فاوینو
83

جواب آمیرزا مرحله 2000 تا 2100 | پاسخ آمیرزا 2000 به بعد

جواب-بازی-آمیرزا-مرحله-2000-تا-2100
بازدید 40628

فهرست مطلب

بازی آمیرزا (جواب آمیرزا مرحله 2000 به بعد)در سال های اخیر جایگاه خاص خود را در دل بازیکنان ایرانی پیدا کرده و تعداد زیادی از افراد با نصب بازی آمیرزا روی گوشی های آندروید و ios خود توانسته اند مراحل سخت بازی آمیرزا را پشت سر بگذارند. برخی از مراحل بازی آمیرزا بسیار دشوار بوده و افراد برای گذراندن مراحل بازی آمیرزا نیازمند کمک، راهنمایی و راه حل مراحل و جواب آمیرزا خواهند بود. سایت فاوینو در ادامه تکمیل جواب آمیرزا مرحله 2000 تا 2100 را برای شما عزیران آماده کرده است. همچنین میتوانید از پست سایت بوفچه نیز دیدن فرمایید.

جواب-بازی-آمیرزا-مرحله-2000-تا-2100

جواب آمیرزا-مرحله-2000-تا-2100

امیدوارم شما به مانند دیگر کاربران (شیرین خانم، خانم حبیبی، خانم نامداری و آقای ستار ایلامی و شاینا حسینعلیپور، آقا حسام (حامی)، عسگر و دیگر دوستان همیشه همراه) برای تکمیل هر چه بیشتر مراحل 2000 به بعد بازی آمیرزا در کنار ما باشید و پاسخ مراحلی را که با موفقیت انجام داده اید را در بخش نظرات برای دوستان خود درج نمایید.

 

جهت استفاده از جواب بازی آمیرزا مراحل قبل از 2000 به صفحه جواب بازی آمیرزا شده رفته یا روی عکس زیر کلیک نمایید.

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا تمام مراحل

جواب آمیرزا 2000 به بعد

جهت استفاده از پاسخ هر کدام از مراحل بازی آمیرزا مرحله 2000 به بعد در ادامه همراه ما باشید.

جواب آمیرزا مرحله 2000

اسم ← زین ← یاس ← پنس ← زیپ ← ساز ← نسیم ← پیاز ← سایز ← ایمن ← پیام ← زمان ← نیاز ← زمین ← زیان ← نماز ← سیمان ← سینما ← یاسمن ← میزان ← پیمان

حل آمیرزا مرحله 2001

صدا ← صوت ← هود ← دیو ← توده ← دهات ← دوات ← ایده ← وصیت ← یهود ← صیاد ← هویت ← ادویه ← هدایت ← توصیه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 2002

کته ← بچه ← چتر ← چرک ← تیره ← تکیه ← کتری ← کتبی ← چربی ← برکت ← رتبه ← ترکه ← بهتر ← برکه ← تبریک ← کبریت ← ترکیه ← ترکیب ← تربچه چرتکه ← کتیبه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 2003

نرم ← رضا ← حرم ← مضر ← حنا ← محضر ← ضامن ← رحمت ← راحت ← حرمت ← حرام ← حاضر ← تمنا ← حضرت ← ترحم ← ← رحمان ← رمضان ← ضمانت

جواب آمیرزا مرحله 2004 بازی آمیرزا

عمو ← بلا ← بوق ← لقب ← عبا ← قلم ← قلب ← عمق ← معلق ← لعاب ← قلاب ← قبول ← قلمو ← مقوا ← علوم ← عقاب ← عالم ← عاقل ← بقال ← قالب ← آلبوم

جواب آمیرزا مرحله 2005

ترش ← کور ← تشک ← کشک ← رشت ← کتک ← شتر ← شرک ← کوک ← شوک ← شکر ← کشور ← نوکر ← شرکت ← روشن ← تنور ← تشکر ← ترکش ← روکش ← تکنو ← کنکور

جواب تقلب آمیرزا مرحله 2006

سمج ← اجل ← جهل ← مام ← سهم ← مهم ← لمس ← مماس ← مجله ← مجلس ← مجسم ← ماسه ← سالم ← جمله ← جمال ← جلسه ← سلام ← مجسمه ← مهاجم ← لامسه

جواب آمیرزا مرحله 2007

آهک ← اره ← ارگ ← رها ← هار ← کاه ← کره ← گره ← آگاه ← اراک ← اکراه ← کارگاه ← کاراگاه

حل آمیرزا مرحله 2008

بست ← تست ← حبس ← سیل ← سیب ← بیت ← بیست ← سبیل ← بلیت ← لیست ← حلبی ← تسبیح ← تسلیت

جواب آمیرزا مرحله 2009

برس ← کبر ← سرب ← کسر ← سبک ← تمر ← ستم ← تبر ← رستم ← تربت ← تبسم ← مرتب ← مرکب ← مکبر ← متبرک ← مکتب ← بستر ← تستر ← مترسک ← مستکبر ← بکر

جواب بازی آمیرزا مرحله 2010

امن ← وام ← وان ← نوا ← نان ← منع ← مومن ← نعنا ← معما ← مانع ← عموم ← عمان ← معنا ← ممنون ← معاون ← عنوان ← ممنوع

جواب بازی آمیرزا مرحله 2011

تخم ← ختم ← سخت ← قسم ← میخ ← سیم ← میت ← خیس ← سیخ ← قسمت ← قیمت ← مقیم ← تقسیم ← مستقیم

جواب بازی آمیرزا مرحله 2012

دیگ ← جگر ← مرد ← مرگ ← گدا ← گرد ← گیج ← گریم ← گرجی ← رایج ← دریا ← مدیر ← جامد ← مادی ← دیار ← گرما ← مجرد ← مادر ← امید ← مجری ← گرامی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2013

