نفیس ← سونا ← خسوف ← فانوس ← سیفون ← آیفون 18

حل بازی آمیرزا مرحله 2461

داس ← چاه ← گدا ← یاس ← گیس ← چای ← دیگ ← دیه ← سید ← ساده ← سیاه ← دایه ← سایه ← گیاه ← آگهی ← اسید 16

حل بازی آمیرزا مرحله 2462

وان ← شفا ← شنا ← نفت ← شوم ← فاش ← موش ← مشت ← مفت ← توان ← تومان ← وانت ← فومن ← شنوا ← وفات ← توفان ← مانتو 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2463

اسب ← باغ ← بوق ← ساق ← قاب ← قوس ← یاس ← بقا ← سیب ← غیب ← آبی ← قوی ← سابق ← آسیب ← غایب ← سویا 16

حل بازی آمیرزا مرحله 2464

ترم ← جرم ← رقص ← رقم ← رمق ← قتل ← قرص ← قلم ← متر ← مصر ← ملت ← تجمل ← متصل ← مقصر 14

حل بازی آمیرزا مرحله 2465

گره ← ارگ ← تره ← تنگ ← تپه ← نهر ← پهن ← آهنگ ← گران ← پگاه ← پناه ← نگاه ← پاره ← گناه ← تنها ← ترانه ← آهنگر ← تهران ← پرتگاه 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2466

سطر← سکه ← قرن ← قسط ← قطر ← قهر ← نهر ← هرس ← کره ← کنه ← کهن ← سرکه ← قطره ← نقره ← نقطه ۱۵

حل آمیرزا مرحله 2467

آهو ← آیه ← وفا ← تیر ← تور ← تره ← فتوا ← وفات ← هویت ← تایر ← یاور ← فوری ← رویا ← تیره ← فتیر ← رفاه ← فواره ← روایت 18

حل آمیرزا مرحله 2468

سبد ← نفس ← نجس ← دنا ← دنج ← دفن ← نجف ← جنس ← جسد ← جدا ← بند ← داس ← سجاد ← سنجد ← فاسد ← فساد ← سنجاب ← اسفند ← اسفنج 19

جواب بازی آمیرزا مرحله 2469

اصل ← وصل ← نصب ← نخل ← ناب ← لبو ← خون ← صبا ← خوب ← خان ← خال ← خاص ← خلاص ← خالص ← بانو ← وصال ← بالن ← خراب ← خواب ← صابون ← خلبان 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2470

سکه ← شته ← هرس ← ترکش ← تیشه ← کیست ← شریک ← ترشی ← تیره ← سیرک ← شکست ← شهرک ← شهرت ← شرکت ← سکته ← سرکه ← رشته ← تشکر ← کشتی ← کیسه ← ترکیه 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2471

حال ← مدل ← محل ← کام ← سام ← لگد ← گدا ← دام ← حمد ← دما ← حمام ← محمد ← مداح ← مدال ← مدام ← حامد ← محال 17

حل بازی آمیرزا مرحله 2472

شور ← کشو ← هوش ← شکر ← شوک ← شرک ← کوه ← شرع ← روح ← شعور ← شهرک ← کوره ← شوره ← شوهر ← رکوع ← شکوه ← رشوه ← کشور ← شروع ← حشره 20

حل بازی آمیرزا مرحله 2473

آهو ← پیچ ← یوز ← چای ← چاپ ← زیپ ← پوچ ← چاه ← پیاز ← پوزه ← پاچه ← ویزا ← آویز ← پایه ← پویا ← زاویه ← هوازی ← پیازچه 18

حل بازی آمیرزا مرحله 2474

اخم ← خدا ← خرم ← پدر ← میخ ← آمپر ← دریا ← مدیر ← امید ← پیام ← خرید ← خیار ← مریخ ← پماد ← مخدر ← مادر ← خرما ← خادم ← خمیر ← خیام ← پراید 21

جواب آمیرزا مرحله 2475 آخرین مرحله

تاس ← ساز ← سوت ← عزا ← عزت ← یاس ← تیز ← آویز ← ساعت ← وسعت ← ایست ویزا ← سویا ← سابز ← زیست ← وسیع 16

حل بازی آمیرزا مرحله 2476

حال ← حنا ← حوض ← رضا ← روح ← لحن ← لوح ← نوح ← حاضر ← حلوا ← روان ← نوار ← واضح ← رضوان ۱۴

حل آمیرزا مرحله 2477

جسد ← گیج ← جین ← دیگ ← دین ← گیس ← گنج ← گرد ← جیر ← سنگ ← دنج ← جگر ← جنگ ← جنس ← نجس ← سنگر ← گردن ← سنجد ← سرنگ ← نرگس ← ۲۰

حل آمیرزا مرحله 2478

اهن ← سهم ← عمه ← مسن ← پهن ← سپاه ← عمان ← مانع ← معنا ← منها ← نامه ← پناه ← پهنا ← ماسه

حل آمیرزا مرحله 2479

فنر ← نوه ← گره ← گور ← گوی ← ریگ ← گروه ← گونه ← گوهر ← نیرو ← گونی ← فرنی ← گیوه ← گیره ← گریه ← فرهنگ

حل آمیرزا مرحله 2480

قوز ← قوچ ← ناب ← وان ← وزن ← چاق ← چوب ← بقا ← بازو ← بانو ← بزاق ← زانو ← زبان ← زنبق ← نقاب ← چاقو

جواب آمیرزا مرحله 2481

بام ← ببر ← بمب ← رام ← رطب ← مطب ← ببم ← مربا ← مربی ← امیر ← بطری ← طبیب ← بیمار

حل آمیرزا مرحله 2482

سرم ← سرو ← سوپ ← سپر ← سکو ← قسم ← مور ← ورق ← ورم ← پسر ← پوک ← کمپ ← کور ← سمور ← مسکو

حل آمیرزا مرحله 2483

بلا ← شال ← لال ← ایل ← ریل ← بیل ← ابی ← شیب ← بلال ← شراب ← ریال ← شیار ← لیلا ← شلیل ← شرابی

حل آمیرزا مرحله 2484

ترد ← ترس ← درد ← دست ← دسر ← تیر ← سیر ← دیدتیغ ← سید ← تردد ← درست ← غدیر ← غیرت ← تدریس ← تردید

حل آمیرزا مرحله 2485

اهن ← جان ← خان ← ناز ← نان ← جهاز ← جهان ← خانه ← خزان ← ناخن ← جنازه ← خزانه ← زنجان

جواب آمیرزا مرحله 2486

شتر ← پشت ← قبر ← بقا ← رشت ← شرق ← تار ← تاب ← ترش ← شتاب ← شراب ← شربت ← براق ← تراش ← ارتش ← رقابت ← پرتاب

