فاوینو
183

جواب امیرزا 2200 الی 2300 | جواب استاد آمیرزا مرحله 2200 به بعد

بازی-آمیرزا-مرحله-2200-تا-2300
بازدید 39777

فهرست مطلب

بازی آمیرزا (جواب امیرزا مرحله 2200 به بعد) در سال های اخیر جایگاه خاص خود را در دل بازیکنان ایرانی پیدا کرده و تعداد زیادی از افراد با نصب بازی آمیرزا روی گوشی های آندروید و ios خود توانسته اند مراحل سخت بازی آمیرزا را پشت سر بگذارند. برخی از مراحل بازی آمیرزا بسیار دشوار بوده و افراد برای گذراندن مراحل بازی آمیرزا نیازمند کمک، راهنمایی و راه حل مراحل و جواب امیرزا خواهند بود. سایت فاوینو در ادامه تکمیل جواب آمیرزا مرحله 2100 تا 2200 را برای شما عزیران آماده کرده است. همچنین میتوانید از پست جواب امیرزا سایت بوفچه نیز دیدن فرمایید.

جواب امیرزا-مرحله-2200-تا-2300

جواب امیرزا-مرحله-2200-تا-2300

امیدوارم شما به مانند دیگر کاربران (شیرین خانم، خانم حبیبی، خانم نامداری و آقای ستار ایلامی، یدالله پرنیان اصل، شاینا حسین علیپور، آقا حسام (حامی)، عسگر، آقای صالحی و دیگر دوستان همیشه همراه) برای تکمیل هر چه بیشتر مراحل 2200 به بعد بازی آمیرزا در کنار ما باشید و پاسخ مراحلی را که با موفقیت انجام داده اید را در بخش نظرات برای دوستان خود درج نمایید.

 

جهت استفاده از جواب بازی آمیرزا مراحل قبل از 2200 به صفحه جواب بازی آمیرزا شده رفته یا روی عکس زیر کلیک نمایید.

جواب بازی آمیرزا

جواب امیرزا تمام مراحل

جواب امیرزا 2200 به بعد

جهت استفاده از پاسخ هر کدام از مراحل بازی آمیرزا مرحله 2200 به بعد در ادامه همراه ما باشید.

جواب استاد آمیرزا مرحله 2200

رمق ← فرق ← فرم ← قسم ← قفس ← قفل ← قلم ← مقر ← سقف ← قیف ← قمری ← فقیر ← رفیق ← ریمل ← سفیر ← مسیر ← مسری ← فیلم ← مفسر ← فسیل ← سرقفلی

جواب بازی آمیرزا زرد مرحله 2201

خار ← خاص ← رها ← مصر ← هرم ← ورم ← اخمو ← خامه ← خاور ← خرما ← خمره ← خواص ← صخره ← مرخص ← خواهر ← هموار

جواب بازی آمیرزا زرد مرحله 2202

اشک ← کشو ← تاک ← تشک ← شنا ← شوت ← شوک ← تنش ← نشت ← نوک ← کتان ← کاوش ← کاشت ← شوکت ← وانت ← شنوا ← توان ← تانک ← تاشو ← واکنش

جواب بازی آمیرزا زرد مرحله 2203

سهم ← هرس ← رفاه ← ریسه ← سیاه ← سفیر ← ماهی ← سیاه ← ماسه ← همسر ← مرفه ← فارس ← سفر ← سرما ← سرفه ← هراس ← فارسی ← مسافر ← سیاره ← همسفر ← سرمایه سایه ← سفره

حل بازی امیرزا مرحله 2204

درو ← ماد ← ردا ← وهم ← هدر ← ورم ← لودر ← اردو ← داور ← دلار ← دلمه ← دوام ← رودل ← روده ← ولرم ← آلوده ← ماهور ← دلاور ← هموار ← ملارد ← مراوده

حل بازی امیرزا مرحله 2205

سود ← عید ← سید ← دیس ← عود ← دیو ← عمو ← عمه ← عمد ← عدس ← عهد ← معده ← وعده ← وسیع ← میوه ← یهود ← سدیم ← سعدی ← عدسی ← عمودی

حل بازی امیرزا مرحله 2206

بغل ← تیم ← تیغ ← سمی ← غیب ← سیب ← ملت ← بیت ← لمس ← لغت ← غسل ← ← بیست ← لیست ← سبیل ← سمبل ← بلیت ← غیبت ← تبسم ← مبلغ ← تبلیغ ← تسلیم

حل بازی امیرزا مرحله 2207

آغل ← مدد ← باغ ← بغل ← داد ← داغ ← آمل ← دمل ← مدال ← مداد ← مبلغ ← دمبل ← غالب ← دماغ ← بالغ ← اغلب ← غلام ← بغداد

حل بازی امیرزا مرحله 2208

رکن ← تنش ← خرک ← خشت ← خشم ← خشن ← خشک ← خنک ← شکم ← شخم ← کرنش ← مشرک ← ترشک ← خرمن ← تمشک ← تشکر ← شرکت ← ترکمن ← مشترک ← منتشر ← رختکن

حل بازی امیرزا مرحله 2209

انگ ← بنا ← شفا ← شنا ← فنا ← قاب ← ناب ← نقش ← بقا ← بنفش ← فشنگ ← قشنگ ← نفاق ← نقاب ← نقاش

حل بازی امیرزا مرحله 2210

ورز ← آرزو ← ورزش ← هزار ← شوهر ← شوره ← زهرا ← روزه ← ارزش ← آواز ← آوار ← آهار ← آزار ← رشوه ← اشاره ← آواره ← هاشور ← اهواز ←

حل بازی امیرزا مرحله 2211

باب ← ببر ← بنر ← بمب ← انبه ← برنا ← بناب ← بهار ← نمره ← بهمن ← بانه ← مربا ← نامه ← منبر ← منها ← رهنما ← مناره ← بهرام ← مهراب ← برنامه ← مهربان

حل بازی امیرزا مرحله 2212

تاک ← رخت ← خوک ← دوک ← آخرت ← کادو ← کاتر ← دکور ← دکتر ← دوات ← درخت ← دختر ← دارت ← اردک ← خارک ← خوراک ← دکترا ← تکاور ← تدارک ← کدورت ← کودتا ← خودکار

حل بازی امیرزا مرحله 2213

رضا ← مام ← رحم ← حمد ← مضر ← حرم ← حمام ← حرام ← حامد ← حاضر ← مردم ← محرم ← محضر ← محمد ← مداح ← مادر ← مدام ← مرام ← احمد

جواب استاد آمیرزا مرحله 2214

افق ← شفق ← شرق ← قشم ← مشق ← قیر ← میش ← قیف ← قیام ← قمری ← فقیر ← رفیق ← قاری ← قایم ← شریف ← شیار ← مشرق ← قمار ← فشار ← یراق ← اشرفی

حل بازی امیرزا مرحله 2215

تاک ← کته ← آبکش ← کشتی ← تیشه ← آشتی ← هیبت ← بیشه ← شبیه ← کاهش ← شتاب ← شبکه ← تباه ← بهشت ← بشکه ← ابهت ← شهاب ← شکایت ← شباهت ← تشابه ← کتیبه

جواب امیرزا مرحله 2216

سکه ← دوک ← ساک ← سبک ← سکو ← کبود ← کاهو ← کاسه ← کاسب ← واکس ← آبسه ← سواد ← ساوه ← ساده ← بوکس ← بوسه ← کوسه ← کابوس ← کباده ← آسوده ← سودابه

جواب امیرزا مرحله 2217

الک ← کچل ← کلر ← کال ← چرک ← چرب ← لکه ← چهل ← بچه ← هلاک ← چاره ← بهار ← کابل ← برکه ← کلاه ← کلبه ← اکبر ← رکاب ← چاله ← کربلا ← باکره

حل بازی امیرزا مرحله 2218

فوم ← مور ← افول ← فیلم ← ایفل ← ریمل ← ویفر ← فویل ← مایو ← فوری ← یاور ← ویلا ← ریال ← رالی ← لیمو ← ولرم ← فرمول ← فامیل ← ملایر

حل بازی امیرزا مرحله 2219

فرز ← فکر ← کفر ← کفن ← کنف ← نیک ← زین ← کرنر ← فرنی ← کیفر ← زرین ← زیرک ← کنیز ← فریزر

حل بازی امیرزا مرحله 2220

دنا ← سنگ ← گدا ← مگس ← آهنگ ← مهسا ← ماسه ← گندم ← گناه ← گمان ← نگاه ← نادم ← منها ← ماده ← سمند ← ساده ← دانه ← سهند ← مهندس ← دامنه ← همدان

حل بازی امیرزا مرحله 2221

ولع ← موش ← شغل ← غول ← شمع ← آغوش ← مشعل ← لواش ← غلام ← علوم ← شمال ← شلوغ ← شلغم ← شغال ← شاغل ← مغول ← مشغول ← شاملو

حل بازی امیرزا مرحله 2222

جسد ← جنت ← سنج ← دست ← دنج ← آسان ← نساج ← نجات ← سنجد ← سجاد ← ستاد ← ساتن ← ناسا ← دانا ← ناجا ← استان ← نجاست ← استاد ← سادات ← داستان ← استناد

جواب امیرزا مرحله 2223

اخم ← مطب ← طنز ← طبخ ← زخم ← خطا ← خام ← بزم ← زبان ← خانم ← نماز ← طناب ← طناز ← مخزن ← باطن ← خزان ← زمان ← مخاطب

حل بازی امیرزا مرحله 2224

تاک ← طبل ← طول ← لاک ← لبو ← ولت ← کال ← باطل ← بلوط ← بلوک ← تاول ← کابل ← کتاب ← تابلو ← وکالت ← طلاکوب

حل بازی امیرزا مرحله 2225

شنل ← شکل ← کیپ ← پلک ← پکن ← اپک ← نای ← کنیا ← کاشی ← ناشی ← نپال ← شلیک ← کلاش ← پلاک ← پشکل ← کاپشن ← پیکان ← پلیکان

حل بازی امیرزا مرحله 2226

چرم ← مدد ← رام ← دام ← درد ← مردد ← مداد ← دچار ← آرام ← دارا ← آچار ← آمار ← چادر ← داماد ← امداد ← مرداد ← درآمد ← دامدار

جواب استاد آمیرزا مرحله 2227

لچک ← ملخ ← کلم ← کچل ← چای ← مالک ← کامل ← کلام ← خیال ← خالی ← خیام ← ملخک ← میخک ← یخچال

حل بازی امیرزا مرحله 2228

شغل ← کوک ← کمک ← کلک ← کشک ← کشو ← مکش ← غول ← مشک ← شکل ← شوک ← شوم ← شکلک ← مشکل ← موشک ← شلوغ ← شلغم ← شکمو ← مغول ← مشغول ← کشکول