سنگ ← گسل ← ناب ← نسل ← انگل ← بینا ← آسیب ← گینس ← گلاب ← لباس ← سنبل ← سالن ← بالن ← گالن ← گیلاس ← گلابی ← سیلاب ← ابلیس ← گیلان ← سبلان ← انگلیس

جواب بازی آمیرزا مرحله 2014

خفا ← آفت ← خاک ← خفت ← رخت ← کتف ← فکر ← کاخ ← خارک ← کفتر ← کفار ← کافر ← کاتر ← فرات ← فاخر ← تفکر ← کارت ← آخرت ← کفتار ← خرافات ← افتخار

جواب بازی آمیرزا مرحله 2015

وزن ← آویز ← زانو ← نازک ← نیاز ← ویزا ← زیان ← ونیز ← کنیز ← کانون ← یونان ← کیوان ← نوکیا ← نینوا

جواب بازی آمیرزا مرحله 2016

دبی ← شیب ← آشوب ← شوید ← دبیر ← دریا ← دیشب ← شیار ← رشید ← داور ← باور ← ارشد ← ابرو ← رادیو ← دشوار ← درویش ← بودار ← بیدار ← دیوار ← شرابی ← داریوش

جواب بازی آمیرزا مرحله 2017

عصا ← عصب ← نصب ← صبا ← آبی ← عیب ← آبان ← نصیب ← عصبی ← عیان ← بیان ← عناب ← انبیا ← صنایع ← اعصاب ← نایاب ← عصبانی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2018

دوش ← شهد ← عدل ← عهد ← عود ← لبو ← هلو ← ولع ← شعبه ← شعله ← شهود ← عشوه ← وعده ← دوبله ← شعبده

جواب بازی آمیرزا مرحله 2019

فنا ← فنر ← وفا ← فوری ← فرنی ← یوگا ← گونی ← نوار ← واگن ← گران ← گاری ← نیرو ← روانی ← آفرین ← گریان ← فوران ← انگور ← آیفون ← ویران ← واگیر ← فناوری

جواب بازی آمیرزا مرحله 2020

جام ← عمه ← عمل ← عاج ← جهل ← مهم ← جمع ← جعل ← جمله ← جمال ← عالم ← معما ← علاج ← مجله ← معلم ← جمعه ← عجله ← عمامه ← جامعه ← معالجه ← معامله

جواب کامل آمیرزا مرحله 2021

سفر ← مفت ← مدرس ← ماست ← فردا ← فاسد ← سرما ← آدرس ← راست ← دفتر ← درست ← دارت ← تماس ← افسر ← رستم ← مفرد ← سفارت ← مسافت ← مسافر ← مترادف ← مسافرت

جواب کامل آمیرزا مرحله 2022

اتو ← ذات ← نوک ← وات ← اذان ← تانک ← توان ← تکان ← وانت ← کتان ← تکنو ← تاوان ← توانا ← ذکاوت

جواب کامل آمیرزا مرحله 2023

همت ← هرم ← تسمه ← بسته ← بهتر ← تبسم ← تجسم ← ترمه ← همسر ← رتبه ← سرمه ← مرتب ← هجرت ← همستر ← تجربه ← ترجمه ← برجسته

جواب کامل آمیرزا مرحله 2024

سنگ ← سگک ← نفس ← مگس ← نمد ← نمک ← کفن ← کمد ← فنس ← سمند ← سنگک ← فندک ← مسکن ← کمند ← گندم ← کنف

جواب کامل آمیرزا مرحله 2025

زبر ← ساز ← سبز ← آزار ← بارز ← سبزی ← سراب ← زیبا ← آسیا ← آسیب ← بازی ← رازی ← بسیار ← بیزار ← آسیاب ← سرباز ← بازرس ← بازار ← ابزار ← سیراب ← سربازی

جواب کامل آمیرزا مرحله 2026

ربط ← طلب ← بره ← طلا ← طبل ← رطب ← طول ← باطل ← بهار ← بلوط ← بلور ← باور ← رباط ← رابطه ← روابط ← روباه ← بلوار

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

جواب کامل آمیرزا مرحله 2027

آذر ← ذات ← ذرت ← ذره ← رخت ← آخرت ← اختر ← ذرات ← هرات ← هیات ← خیار ← تیره ← ریخت ← خیره ← اذیت ← تاریخ ← خیرات ← تاخیر ← ذخیره

جواب کامل آمیرزا مرحله 2028

گلو ← گوی ← ویلا ← انگل ← لنگر ← واگن ← گالن ← گران ← یوگا ← ریال ← گونی ← گاری ← گیلان ← ویران ← النگو ← لیوان ← گالری ← انگور ← وانیل ← گوریل ← نارگیل

جواب کامل آمیرزا مرحله 2029

اخت ← تخم ← مسن ← خام ← خان ← سخن ← سخت ← زخم ← مخزن ← ماست ← زمخت ← زمان ← خزان ← خانم ← خاتم ← تمنا ← تماس ← نخست ← نماز ← ساختن ← زمستان

جواب کامل آمیرزا مرحله 2030

نهم ← وهم ← نوبر ← نمره ← نامه ← منها ← منبر ← مربا ← انبر ← بهمن ← بانو ← اهرم ← انبه ← روبان ← مهراب ← انبوه ← هموار ← روباه ← مناره ← برنامه ← مهربان

جواب کامل آمیرزا مرحله 2031

اسب ← طلب ← طبل ← خطا ← نخل ← سخن ← سطل ← خال ← نسل ← بساط ← باطن ← سنبل ← باطل ← اطلس ← طناب ← لباس ← سالن ← سلطان ← خلبان ← سبلان