حل آمیرزا مرحله 2487

خشم ← خوش ← شخم ← شمع ← شوم ← موش ← وهم ← میخ ← یشم ← شیخ ← شوخی ← میوه ← خیمه ← شیعه ← شیوع

جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2488

حجت ← تاج ← متن ← ترن ← تمر ← حنا ← حجم ← رحمت ← راحت ← حرمت ← حرام ← حراج ← آرنج ← حاجت ← جراح ← ترنج ← ترحم ← تاجر ← نجات ← حجامت ← مرجان ← ۲۱

پاسخ بازی امیرزا مرحله 2489

دوش ← زود ← گود ← گوش ← یزد ← دیو ← کوی ← دیگ ← یوز ← گویش ← گوشی ← شوید ← دیزی 13

پاسخ آمیرزا مرحله 2490

الک ← سفت ← تاک ← تست ← تفت ← تلف ← کسل ← کتف ← کلاس ← کتلت ← تافت ← کلفت ← سفال ← ساکت ← کسالت ← فلاسک ← اسکلت 17

حل آمیرزا مرحله 2491

جام ← جرم ← پیر ← جیر ← جیپ ← ارام ← امار ← امپر ← پیام ← پریاجاری ← رایج ← اجرا ← مجری

حل آمیرزا مرحله 2492

نجف ← دفن ← رعد ← رنج ← رند ← رکن ← عرف ← فرع ← کنف ← فکر ← نفع ← کرج ← کفر ← کفن ← کند ← فندک ← کنجد ← جعفر

جواب بازی آمیرزا مرحله 2493

تبر ← تره ← تله ← هتل ← کته ← کلر ← تیر ← برکت ← تیله ← تیره ← کتری ← رتیل ← کلیه ← لیته ← کلبه ← رتبه ← برکه ← ترکیب ← تبریک ← ترکیه ← کبریت 21

جواب بازی آمیرزا مرحله 2494

شرف ← کهن ← کفن ← شوک ← شکر ← کشف ← نوک ← نهر ← روشن ← کشور ← فروش ← کوره ← شکوه ← شوهر ← شوره ← شهرک ← کوفه ← شکوفه ← فروکش 19

جواب بازی آمیرزا مرحله 2495

توپ ← پتو ← نیت ← تیپ ← زیپ ← آویز ← پویا ← تیوپ ← زیان ← ویزا ← نیاز ← پیاز ← پونز ← وانت ← زانو ← توان ← پیتزا ← زیتون ← پوتین ← پیانو 20

جواب بازی آمیرزا مرحله 2496

زنگ ← سید ← دبی ← زین ← دیگ ← یزد ← سیب ← دین ← سنگ ← سند ← سبز ← سبد ← گیس ← زینب ← گنبد ← سبزی ← زندگی 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2497

اخم ← افق ← خام ← خدا ← قدم ← وفا ← وقف ← خفا ← اخمو ← خادم ← دوام ← مقوا ← مواد ← موفق ← موافق 15

جواب بازی آمیرزا مرحله 2498

نصب ← صبا ← بره ← بنا ← بچه ← صبر ← چرب ← چاه ← چنار ← چانه ← انبر ← بانه ← ناصر ← بهار ← انبه ← چاره ← بصره 17

جواب بازی آمیرزا مرحله 2499

صبر ← برق ← تبر ← دار ← دقت ← رقص ← قرص ← قصد ← صدا ← قبر ← قصاب ← قدرت ← براق ← صادق ← صادر ← قاصد ← ربات ← صداقت ← رقابت 19

جواب بازی آمیرزا مرحله 2500

تار ← ترس ← تاس ← ساق ← سپر ← پست ← پسر ← تراس ← راست ← سارق ← سرقت ← قرار ← اسپرت ← پرستار 14

 

جهت استفاده از روی (جواب بازی آمیرزا 2500 تا 2600 | جواب امیرزا 2500 به بعد | بازی آمیرزا سال 1402) لینک مشخص شده یا روی عکس زیر کلیک نمایید. 

 

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • مرحله 2400 آمیرزا
 • https://favino ir/26798/جواب-آمیرزا-مرحله-2400-تا-2500-حل-آمیرزا-بعد-2400/
 • 2429 امیرزا
 • جواب مرحله 2401 امیرزا
 • مرحله 2431 امیرزا

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2402 باز بوق خوب طاق طبخ قاب قطب قوز وبا خطا بقا بازو بزاق خواب قطاب ۱۵

  1. favino گفت:

   درود و تشکر عموجان

 2. آرمان گفت:

  خیلی باحال

  1. favino گفت:

   قربانت آرمان جان :)))

 3. یدالله پرنیان اصل گفت:

  سلام جواب مرحله ۲۴۰۷و۸و۹ نیست ۲۴۱۰ هست

 4. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2407 اسب بال بلا داس سال سبد فال چال چسب سفال فاسد فساد لباس دلچسب ۱۴

 5. Amir. Milani گفت:

  سلام خدمت دوستان عزیز.. مرحله 2420 هستم میخام جواب و بفرستم اما نمیدونم چرا ارسال نمیشه

  1. favino گفت:

   سلام امیر جان.
   خب همینطور که این پیام رو گذاشتی برامون بفرست. نهایتا مرحله به مرحله برامون بفرست.

   1. Amir. Milani گفت:

    2417… افت مدت مام مفت عفت مات دعا دام دفاع عماد ماتم مدام تمام معاد معما عادت ممتدمعتاد

   2. Amir. Milani گفت:

    2418… دنا ترن خان خدا خرد رند نرخ رضا رخت ندرت نادر دختر دارت تضاد اختر درخت اخرت…
    مرحله2419.. دار صاف صدا صدف صفر صفا. صادر صفرا فردا دیار ردیف دایی صیاد صرافی، فریاد

    1. ستارایلامی گفت:

     دریا گذاشته نشده مرحله 2419

   3. Amir. Milani گفت:

    مرحله2424.. تخم ختم مدت دقت رخت قسم سخت قدس مدرس مخدر قسمت قدمت سرقت مرقد رستم درست درخت دختر خدمت قدرت مقدس

    1. Amir. Milani گفت:

     مرحله 2425… تاج جنت چاپ نیت پیت چین جین پیچ نجات تایپ چیتا ناجی جنایت

     1. favino گفت:

      درود و سپاس آقا امیر عزیز بایت کمک در ارسال جدیدترین پاسخ های بازی آمیرزا

 6. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2408 اخم مرغ غرب خرم خبر خال ملخ باغ بغل بخار خراب بالغ مغرب غالب غبار غلام لاغر مبلغ مخرب مربا اغلب خرما ۲۲

  1. favino گفت:

   درود و ممنون عمو یدالله

 7. یدالله پرنیان اصل گفت:

  ۲۴۰۹ الک کفر کال کلر لفظ لاک فلک کلم ظلم ظرف رام فرم ظالم مکار کافر کامل کرال اکرم کلاف کلام مالک ۲۱

 8. Amir. Milani گفت:

  2417… افت مدت مام مفت عفت مات دعا دام دفاع عماد ماتم مدام تمام معاد معما عادت ممتدمعتاد

 9. Amir. Milani گفت:

  نمیشه جواب مرحله ها رو نوشتم ارسال نمیشه

 10. Amir. Milani گفت:

  دنا ترن خان خدا خرد رند نرخ رضا رخت ندرت نادر دختر دارت تضاد اختر درخت اخرت

 11. Amir. Milani گفت:

  2419.. دار صاف صدا صدف صفر صفا صادر صفرا فردا دیار ردیف دایی صیاد صرافی فریاد

  1. Amir. Milani گفت:

   مرحله 2420… رنج جرم ارنج نمره نجار منها منبر جهنم مربا بهمن برنج انبه جهان جبران هنجار مرجان مناره مهاجر مهراب مهربان برنامه

   1. Amir. Milani گفت:

    مرحله 2421.. داد دار درد فرد ریا دید چای یاد فردا چادر دیار ردیف دریا دیدار فریاد

    1. favino گفت:

     درود و تشکر ازت امیرجان

    2. Amir. Milani گفت:

     مرحله2423.. اشک تاک تشک شوک کشت کشو اشوب شتاب وحشت کاشت کاوش کتاب کوشا باکو

 12. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2422 زوم شام شوم غاز ماش محو مغز موز موش وام وزغ آغوش آموزش ۱۳

 13. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2423 اشک تاک تشک شوک کشت کشو آشوب شتاب وحشت کاشت کاوش کتاب کوشا باکو ۱۴

 14. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2426 اصل تله دشت شاد شال شته شصت شهد صدا هتل تلاش دهات شاهد شهادت ۱۴

  1. favino گفت:

   درود و سپاس عمو یدالله عزیز بابت ارسال جواب بازی امیرزا

 15. یدالله پرنیان اصل گفت:

  سلام درود فراوان بر سروران عزیز و دوستان گلم ممنون و تشکر بابت ابراز محبت که نسبت به بنده حقیر دارید حق نگهدارتان

  1. favino گفت:

   درود عمو یدالله
   زنده باشی سلطان

 16. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2430 ابد ابر ارگ برف دار ضرب فدا فرد فرض فضا گدا گرد فردا گارد گرداب ۱۵

 17. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2431… برس گسل نسل نحس لگن سبز سنگ سرب سحر رنگ حسن حبس سنبل لنگر نرگس سرنگ سنگر

 18. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2432… خدا دعا عزا عزت تیز یزد عید عادت تاید ایزد زیاد ایدز عادی عیادت

  1. فرنیا گفت:

   دمت گرم تو این مرحله گیر کرده بودم

   1. favino گفت:

    درود . شما هم میتونین تو حل کردن مراحل کمک مون کنین

  2. favino گفت:

   درود و تشکر امیرجان

 19. ستارایلامی گفت:

  سلام باپوزش از آقای پرنیان ریش اسپی گل درجهت ارسال مجددمرحله 2430.و31به دلیل..
  پاسخ مرحله2430
  ابد.ابر.ارگ.برف.دار.ضرب.فدا.فرد.فرض.فضا.گدا.گرد.فردا.گارد.گرداب…15
  پاسخ مرحله 2431
  برس.گسل.نسل.نحس.لگن.بنر.سنگ.سرب.سحر.رنگ.حسن.حبس.سنبل.لنگر.نرگس.سرنگ.سنگر…17
  پاسخ مرحله 2432
  خدا.دعا.عزا.عزت.تیز.یزد.عید.عادت.تاید.ایزد.زیاد.ایدز.عادی.عیادت…14
  پاسخ مرحله 2433
  الک.ران.رکن.طلا.لاک.کال.کلر.اراک.انار.کالا.کرال.کنار.راکن.انکار.کانال…15
  پاسخ مرحله 2434
  دنا.بام.منت.بند.ملت.مدل.تند.مات.نبات.مدال.دمبل.دامن. تنبل.تمنا.تمدن.بلند.بالن.املت.دنبال.مبتلا.ندامت..21
  پاسخ مرحله 2435
  خان.خاک.خنک.سخن.کاخ.یاس.نیک.خیس.ساکن.اسکی. سینا.سینک.سینی.کاسنی.یکسان..15
  پاسخ مرحله 2436
  دوک.دفن.زود.نوک.وزن.کبد.کدو.کفن.کند.کنف.کود.فندک
  کبود.کندو…14

 20. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2437
  شرع.گلو.ولع.ورم.موش.مرگ.عمو.گور.عمر.عمل.علم.عرش.شوم.شمع.شرم.گوش.مشعل.شعور.ولرم.شروع.علوم..21
  پاسخ مرحله 2438
  ایل.آبی.خال.خوب.لبو.ریل.خالی.خیال.خیار.ویلا.ریال.باور. خواب.خراب.بلور.بخار.بخیل.ایوب.بلوار.لوبیا.بخاری…21
  پاسخ مرحله 2439
  آهو.کوه.کهف.کفش.فاش.هوش.شفا.شاه.شکوه.شکاف. کوفه.کافه.کاهش.کاهو.کفاش.شوکه.کاوه.شکوفه.هواکش.شکوفا..20
  پاسخ مرحله 2440
  غول.کهن.کاه.کال.نوک.وان.لاک.نوه.نهال.هاون.هلاک.ناله. کاهو.کلاغ.کلاه.لانه.کوله.کاوه.کوهان…19
  پاسخ مرحله 2441
  مرد.چرک.چرم.مرغ.کما.غار.کمد.دما.درک.داغ.مدرک.مکار.چادر.چراغ.اکرم.کارد.دماغ.اردک…18

  1. favino گفت:

   درود و تشکر از شما عموی مهربان

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام نمیدانم چه راهکاری میتوان پیدا کردکه بتوان پاسخهای که آپدیت شدن ویابرفرض 17مارس حاج یداله فرستاده ومن هم از روی آپدبت یا پاسخ حاجی در19مارس دوروز بعد میفرستم درسایت نیایدواقعا”پیدا کردن لینک هم سخت شده خواهش هم میکنیم دوستان رعایت نمیکنند..ببخش
    پاسخ مرحله 2442
    توپ.پست.پتک.پتو.پوک.سوپ.سکو.سوت.سخت. ستم.خوک.ختم.کمپ.سوکت.موکت.پوست.سوخت.17
    پاسخ مرحله 2443
    راز.غزل.شال.غرش.شعر.لرز.شغل.عزا.غاز.ارزش.لاغر. غزال.شغال.شاعر.شاغل.زغال.شعار.لغزش…18
    پاسخ مرحله 2444
    ساق.عاق.علی.عرق.عسل.یاس.سیل.ایل.قیر.سارق. سریع.عالی.قاری.ریال.قالی.ساری.عایق.عراق.عاقل.لایق.سریال..21
    پاسخ مرحله 2445
    باغ.برس.بغل.تاس.تبر.غسل.سرب.لغت.غرب.لباس. لاغر.غلات.غربت.غارت.غالب.راست.بستر.بالغ.غبار. ربات.رسالت…21