حل بازی امیرزا مرحله 2229

اصل ← لوس ← وصل ← یاس ← صبا ← ایوب ← سویا ← سیلو ← سیال ← ویلا ← صلیب ← اصیل ← آسیب ← وصال ← لباس ← سوال ← ابلیس ← لوبیا ← سیلاب

حل بازی امیرزا مرحله 2230

رطب ← ضبط ← ضرب ← طرد ← مضر ← مطب ← بیم ← مطرب ← مربی ← مدیر ← دبیر ← بطری ← ضریب ← ضمیر ← مریض ← مضطرب

حل بازی امیرزا مرحله2231

حرم ← ترحم ← محکم ← محور ← محرک ← محرم ← مرمت ← مترو ← موکت ← رحمت ← حکمت ← حرکت ← حرمت ← تورم ← حکومت ← محترم ← محروم ← محکوم ← مرحوم ← متحرک ← متروک

جواب استاد آمیرزا مرحله 2232

دعا ← وام ← موم ← دوم ← تمام ← وداع ← ممتد ← معما ← معاد ← دعوا ← ماتم ← عموم ← عمود ← عادت ← دوام ← دوات ← دعوت ← معتاد ← معتمد ← ماموت ← مداوم

جواب امیرزا مرحله 2233

لوح ← حدس ← هلو ← ساحل ← سوله ← سوال ← سواد ← سلاح ← ساوه ← ساده ← واحد ← حلوا ← حسود ← اسوه ← حوله ← حواله ← اسلحه ← آلوده ← آسوده

حل بازی امیرزا مرحله 2234

عرش ← عفو ← عرف ← شوم ← شمع ← موش ← شرف ← شعار ← شوفر ← شروع ← عارف ← شاعر ← فروش ← فشار ← معاش ← معرف ← شعور ← اشرف ← معروف ← مشاور ← فراموش

جواب استاد آمیرزا مرحله 2235

دنج ← نفس ← نجس ← سنج ← نجف ← دفن ← داس ← فنس ← جفا ← جسد ← جنس ← دانا ← سجاد ← سنجد ← فاسد ← فساد ← نساج ← آسان ← اسفند ← اسفنج ← اسفناج

جواب امیرزا مرحله 2236

داد ← مزد ← مدد ← لنز ← دنا ← دزد ← دام ← لازم ← مداد ← نماز ← دامن ← منزل ← نادم ← نازل ← نماد ← زمان ← مدال ← نامزد

حل بازی امیرزا مرحله 2237

اصل ← اهل ← حال ← صاف ← صلح ← فال ← فصل ← لپه ← پله ← صفا ← حاصل ← صالح ← صفحه ← صلاح ← لحاف ← فاصله

حل بازی امیرزا مرحله 2238

تیغ ← غرق ← فرق ← فقر ← تیر ← قیف ← قیر ← غارت ← فارغ ← ترقی ← غیرت ← رفیق ← فقیر ← فتیر ← افقی ← رفاقت ← فراغت ← تفریق

حل بازی امیرزا مرحله 2239

طعم ← نمد ← نعل ← منع ← عود ← وطن ← عمو ← ولع ← علم ← عدل ← طول ← طمع ← عمل ← علوم ← معدل ← معدن ← معطل ← ملون ← طلوع ← عمود

حل بازی امیرزا مرحله 2240

ارگ ← انگ ← تار ← گرگ ← تنگ ← گرز ← رنگ ← گنگ ← زنگ ← گاز ← ارزن ← گران ← زرنگ ← نگار ← تگرگ ← تراز ← گراز ← گرگان

جواب امیرزا مرحله 2241

خار ← خدا ← دار ← درد ← دعا ← رعد ← عدد ← عید ← دید ← دیر ← دریا ← خرید ← عادی ← خیار ← دیار ← دیدار ← خرداد ← رخداد

جواب استاد امیرزا مرحله 2242

خنک ← خون ← خوک ← نرخ ← نوک ← چرخ ← چرک ← چنگ ← کوچ ← گور ← نوکر ← چروک ← چنگک ← خرچنگ ← کنگر ← گورکن

حل امیرزا 2243

شرق ← شرع ← نقش ← عرش ← عرق ← عشق ← نقاش ← ناشر ← قشنگ ← قانع ← گران ← عراق ← عاشق ← شعار ← قران ← شاعر ← نگرش ← نگارش ← شناگر

پاسخ آمیرزا مرحله 2244

خرس ← خرم ← غسل ← لمس ← مرغ ← ملخ ← ملس ← ریل ← خیس ← سیخ ← میخ ← میل ← سمی ← ریمل ← رسمی ← خمیر ← مرسی ← مریخ ← مسیر ← سیمرغ

جواب استاد آمیرزا مرحله 2245

کشت ← تاک ← تشک ← شال ← شکم ← کابل ← مکتب ← مشکل ← مشبک ← ماکت ← شمال ← شتاب ← تمشک ← تلاش ← املت ← امشب ← کتاب ← آبکش ← شکلات ← تکامل ← مبتلا

جواب استاد آمیرزا مرحله 2246

اثر ← ارث ← امر ← ثلث ← ثمر ← رام ← مثل ← آمل ← آرام ← آمار ← اثاث ← مثال ← مثلث ← املا ← مارال

جواب استاد آمیرزا مرحله 2247

بره ← غرب ← مرغ ← هرم ← پیر ← غیب ← ریه ← مغرب ← مهیب ← بیمه ← مربی ← غیره ← غربی ← غریب ← غریبه ← پیغمبر

جواب آمیرزا مرحله 2248

طنز ← وان ← ورز ← وطن ← یوز ← آرزو ← زرین ← زیان ← ویزا ← نیاز ← نیرو ← وزیر ← رازی ← نوار ← زانو ← روان ← آویز ← ونیز ← ویران ← واریز ← نیزار

جواب آمیرزا مرحله 2249

بند ← تاس ← سبد ← ناب ← یاس ← سید ← باند ← اسید ← دنیا ← ایست ← تنیس ← بیست ← آسیب ← نبات ← سنتی ← بستنی ← آستین ← دیابت ← بستان ← تندیس ← دبستان

جواب آمیرزا مرحله 2250

جعل ← عقل ← علف ← فعل ← قلع ← فلج ← قفل ← گلف ← فیل ← لیگ ← قیف ← گیج ← علی ← فجیع

جواب بازی امیرزا مرحله 2251

اجل ← اهل ← جفا ← جلا ← جهل ← فلج ← لال ← خفا ← جلال ← خاله ← خلاف ← لاله ← هلال ← جلفا

جواب بازی امیرزا مرحله 2252

باج ← لطف ← لجن ← فنا ← فلج ← طلب ← طلا ← طفل ← ناب ← طبل ← بنا ← بلا ← بال ← نجف ← جالب ← طناب ← بالن ← باطن ← باطل ← طالب

جواب بازی امیرزا مرحله 2253

ساق ← اسب ← نجس ← برج ← جان ← قبا ← نجار ← قرآن ← سراب ← نساج ← آرنج ← سابق ← برنج ← براق ← باقر ← سارق ← نقاب ← سنجاب ← سنجاق ← جبران ← قربان

جواب بازی امیرزا مرحله 2254

مام ← احمد ← مردم ← مرام ← مداح ← محمد ← محرم ← متحد ← مرمت ← مادر ← رحمت ← راحت ← دارت ← حمام ← حرمت ← حرام ← تمام ← ترحم ← ماتم ← ممتد ← محترم

جواب بازی امیرزا مرحله 2255

ارشد ← رفاه ← شاهد ← فردا ← فشار ← شیار ← ردیف ← شادی ← شریف ← ریشه ← شهید ← فایده ← شفاهی ← اشرفی ← دهیار ← فریاد ← داریه ← فشرده ← هشدار ← دایره ← فرهاد

جواب بازی امیرزا مرحله 2256

تاج ← تاک ← جان ← جنت ← پاک ← پتک ← کاج ← کنج ← تانک ← تکان ← نجات ← پاکت ← کتان

جواب بازی امیرزا مرحله 2257

آلو ← کلم ← کال ← محو ← لوح ← قوم ← قول ← لاک ← قلم ← حکم ← حلق ← قلک ← کمال ← حلوا ← محال ← مقوا ← کامل ← کلام ← حاکم ← قلمو ← حلقوم

جواب بازی امیرزا مرحله 2258

کبر ← بکر ← ببر ← آبان ← کباب ← رکاب ← بانک ← کربن ← کنار ← اکبر ← انبر ← انار ← اراک ← بابا ← انکار ← انبار ← ناباب ← ارباب ← باران

جواب استاد آمیرزا مرحله 2259

شوم ← مشت ← تمنا ← توان ← وانت ← مایو ← منشی ← متین ← آشتی ← تومان ← مانتو ← نمایش ← آویشن ← ماشین ← امنیت ← تامین

جواب امیرزا مرحله 2260

بکر ← رعب ← مکر ← پکر ← ← کمپ ← مکه ← رکب ← برکه ← مربع ← مرکب ← مکعب ← کعبه ← معرکه

جواب بازی امیرزا مرحله 2261

کبد ← بوس ← کود ← کدو ← هوس ← مسکو ← سکه ← سبک ← سبد ← دوک ← دبه ← سود ← کوه ← سوژه  کوسه ← کبود ← بوکس

جواب بازی امیرزا مرحله 2262

اسب ← تاب ← لمس ← حبس ← محبت ← محال ← ماست ← لباس ← سمبل ← سلام ← ساحل ← حساب ← حالت ← تماس ← املت ← سالم ← مسلح ← مساحت ← سلامت ← تمساح ← مبتلا

جواب بازی امیرزا مرحله 2263

خاک ← خطر ← خنک ← نرخ ← کاخ ← کاه ← کنه ← کهن ← خطا ← خانه ← کنار ← خارک ← راکن ← کرخه ← خاطره ← خطرناک

جواب بازی امیرزا مرحله 2264

فرز ← درز ← زرد ← رند ← ارده ← هزار ← نرده ← فردا ← زنده ← اردن ← رفاه ← هراز ← ارزن ← رنده ← فرهاد ← راهزن ← اندرز ← فرزند ← زرافه ← فرزانه ← ارزنده ← دراز

جواب بازی امیرزا مرحله 2265

ارگ ← گوش ← نوه ← آهنگ ← گونه ← روان ← روشن ← گواش ← گناه ← گوهر ← گران ← گروه ← گشنه ← گوارش ← هاشور ← شناور ← شاهرگ ← انگور ← آهنگر ← نگارش ← گناوه

جواب بازی امیرزا مرحله 2266

ذات ← ذلت ← ظلم ← لات ← لال ← لذت ← مات ← ملت ← املت ← ظالم ← ظلمت ← ذلال ← ظلمات ←