جواب آمیرزا مرحله 2032:

لوح ← تلخ ← حال ← لخت ← شوخ ← خشت ← شاخ ← خوش ← تاول ← لواش ← خلوت ← حلوا ← حالت ← تلاش ← تحول ← وحشت ← خوشحال

جواب کامل آمیرزا مرحله 2033 آمیرزا

فکر ← کتف ← کفر ← تفکر ← فرار ← کارت ← کافر ← کفتر ← تکرار ← رفتار ← رفتگر ← کارگر ← کفتار ← گفتار ← گرفتار

جواب کامل آمیرزا مرحله 2034

رحم ← محو ← پسر ← سحر ← سوپ ← سپر ← سوم ← آمپر ← پارو ← محور ← سمور ← رسوم ← رسوا ← راسو ← حرام ← سرما ← پاسور ← سماور

حل آمیرزا مرحله 2035

دوم ← شوم ← ماش ← موش ← نود ← دامن ← دشمن ← دوام ← مواد ← نادم ← شادی ← شوید ← منشی ← نوید ← نمایش ← آویشن ← دمنوش ← میدان ← دشنام ← ماشین ← مدیون

جواب کامل آمیرزا مرحله 2036

جان ← پهن ← چاپ ← پنج ← چهار ← پاره ← پارچ ← چانه ← پاچه ← پناه ← نجار ← چاره ← پهنا ← پنجه ← پنچر ← جهان ← پنجره ← پنجاه ← پارچه ← هجران ← هنجار

جواب کامل آمیرزا مرحله 2037

لکه ← هفت ← کته ← کیف ← ریه ← فلکه ← هیکل ← لیته ← فتیر ← تیله ← کیفر ← کهیر ← کتری ← کلیه ← رتیل ← کلفت ← تیره ← فیلتر ← ترکیه ← هیتلر ← تکلیف

جواب کامل آمیرزا مرحله 2038

آقا ← متن ← منع ← عمق ← تمنا ← عمان ← قامت ← قانع ← قنات ← مانع ← اتاق ← معنا ← امان ← نعمت ← امانت ← انعام ← اقامت ← قناعت ← انتقام ←

جواب کامل آمیرزا مرحله 2039

تاج ← همت ← تاجر ← تجسم ← جرات ← ترمه ← ماسه ← راست ← همسر ← ماهر ← همتا ← هراس ← هجرت ← همستر ← مهاجر ← ستاره ← جسارت ← ترجمه ← مهارت ← مستاجر ← مهاجرت ←

جواب کامل آمیرزا مرحله 2040

رکن ← نهر ← هرز ← ورز ← کنه ← کهن ← کور ← کوه ← روزه ← نوکر ← هنوز ← وزنه ← کوره ← کوزه ← نوروز ← روزنه

جواب کامل آمیرزا مرحله 2041

افق ← قله ← قلم ← قلب ← قفل ← فال ← بها ← فهم ← قالب ← قبله ← قلاب ← بقال ← لقمه ← قافله ← قباله ← ملاقه ← مقابل ← مقاله ← قابلمه

جواب کامل آمیرزا مرحله 2042

راز ← گرز ← گاز ← موز ← مرز ← زوم ← گراز ← مزار ← گرما ← آرام ← آواز ← آوار ← آمار ← آزار ← آرزو ← امگا ← امروز ← گوارا ← آموزگار

جواب کامل آمیرزا مرحله 2043

لگن ← ننگ ← گلو ← گور ← ریل ← گوی ← ریگ ← رنو ← لنگر ← گونی ← نگین ← رینگ ← نیرنگ ← گوریل ← نیلگون

جواب کامل آمیرزا مرحله 2044

باغ ← هند ← بدن ← خدا ← داغ ← دنا ← دبه ← انبه ← ندبه ← نخبه ← دهان ← دانه ← خنده ← خانه ← بنده ← باند ← دنبه ← بانه ← نابغه

جواب کامل آمیرزا مرحله 2045

شست ← زشت ← تنش ← وزش ← نشت ← نسوز ← وانت ← نشست ← شنوا ← توان ← شانس ← سوزن ← ستون ← ساتن ← زانو ← سانت ← تاشو ← سوزان ← نوساز ← ستوان ←

جواب کامل آمیرزا مرحله 2046

هدر ← دهم ← رده ← مدل ← مرد ← مهر ← پدر ← پله ← ژله ← مژه ← درهم ← دلمه ← مرده ← مژده ← پرده ← پژمرده ←

جواب کامل آمیرزا مرحله 2047

ساق ← قوس ← یاس ← قوی ← آسان ← سونا ← قناس ← آسیا ← سینا ← سویا ← سونیا ← قیاس ← یونس ← ایوان ← اقیانوس

جواب کامل آمیرزا مرحله 2048

مهم ← جعل ← جمع ← عاج ← عمه ← مام ← جمعه ← جمله ← عامل ← عجله ← علاج ← معما ← معلم ← عمله ← مجله ← عمامه ← مهاجم ← علامه ← جامعه ← معامله ← معالجه

جواب کامل آمیرزا مرحله 2049

دار ← فدا ← یار ← دیر ← یاد ← دچار ← فردا ← چادر ← دیار ← فرید ← ردیف ← دریا ← دایی ← چایی ← فریاد ←

جواب کامل آمیرزا مرحله 2050

باک ← بنا ← بوم ← نام ← کما ← بانو ← بانک ← مکان ← نواب ← کمان ← باکو ← مبنا ← بانمک ← واکمن ← ژامبون

جواب آمیرزا مرحله 2051

راز ← سیر ← هرس ← زیره ← ریسه ← سایه ← ساری ← سیار ← هراز ← رازی ← هزار ← هراس ← سزار ← سازه ← زهره ← زهرا ← سیاه ← سایز ← سیاره