   2. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 2446
    خشم.خوش.زخم.زوم.شخم.شوخ.شوم.ملخ.موز.موش.گلو.گوش.خوشگل…13
    پاسخ مرحله 2447
    آلو.ابر.بال.ببر.بلا.بور.ربا.رضا.ضرب.لبو.وبا.بابل.باور.بلور .رباب.بلوار…16
    پاسخ مرحله 2448
    قرن.ناز.لنز.لرز.قزل.نسل.نقل.سال.ساز.رزق.سقز.قرآن. سالن.سارق.نازل.ناقل.ارزن…17
    پاسخ مرحله 2449
    تشک.کیش.شیخ.صوت.شصت.کشو.خوک.خوش. خشک.خشت.شخص.شوخی.وصیت.کویت.کشتی. تشخیص.شخصیت…17
    پاسخ مرحله 2450
    خام.خاک.خنک.خون.خوک.نمک.نوک.وان.کاخ.اخمو. خانم.مکان.کمان.اسکان.ناکام.کاموا..16

   3. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 2451
    باز.باغ.بام.بزم.بوم.زوم.غاز.مغز.موز.وام.وبا.وزغ.صبا. بازو.غواص…15
    پاسخ مرحله 2452
    دقل.رند.طرد.قرن.قطر.قند.نقل.ریل.دین.قیر.قید.دریل.دلیر.قندیل..14
    پاسخ مرحله 2453
    دره.شهر.نهر.ریش.دین.دیه.دشنه.رنده.نرده.رشید. شهید.ریشه.شیره.دینی.شیرین..15
    پاسخ مرحله 2454
    داس.دعا.رعد.سپر.عدس.پدر.پسر.عید.سید.آدرس. سعدی.سریع.اسید.عدسی.رسید.سعید.ساعد.پریا. پراید.پاریس.اسپری…21
    پاسخ مرحله 2455
    بنز.قند.دبه.نقاب.قناد.زنده.زنبق.زبان.بانه.دهان.دانه .بنده.بزاق.باند.دنبه.انبه.دهقان.بازده.بازنده..19

    1. favino گفت:

     درود و تبریک سال نو
     سپاس از ارسال پیام هاتون

 21. صالحی گفت:

  2421
  داد دار درد فرد ریا دید چای یاد
  فردا جادر دیار ردیف دریا
  دیدار فریاد

  1. favino گفت:

   سلام اقای صالحی عزیز
   تا مرحله 2441 پاسخ ها رو دوستان فرستادن برامون..

 22. یدالله پرنیان اصل گفت:

  جا افتاده از شماره ۲۴۳۷ شمع شرم گوش علوم ولرم مشعل شعور شروع

 23. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2441 کارد دماغ چراغ درک اردک اکرم

 24. صالحی گفت:

  2422
  زوم شام شوم غاز ماش محو مغز موز موش وام وزغ
  آغوش
  آموزش

 25. صالحی گفت:

  2423
  اشک تاک تشک شوک کشت کشو
  آشوب شتاب وحشت کاشت کاوش کتاب کوشا باکو

 26. صالحی گفت:

  2424
  تخم ختم دقت مدت دخت قسم سخت قدس
  مدرس مخدر قسمت قدمت سرقت مرقد رستم درست درخت دختر خدمت قدرت مقدس

 27. صالحی گفت:

  2425
  تاج جنت چاپ نیت پیت چین جین پیچ
  نجات تایپ چیتا ناجی
  جنایت

 28. صالحی گفت:

  2426
  اصل تله دشت شاد شال شته شصت شهد صدا هتل
  تلاش دهات شاهد
  شهادت

 29. صالحی گفت:

  2427
  نرم حرم حسن رام سحر مسن نحس حنا عمر
  معنا محسن عمان سرما مانع حرام
  عمران رحمان

 30. صالحی گفت:

  2428
  اجل گنج گدا لگد لجن دنج گند دنا جلد جدا جان انگ جنگ
  جلاد گالن انگل جنگل
  گلدان

 31. صالحی گفت:

  2429
  اجل جدا جلد جهل قاب قله
  جاده جالب جلاد جهاد قالب قبله قلاب دجله
  قباله قلاده

 32. صالحی گفت:

  2430
  ابد ابر ارگ برف دار ضرب فدا فرد فرض فضا گدا گرد
  فردا گارد
  گرداب

 33. صالحی گفت:

  2431
  برس گسل نسل نحس لگن بنر سنگ سرب سحر رنگ حسن حبس
  سنبل لنگر نرگس سرنگ سنگر

 34. صالحی گفت:

  2432
  خدا دعا عزا عزت تیز یزد عید
  عادت تاید ایزد زیاد ایدز عادی
  عیادت

 35. صالحی گفت:

  2433
  الک ران رکن طلا لاک کال کلر
  اراک انار کالا راکن کرال کنار
  انکار کانال

 36. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2442 توپ پست پتک پتو پوک سوپ سکو سوت سخت سمت خوک ختم کمپ سکوت موکت پوست سوخت ۱۷

 37. صالحی گفت:

  2434
  دنا بام منت بند ملت مدل تند مات
  نبات مدال دمبل دامن تنبل تمنا تمدن بلند بالن املت
  دنبال مبتلا ندامت

 38. صالحی گفت:

  2435
  خان خاک خنک سخن کاخ یاس نیک خیس
  ساکن اسکی سینا سینک کاسنی سینی
  یکسان

 39. صالحی گفت:

  2436
  دفن دوک زود نوک وزن کبد کدو کفن کند کنف کود
  کبود کندو فندک

 40. صالحی گفت:

  2437
  شرع گلو ولع ورم موش مرگ عمو گور عمر عمل علم عرش شوم شمع شرم گوش
  مشعل شعور ولرم شروع علوم

 41. صالحی گفت:

  2438
  ایل ابی خال خوب لبو ریل
  خالی خیال خیار ویلا ریال باور خواب خراب بلور بخار بخیل
  ایوب بلوار لوبیا بخاری

 42. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2443 راز غزل شال غرش شعر لرز شغل عزا غاز ارزش لاغر غزال شغال شاغل شاعر زغال شعار لغزش ۱۸