جواب بازی امیرزا مرحله 2267

امن ← خام ← خون ← مام ← موم ← وام ← وان ← اخمو ← امام ← امان ← خانم ← ماما ← مومن ← مامان ← ←

جواب استاد آمیرزا مرحله 2268

صوت ← مصر ← مدت ← ورم ← صفر ← صفت ← وصف ← صدف ← رصد ← درو ← دفتر ← صورت ← فرصت ← فرود ← مترو ← تورم ← مصرف ← صدور ← تصور ←

جواب امیرزا مرحله 2269

ارگ ← تار ← غار ← ریا ← تیر ← ریگ ← تیغ ← غارت ← تایر ← گاری ← تگری ← غیرت ← گیتار ← غارتگر

جواب بازی امیرزا مرحله 2270

ترن ← تره ← همت ← مهم ← مرهم ← ترمه ← تمام ← تنها ← ماهر ← متهم ← مرام ← مرمت ← همتا ← منها ← نمره ← ترانه ← مهارت ← مناره ← تهران ← مهمان ← مهران

جواب بازی امیرزا مرحله 2271

فلک ← پفک ← پلو ← پلک ← پول ← پوک ← فیل ← پیک ← کپی ← کیف ← کیپ ← پولک ← وکیل ← کیلو ← کثیف

جواب بازی امیرزا مرحله 2272

آذر ← ارگ ← بذر ← برگ ← تبر ← ذلت ← ذرت ← رعب ← عبا ← عذر ← تابع ← عابر ← عبرت ← عذاب ← ربات ← عبارت ←

جواب بازی امیرزا مرحله 2273

تمر ← رقم ← قمه ← قهر ← مته ← هرم ← چتر ← چرم ← چرک ← چکه ← کته ← مکه ← ترقه ← قرمه ← چکمه ← چرتکه ←  تکه

جواب بازی امیرزا مرحله 2274

هرس ← اره ← سرخ ← تاس ← سخت ← خاص ← صخره ← ساره ← ساخت ← رخصت ← راست ← خسته ← تراس ← اختر ← هراس ← آخرت ← خسارت ← ستاره ← استخر

جواب بازی امیرزا مرحله 2275

شتر ← تاک ← تشک ← اراک ← ارتش ← تراش ← ترشک ← ترکه ← تشکر ← کاهش ← شرکت ← شهرت ← شهرک ← شکار ← هکتار ← آشکار ← اکراه ← اشتها ← اشاره ← کاراته ← شاهکار

جواب بازی امیرزا مرحله 2276

پند ← جیب ← جین ← بید ← دین ← سیب ← نجس ← سید ← سنج ← سبد ← دنج ← جنس ← جسد ← بسیج ← سپید ← نجیب ← سنجد ← بدجنس

جواب بازی امیرزا مرحله 2277

مکه ← حکم ← لوح ← وهم ← محک ← هلو ← کوه ← مهم ← کوله ← کلمه ← مکمل ← حمله ← محکم ← محله ← حوله ← ملکه ← محکوم ← محموله

جواب بازی امیرزا مرحله 2278

آغل ← داغ ← دام ← غاز ← غزل ← مزد ← مغز ← دماغ ← زغال ← غزال ← غلام ← لازم ← لامپ ← مدال ← پازل ← پماد

جواب بازی امیرزا مرحله 2279

خضر ← روم ← غرض ← مرغ ← مضر ← ورم ← میخ ← مری ← غیر ← مریخ ← خمیر ← ضخیم ← ضمیر ← غیور ← مریض ← وخیم

جواب بازی امیرزا مرحله 2280

امن ← فاز ← میز ← زین ← نیاز ← امان ← زمان ← نماز ← ایمن ← منفی ← ایام ← زمین ← زیان ← میزان ← آنزیم ← مزایا ← ایمان ← مافیا ← زایمان

جواب بازی امیرزا مرحله 2281

شهر ← نرم ← نیش ← نیم ← ریش ← میش ← منشی ← شیری ← شیمی ← نرمش ← یشمی ← شیرین ← شیرینی

جواب بازی امیرزا مرحله 2282

آلو ← آوا ← بام ← بلا ← بوم ← لال ← لبو ← مبل ← وبا ← بالا ← بلال ← بلوا ← لولا ← املا ← آلبوم ← آلبالو

جواب استاد میرزا مرحله 2283

بقا ← اوج ← وجب ← بوق ← قوا ← برق ← جبر ← قاب ← واجب ← قرار ← رواج ← جواب ← وقار ← جارو ← براق ← باور ← باقر ← ابرو ← جوراب

جواب استاد میرزا مرحله 2284

درک ← دوغ ← دوک ← سکو ← رند ← کدر ← دروغ ← کندو ← کندر ← نوکر ← رکود ← نورس ← دکور ← روغن ← درون ← کوسن ← سرود ← کنسرو

جواب استاد امیرزا مرحله 2285

کود ← دود ← کدو ← هود ← هوش ← دوک ← دوش ← دکه ← شهد ← کشو ← شوک ← هدهد ← شوکه ← دوده ← شهود ← شکوه ← دودکش ← دهکده

جواب امیرزا مرحله 2286

درز ← دست ← ورز ← ورد ← ورز ← ترسو ← تنور ← درست ← دوست ← ستون ← سرود ← سوزن ← تندرو ← زودرس ← زود ← زادستور ← سنتور

جواب امیرزا مرحله 2287

پاک ← شرک ← شور ← کور ← پرش ← پوک ← کشو ← آوار ← اراک ← روکش ← پارو ← شکار ← پارک ← کشور ← پوشک ← آشکار ← پوشاک ← شاپرک ← اروپا ← کارواش

جواب امیرزا مرحله 2288

دنا ← الک ← تاک ← تند ← کال ← کند ← دکل ← لاک ← کتلت ← کتان ← لکنت ← دکان ← دلاک ← تکان ← تانک ← اندک ← لادن ← ادکلن

جواب آمیرزا مرحله 2289

قدم ← قصد ← قصه ← دمق ← قید ← مهد ← یقه ← دیه ← صدقه ← مقیم ← قیمه ← قدیم ← همدم ← مقصد ← مقدم ← مصدق ← صدمه ← مهدی ← صدیقه ← مقدمه ← قصیده ←  مهم

جواب آمیرزا مرحله 2290

شرق ← دار ← شاد ← نقش ← قشر ← قند ← نقاش ← نادر ← نقاد ← قران ← قاشق ← دانش ← قادر ← اردن ← ارشد ← قنداق ←  دنا

جواب آمیرزا مرحله 2291

راز ← ظرف ← ظهر ← فرز ← وفا ← آرزو ← رفاه ← روزه ← زهرا ← ظاهر ← ظهور ← هزار ← هراز ← زرافه ← فواره

جواب امیرزا مرحله 2292

طفل ← طلا ← فال ← فهم ← لطف ← طیف ← ایل ← فیلم ← ایفل ← لطیف ← ماهی ← لطمه ← اهلی ← فامیل ← فاطمه ← طایفه ← لطیفه ← 17

حل بازی آمیرزا مرحله 2293

انس ← حیا ← یاس ← صحن ← نحس ← حسن ← حرص ← حنا ← ساحر ← صحرا ← حصار ← ناصر ← اسیر ← سینا ← حسین ← حصیر ← سحری ← ریحان ← حیران ← نیاسر 20

حل بازی آمیرزا مرحله 2294

کاش ← شنا ← پکن ← پاک ← پشه ← پهن ← کهن ← آشنا ← کاهش ← پنکه ← شانه ← پناه ← پاشنه ← اشکنه ← کاپشن ← کاشان ← کاشانه ← کاناپه 18

حل بازی آمیرزا مرحله 2295

زوم ← لنز ← موز ← تاول ← تمنا ← نماز ← تونل ← زالو ← زانو ← زمان ← لازم ← وانت ← نزول ← نازل ← ملون ← منزل ← آزمون ← مانتو ← تومان ← ملوان ← متانول ← 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2296

ساک ← کسل ← سکه ← مکه ← مزه ← ملکه ← کلام ← کلاس ← کامل ← کاسه ← ماسک ← کلاه ← لازم ← سلام ← سالم ← زکام ← ماسه ← کلمه ← اسکله ← لامسه ← همکلاس 21

حل بازی آمیرزا مرحله 2297

امن ← اپک ← کیک ← کپی ← کپک ← کمک ← کیپ ← پکن ← پاک ← کمپ ← کمان ← ایمن ← پیام ← کمین ← مکان ← میکاپ ← پیمان ← پیکان ← مکانیک ← کمپانی 20

جواب امیرزا مرحله 2298

تره ← دقت ← نهر ← قهر ← قاره ← قناد ← قنات ← قرآن ← قدرت ← نرده ← دهات ← دانه ← تنها ← نقره ← ترقه ← رنده ← نقاهت ← ترانه ← تقارن ← دهقان ← تهران 21

جواب استاد آمیرزا مرحله 2299

قوی ← شوق ← قشر ← قوز ← نقش ← قیر ← یوز ← روشن ← قوری ← ونیز ← زیور ← وزیر ← رویش ← ورزش ← زورق ← رونق ← نیرو ← شیرزن ← قزوین 19

حل بازی آمیرزا مرحله 2300

کلم ← کلر ← کسل ← سوت ← لمس ← ترسو ← ولرم ← موکت ← ملوس ← کولر ← مترو ← سکوت ← سمور ← رسول ← رستم ← توکل ← تورم ← متروک ← ملکوت ← لوستر ← مترسک 21

 

جهت استفاده ادامه پاسخ های بازی امیرزا وارد لینک مشخص شده (  جواب امیرزا 2300 الی 2400 | جواب استاد آمیرزا مرحله 2300 به بعد | پاسخ امیرزا رنگ زرد  ) شوید یا روی عکس زیر کلیک نمایید.