جواب آمیرزا مرحله 2052

سبد ← کبد ← سکه ← دره ← کسره ← کساد ← کاسه ← سرکه ← سراب ← آبسه ← برکه ← اردک ← ارده ← آدرس ← ساده ← کهربا ← سرداب ← باکره ← سهراب ← بدهکار ← بارکد

جواب امیرزا مرحله 2053

الک ← کسل ← لمس ← لاک ← فلک ← فلز ← کلم ← زلف ← سلام ← سفال ← کلام ← سالم ← زکام ← ماسک ← ملاک ← کامل ← کلاس ← کلاف ← لازم ← فلاسک

جواب امیرزا مرحله 2054

ترد ← قوی ← قید ← قیر ← وقت ← ورق ← دیو ← قوت ← قدر ← دقت ← درو ← ورد ← قدرت ← رویت ← ترقی ← دقیق ← رقیق ← قوری ← تقدیر ← دیروقت

جواب امیرزا مرحله 2055

آتش ← گشت ← گرد ← مشت ← ماش ← شاد ← مرد ← رشت ← درشت ← مدار ← شاتر ← مرشد ← دارت ← گارد ← ارشد ← گردش ← گرما ← گشاد ← ارتش ← تراش ← شاگرد

جواب امیرزا مرحله 2056

جلد ← دقل ← دنج ← صدق ← قصد ← قند ← قول ← لجن ← نقد ← نقص ← نقل ← نود ← وصل ← جدول ← صندل ← صندوق

جواب امیرزا مرحله 2057

مزه ← نرم ← گرز ← نماز ← گناه ← زرنگ ← زمان ← ماهر ← مرزه ← منها ← همزن ← نمره ← هرگز ← گراز ← گزنه ← گمراه ← آهنگر ← راهزن ← مناره ← همرنگ ← هرمزگان

جواب امیرزا مرحله 2058

دزد ← دید ← دین ← یزد ← زود ← دود ← وزن ← گزند ← گوزن ← گونی ← نوید ← ونیز ← دزدی ← دودی ← دیدن ← دویدن ← زندگی

جواب امیرزا مرحله 2059

شنا ← عشق ← نان ← نقش ← عاشق ← قانع ← نشان ← نقاش ← ناشی ← عیان ← شایع ← عایق ← نعنا ← نقاشی

جواب امیرزا مرحله 2060

اشک ← تشک ← دکل ← شکل ← لال ← کال ← الک ← تلاش ← دلال ← دلاک ← کاشت ← کلاش ← تالش ← مشکلات

جواب آمیرزا مرحله 2061 بازی آمیرزا

ظرف ← فکر ← کتف ← کفر ← کیف ← تفکر ← کافر ← فرات ← کفتر ← ظریف ← کتری ← فقیر ← کیفر ← تاریک ← تریاک ← کفتار ← کتیرا ← ظرفیت

جواب آمیرزا مرحله 2062

باغ ← غار ← غرب ← هوا ← باور ← بهار ← راغب ← رهبر ← غبار ← غروب ← غرور ← غوره ← بارور ← راهرو ← روباه ← آبغوره ←

جواب آمیرزا مرحله2063

آقا ← نقل ← نخل ← قله ← خلق ← آهن ← خال ← خالق ← خاله ← خانه ← خلاق ← نهال ← الان ← لانه ← ناقل ← ناله ← نخاله ← اخلاق ← نقاله ← خلاقانه

جواب آمیرزا مرحله 2064

اخم ← ← امن ← خام ← زخم ← فنچ ← نفخ ← چمن ← منچ ← خفا ← خانم ← خزان ← زمان ← مخزن ← نماز

جواب آمیرزا مرحله 2065

نرخ ← دیو ← خوش ← درو ← رند ← نیرو ← خرید ← شوخی ← رشید ← خروش ← نخود ← روشن ← درون ← نوید ← شوید ← درویش ← خوردن ← خشنود ← خورشید

جواب آمیرزا مرحله 2066

مضر ← حرم ← حوض ← رضا ← محو ← حیا ← ضریح ← حامی ← ضمیر ← حریم ← امیر ← حاضر ← واضح ← ماضی ← محور ← محضر ← حضور ← حرام ← یاور ← مریض

جواب آمیرزا مرحله 2067

تیغ ← غرب ← بیت ← غیب ← گوی ← غیر ← غیور ← غیرت ← تگری ← توری ← رغبت ← غریب ← غروب ← غربت ← غیبت ← بوگیر ← ترغیب

جواب آمیرزا مرحله 2068

هشت ← نفت ← هفت ← فرش ← هدر ← نفرت ← نرده ← تفرش ← شهرت ← رنده ← دفتر ← دشنه ← درشت ← تنفر ← تندر ← تشنه ← رشته ← فتنه ← ترفند ← فرشته ← فشرده

جواب بازی شهربانو مرحله 1 تا 600 | جواب شهربانو اپدیت سال 1402 (با کمک شما)

جواب آمیرزا مرحله 2069

ابر ← بام ← ببر ← بمب ← آبی ← ربط ← ← بیم ← مطب ← مربی ← اریب ← مربا ← بطری ← رباط ← رباب ← رابط ← مطرب ← طبیب ← بیمار

جواب آمیرزا مرحله 2070

ایده ← دیگ ← گاو ← گونه ← یوگا ← گیوه ← گیاه ← آینه ← واگن ← هاون ← نگاه ← دهان ← دانه ← گناه ← ادویه ← دیوان ← اندوه ← گاندی ← آینده ← گوینده ← دیوانه