 43. صالحی گفت:

  2441
  غول کهن کاه کال نوک وان لاک نوه
  نهال هاون هلاک ناله کاهو کلاغ کلاه لانه کوله کاوه
  کوهان

 44. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2444… ساق. عاق. علی. عرق. عسل.یاس. سیل. ایل. قیر. سارق.سریع. عالی. قاری. ریال. قالی. ساری. عایق. عراق. عاقل. لایق. سریال

 45. ستارایلامی گفت:

  سلام
  حلول سال نو به برادرعزیزم وهمکاران گرامیتان تبریک وتهنیت عرض نموده سالی سرشار ازبرکت ومعنویت وسلامتی راازدرگاه خداوند منان برایتان آرزومندم …ستارنظریان

 46. ستارایلامی گفت:

  با نام خدا درسال جدید ادامه مراحل بازی آمیرزا
  پاسخ مرحله 2456
  آغل.کتف.کال.لغو.لغت.لاک.غول.فال.تلف.الک.غلات.کلاغ. فلوت.غافل.توکل.وفات.تاول.غلاف.کلفت….19
  پاسخ مرحله 2457
  یاس.داس.سرم.سید.فرم.سیم.سدیم.اسید.ردیف.سفید. اسیر.آدرس.مفرد.فردا.فاسد.سرما.افسر.مفید.مسافر.فارسی.فریاد…21
  پاسخ مرحله 2458
  جهل.جگر.گره.گله.ریل.ریگ.گیج.جیر.جیغ.جلگه.گرجی.گیره.گریه.لیره.هجری..15
  پاسخ مرحله 2459
  رعد.رند.شعر.شنل.عدل.عرش.لگد.لگن.نشر.نعل.گرد.شلنگ. لنگر.نگرش.گردش.گردن…16
  پاسخ مرحله 2460
  نفخ.خان.خوف.سخن.فسخ.فنس.وان.وفا.یاس.سویا.فانی. یوسف.نفیس.سونا.خسوف.فانوس.سیفون.آیفون…18

 47. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2461
  داس.چاه.گدا.یاس.گیس.چای.دیگ.دیه.سید.ساده.سیاه. دایه.سایه.گیاه.آگهی.اسید…16
  پاسخ مرحله 2462
  وان.شفا.شنا.نفت.شوم.فاش.موش.مشت.مفت.توان.وانت.فومن.شنوا.وفات.تومان.توفان.مانتو..18
  پاسخ مرحله 2463
  اسب.باغ.بوق.ساق.قاب.قوس.یاس.بقا.سیب.غیب.آبی. قوی.سابق.آسیب.غایب.سویا…16
  پاسخ مرحله 2464
  ترم.جرم.رقص.رقم.رمق.قتل.قرص.قلم.متر.مصر.ملت.تجمل.متصل.مقصر…14
  پاسخ مرحله 2465
  گره.ارگ.تره.تنگ.تپه.نهر.پهن.آهنگ.گران.پگاه.پناه.نگاه. پاره.گناه.تنها.ترانه.آهنگر.تهران.پرتگاه…19
  عیدتان مبارک 1402.01.01

  1. favino گفت:

   درود و شادباش سال جدید
   آرزوی بهترین ها رو داریم براتون عموی عزیز

  2. ستارایلامی گفت:

   سلام مهندس باتشکر.. درآپدیت مرحله 2462
   توفان نوشته نشده و کلمه منت نداریم ودرمجموع این مرحله 18 کلمه است

  3. ستارایلامی گفت:

   پاسخ مرحله 2467
   آهو.آیه.وفا.تیر.تور.تره.فتوا.وفات.هویت.تایر.یاور.فوری.رویا.تیره.فتیر.رفاه.فواره.روایت..18
   پاسخ مرحله 2468
   سبد.نفس.نجس.دنا.دنج.دفن.نجف.جنس.جسد.جدا.بند.داس.سجاد.سنجد.فاسد.فساد.سنجاب.اسفند.اسفنج…19
   پاسخ مرحله 2469
   اصل.وصل.نصب.نخل.ناب.لبو.خون.صبا.خوب.خان.خال. خاص.خلاص.خالص.بانو.وصال.بالن.خراب.صابون.خلبان…
   20
   پاسخ مرحله 2470
   سکه.شته.هرس.ترکش.تیشه.کیست.شریک.ترشی. تیره.سیرک.شکست.شهرک.شهرت.شرکت.سکته.سرکه.رشته.تشکر.کشتی.کیسه.ترکیه…21
   پاسخ مرحله 2471
   حال.مدل.محل.کام.سام.لگد.گدا.دام.حمد.دما.حمام.محمد.مداح.مدال.مدام.حامد.محال…17

  4. ستارایلامی گفت:

   پاسخ مرحله 2472
   شور.کشو.هوش.شکر.شوک.شرک.کوه.شرع.روح.شعور. شهرک.کوره.شوره.شوهر.رکوع.شکوه.رشوه.کشور.شروع.حشره…20
   پاسخ مرحله 2473
   آهو.پیچ.یوز.چای.چاپ.زیپ.پوچ.چاه.پیاز.پوزه.پاچه.ویزا.آویز.پایه.پویا.زاویه.هوازی.پیازچه..18
   پاسخ مرحله 2474
   اخم.خدا.خرم.پدر.میخ.آمپر.دریا.مدیر.امید.پیام.خرید. خیار.مریخ.پماد.مخدر.مادر.خرما.خادم.خمیر.خیام.پراید…21
   پاسخ مرحله 2475 آخرین مرحله.
   تاس.ساز.سوت.عزا.
   عزت.یاس.تیز.آویز.
   ساعت.وسعت.ایست..ویزا.سویا.سابز.زیست.وسیع…16
   پایان بازی امیرزا..پایان بازی آمیرزا
   تشکرمیکنم ازمهندس ادهم نژاد وهمریش خودم آقای پرنیان بخاطرصداقتش درارسال پاسخهای بازی ودیگر دوستان حاضردربازی .نوروز پیروز.نظریان

  5. ستارایلامی گفت:

   مهندس سلام پایان بازی با افتخاربرای سایت فاوینو 1و2 ویوفچه.اگرمن همکارجنابعالی وهمکاراحمدپور بودم به رسم یادگار(معنوی) هدیه ای برای فعالان درارسال پاسخهامیفرستادم.انشاءالله تنتان سالم ودرکلیه مراحل زندگی موفق باشید.منتظر دیدارتان هستم.