 

جواب امیرزا 2300 به بعد - حل امیرزا رنگ زرد - امیرزا 2300 تا 2400

جواب امیرزا 2300 به بعد – حل امیرزا رنگ زرد – امیرزا 2300 تا 2400

 

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • https://favino ir/26558/جواب-امیرزا-2200-الی-2300-جواب-استاد-آمیرزا/
 • جواب سوال آمیرزا شماره 2284
 • جواب مرحله ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ آمیرزا
 • جواب امیرزا2200)2300
 • جواب سوال آمیرزا شماره 2286
 • جواب سوال آمیرزا شماره 2289
 • جواب سوال آمیرزا شماره 2299
 • چواب امیرزا از 2200تا 2300

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. shaina گفت:

  2201 خار خاص رها مصر هرم ورم اخمو خامه خاور خرما خمره خواص صخره مرخص خواهر هموار

 2. shaina گفت:

  2202 اشک کشو تاک تشک شنا شوت شوک تنش نشت نوک کتان کاوش کاشت شوکت وانت شنوا توان تانک تاشو واکنش

  1. shaina گفت:

   2203 سهم هرس رفاه ریسه سیاه سفیر ماهی سیاه ماسه همسر مرفه فارس سفر سرما سرفه هراس فارسی مسافر سیاره همسفر سرمایه

   1. favino گفت:

    درود و سپاس از شما ساینا جان

 3. اسداله صالحی گفت:

  چرادسترسی اینقدرسخت میباشداز2200 به بعد بیش ازسی مرتبه زدم نیومده چرا

  1. favino گفت:

   درود بر شما اقای صالحی
   مراحل بازی رو بازیکنانی مثل شما برای ما ارسال میکنن و میذاریم. شما هم پاسخ مراحلی رو که رد میکنین و برامون ارسال کنین تا دیگر بازیکنان استفاده کنن..
   تا مرحله 2203 اپدیت شده…

   1. اسداله صالحی گفت:

    سلام من تامرحله2203آمده ام
    درمرحله 2204 دریک شش حرفی گیرکرده ام نمیحوام از راهنما استفاده کنم چون ازامتیاز کسرمیشه
    لطفاً طریقه ارسال حل شده هاروبفرمایید

    1. favino گفت:

     درود بر شما. جواب های آمیرزا اپدیت شد.

    2. ستارایلامی گفت:

     سلام همسفر وسرمایه دوتا6حرفی مرحله 2203
     مراوده 6حرفی مرحله2204
     درضمن مهندس زحمت پاسخها راتامرحله2216 درسایت فاوینو گذاشتن میتوانی مراجعه کنی وامتیاز هم کم نمیکنه اینقدرعزیزوبخشنده هستند.سلامت باشی

 4. ستارایلامی گفت:

  سلام اصلاحیه مرحله 2203آپدیت شده
  سایه..سفره
  به خاطر روی گل مهنس ادهم نژاد
  پاسخ مرحله 2204
  درو.ماد.ردا.وهم.هدر.ورم.لودر.اردو.داور.دلار.دلمه.دوام.رودل.روده.ولرم.آلوده.ماهور.دلاور.هموار.ملارد.مراوده…
  پاسخ مرحله 2205
  سود.عید.سید.دیس.عود.دیو.عمو.عمه.عمد.عدس.عهد. معده.وعده.وسیع.میوه.یهود.سدیم.سعدی.عدسی. عمودی…
  پاسخ مرحله 2206
  بغل.تیم.تیغ.سمی.غیب.سیب.ملت.بیت.لمس.لغت. غسل..بیست.لیست.سبیل.سمبل.بلیت.غیبت.تبسم.مبلغ.تبلیغ.تسلیم…
  پاسخ مرحله 2207
  آغل.مدد.باغ.بغل.داد.داغ.آمل.دمل.مدال.مداد.مبلغ.دمبل. غالب.دماغ.بالغ.اغلب.غلام.بغداد…

 5. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2208
  رکن.تنش.خرک.خشت.خشم.خشن.خشک.خنک.شکم. شخم.کرنش.مشرک.ترشک.خرمن.تمشک.تشکر.شرکت. ترکمن.مشترک.منتشر.رختکن…
  پاسخ مرحله 2209
  انگ.بنا.شفا.شنا.فنا.قاب.ناب.نقش.بقا.بنفش.فشنگ. قشنگ.نفاق.نقاب.نقاش…
  پاسخ مرحله 2210
  ورز.آرزو.ورزش.هزار.شوهر.شوره.زهرا.روزه.ارزش.آواز.آوار. آهار.آزار.رشوه.اشاره.آواره.هاشور.اهواز….
  پاسخ مرحله 2211
  باب.ببر.بنر.بمب.انبه.برنا.بناب.بهار.نمره.بهمن.بانه.مربا. نامه.منبر.منها.رهنما.مناره.بهرام.مهراب.برنامه.مهربان…
  پاسخ مرحله 2212
  تاک.رخت.خوک.دوک.آخرت.کادو.کاتر.دکور.دکتر.دوات. درخت.دختر.دارت.اردک.خارک.خوراک.دکترا.تکاور.تدارک. کدورت.کودتا.خودکار…
  پاسخ مرحله 2213
  رضا.مام.رحم.حمد.مضر.حرم.حمام.حرام.حامد.حاضر.مردم. محرم.محضر.محمد.مداح.مادر.مدام.مرام.احمد…
  پاسخ مرحله 2214
  افق.شفق.شرق.قشم.مشق.قیر.میش.قیف.قیام.قمری. فقیر.رفیق.قاری.قایم.شریف.شیار.مشرق.قمار.فشار.یراق. اشرفی…
  پاسخ مرحله 2215
  تاک.کته.آبکش.کشتی.تیشه.آشتی.هیبت.بیشه.شبیه. کاهش.شتاب.شبکه.تباه.بهشت.بشکه.ابهت.شهاب.
  شکایت.شباهت.تشابه.کتیبه…
  پاسخ مرحله 2216
  سکه.دوک.ساک.سبک.سکو.کبود.کاهو.کاسه.کاسب. واکس.آبسه.سواد.ساوه.ساده.بوکس.بوسه.کوسه.کابوس.کباده.آسوده.سودابه…
  (خ س.ت.ه ن.ب.ا.ش.ی.د)

  1. favino گفت:

   درود بر شما عمو ستار عزیز
   تشکر از زحمات شما

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام مهندس عزیز
    دوستت دارم ان شاءالله سلامت باشید وسرافراز کسالتم برطرف شددرادامه بازی درخدمتم ببخش بزرگ…

    1. shaina گفت:

     2217 الک کچل کلر کال چرک چرب لکه چهل بچه هلاک چاره بهار کابل برکه کلاه کلبه اکبر رکاب چاله کربلا باکره

    2. shaina گفت:

     2218 فوم مور افول فیلم ایفل ریمل ویفر فویل مایو فوری یاور ویلا ریال رالی لیمو ولرم فرمول فامیل ملایر

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام
      به علت بعصی اشتباهات غیرعمدی پاسخ مرحله:2217 الک.کچل.کلر.کال.چرک.چرب.لکه.چهل.بچه. هلاک.چاره.بهار.کابل.برکه.کلاه.کلبه.اکبر.رکاب. چاله.کربلا.باکره…
      پاسخ مرحله 2218
      فوم.مور.افول.فیلم.ایفل.ریمل.ویفر.فویل.مایو. فوری.یاور.ویلا.ریال.رالی.لیمو.ولرم.فرمول.فامیل.ملایر…
      پاسخ مرحله 2219
      فرز.فکر.کفر.کفن.کنف.نیک.زین.کرنر.فرنی. کیفر.زرین.زیرک.کنیز.فریزر…
      پاسخ مرحله 2220
      دنا.سنگ.گدا.مگس.آهنگ.مهسا.ماسه.گندم. گناه.گمان.نگاه.نادم.منها.ماده.سمند.ساده.دانه.سهند.مهندس.دامنه.همدان…
      پاسخ مرحله 2221
      ولع.موش.شغل.غول.شمع.آغوش.مشعل.لواش.غلام.علوم.شمال.شلوغ.شلغم.شغال.شاغل. مغول.مشغول.شاملو…
      پاسخ مرحله 2222
      جسد.جنت.سنج.دست.دنج.آسان.نساج.نجات.سنجد.سجاد.ستاد.ساتن.ناسا.دانا.ناجا.استان. نجاست.استاد.سادات.داستان.استناد…
      پاسخ مرحله 2223
      اخم.مطب.طنز.طبخ.زخم.خطا.خام.بزم.زبان.خانم.نماز.طناب.طناز.مخزن.باطن.خزان.زمان.مخاطب…
      پاسخ مرحله 2224
      تاک.طبل.طول.لاک.لبو.ولت.کال.باطل.بلوط.بلوک.تاول.کابل.کتاب.تابلو.وکالت.طلاکوب..
      پاسخ مرحله 2225
      شنل.شکل.کیپ.پلک.پکن.اپک.نای.کنیا.کاشی.ناشی.نپال.شلیک.کلاش.پلاک.پشکل.کاپشن. پیکان.پلیکان…
      پاسخ مرحله 2226
      چرم.مدد.رام.دام.درد.مردد.مداد.دچار.آرام.دارا. آچار.آمار.چادر.داماد.امداد.مرداد.درآمد.دامدار…
      پاسخ مرحله 2227
      لچک.ملخ.کلم.کچل.چای.مالک.کامل.کلام.خیال.خالی.خیام.ملخک.میخک.یخچال…

     2. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 2228
      شغل.کوک.کمک.کلک.کشک.کشو.مکش.غول. مشک.شکل.شوک.شوم.شکلک.مشکل.موشک.شلوغ.شلغم.شکمو.مغول.مشغول.کشکول…
      پاسخ مرحله 2229
      اصل.لوس.وصل.یاس.صبا.ایوب.سویا.سیلو. سیال.ویلا.صلیب.اصیل.آسیب.وصال.لباس. سوال.ابلیس.لوبیا.سیلاب…
      پاسخ مرحله 2230
      رطب.ضبط.ضرب.طرد.مضر.مطب.بیم.مطرب. مربی.مدیر.دبیر.بطری.ضریب.ضمیر.مریض. مضطرب…

     3. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله2231
      حرم.ترحم.محکم.محور.محرک.محرم.مرمت.مترو.موکت.رحمت.حکمت.حرکت.حرمت.تورم. حکومت.محترم.محروم.محکوم.مرحوم.متحرک.متروک…
      پاسخ مرحله 2232
      دعا.وام.موم.دوم.تمام.وداع.ممتد.معما.معاد. دعوا.ماتم.عموم.عمود.عادت.دوام.دوات.دعوت.معتاد.معتمد.ماموت.مداوم…
      پاسخ مرحله 2233
      لوح.حدس.هلو.ساحل.سوله.سوال.سواد.سلاح.ساوه.ساده.واحد.حلوا.حسود.اسوه.حوله.حواله. اسلحه.آلوده.آسوده…
      پاسخ مرحله 2234
      عرش.عفو.عرف.شوم.شمع.موش.شرف.شعار. شوفر.شروع.عارف.شاعر.فروش.فشار.معاش. معرف.شعور.اشرف.معروف.مشاور.فراموش..
      پاسخ مرحله 2235
      دنج.نفس.نجس.سنج.نجف.دفن.داس.فنس. جفا.جسد.جنس.دانا.سجاد.سنجد.فاسد.فساد. نساج.آسان.اسفند.اسفنج.اسفناج…
      پاسخ مرحله 2236
      داد.مزد.مدد.لنز.دنا.دزد.دام.لازم.مداد.نماز.دامن.منزل.نادم.نازل.نماد.زمان.مدال.نامزد…

     4. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 2237
      اصل.اهل.حال.صاف.صلح.فال.فصل.لپه.پله.صفا.حاصل.صالح.صفحه.صلاح.لحاف.فاصله…
      پاسخ مرحله 2238
      تیغ.غرق.فرق.فقر.تیر.قیف.قیر.غارت.فارغ.ترقی.غیرت.رفیق.فقیر.فتیر.افقی.رفاقت.فراغت. تفریق…
      پاسخ مرحله 2239
      طعم.نمد.نعل.منع.عود.وطن.عمو.ولع.علم.عدل.طول.طمع.عمل.علوم.معدل.معدن.معطل.ملون.طلوع.عمود..
      پاسخ مرحله 2240
      ارگ.انگ.تار.گرگ.تنگ.گرز.رنگ.گنگ.زنگ.گاز. ارزن.گران.زرنگ.نگار.تگرگ.تراز.گراز.گرگان…
      پاسخ مرحله 2241
      خار.خدا.دار.درد.دعا.رعد.عدد.عید.دید.دیر.دریا. خرید.عادی.خیار.دیار.دیدار.خرداد.رخداد….