جواب آمیرزا مرحله 2071

سوم ← سوت ← روم ← ترحم ← مترو ← سمور ← رحمت ← راحت ← رسوا ← حرمت ← تورم ← تماس ← ترسو ← حسرت ← اورست ← روستا ← حراست ← تمساح ← مساحت ← سماور ← محتوا

جواب آمیرزا مرحله 2072

آغل ← کلم ← ملت ← مدت ← لغت ← کمد ← داغ ← دمل ← غلات ← غلام ← غلتک ← دماغ ← ماکت ← متکا ← مدال ← کامل ← کلاغ ← املت ← مالک ← کلمات ← تکامل

جواب آمیرزا مرحله 2073

محک ← وهم ← وصل ← هلو ← کوه ← لکه ← مکه ← صلح ← حکم ← لوح ← محله ← ملکه ← مهلک ← حوله ← کلمه ← کوله ← حمله ← محصول ← حوصله

جواب امیرزا مرحله 2074

ریز ← خبر ← خرد ← خزر ← دبه ← درز ← زرد ← زهر ← ریه ← یزد ← زیره ← دبیر ← برزخ ← خرید ← بدهی ← خیبر ← بخیه ← خربزه ← بریده

جواب امیرزا مرحله 2075

پدر ← آمپر ← پلید ← یلدا ← دلیر ← ریمل ← دریل ← مدیر ← مایل ← پیام ← ریال ← پماد ← مدال ← مادر ← لامپ ← دلار ← دیار ← پیدا ← دیپلم ← پراید ← پادری

جواب امیرزا مرحله 2076

اسب ← بنا ← بوس ← عبا ← ناب ← وبا ← وسط ← وطن ← باطن ← بانو ← سونا ← طناب ← عباس ← عناب ← طاعون

جواب امیرزا مرحله 2077

امن ← یمن ← گوی ← میل ← ملی ← گلو ← ویلا ← گونی ← میگو ← گلیم ← گمان ← گالن ← واگن ← انگل ← الگو ← لیمو ← لیوان ← وانیل ← ملوان ← گیلان ← النگو

جواب امیرزا مرحله 2078

ادب ← دکل ← بید ← زبل ← لاک ← یزد ← کبد ← لیز ← بیل ← ایزد ← یلدا ← زیبا ← کلید ← زیاد ← کابل ← زابل ← بزدل ← بازی ← ایدز ← کالبد ← دلباز ←

جواب امیرزا مرحله 2079

مات ← رخت ← تخم ← تلخ ← تمر ← خام ← ملخ ← ختم ← آخرت ← مترو ← خلوت ← خرما ← خاور ← تورم ← تاول ← املت ← اخمو ← خاتم ← ولرم ← مختار ← خرمالو ← لخت

جواب امیرزا مرحله 2080

برش ← شعر ← شتر ← ترش ← هشت ← تبر ← بهشت ← تشنه ← رتبه ← عبرت ← بهتر ← شربت ← شعبه ← شنبه ← شهرت ← رشته ← برشته

جواب امیرزا مرحله 2081

ترک ← غار ← ریا ← تیر ← تیغ ← غارت ← کارت ← یکتا ← تایر ← ریکا ← کتری ← غیرت ← تکرار ← تاریک ← تریاک

جواب امیرزا مرحله 2082

هند ← پهن ← پدر ← نهر ← پرده ← پاره ← نرده ← اردو ← رنده ← دوره ← دهان ← دانه ← روده ← پودر ← وردنه ← دوران ← پرنده ← اندوه ← پهناور ← پروانه ← پرونده

جواب امیرزا مرحله 2083

غول ← باغ ← بغل ← لغو ← بوق ← بوم ← قول ← قلم ← قلب ← مقوا ← مبلغ ← قلاب ← مغول ← قلمو ← غلام ← غالب ← بلوغ ← بقال ← بالغ ← قبول ← آلبوم

جواب امیرزا مرحله 2084

بخت ← فنس ← نفس ← نفخ ← سیب ← فسخ ← نفت ← سخن ← سخت ← خفت ← سفت ← نخست ← تنفس ← سنتی ← بیست ← تنیس ← نفیس ← بستنی

جواب امیرزا مرحله 2085

اشک ← جوک ← کرج ← کاج ← شکر ← شوک ← شرک ← شوش ← روش ← جوش ← اوج ← شورا ← شکار ← رواج ← جارو ← کوشش ← روکش ← شورش ← جوشکار ←  کشور

جواب امیرزا مرحله 2086

مدت ← مکه ← درک ← دما ← کدر ← کته ← همت ← مهر ← مدرک ← اردک ← ماده ← مادر ← دکتر ← دهات ← درهم ← ماهر ← دکمه ← همکار ← مهارت ← دکترا ← هکتار

جواب امیرزا مرحله 2087

آتش ← مشت ← شال ← شته ← ماش ← شغل ← لغت ← هتل ← هاشم ← مهلت ← لاشه ← شمال ← شلغم ← شغال ← شاغل ← تلاش ← غلات ← شهامت ← آغشته ← متاهل

جواب امیرزا مرحله 2088

تنگ ← رنگ ← شرف ← فرش ← فنر ← نشت ← پرش ← گشت ← تفنگ ← فشنگ ← تنفر ← فرنگ ← نفرت ← نگرش ← پشت

جواب امیرزا مرحله 2089

کلر ← کسل ← کره ← سکه ← سهل ← کلاس ← کسره ← کاسه ← هراس ← کلاه ← سکته ← ساکت ← راست ← تراس ← سرکه ← ستاره ← رساله ← رسالت ← کسالت ← اسکله ← اسکلت

جواب امیرزا مرحله 2090

حنا ← نشر ← طرح ← وطن ← شنا ← شرط ← نوح ← روش ← روح ← روشن ← طراح ← ناشر ← نشاط ← روان ← نوار ← واشر ← شاطر ← شنوا ← شناور