 48. یدالله پرنیان اصل گفت:

  سلام عید نوروز باستانی بر همه سروران و دوستان عزیزم مبارک باشه حق نگهدارتان

 49. یدالله پرنیان اصل گفت:

  جا مونده از2462 منت وفات تومان فومن شنوا توفان مانتو

  1. ستارایلامی گفت:

   سلام آقای پرنیان
   متقابلا”حلول سال نو وعیدنوروزراتبریک عرض مینمایم زنده باشی..
   حاجی جامانده کلمات درارسال پاسخها ندارم ودقت میکنم درتایپ چون عقیده دارم که اذیت دوستان وبچه های خودم نکنم واگرجامانده داشته باشیم حتی خودم قادربه دیدن آن نیستم تاجناب ادهم نژادآپدیت نکند.سلامت باشی ومانا عمرت باعزت

   1. یدالله پرنیان اصل گفت:

    سلام ضمن تشکر از آقای ایلامی عزیز نمیدونم چرا اینجوری میشه برخی جوابها کامل میاد برخی هم ناقص مثلاً ۲۴۷۱و۲۴۶۸

 50. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2466 سطر سکه قرن قسط قطر قهر نهر هرس کره کنه کهن سرکه قطره نقره نقطه ۱۵

  1. favino گفت:

   درود و تبریک سال نو.
   تشکر از ارسال جواب های امیرزا برای سایت خودتون عمو جان

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام محبت داری راحت شدی ازدستمان …😂

  2. ستارایلامی گفت:

   سلام حاجی ریش اسپی
   بالاخره بازی تمام شدباتمام کمی وکاستی خوشحالم در ارسال پاسخها تقلب نکردیم چون سن ما وریش سفیدی ما این اجازه رانداد.هرجا هستی خدانگهدارت باشدمنتظرتم درایلام روی مبارکت وتمام دوستانی که فاوینو نام آنها راسرزبانم انداخته رازیارت کنم،دیدن پاسخها بستگی به تایپ متن داردوبه نظرم بهترشد که درآپدیت فقط مهندس میدید اگرپاسخهای من وشما ناقص بودچراآقای ادهم نژادکاملش را آپدیت میکرد؟؟درضمن سنی ازما گذشته وتایپیست نیستیم..ازانگشتی که فرمان وتالیور بگیرد ودستی که اسلحه وفشنگ .انتظارنداشته باش که غلط املایی نداشته باشد..سلامت باشی

   1. یدالله پرنیان اصل گفت:

    سلام خدمت برادر بزرگوارم جناب ستار خان عزیز آپدیت جدید اومده بروز کنید ما تازه باهم دوست شدیم در بهبهان خدمت همه دوستان گلم آماده پذیرایی هستم منت سر بنده بزارید

    1. ستارایلامی گفت:

     سلام تشکر جناب پرنیان ازاطلاع رسانی تامرحله آخر2475 پاسخ فرستادم وپایان بازی امروز ظاهرا بروز رسانی شده چون مراحل بوی عید میده چند مدتی مشعولمان میکند..

     1. favino گفت:

      سلام و درود بر شما عمو ستار ایلامی عزیز
      سلامت باشی عمو جان
      فک نکنم بازی تموم شه و احتمالا اپدیت های روزانه و مراحل ادامه داری خواهد داشت.
      حتی اگه نداشت هم خوشحال میشیم تو بازی های دیگه ای مثل بازی فندق، بازی سماور و موارد مشابه در کنار هم باشیم و بتونیم به بقیه کمک کنیم.

 51. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2467 تیره فتیر رفاه فواره روایت رویا
  این شش کلمه پیدا نبود

 52. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2468 داس سجاد فساد فاسد سنجد سنحاب اسفند اسفنج اینها در چاپ در نیامده با تشکر از استاد عزیزم جناب ستار ایلامی

 53. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2473 شش کلمه جا مانده
  آویز پویا پایه هوازی زاویه پیازچه

 54. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2476 حال حنا حوض رضا روح لحن لوح نوح حاضر حلوا روان نوار واضح رضوان ۱۴

  1. favino گفت:

   درود و تشکر از زحمات و دقت شما عمو یدالله عزیز
   سپاس از زحمات شما عموی مهربان بابت ارسال اخرین جواب های امیرزا

 55. Amir. Milani گفت:

  مرحله2478… اهن سهم عمه مسن پهن سپاه عمان مانع معنا منها نامه پناه پهنا ماسه

 56. Amir. Milani گفت:

  مرحله2479… فنر نوه گره گور گوی ریگ گروه گونه گوهر نیرو گونی فرنی گیوه گیره گریه فرهنگ

 57. Amir. Milani گفت:

  مرحله2480… قوز قوچ ناب وان وزن چاق چوب بقا بازو بانو بزاق زانو زبان زنبق نقاب چاقو

 58. Amir. Milani گفت:

  مرحله2481.. بام ببر بمب رام رطب مطب ببم مربا مربی امیر بطری طبیب بیمار

 59. Amir. Milani گفت:

  مرحله2482.. سرم سرو سوپ سپر سکو قسم مور ورق ورم پسر پوک کمپ کور سمور مسکو

 60. Amir. Milani گفت:

  مرحله2483.. بلا شال لال ایل ریل بیل ابی شیب بلال شراب ریال شیار لیلا شلیل شرابی

 61. Amir. Milani گفت:

  مرحله2484… ترد ترس درد دست دسر تیر سیر دیدتیغ سید تردد درست غدیر غیرت تدریس تردید

 62. Amir. Milani گفت:

  مرحله2486.. اهن جان خان ناز نان جهاز جهان خانه خزان ناخن جنازه خزانه زنجان

  1. Amir. Milani گفت:

   مرحله2485 بود که به اشتباه 2486 فرستاده شد

 63. Amir. Milani گفت:

  مرحله2486.. شتر پشت قبر بقا رشت شرق تار تاب ترش شتاب شراب شربت براق تراش ارتش رقابت پرتاب

 64. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2477 جسد گیج جین دیگ دین گیس گنج گرد جیر سنگ دنج جگر جنگ جنس نجس سنگر گردن سنجد سرنگ نرگس ۲۰

  1. favino گفت:

   درود و سپاس از حضور گرم شما عمو یدالله

 65. Amir. Milani گفت:

  مرحله2487.. خشم خوش شخم شمع شوم موش وهم میخ یشم شیخ شوخی میوه خیمه شیعه شیوع

 66. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2488 حجت تاج متن ترن تمر حنا حجم رحمت راحت حرمت حرام حراج آرنج حاجت جراح ترنج ترحم تاجر نجات حجامت مرجان ۲۱

 67. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2491.. جام جرم پیر جیر جیپ ارام امار امپر پیام پریاجاری رایج اجرا مجری

 68. Amir. Milani گفت:

  مرحله2492… نجف دفن رعد رنج رند رکن عرف فرع کنف فکر نفع کرج کفر کفن کند فندک کنجد جعفر

  1. favino گفت:

   درود و تبریک سال نو امیر جان
   ممنون از زحماتت..
   ممنون میشم جواب مراحل 2490 و 2489 رو هم برامون بفرستی..
   دمتگرم بلامیسر

   1. Amir. Milani گفت:

    سلام تبریک سال نو به شما دوست عزیز.. امیدوارم سال خوب و پر خیر و برکتی داشته باشی.. اونم به چشم… حل کردم ولی اون دوتا رو ذخیره نکرده بودم

   2. ستارایلامی گفت:

    سلام نمردم هنوز زنده ام
    پاسخ مرحله 2489
    دوش.زود.گود.گوش.یزد.دیو.کوی.دیگ.یوز.گویش. گوشی.شوید.دیزی…13
    پاسخ مرحله24901
    الک.مفت.تاک.تست.تفت.تلف.کسل.کتف.کلاس. کتلت. تافت.کلفت.سفال.ساکت.کسالت.فلاسک. .اسکلت…17

    1. favino گفت:

     درود بر عمو ستار عزیز
     تنت سلامت باشه عموی مهربان

   3. ستارایلامی گفت:

    درپاسخ مرحله 2490کلمه مفت تایپ گردیدکه باپوزش سفت س.ف.ت.صحیح آن میباشد.

   4. Amir. Milani گفت:

    مرحله 2489/۲۴۹٠ رو هم عمو ستار زحمتش و کشیدن. … درود بر عمو ستار بزرگوار

    1. ستارایلامی گفت:

     سلامت باشی برادرم.

 69. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2493.. تبر تره تله هتل کته کلر تیر برکت تیله. تیره کتری رتیل کلیه لیته کلبه رتبه برکه ترکیب تبریک ترکیه کبریت

 70. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2494… شرف کهن کفن شوک شکر کشف نوک نهر روشن کشور فروش کوره شکوه شوهر شوره شهرک کوفه شکوفه فروکش

 71. Amir. Milani گفت:

  مرحله2495… توپ پتو نیت تیپ زیپ اویز پویا تیوپ زیان ویزا نیاز پیاز پونز وانت زانو توان پیتزا زیتون پوتین پیانو

 72. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2496… زنگ سید دبی زین دیگ یزد سیب دین سنگ سند سبز سبد گیس زینب گنبد سبزی

 73. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2497… اخم افق خام خدا قدم وفا وقف خفا اخمو خادم دوام مقوا مواد موفق موافق

 74. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2498… نصب صبا بره بنا بچه صبر چرب چاه چنار چانه انبر بانه ناصر بهار انبه چاره بصره

 75. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2499… صبر برق تبر دار دقت رقص قرص قصد صدا قبر قصاب قدرت براق صادق صادر قاصد ربات صداقت رقابت

 76. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2500… تار تاس ترس ساق سپر پست تراس راست سارق سرقت قرار اسپرت پرستار

 77. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2493
  تبر.تره.تله.هتل.کته.کلر.تیر.برکت.تیله.تیره.کتری.رتیل. کلیه.لیته.کلبه.رتبه.برکه.ترکیب.تبریک.ترکیه.کبریت..21
  پاسخ مرحله 2494
  شرف.کهن.کفن.شوک.شکر.کشف.نوک.نهر.روشن.کشور. فروش.کوره.شکوه.شوهر.شوره.شهرک.کوفه.شکوفه. فروکش..19
  پاسخ مرحله 2495
  توپ.پتو.نیت.تیپ.زیپ.آویز.پویا.تیوپ.زیان.ویزا.نیاز.پیاز.پونز.وانت.زانو.توان.پیتزا.زیتون.پوتین.پیانو..20
  پاسخ مرحله 2496
  زنگ.سید.دبی.زین.دیگ.یزد.سیب.دین.سنگ.سند.سبز. سبد.گیس.زینب.گنبد.سبزی.زندگی..17

 78. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2497
  اخم.افق.خام.خدا.قدم.وفا.وقف.خفا.اخمو.خادم.دوام.مقوا. مواد.موفق.موافق…15
  پاسخ مرحله 2498
  نصب.صبا.بره.بنا.بچه.صبر.چرب.چاه.چنار.چانه.انبر.بانه.ناصر.بهار.انبه.چاره.بصره…17
  پاسخ مرحله 2499
  صبر.برق.تبر.دار.دقت.رقص.قرص.قصد.صدا.قبر.قصاب. قدرت.براق.صادق.صادر.قاصد.ربات.صداقت.رقابت..19
  پاسخ مرحله 2500
  تار.ترس.تاس.ساق.سپر.پست.پسر.تراس.راست.سارق. سرقت.قرار.اسپرت.پرستار…14
  پاسخ مرحله 2501
  آغل.اجل.جام.غسل.لمس.یاس.ایل.سیم.میل.جیغ.جمال. سالم.سلام.غلام.مجلس.آجیل..16
  پاسخ مرحله 2502
  خرم.خشم.خوش.خوف.رخش.شخم.شرم.شوخ.شور. شوم.ظرف.فرش.موش.ورم.فروش…15

 79. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2503
  خشک.خوک.شوق.شوک.شکل.قلک.قول.کشو.شیخ.کیش. قوی.وکیل.کیلو.شلیک..14
  پاسخ مرحله 2504
  امت.متن.وام.نیت.میت.تیم.توان.وانت.مینو.مایو.متین. یتیم.تومان.مانتو.امنیت.ویتامین…16
  پاسخ مرحله 2505
  اسب.تاک.سبک.سوت.کیست.اسکی.بیست.آسیب.کتاب.کویت.واکس.سکوت.ساکت.بوکس.سویا.تاکسی.اسکیت.کابوس…18
  پاسخ مرحله 2506
  گور.رنگ.لگن.گلو.ریل.انگل.گونی.روان.لنگر.واگن.گران.نیرو. ریال.ویلا.وانیل.النگو.گیلان.انگور.لیوان.گوریل.نارگیل…21
  عذرخواهی میکنم ازاینکه تنهای مهندس ادهم نژادگذاشتم.وعذرخواهی میکنم ازدوستانی که پاسخ ارسال کرده اندو احتمالا”من مجدد آن پاسخ را فرستادم.