     5. favino گفت:

      درود بر عموی مهربان.
      مثل همیشه تشکر میکنم از حضور گرم و با صفا تون

    3. shaina گفت:

     2219 فرز فکر کفر کفن کنف نیک زین کرنر فرنی کیفر زرین زیرک کنیز فریزر

    4. shaina گفت:

     2220 دنا سنگ گدا مگس اهنگ مهسا ماسه گندم گناه گمان نگاه نادم منها ماده سمند ساده دانه سهندمهندس دامنه همدان

    5. shaina گفت:

     2221 ولع موش شغل غول شمع اغوش مشعل لواش غلام علوم شمال شلوغ شلغم شغال شاغل مغول مشغول شاملو

     1. shaina گفت:

      2222 جسد جنت سنج دست دنج اسان نساج نجات سنجد سجاد ستاد ساتن ناسا دانا ناجا استان نجاست استاد سادات داستان

     2. shaina گفت:

      2223 اخم مطب طنز طبخ زخم خطا خام بزم زبان خانم نماز طناب طناز مخزن باطن خزان زمان مخاطب

     3. shaina گفت:

      2224 تاک طبل طول لاک لبو ولت کال باطل بلوط بلوک تاول کابل کتاب تابلو وکالت طلاکوب

     4. shaina گفت:

      2225 شنل شکل کیپ پلک پکن اپک نای کنیا کاشی ناشی شلیک کلاش پلاک پشکل کاپشن پیکان پلیکان

     5. shaina گفت:

      2226 چرم مدد رام دام درد مردد مداد دچار ارام دارا اچار امار چادر داماد امداد مرداد درامد دامدار

     6. shaina گفت:

      2227 لچک ملخ کلم کچل چای مالک کامل کلام خیال خالی خیام ملخک میخک یخچال

     7. shaina گفت:

      2228 شغل کوک کمک کلک کشک کشو مکش غول مشک شکل شوک شوم شکلک مشکل موشک شلوغ شلغم شکمو مغول مشغول کشکول

     8. shaina گفت:

      2229 اصل لوس وصل یاس صبا ایوب سویا سیلو سیال ویلا صلیب اصیل اسیب وصال لباس سوال ابلیس لوبیا سیلاب

     9. یدالله پرنیان اصل گفت:

      2229 اصل لوس وصل صبا سویا سیال ویلا صلیب اصیل آسیب وصال لباس سوال ابلیس لوبیا سیلاب یدالله پرنیان

 6. ستارهستارهس گفت:

  جواب مرحله ۲۲۷۰ را اگردارید ۵حرفی را بنویسید.
  ترانه مهارت مناره مهمان مهران را پیدا کردم یکی مونده.ممنون

  1. favino گفت:

   درود بر شما ستاره خانم
   پاسخ مراحل قبلتر رو هم بذارین تا بقیه دوستان هم به اون مرحله برسن و دسته جمعی بتونیم مراحل سخت رو رد کنیم.

 7. صالحی گفت:

  سلام لطفا پاسخ جدول آمیرزا ازمرحله 2216الی 2300

  1. shaina گفت:

   2230 رطب ضبط ضرب طرد مضر مطب بیم مطرب مربی مدیر دبیر بطری ضریب ضمیر مریض مضطرب

  2. shaina گفت:

   2231 حرم ترحم محکم محور محرک محرم مرمت مترو موکت رحمت حکمت حرکت حرمت تورم حکومت محترم محروم محکوم مرحوم متحرک متروک

   1. shaina گفت:

    2232 دعا وام موم دوم تمام وداع ممتد معما معاد دعوا ماتم عموم عمود عادت دوام دوات دعوت معتاد معتمد ماموت مداوم

    1. shaina گفت:

     2233 لوح حدس هلو ساحل سوله سوال سواد سلاح ساوه ساده واحد حسود اسوه حوله حواله اسلحه الوده اسوده

     1. صالحی گفت:

      پاسخ 2234تا2300لطفاً

     2. یدالله پرنیان اصل گفت:

      2234 عرش عرف شوم شمع موش شرف شعار شروع عارف شاعر فروش فشار معاش معرف شعور اشرف معروف مشاور فراموش

     3. shaina گفت:

      2234 عرش عفو عرف شوم شمع موش شرف شعار شوفر شروع عارف شاعر فروش فشار معاش معرف شعور اشرف معروف مشاور فراموش

     4. shaina گفت:

      2235 دنج نفس نجس سنج نجف دفن داس فنس جفا جسد جنس دانا سنجد فساد فاسد نساج اسان اسفند اسفنج اسفناج

     5. shaina گفت:

      2236داد مزد مدد لنز دنا دزد دام لازم مداد نماز دامن منزل نادم نازل نماد زمان مدال نامزد

     6. shaina گفت:

      2237اصل اهل حال صاف صلح فال فصل لپه پله صفا حاصل صالح صفحه صلاح لحاف فاصله

     7. shaina گفت:

      2238تیغ غرق فرق فقر تیر قیف قیر غارت فارغ ترقی غیرت رفیق فقیر فتیر افقی رفاقت فراغت تفریق

     8. favino گفت:

      درود بر شما شاینا جان
      سپاس از ارسال پاسخ های امیرزا و حضور دل گرم کننده تون.

    2. یدالله پرنیان اصل گفت:

     عرش عرف شوم شمع موش شرف شعار شروع عارف شاعر فروش فشار معاش معرف شعور اشرف معروف مشاور فراموش

    3. یدالله پرنیان اصل گفت:

     2251 جلفا جا مانده بود

 8. صالحی گفت:

  سلام شماکه نمیفرستین من هی پیام میدم
  میدونم بیخودی درخواست میکنم
  حالا اگه دل تون خواست ازمرحله 2216تا2300بفرستین
  یاتو جیمیل یاباتلگرام باهرچی که خودتون صلاح میدونین
  من نگاه نمیکنم فقط گاهی از بعضی کلمات کمک میگیرم

  1. ستارایلامی گفت:

   سلام عزیزخوبی عصبانی ازکسی مباش.نمیدانم منظورازشما کبه که پاسخت نمیدهد ولی جوابهای که خواستی جناب ادهم نژاد ودوستان دیگر گذاشتن توی سایت فاوینو نمیدانم چراپیدانمیکنی البته تانزدیک به 2250 موفق باشی درضمن به راحتی پیدامیشود پاسخها.

   1. صالحی گفت:

    زنده باشی
    این جواب هاتامرحله 2241هست
    من الآن تا2244روپشت سرگذاشته ام
    اگه ممکنه از2245 تا2300 روبگین بذارن
    ممنون ازشما وهمه دست اندرکاراتون

    1. favino گفت:

     اقای صالحی وقتی تا مرحله 2244 رفتی و یه کمکی به بقیه نمیکنی ..
     واقعا انتظار کمک از سمت بقیه رو داری؟
     :)))))))))))
     خب جواب مراحلی رو که میگذرونی رو کامنت کن دوستان دیگه م برسن به اون مرحله و کم کم با هم جلو برین..
     پیشاپیش ممنونم از ارسال پاسخ مراحلی که پشت سر میذارین

     1. صالحی گفت:

      سلام
      والله من نمیدونم چه جوری بفرستم
      وگرنه ازخدام میخوام که همه مراحلی که پشت سرگذاشتم یکجا بفرستم
      حالا یه فکری بخاطرم رسید
      مرحله به مرحله ثبت کنم بفرستم اگه راه دیگه ای هم هست که یه جابفرستم راهنمایی کنین ممنون

     2. favino گفت:

      درود مجدد بر شما.
      بله همین شکل هم بفرستین من بقیه کاراشو انجام میدم و به سایت اضافه میکنم.
      جواب مرحله 2243 و 2244 رو ندارین؟

    2. صالحی گفت:

     2245
     کشت تاک تشک شال شکم
     کابل مکتب مشکل مشبک ماکت شمال شتاب تمشک تلاش املت امشب کتاب………… شکلات تکامل مبتلا
     صالحی

    3. صالحی گفت:

     2245
     که یه دونه چهار حرفی مونده بود
     جوابش (آبکش) هست
     صالحی

    4. صالحی گفت:

     2246
     اثر ارث امر ثلث ثمر رام مثل آمل
     آرام آمار اثاث مثال مثلث املا مارال
     صالحی

     1. صالحی گفت:

      2257
      آلو کلم کال محو لوح قوم قول لاک قلم حکم حلق قلک
      کمال حلوا محال مقوا کامل کلام حاکم
      حلقوم

     2. یدالله پرنیان اصل گفت:

      2258 رکاب اراک

     3. صالحی گفت:

      2259
      شوم مشت
      تمنا توان وانت مایو منشی متین آشتی تومان نمایش مانتو آویشن ماشین امنیت نامین

     4. صالحی گفت:

      2260
      بکر رعب مکر بکر کمپ مکه رکب
      برکه مربع مرکب مکعب کعبه
      معرکه

     5. صالحی گفت:

      2261
      بوس کود کدو کبد هوس سکو سکه سبک سبد دوک دبه سود کوه
      سوژه کوسه کبود بوکس

     6. صالحی گفت:

      2262
      اسب تاب لمس حبس
      محبت محال ماست لباس سمبل سلام ساحل حساب حالت تماس املت سالم مسلح
      مساحت سلامت تمساح مبتلا

    5. صالحی گفت:

     2247
     بره غرب مرغ هرم پیر غیب ریه
     مغرب مهیب بیمه مربی غیره غربی
     غریبه پیغمبر
     صالحی

    6. صالحی گفت:

     2248
     طنز وان ورز وطن یوز
     آرزو زرین زیان ویزا نیاز نیرو وزیر رازی نوار زانو روان آویز ونیز
     ویران واریز نیزار
     صالحی

     1. favino گفت:

      سپاس از حضور گرم تون.