جواب امیرزا مرحله 2091

گود ← داد ← گرد ← گدا ← درد ← درو ← گاو ← دود ← ورق ← گارد ← قادر ← گردو ← درود ← داور ← وارد ← اردو ← دادگر

جواب امیرزا مرحله 2092

طعم ← نهم ← سعی ← طمع ← منع ← مین ← معنی ← سینه ← نسیه ← میهن ← مطیع ← نسیم ← عطسه ← طعنه ← طعمه ← معین ← همسن

جواب امیرزا مرحله 2093

ارگ ← هوش ← گره ← گوش ← رشوه ← شوهر ← گروه ← گراش ← گواه ← گوهر ← شاهرگ ← هاشور ← گوارش ← گهواره ← ←

جواب امیرزا مرحله 2094

ابد ← بدن ← بلا ← بند ← خال ← خدا ← نخل ← نان ← بالن ← باند ← بلند ← لندن ← دخل ← ناخن ← خندان ← دنبال ← خلبان ← لبخند ← لبنان ←

جواب امیرزا مرحله 2095

رنج ← پنج ← پهن ← پکن ← چرک ← چکه ← کرج ← کنج ← کهن ← پرچ ← پنجه ← پنچر ← پنکه ← پنجره ←

جواب امیرزا مرحله 2096

شفا ← کمپ ← شکم ← فرش ← کشف ← مشک ← پاک ← پفک ← آمپر ← کفاش ← کافر ← پارک ← فشار ← شکاف ← شکار ← پشمک ← مراکش ← شاپرک

جواب امیرزا مرحله 2097

امن ← رضا ← مضر ← نرم ← گرم ← ماضی ← ضمیر ← گریم ← گاری ← ایمن ← گمان ← گران ← ضامن ← مریض ← گریان ← رامین ← گرامی ← رمضان ← میگرن ←  راضی

جواب امیرزا مرحله 2098

بال ← خوب ← بره ← خبر ← بور ← هلو ← ابرو ← خواب ← خراب ← خاله ← بهار ← بلور ← ← بخار ← باور ← خاور ← خواهر ← روباه ← بلوار ← ←

جواب امیرزا مرحله 2099

خرد ← خوش ← دره ← دوش ← رخش ← شهد ← شوخ ← ورد ← چرخ ← خروش ← دوره ← رشوه ← روده ← شهود ← شوهر ← دوچرخه

جواب امیرزا مرحله 2100

الک ← خاک ← فرخ ← فلک ← فکر ← کاخ ← کال ← کفر ← خفا ← اراک ← خلاف ← کافر ← کالا ← کلاف ← خارک ← خلافکار

 

 

جهت استفاده از جواب امیرزا مراحل بعد از 2100 آمیرزا روی عکس زیر کلیک کنید.

جواب امیرزا 2100 به بعد - حل آمیرزا 2100 الی 2200

جواب امیرزا 2100 به بعد – حل آمیرزا 2100 الی 2200

 

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • https://favino ir/26239/جواب-آمیرزا-مرحله-2000-تا-2100-پاسخ-آمیرزا-2000-به/
 • جواب امیرزا2000)2100
 • 2000 امیرذا
 • جواب امیرزا 200(2100
 • جواب بازی آمیرزا مرحله 2000 به بعد
 • جواب مراحل بازی امیرزا از 2000به بعد
 • جوابآمیرزامرحله ۲۰۰۰ببعد
 • مرحله 2121 امیرزا

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. ایوب گفت:

  به نام خدا،با سلام و دعای خیر
  جواب بازی آمیرزا،مرحله ی 1695(گزینه ی شروع بازی):
  ******************************************************
  کنه،کهن،گره،نگاه،گریه،کهیر،گیره،کینه،آگهی،گیاه،گاری،گناه،گران،کنگر،کنار،کنگره،کرایه،کنایه،کیهان،یکرنگ.
  ******************************************************
  **دست حق به همراهتون**

  1. favino گفت:

   سلام .ممنون ایوب جان

 2. ستارایلامی گفت:

  سلام
  پاسخ مرحله 2011
  تخم.ختم.سخت.قسم.میخ.سیم.میت.خیس.سیخ. قسمت.قیمت.مقیم.تقسیم.مستقیم…
  پاسخ مرحله2012
  دیگ.جگر.مرد.مرگ.گدا.گرد.گیج.گریم.گرجی.رایج.دریا. مدیر.جامد.مادی.دیار.گرما.مجرد.مادر.امید.مجری.گرامی…
  پاسخ مرحله 2013

  سنگ.گسل.ناب.نسل.انگل.بینا.آسیب.گینس.گلاب.لباس.سنبل.سالن.بالن.گالن.گیلاس.گلابی.سیلاب.ابلیس.گیلان.سبلان.انگلیس…
  پاسخ مرحله 2014
  خفا.آفت.خاک.خفت.رخت.کتف.فکر.کاخ.خارک.کفتر.کفار. کافر.کاتر.فرات.فاخر.تفکر.کارت.آخرت.کفتار.خرافات.افتخار.
  پاسخ مرحله 2015
  وزن.آویز.زانو.نازک.نیاز.ویزا.زیان.ونیز.کنیز.کانون.یونان. کیوان.نوکیا.نینوا…
  پاسخ مرحله 2016
  دبی.شیب.آشوب.شوید.دبیر.دریا.دیشب.شیار.رشید.داور.باور.ارشد.ابرو.رادیو.دشوار.درویش.بودار.بیدار.دیوار.شرابی.داریوش…
  پاسخ مرحله 2017
  عصا.عصب.نصب.صبا.آبی.عیب.آبان.نصیب.عصبی.عیان. بیان.عناب.انبیا.صنایع.اعصاب.نایاب.عصبانی…
  پاسخ مرحله 2018
  دوش.شهد.عدل.عهد.عود.لبو.هلو.ولع.شعبه.شعله.شهود.عشوه.وعده.دوبله.شعبده….
  پاسخ مرحله 2019
  فنا.فنر.وفا.فوری.فرنی.یوگا.گونی.نوار.واگن.گران.گاری. نیرو.روانی.آفرین.گریان.فوران.انگور.آیفون.ویران.واگیر. فناوری….
  پاسخ مرحله 2020
  جام.عمه.عمل.عاج.جهل.مهم.جمع.جعل.جمله.جمال.عالم. معما.علاج.مجله.معلم.جمعه.عجله.عمامه.جامعه.معالجه. معامله …