  1. یدالله پرنیان اصل گفت:

   سلام جناب ستار خان لطفاً جواب ۲۵۰۵را دو باره بفرست ده تا بیشتر نیست

   1. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مجدد مرحله 2505
    اسب تاک.سبک.سوت.کیست.اسکی.بیست.
    آسیب.کتاب.کویت.واکس.سکوت.ساکت.
    بوکس.سویا.تاکسی.اسکیت.کابوس…18

  2. favino گفت:

   ممنون ازت شما عمو ستار عزیز
   تشکر بابت ارسال جواب های آمیرزا
   این بازی ادامه داره و حالا حالا در کنار هم هستیم سلطان :)))

  3. favino گفت:

   درود و تشکر از پاسخ های ارسالی شما عموی مهربان
   پست جدید برای جواب های بازی امیرزا هم گذاشتم
   https://favino.ir/26857/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-2500-%d8%aa%d8%a7-2600-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-2500-%d8%a8%d9%87/

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام
    پاسخ مرحله 2513
    تاس.ساز.مات.مگس.گاز.گیس.تیز.میت.تماس.
    ماست.سیما.ایست.تمیز.سایز.زیست..15
    پاسخ مرحله 2514
    درو.دعا.عود.دوش.رعد.ورد.شعر.اردو.لودر.لواش.
    عادل.شعور.شروع.شاعر.دلار.ارشد.شعار.دعوا.شلوار.
    دلاور…20
    پاسخ مرحله 2515
    بزم.بوم.زوم.آویز.هیزم.ویزا.میوه.زیبا.ماهی.بیمه.بازی.موزه.بازو.بامیه.زاویه.موازی.هوازی.آبمیوه..18
    پاسخ مرحله 2516
    درک.سپر.پدر.پسر.پلک.کسل.پیک.کپی.کلید.
    کرسی.سیرک.دلیر.پیکر.پلیس.پلید.کلیپس…16
    پاسخ مرحله 2517
    اصل.تله.تلف.زلف.صاف.صفت.فال.فصل.فلز.
    هتل.صفا.تازه.تفاله.فاصله..14
    پاسخ مرحله 2518
    باغ.بهت.بچه.تاب.شته.بقچه.بهشت.تباه.شتاب. شهاب.باغچه.تشابه.شباهت..13
    پاسخ مرحله 2519
    دعا.عید.یزد.علی.لیز.ایل.دنا.دین.لنز.عزا.نعل.نزاع. نازل.نیاز.دنیا.یلدا.زیان.ایدز.عالی.عادل.انزلی..21
    پاسخ مرحله 2520
    انگ.خان.خون.نان.ننگ.وان.گاو.گوی.ناخن.واگن. گونی.یوگا.نگین.یونان…14

   2. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 2521
    دفن.دنج.قند.وجد.وقف.نجف.دین.دیو.یون.قیف.
    جین.قید.قوی.فندق…14
    پاسخ مرحله 2522
    برج.جیر.جیب.هرم.جرم.تمر.مهر.تبر.بره.مرتب.هجرت.
    بیمه.مربی.تیره.بهتر.مجری.تجربه.تجربی.ترجمه. جریمه…20
    پاسخ مرحله 2523
    غاز.مته.مزه.مغز.همت.تازه.تنها.زمان.منها.نامه. نماز.همزن.مغازه…14
    پاسخ مرحله 2524
    بام.بوم.خام.خاک.خوب.خوک.وبا.کاخ.کما.اخمو.
    خواب.کاظم.باکو.مواظب…14
    پاسخ مرحله 2525
    ارگ.برگ.درز.زرد.گدا.گرز.بزرگ.دراز.گراز.ایزد.دبیر. زیبا.بازی.رازی.گاری.دریا.گرداب.بیدار.آبگیر.بازیگر…20
    با پوزش ازدوستانی که احتمالا”قبل ازمن پاسخ این مراحل را ارسال نموده اند.

    1. favino گفت:

     درود و تشکر از شما عمو ستار
     پست جدید هم گذاشته شده میتونین جواب ها رو اونجا هم برامون بذارین. مرسی

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام باپست جدیدی که گذاشتی فرستادم دوستان دیگر وخودم هم محبت دارن وداریم که جواب میفرستن ومبفرستیم ولی بعضا”دقت درتایپ وتعدادکلمات مثل یارقدیمی حاج یدالله خان نداریم .پاسخهای اول بروزرسانی جدیدخیلی ساده وکم هستن وهرکس میتواندحل نمایدامیدوارم نیاز به راهنمایی نباشد درمراحل قبلی که پاسخها مختلف ارسال میشد متاسفانه ازسایت دیگری کپی برداری میشد که به خیر گذشت..والان دیگر خبری ازپاسخهای آن سایت نیست.سلامت باشید

     2. favino گفت:

      درود
      تشکر از زحمات شما..
      ماشالله اطلاعات شما و بعضی از دوستان خیلی زیاده و بازی براتون جا افتاده و راحت حل میکنین..
      از طرف بقیه دوستان درخواست میکنم ساده ترین پاسخ ها رو هم زحمت بکشین بفرستین که تو سایت بذاریم برای بقیه دوستان..
      تشکر از شما

   3. ستارایلامی گفت:

    مرحله 2523 کلمه مهناز درتایپ جامانده است

 80. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2507… جوش شوق ورق پیر قیرجیر قوی جیپ شرق شرجی قجری قوری شیپور

 81. Amir. Milani گفت:

  مرحله2508… ارگ دار چرب گدا گرد چای دیگ ریگ بید چادر چربی گاری دریا دبیر گرداب بیدار

 82. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2509… باج بال بلا جهل زبل طبل طلا باطل جالب جهاز زابل طلبه زباله لجباز

 83. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2510.. تلف حمل فتح فوت لوح محل محو مفت ملت گلف گلو تحول فلوت

 84. Amir. Milani گفت:

  مرحله2511 باغ تاب شوت وبا گاو گشت گوش اشوب اغوش شتاب گواش گوشت ابگوشت

 85. Amir. Milani گفت:

  مرحله 2512… حمد سطح سطل لمس مدل سید سیل سیم دیس محیط حمید حلیم مسلط مسلح طلسم مسیح ملیح

  1. favino گفت:

   درود و تشکر امیر جان
   پست جدید هم با کمک جواب های ارسالی شما درست کردم و میتونی باقی حواب های بازی آمیرزا رو اونجا بفرستی برامون
   https://favino.ir/26857/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-2500-%d8%aa%d8%a7-2600-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-2500-%d8%a8%d9%87/

 86. شیرین گفت:

  در مرحله ۲۴۴۲ کلمه “سکوت” جا افتاده

  1. favino گفت:

   سلام و ممنون از حضور همیشگی تون شیرین خانم.
   جواب آمیرزا بروزرسانی شد.

 87. شیرین گفت:

  مرحله ۲۴۵۳ کلمه ” شهد ” جا مونده

  1. favino گفت:

   سلام و ممنونم شیرین خانم
   بروزرسانی شد

  2. شیرین گفت:

   در مرحله ۲۴۶۲ کلمه های “منت” ” تومان” اضافه شن

  3. شیرین گفت:

   مرحله ۲۴۶۹ کلمه “خواب” اضافه شود

   1. favino گفت:

    سلام و سپاس فراوان شیرین خانم. ممنون از دقت نظر شما دوست خوب مون

مشاهده بیشتر