     2. صالحی گفت:

      2249
      بند تاس سبد ناب یاس سید
      باند اسید دنیا ایست تنیس بیست آسیب نبات سنتی
      بستنی آستین دیابت بستان تندیس دبستان
      صالحی

     3. صالحی گفت:

      2250
      جعل عقل علف فعل قلع فلج قفل گلف فیل لیگ قیف گیج علی
      فجیع
      صالحی

     4. favino گفت:

      درود بر شما اقای صالحی
      تشکر از حضور گرم تون

     5. صالحی گفت:

      2252
      باج لطف لجن فنا فلج طلب طلا طفل ناب طبل بنا بلا بال نجف جالب طناب بالن باطل طالب باطن

     6. صالحی گفت:

      2253
      ساق اسب نجس برج جان قبا
      نجار قرآن سراب نساج آرنج سابق برنج براق باقر سارق نقاب
      سنجاب سنجاق قربان جبران

     7. صالحی گفت:

      باعرض پوزش
      2253بوده به اشتباه 2252 شماره شده

     8. صالحی گفت:

      2254
      مام احمد مردم مرام مداح محمد محرم متحد مرمت مادر رحمت راحت دارت مرمت حمام حرمت حرام تمام ترحم ماتم ممتد
      محترم

     9. صالحی گفت:

      2255
      ارشد رفاه شاهد فردا فشار شیار ردیف شادی شریف ریشه شهید
      فایده شفاهی اشرفی دهیار فریاد داریه هشدار دایره فرهاد فشرده

     10. صالحی گفت:

      2256
      تاج تاک جان جنت پاک پتک کاج کنج
      تانک تکان نجات پاکت کتان

    7. ستارایلامی گفت:

     سلام
     پاسخ مرحله 2244
     خرس.خرم.غسل.لمس.مرغ.ملخ.ملس.ریل.خیس .سیخ.میخ.میل.سمی.ریمل.رسمی.خمیر.مرسی. مریخ.مسیر.سیمرغ…

  2. صالحی گفت:

   2258
   کبر بکر ببر
   آبان کباب رکاب بانک کربن کنار اکبر انبر انار بابا اراک انکار انبار ناباب ارباب باران

   1. صالحی گفت:

    2264
    فرز درز زرد رند
    ارده هزار نرده فردا زنده اردن رفاه دراز ارزن رنده
    فرهاد راهزن اندرز فرزند زرافه
    فرزانه ارزنده

    1. صالحی گفت:

     2265
     ارگ گوش نوه.
     آهنگ گونه روان روشن گناه گواش گوهر گران گروه گشنه
     گوارش هاشور شناور شاهرگ انگور آهنگر نگارش گناوه

    2. صالحی گفت:

     2266
     ذات ذلت ظلم لات لذت مات لال ملت
     املت ظالم ظلمت ذلال ظلمات

    3. صالحی گفت:

     2267
     امن خام خون مام موم وام وان
     اخمو امام امان خانم ماما مومن
     مامان

    4. صالحی گفت:

     2268
     صوت مصر مدت ورم وصف صفر صفت صدف رصد درو
     دفتر صورت فرصت مترو فرود تورم مصرف صدور تصور

    5. صالحی گفت:

     2269
     ارگ تار غار ریا تیر ریگ تیغ
     غارت نایر گاری تگری غیرت
     گیتار
     غارتگر

 9. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2242خنک خون خوک نرخ نوک چرخ چرک چنگ کوچ گور نوکر چروک چنگک خرچنگ
  یدالله پرنیان اصل

  1. favino گفت:

   درود بر شما.
   سپاسگزارم از همراهی شما آقا یدالله عزیز

 10. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2242 کنگر گورکن

 11. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2243 شرق شرع نقش عرش عرق عشق نقاش ناشر قشنگ قانع گران عراق عاشق شعار قران شاعر

  1. favino گفت:

   درود بر شما.
   تشکر بابت ارسال اخرین مراحل بازی امیرزا یدالله جان

 12. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2243 نگرش نگارش شناگر

 13. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2244 خرس خرم غسل لمس مرغ ملخ ملس ریل خیس سیخ میخ میل سمی ریمل رسمی خمیر مرسی مریخ مسیر سیمرغ

  1. favino گفت:

   ممنون یدالله جان

 14. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2251 اجل اهل جفا جلا جهل فلج لال خفا جلال خاله خلاف لاله هلال

  1. shaina گفت:

   2255ارشد رفاه شاهد فردا فشار شیار ردیف شادی شریف ریشه شهید فایده شفاهی اشرفی دهیار فریاد داریه هشدار دایره فرهاد فشرده

  2. shaina گفت:

   2256 تاج تاک جان جنت پاک پتک کاج کنج تانک تکان نجات پاکت کتان

  3. shaina گفت:

   2257 الو کلم کال محو لوح قوم قول لاک قلم حکم حلق قلک کمال حلوا محال مقوا کامل کلام حاکم قلمو حلقوم

 15. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2258 کبر بکر ببر آبان کباب بانک کربن کنار اکبر انبر انار بابا انکار انبار ناباب ارباب

 16. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2258 باران

 17. شقایق گفت:

  2259
  شوم،مشت،تمنا،توان،وانت،مایومنشی،متین،آشتی، تومان،مانتو،
  نمایش،آویشن،ماشین امنیت، تامین

 18. شقایق گفت:

  ۲۲۶۰
  بکر،رعب،مکر،پکر،کمپ،مکه،رکب،برکه،مربع،مرکب،مکعب،کعبه،
  معرکه

 19. شقایق گفت:

  ۲۲۶۱
  بوس،کود،کبد،هوس،کدو،سکو،سکه سبک،سبد،دوک،دبه،بوکس، کبود، کوسه،سوژه

 20. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2261 سود کوه

 21. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2262 اسب تاب لمس محبت محال ماست سلام ساحل حساب تماس املت سالم مسلح مساحت سلامت تمساح مبتلا

 22. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2262 حبس لباس سمبل حالت

 23. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2263 خاک خطر خنک نرخ کاخ کاه کنه کهن خطا خانه کنار خارک راکن خاطره

  1. یدالله پرنیان اصل گفت:

   2263 کرخه خطرناک

 24. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2251
  اجل.اهل.جفا.جلا.جهل.فلج.لال.خفا.جلال.خاله.خلاف.لاله. هلال.جلفا…
  پاسخ مرحله 2252
  باج.لطف.لجن.فنا.فلج.طلب.طلا.طفل.ناب.طبل.بنا.بلا.بال. نجف.جالب.طناب.بالن.باطن.باطل.طالب….
  پاسخ مرحله2253
  ساق.اسب.نجس.برج.جان.قبا.نجار.قرآن.سراب.نساج.آرنج.سابق.برنج.براق.باقر.سارق.نقاب.سنجاب.سنجاق.جبران. قربان….
  پاسخ مرحله 2254
  مام.احمد.مردم.مرام.مداح.محمد.محرم.متحد.مرمت.مادر. رحمت.راحت.دارت.حمام.حرمت.حرام.تمام.ترحم.ماتم.ممتد.محترم..
  پاسخ مرحله 2255
  ارشد.رفاه.شاهد.فردا.فشار.شیار.ردیف.شادی.شریف.ریشه.شهید.فایده.شفاهی.اشرفی.دهیار.فریاد.داریه.فشرده. هشدار.دایره.فرهاد….
  پاسخ مرحله 2256
  تاج.تاک.جان.جنت.پاک.پتک.کاج.کنج.تانک.تکان.نجات. پاکت.کتان…
  پاسخ مرحله 2257
  آلو.کلم.کال.محو.لوح.قوم.قول.لاک.قلم.حکم.حلق.قلک. کمال.حلوا.محال.مقوا.کامل.کلام.حاکم.قلمو.حلقوم..
  پاسخ مرحله 2258
  کبر.بکر.ببر.آبان.کباب.رکاب.بانک.کربن.کنار.اکبر.انبر.انار. اراک.بابا.انکار.انبار.ناباب.ارباب.باران…
  پاسخ مرحله 2259
  شوم.مشت.تمنا.توان.وانت.مایو.منشی.متین.آشتی. تومان.مانتو.نمایش.آویشن.ماشین.امنیت.تامین…
  پاسخ مرحله 2260
  بکر.رعب.مکر.پکر..کمپ.مکه.رکب.برکه.مربع.مرکب.مکعب.کعبه.معرکه….
  پاسخ مرحله 2261
  کبد.بوس.کود.کدو.هوس.مسکو.سکه.سبک.سبد.دوک. دبه.سود.کوه.سوژه کوسه.کبود.بوکس…
  پاسخ مرحله 2262
  اسب.تاب.لمس.حبس.محبت.محال.ماست.لباس.سمبل. سلام.ساحل.حساب.حالت.تماس.املت.سالم.مسلح. مساحت.سلامت.تمساح.مبتلا…
  پاسخ مرحله2263
  خاک.خطر.خنک.نرخ.کاخ.کاه.کنه.کهن.خطا.خانه.کنار.خارک.راکن.کرخه.خاطره.خطرناک…

 25. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2264
  فرز.درز.زرد.رند.ارده.هزار.نرده.فردا.زنده.اردن.رفاه.هراز.ارزن. رنده.فرهاد.راهزن.اندرز.فرزند.زرافه.فرزانه.ارزنده…
  پاسخ مرحله 2265
  ارگ.گوش.نوه.آهنگ.گونه.روان.روشن.گواش.گناه.گوهر. گران.گروه.گشنه.گوارش.هاشور.شناور.شاهرگ.انگور.آهنگر.نگارش.گناوه…
  پاسخ مرحله 2266
  ذات.ذلت.ظلم.لات.لال.لذت.مات.ملت.املت.ظالم.ظلمت. ذلال.ظلمات….
  پاسخ مرحله 2267
  امن.خام.خون.مام.موم.وام.وان.اخمو.امام.امان.خانم.ماما. مومن.مامان..
  پاسخ مرحله 2268
  صوت.مصر.مدت.ورم.صفر.صفت.وصف.صدف.رصد.درو. دفتر.صورت.فرصت.فرود.مترو.تورم.مصرف.صدور.تصور..
  پاسخ مرحله 2269
  ارگ.تار.غار.ریا.تیر.ریگ.تیغ.غارت.تایر.گاری.تگری.غیرت. گیتار.غارتگر…
  پاسخ مرحله 2270
  ترن.تره.همت.مهم.مرهم.ترمه.تمام.تنها.ماهر.متهم.مرام. مرمت.همتا.منها.نمره.ترانه.مهارت.مناره.تهران.مهمان. مهران….

 26. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2271
  فلک.پفک.پلو.پلک.پول.پوک.فیل.پیک.کپی.کیف.کیپ. پولک.وکیل.کیلو.کثیف…
  پاسخ مرحله 2272
  آذر.ارگ.بذر.برگ.تبر.ذلت.ذرت.رعب.عبا.عذر.تابع.عابر.عبرت.عذاب.ربات.عبارت….
  پاسخ مرحله 2273
  تمر.رقم.قمه.قهر.مته.هرم.چتر.چرم.چرک.چکه.کته.مکه. ترقه.قرمه.چکمه.چرتکه…
  پاسخ مرحله 2274
  هرس.اره.سرخ.تاس.سخت.خاص.صخره.ساره.ساخت. رخصت.راست.خسته.تراس.اختر.هراس.آخرت.خسارت. ستاره.استخر…
  پاسخ مرحله 2275
  شتر.تاک.تشک.اراک.ارتش.تراش.ترشک.ترکه.تشکر.کاهش.شرکت.شهرت.شهرک.شکار.هکتار.آشکار.اکراه.اشتها.اشاره.کاراته.شاهکار…
  پاسخ مرحله 2276
  پند.جیب.جین.بید.دین.سیب.نجس.سید.سنج.سبد.دنج.جنس.جسد.بسیج.سپید.نجیب.سنجد.بدجنس…
  پاسخ مرحله 2277
  مکه.حکم.لوح.وهم.محک.هلو.کوه.مهم.کوله.کلمه.مکمل. حمله.محکم.محله.حوله.ملکه.محکوم.محموله…
  پاسخ مرحله 2278
  آغل.داغ.دام.غاز.غزل.مزد.مغز.دماغ.زغال.غزال.غلام.لازم. لامپ.مدال.پازل.پماد…
  پاسخ مرحله 2279
  خضر.روم.غرض.مرغ.مضر.ورم.میخ.مری.غیر.مریخ.خمیر. ضخیم.ضمیر.غیور.مریض.وخیم…
  پاسخ مرحله 2280
  امن.فاز.میز.زین.نیاز.امان.زمان.نماز.ایمن.منفی.ایام.زمین. زیان.میزان.آنزیم.مزایا.ایمان.مافیا.زایمان…
  پاسخ مرحله 2281
  شهر.نرم.نیش.نیم.ریش.میش.منشی.شیری.شیمی. نرمش.یشمی.شیرین.شیرینی…
  پاسخ مرحله 2282
  آلو.آوا.بام.بلا.بوم.لال.لبو.مبل.وبا.بالا.
  بلال.بلوا.لولا.املا.آلبوم.آلبالو…

  1. صالحی گفت:

   2270
   ترن تره همت مهم
   مرهم ترمه تمام تنها ماهر متهم مرام مرمت همتا منها نمره
   ترانه مهارت مناره تهران مهمات مهارت

  2. یدالله پرنیان اصل گفت:

   با تشکر از آقای ستار ایلامی عزیز
   چرا جوابهاتون همه ناقصه لطفاً کامل بنویسید مثلاً جواب 2275 که کامل نیست

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام کامل فرستادم مهندس آبدیت کند مشکل حل میشود.سلامت باشی درضمن بارها گفتم وبازهم تکرار میکنم اگر اشتباهی دیدید اعلام کنید تا اصلاح گردداگر همه جوابها ناقصه چه جوربه مرحله بعد صعودمیکنی؟پس نتیجه!! برای تکمیل مراحل خودتان به آبدیت شده ها مراجعه کنید نه پاسخ دوستان سلامت باشید کم لطفی نکنید (همه )جوابهاتان ناقصه

    1. favino گفت:

     درود بر عمو ستار عزیز
     سپاسگزار زحمات تون بابت ارسال پاسخ مراحل جدید امیرزا هستم.

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام برتمام دوستانی که ابراز محبت کردن خداراچه دیدین همینطور که سایت فاوینو مارا به هم رساندانشاءالله خداوندمقررمیفرمایدکه یکروز میزبان همه تان باشم .انشاءالله سلامت باشین یا علی ع

  3. صالحی گفت:

   2271
   فلک پفک پلو پلک پول پوک فیل پیک کپی کیف کیپ
   پولک وکیل کیلو کثیف

   1. صالحی گفت:

    2272
    آذر ارگ بذر برگ تبر ذات ذرت رعب عبا عذر
    تابع عابر عبرت عذاب ربات
    عبارت

   2. صالحی گفت:

    2273
    تمر رقم قمه قهر مته چرم هرم چتر چرک چکه کته مکه
    ترقه قرمه چکمه
    چرتکه

   3. صالحی گفت:

    2274
    هرس اره سرخ تاس سخت خاص
    سخره ساده ساخت رخصت راست خسته تراس اختر هراس آخرت
    خسارت ستاره استخر

    1. یدالله پرنیان اصل گفت:

     2289 قدم قصد قصه دمق قید مهم دیه یقه صدقه مقیم قیمه قدیم همدم مقصد مقدم مصدق صدمه مهدی صدیقه مقدمه قصیده

   4. صالحی گفت:

    2275
    شتر تاک تشک
    اراک ارتش تراش ترشک ترکه تشکر کاهش شرکت شهرت شهرک شکار
    هکتار آشکار اکراه اشتها اشاره
    کاراته شاهکار

    1. یدالله پرنیان اصل گفت:

     سلام با عرض پوزش از جناب اقای ایلامی عزیز میدونم تا کامل نشه نمیتونی بری مرحله بعد ولی جواب ها برای من ناقصه اومده

     1. ستارایلامی گفت:

      اشکال نداره مقصرمن وشما نیستیم سیستم اینطوره که مهندس آبدیت نکند جوابهای من وشما وسایرین ناقص میبینیم نه اینکه ناقص باشند درضمن باتوجه به اینکه سنی از من گذشته ولی نهایت تلاشم را میکنم که کارم درست باشد وجوانهای ما دردوسر نداشته باشند….

     2. favino گفت:

      درود بر شما اقا یدالله عزیز. تشکر بابت ارسال پاسخ های امیرزا و بررسی دقیق اونها

   5. صالحی گفت:

    2276
    پند جیب جین بید دین سیب نجس دنج سید سنج سبد جنس جسد
    بسیج سپید نجیب سنجد
    بدجنس

   6. صالحی گفت:

    2277
    مکه حکم لوح وهم محک هلو کوه مهم
    کوله کلمه مکمل حمله محله حوله ملکه محکم
    محکوم
    محموله

   7. صالحی گفت:

    2278
    آغل داغ دام غاز غزل مزد مغز
    دماغ زغال غزال غزال لازم لامپ مدال پازل پماد

   8. صالحی گفت:

    2279
    خضر روم غرض مرغ مضر ورم مری میخ غیر
    مریخ خمیر ضخیم ضمیر غیور مریض وخیم

   9. صالحی گفت:

    2280
    امن فاز میز زین
    نیاز امان زمان نیاز ایمن منفی ایام زمین زیان
    میزان آنزیم مزایا ایمان مافیا
    زایمان

    1. favino گفت:

     درود بر شما اقای صالحی
     سپاس بابت ارسال پاسخ های جدید امیرزا

   10. صالحی گفت:

    2281
    شمر نرم نیش نیم ریش میش
    منشی شیری شیمی نرمش یشمی
    شیرین
    شیرینی

   11. صالحی گفت:

    2282
    آلو آوا بام بلا بوم لال لبو مبل وبا
    بالا بلال بلوا لولا املا
    آلبوم
    آلبالو

    1. یدالله پرنیان اصل گفت:

     بسیار سپاسگزارم از آقای ستار ایلامی بنده هم سنی ازم گذشته 56 ساله هستم راننده کامیون ازبهبهان درود فراوان بر شما خوبان

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام برارم سلامت باشی تنت سالم گذرت افتاد به ایلام درخدمتم برای آدرس گوگل سرچ کن ایلام ستار نظریان کروکی خانه مان هم میدهد به امید دیدار
      مهندس ادهم نژاددوست ندیده ما است احترام وحفظ آبرویش درایران ازواجبات است نوه هایم حتی وادارکردم بازی راانجام بدهن با سن کمشان نهایت تلاشم میکنم که اشتباه نداشته باشم حتی درتایپ چون جبران اشتباه سخت است و…سلامت باشید ریش اسپی

     2. favino گفت:

      درود بر عمو ستار عزیز
      ساکن استان گیلان هستم .. در خدمت شما هستم..
      ممنون از مهمان نوازی و دعوت شما عموی مهربان
      تن تون سلامت باشه و در کنار نوه های خوشگل تون عمر با عزتی داشته باشین

     3. favino گفت:

      درود بر عمو یدالله عزیز :))))) تن تون سلامت و سفرهاتونم بی خطر باشه عمو جان

    2. ستارایلامی گفت:

     سلام
     پاسخ مرحله 2292
     طفل.طلا.فال.فهم.لطف.طیف.ایل.فیلم.ایفل.لطیف.ماهی.لطمه.اهلی.فامیل.فاطمه.طایفه.لطیفه.17
     پاسخ مرحله 2293
     انس.حیا.یاس.صحن.نحس.حسن.حرص.حنا.ساحر.صحرا.حصار.ناصر.اسیر.سینا.حسین.حصیر.سحری. ریحان.حیران.نیاسر..20
     پاسخ مرحله 2294
     کاش.شنا.پکن.پاک.پشه.پهن.کهن.آشنا.کاهش. پنکه.شانه.پناه.پاشنه.اشکنه.کاپشن.کاشان. کاشانه.کاناپه..18
     پاسخ مرحله 2295
     زوم.لنز.موز.تاول.تمنا.نماز.تونل.زالو.زانو.زمان.لازم. وانت.نزول.نازل.ملون.منزل.آزمون.مانتو.تومان. ملوان.متانول.21
     پاسخ مرحله 2296
     ساک.کسل.سکه.مکه.مزه.ملکه.کلام.کلاس.کامل. کاسه.ماسک.کلاه.لازم.سلام.سالم.زکام.ماسه.کلمه.اسکله.لامسه.همکلاس..21
     پاسخ مرحله 2297
     امن.اپک.کیک.کپی.کپک.کمک.کیپ.پکن.پاک. کمپ.کمان.ایمن.پیام.کمین.مکان.میکاپ.پیمان.پیکان.مکانیک.کمپانی..20
     پاسخ مرحله 2298
     تره.دقت.نهر.قهر.قاره.قناد.قنات.قرآن.قدرت.نرده. دهات.دانه.تنها.نقره.ترقه.رنده.نقاهت.ترانه.تقارن.دهقان.تهران…21
     پاسخ مرحله 2299
     قوی.شوق.قشر.قوز.نقش.قیر.یوز.روشن.قوری. ونیز.زیور.وزیر.رویش.ورزش.زورق.رونق.نیرو. شیرزن.قزوین…19
     پاسخ مرحله 2300
     کلم.کلر.کسل.سوت.لمس.ترسو.ولرم.موکت. ملوس.کولر.مترو.سکوت.سمور.رسول.رستم.توکل.تورم.متروک.ملکوت.لوستر.مترسک…21
     +×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+

    3. ستارایلامی گفت:

     پاسخ مرحله 2301
     اسم.عصا.عمو.وام.یاس.سیم.سعی.سیما.مایو. موسی.مایع.سویا.وسیع.مساوی…14

    4. ستارایلامی گفت:

     سلام
     تعدادی ازپاسخهای ارسالی اعدادی آخرهرمرحله آورده ام این اعدادتعدادکلمات هرمرحله است،مجبورم بعضی مواقع علاوه برپاسخهای ارسالی دوستان همان مرحله رااینجانب نیزارسال نمایم که دوستان میدانند برای چه من وهمینطور مهندس ادهم نژاد مطمئنا”قدردان زحماتتان هستیم یاعلی

   12. صالحی گفت:

    2283
    بقا اوج وجب بوق قوا برق جبر قاب
    واجب قرار رواج جواب وقار جارو براق باور باقر ابرو
    جوراب

    1. صالحی گفت:

     2284
     درک دوغ دوک سکو رند کدر
     دروغ کندو کندر نوکر رکود نورس دکور روغن درون کوسن سرود
     کنسرو

     1. یدالله پرنیان اصل گفت:

      2290 شرق دار دنا شاد نقش قشر قند نقاش نادر قناد قرآن قاشق قادر دانش ارشد اردن قندان

    2. صالحی گفت:

     2285
     کود دود کدو هود هوش دوک دکه شهد کشو شوک
     هدهد شوکه دوده شهود شکوه
     دودکش دهکده

     1. favino گفت:

      درود بر اقای صالحی
      سپاس از شما

     2. صالحی گفت:

      2286
      درز دست ورز ورد ورز
      ترسو تنور درست دوست ستون سرود سوزن
      تندرو زودرس زادستور سنتور

     3. صالحی گفت:

      2287
      پاک شرک شور کور پرش پوک کشو
      آوار اراک روکش پارو شکار پارک کشور پوشک
      آشکار پوشاک شاپرک اروپا
      کارواش

     4. یدالله پرنیان اصل گفت:

      2287 پاک شرک شور کور پرش پوک کشو آوار اراک شکار پارو پارک کشور پوشک آشکار پوشاک کارواش

     5. صالحی گفت:

      2288
      دنا الک تاک تند کال کند دکل لاک
      کتلت کتان لکنت دکان دلاک تکان تانک اندک لادن
      ادکلن

     6. صالحی گفت:

      2289
      قدم قصد قصه دمق قید مهد یقه دیه
      صدقه مقیم قیمه قدیم همدم مقصد مقدم مصدق صدمه مهدی
      صدیقه مقدمه قصیده

     7. صالحی گفت:

      2290
      شرق دار شاد نقش قشر قند
      نقاش نادر قناد قران قاشق قادر دانش اردن

     8. صالحی گفت:

      2290
      شرق دار شاد نقش قشر قند
      نقاش نادر نقاد قران قاشق دانش قادر اردن ارشد
      قنداق

     9. صالحی گفت:

      2292
      طفل طلا فال فهم لطف طیف ایل
      فیلم ایفل لطیف اهلی ماهی لطمه
      فامیل فاطمه طایفه لطیفه

     10. favino گفت:

      درود. تشکر از شما اقای صالحی

     11. صالحی گفت:

      2293
      انس حیا یاس صحن نحس حسن حرص حنا
      ساحر صحرا حصار ناصر اسیر سینا حسین حصیر سحری
      ریحان حیران نیاسر

     12. صالحی گفت:

      2294
      کاش شنا پکن پاک پشه پهن کهن
      آشنا کاهن پنکه شانه پناه
      پاشنه اشکنه کاشان کاپشن
      کاشانه کاناپه

     13. صالحی گفت:

      2295
      لنز زوم موز
      تاول تمنا نماز تونل زالو زانو زمان لازم وانت نزول نازل ملون منزل
      آزمون مانتو تومان ملوان
      متانول

     14. صالحی گفت:

      2296
      ساک کسل سکه مکه مزه
      ملکه کلام کلاس کامل کاسه ماسک کلاه لازم سلام سالم زکام ماسه کلمه
      اسکله لامسه
      همکلاس

     15. صالحی گفت:

      2298
      تره دقت نهر قهر
      قاره قناد قنات قران قدرت نرده دهات دانه تنها نقره ترقه رنده
      نقاهت ترانه دهقان تهران تقارن

     16. صالحی گفت:

      2299
      قوی شوق قشر قوژ نقش قیر یوز
      روشن قوری ونیز زیور وزیر رویش ورزش زورق رونق نیرو
      شیرزن قزوین

     17. صالحی گفت:

      2300
      کلم کلر کسل سوت لمس
      ترسو ولرم موکت ملوس کولر مترو سکوت سمور رسول رستم توکل تورم
      متروک ملکوت لوستر مترسک

 27. یدالله پرنیان اصل گفت:

  2291 راز ظرف ظهر فرز وفا آرزو رفاه روزه زهرا ظاهر ظهور هزار هراز زرافه فواره

  1. یدالله پرنیان اصل گفت:

   2293 انس حیا یاس صحن نحس حسن حرص حنا ساحر صحرا حصار ناصر اسیر سینا حسین حصیر سحری ریحان حیران نیاسر

   1. یدالله پرنیان اصل گفت:

    2294 کاش شنا پکن پاک پشه پهن کهن آشنا کاهش پنکه شانه پناه پاشنه اشکنه کاپشن کاشان کاشانه کاناپه

   2. favino گفت:

    درود. تشکر از شما.

 28. ستارایلامی گفت:

  سلام مهندس
  جناب ادهم نژاد تامرحله 2300ارسال شده لطف بفرما آپدیت کن نظرات کاربران خیلی زیاد شدن شاید توانستی اضافات راحذف کنی دوستان خیلی سردرگم پاسخها نشوند.باتشکردوست دارشما

  1. favino گفت:

   درود بر عموستار. عرض ادب و ارادت.
   این پست اپدیت شد و پست جدید برای جواب مرحاحل 2300 تا 2400 گذاشته شد.
   https://favino.ir/26753/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-2300-%d8%a7%d9%84%db%8c-2400-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d8%b2%d8%b1/

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام خیلی زحمت کشیدی خوشحالم در کنار هم درخدمت هموطن هایمان هستیم به نظرم الان بازیکنان به راحتی دسترسی به پاسخها دارند جدا خسته نباشید.

    1. favino گفت:

     سرت سلامت عمو جان ♥

 29. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2302
  آدم.اخم.خام.خدا.خشم.دعا.زخم.شاخ.شمع.عزا.عزم.عمد. خادم.معاد.داعش…15
  پاسخ مرحله 2303
  مزه.ننه.میز.زین.جین.جهنم.مجهز.نیزه.میهن.زمین.جنین.همزن.منجی.هیزم…14
  پاسخ مرحله 2304
  سکه.فکر.هرس.کهف.دیر.سید.سرفه.کیفر.کهیر.ریسه. ریسک.سیرک.کرسی.سفید.سفیر.کسره.کرفس.سفره. سرکه.ردیف.کیسه….21
  پاسخ مرحله 2305
  سپر.پرس.مفت.پست.سفت.پسر.سرما.تماس.تراس.فارس.ماست.افسر.راست.سفارت.مسافت.مسافر.اسپرت. مسافرت.اتمسفر…19
  پاسخ مرحله 2306
  اسم.امن.حسن.حنا.سطح.مسن.نان.نحس.نما.محسن. مسطح.محاسن.سمنان…13
  پاسخ مرحله 2307
  گام.یشم.آگاه.امگا.ماشه.هاشم.ماهی.شامی.گیاه.آگهی. گیشه.ایهام.همایش.شامگاه…14
  پاسخ مرحله 1308
  حمد.دام.حیا.احمد.حمید.حدیث.حامی.مهدی.دایه.هادی. ایده.امید.ماهی.مداح.ماده.حامد.حادثه.محدثه.مداحی…19

 30. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2309
  اخت.تخم.رخت.حرم.ختم.آخرت.متحد.رحمت.راحت.درخت.دختر.خدمت.مخدر.خادم.خاتم.حرمت.حرام.ترحم.خرما.مرتد.مختار…21
  پاسخ مرحله 2310
  آقا.عقد.عرق.عاق.رعد.دعا.دقت.تار.دارت.قدرت.عادت.عاقد.عراق.اتاق.قادر.ادعا.ارادت.اتراق.اقتدار.اعتقاد…20
  پاسخ مرحله 2311
  دفن.دوک.قند.نقد.نوک.وقف.کدو.کفن.کند.کنف.کود. فندق.فندک.کندو….14

 31. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2312
  ظلم.ظهر.مهر.مهم.مور.موم.هرم.هلو.ورم.وهم.ظهور.مرهم.مظهر.ولرم.مظلوم…15
  پاسخ مرحله 2313
  آهو.شیره.ریشه.شیوه.رویا.رویش.یاور.یواش.شیار.شوهر.شرور.رشوه.شاهی.هاشور.شراره.راهرو.شهریور.شهریار. هوشیار…19

 32. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2314
  برگ.عیب.ریگ.گرز.عزت.تیز.زرع.رعب.عرب.عبرت.گریز. بزرگ.تگری.رعیت.عربی.تبریز.تعبیر..17

  1. میثم گفت:

   میثم از رشت
   پاسخ مرحله ۲۳۱۶
   جذر ،جسد،جغد،غرس،سیر،دیس،جیر،سید،جدی،جیغ،رسید،دریغ،غدیر

 33. شیرین گفت:

  تو مرحله ۲۲۴۷ کلمه “غریب” جا افتاده

  1. favino گفت:

   درود و سپاس شیرین خانم. اصلاح شد.

  2. شیرین گفت:

   تو مرحله ۲۲۸۶ کلمه “زود” جا افتاده

   1. favino گفت:

    سلام و ممنون شیرین خانم. چواب ها بروزرسانی شدن. سپاس از شما

 34. شیرین گفت:

  تو مرحله ۲۲۸۵ کلمه “دوش” جا مونده

 35. میکائیل گفت:

  ۲۲۶۴:دراز

 36. میکائیل گفت:

  ۲۲۷۳:تکه

 37. میکائیل گفت:

  ۲۲۸۹:مهم

 38. میکائیل گفت:

  ۲۲۹۰:دنا

مشاهده بیشتر