  1. favino گفت:

   سلام ممنون عموستار

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام جنابعالی زحمت کشیدی
    ازراه دور دعاگو دست مریزاد برای سرعت عمل درجاگذاری پاسخها. سلامت باشید وبرقرار

 3. ستارایلامی گفت:

  سلام مهندس عزیز بدون مقدمه
  پاسخ مرحله 2021
  سفر.مفت.مدرس.ماست.فردا.فاسد.سرما.آدرس.راست. دفتر.درست.دارت.تماس.افسر.رستم.مفرد.سفارت.مسافت.مسافر.مترادف.مسافرت..
  پاسخ مرحله 2022
  اتو.ذات.نوک.وات.اذان.تانک.توان.تکان.وانت.کتان.تکنو. تاوان.توانا.ذکاوت…
  پاسخ مرحله 2023
  همت.هرم.تسمه.بسته.بهتر.تبسم.تجسم.ترمه.همسر. رتبه.سرمه.مرتب.هجرت.همستر.تجربه.ترجمه.برجسته…
  پاسخ مرحله 2024
  سنگ.سگک.نفس.مگس.نمد.نمک.کفن.کمد.فنس.سمند.سنگک.فندک.مسکن.کمند.گندم.کنف..
  پاسخ مرحله 2025
  زبر.ساز.سبز.آزار.بارز.سبزی.سراب.زیبا.آسیا.آسیب.بازی. رازی.بسیار.بیزار.آسیاب.سرباز.بازرس.بازار.ابزار.سیراب. سربازی…
  پاسخ مرحله 2026
  ربط.طلب.بره.طلا.طبل.رطب.طول.باطل.بهار.بلوط.بلور.باور. رباط.رابطه.روابط.روباه.بلوار….
  پاسخ مرحله 2027
  آذر.ذات.ذرت.ذره.رخت.آخرت.اختر.ذرات.هرات.هیات.خیار. تیره.ریخت.خیره.اذیت.تاریخ.خیرات.تاخیر.ذخیره….
  پاسخ مرحله 2028
  گلو.گوی.ویلا.انگل.لنگر.واگن.گالن.گران.یوگا.ریال.گونی. گاری.گیلان.ویران.النگو.لیوان.گالری.انگور.وانیل.گوریل. نارگیل…
  پاسخ مرحله 2029
  اخت.تخم.مسن.خام.خان.سخن.سخت.زخم.مخزن.ماست. زمخت.زمان.خزان.خانم.خاتم.تمنا.تماس.نخست.نماز. ساختن.زمستان….
  پاسخ مرحله 2030
  نهم.وهم.نوبر.نمره.نامه.منها.منبر.مربا.انبر.بهمن.بانو.اهرم.انبه.روبان.مهراب.انبوه.هموار.روباه.مناره.برنامه.مهربان…
  پاسخ مرحله 2031
  اسب.طلب.طبل.خطا.نخل.سخن.سطل.خال.نسل.بساط.باطن.سنبل.باطل.اطلس.طناب.لباس.سالن.سلطان.خلبان.سبلان….

  1. favino گفت:

   درود بر عموستار
   تشکر از ارسال جدیدترین جواب های بازی آمیرزا برای سایت خودتون

 4. سویگل گفت:

  مرحله 2032: لوح، تلخ، حال، لخت، شوخ، خشت، شاخ، خوش، تاول، لواش، خلوت، حلوا، حالت، تلاش، تحول، وحشت، خوشحال

  1. favino گفت:

   درود بر شما سویگل جان
   از این که جواب مراحله آخر بازی آمیرزا رو برامون فرستادی ممنونم

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام
    پاسخ مرحله 2032مرحله آخربازی امیرزا نیست.ن.ی.س.ت

    1. ستارایلامی گفت:

     پاسخ مرحله 2033آمیرزا
     فکر.کتف.کفر.تفکر.فرار.کارت.کافر.کفتر.تکرار.رفتار.رفتگر.کارگر.کفتار.گفتار.گرفتار…
     پاسخ مرحله 2034
     رحم.محو.پسر.سحر.سوپ.سپر.سوم.آمپر.پارو. محور.سمور.رسوم.رسوا.راسو.حرام.سرما.پاسور. سماور…
     پتسخ مرحله 2035
     دوم.شوم.ماش.موش.نود.دامن.دشمن.دوام.مواد.نادم.شادی.شوید.منشی.نوید.نمایش.آویشن. دمنوش.میدان.دشنام.ماشین.مدیون…
     پاسخ مرحله 2036
     جان.پهن.چاپ.پنج.چهار.پاره.پارچ.چانه.پاچه.پناه. نجار.چاره.پهنا.پنجه.پنچر.جهان.پنجره.پنجاه.پارچه.هجران.هنجار…
     پاسخ مرحله 2037
     لکه.هفت.کته.کیف.ریه.فلکه.هیکل.لیته.فتیر. تیله.کیفر.کهیر.کتری.کلیه.رتیل.کلفت.تیره. فیلتر.ترکیه.هیتلر.تکلیف….
     پاسخ مرحله 2038
     آقا.متن.منع.عمق.تمنا.عمان.قامت.قانع.قنات.مانع.اتاق.معنا.امان.نعمت.امانت.انعام.اقامت.قناعت. انتقام….
     پاسخ مرحله 2039
     تاج.همت.تاجر.تجسم.جرات.ترمه.ماسه.راست. همسر.ماهر.همتا.هراس.هجرت.همستر.مهاجر. ستاره.جسارت.ترجمه.مهارت.مستاجر.مهاجرت….
     پاسخ مرحله 2040
     رکن.نهر.هرز.ورز.کنه.کهن.کور.کوه.روزه.نوکر.هنوز.وزنه.کوره.کوزه.نوروز.روزنه…..
     پاسخ مرحله 2041
     افق.قله.قلم.قلب.قفل.فال.بها.فهم.قالب.قبله. قلاب.بقال.لقمه.قافله.قباله.ملاقه.مقابل.مقاله. قابلمه….

    2. ستارایلامی گفت:

     پاسخ مرحله 2042
     راز.گرز.گاز.موز.مرز.زوم.گراز.مزار.گرما.آرام.آواز.آوار. آمار.آزار.آرزو.امگا.امروز.گوارا.آموزگار…
     پاسخ مرحله 2043
     لگن.ننگ.گلو.گور.ریل.گوی.ریگ.رنو.لنگر.گونی.
     نگین.رینگ.نیرنگ.گوریل.نیلگون..
     پاسخ مرحله 2044
     باغ.هند.بدن.خدا.داغ.دنا.دبه.انبه.ندبه.نخبه.دهان.دانه.خنده.خانه.بنده.باند.دنبه.بانه.نابغه…
     پاسخ مرحله 2045
     شست.زشت.تنش.وزش.نشت.نسوز.وانت. نشست.شنوا.توان.شانس.سوزن.ستون.ساتن.زانو.سانت.تاشو.سوزان.نوساز.ستوان….
     پاسخ مرحله.2046
     هدر.دهم.رده.مدل.مرد.مهر.پدر.پله.ژله.مژه.درهم. دلمه.مرده.مژده.پرده.پژمرده….
     پاسخ مرحله 2047
     ساق.قوس.یاس.قوی.آسان.سونا.قناس.آسیا. سینا.سویا.سونیا.قیاس.یونس.ایوان.اقیانوس..
     پاسخ مرحله 2048
     مهم.جعل.جمع.عاج.عمه.مام.جمعه.جمله.عامل. عجله.علاج.معما.معلم.عمله.مجله.عمامه.مهاجم. علامه.جامعه.معامله.معالجه..
     پاسخ مرحله 2049
     دار.فدا.یار.دیر.یاد.دچار.فردا.چادر.دیار.فرید.ردیف. دریا.دایی.چایی.فریاد….
     پاسخ مرحله 2050
     باک.بنا.بوم.نام.کما.بانو.بانک.مکان.نواب.کمان. باکو.مبنا.بانمک.واکمن.ژامبون…

     1. ستارایلامی گفت:

      قربانت مهندس بامرام ..❤👏

     2. سویگل گفت:

      جواب مرحله 2051
      راز، سیر، هرس، زیره، ریسه، سایه، ساری، سیار، هراز، رازی، هزار، هراس، سزار، سازه، زهره، زهرا، سیاه، سایز، سیاره،

    3. favino گفت:

     سلام عموستار
     ممنون بابت ارسال پاسخ
     چون نسخه های مختلف از بازی هستش احتمال داره جواب مراحل جابجا باشه.. شما پاسخ های خودتون رو بدین من نهایتا دو تا جواب برای هر مرحله میذارم تا بر اساس نسخه بازی نصب شده روی گوشی هر شخص از کمک های بازی آمیرزا استفاده بشه..

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام مهندس عزیز
      مشکلی که هست اگرجواب مرحله ای داده نشودصعودبه مرحله بعدش امکان پذیرنیست
      دوستان زحمت میکشن پاسخ مرحله رامیفرستن ولی ناقص برای جبران این نقص ممکنه از45ت250سکه بازیکن ازدست بده
      سلامت باشید ومانا.

     2. ستارایلامی گفت:

      سلام
      پاسخ مرحله 2051
      راز.سیر.هرس.زیره.ریسه.سایه.ساری.سیار.هراز. رازی.هزار.هراس.سزار.سازه.زهره.زهرا.سیاه.سایز.سیاره…
      پاسخ مرحله.2052
      سبد.کبد.سکه.دره.کسره.کساد.کاسه.سرکه. سراب.آبسه.برکه.اردک.ارده.آدرس.ساده.کهربا. سرداب.باکره.بارکد.سهراب.بدهکار….
      پاسخ مرحله 2053
      الک.کسل.لمس.لاک.فلک.فلز.کلم.زلف.سلام. سفال.کلام.سالم.زکام.ماسک.ملاک.کامل.کلاس.کلاف.لازم.فلاسک…
      پاسخ مرحله 2054
      ترد.قوی.قید.قیر.وقت.ورق.دیو.قوت.قدر.دقت.درو.ورد.قدرت.رویت.ترقی.دقیق.رقیق.قوری. تقدیر.دیروقت…
      پاسخ مرحله 2055
      آتش.گشت.گرد.مشت.ماش.شاد.مرد.رشت. درشت.مدار.شاتر.مرشد.دارت.گارد.ارشد.گردش.گرما.گشاد.ارتش.تراش.شاگرد….
      پاسخ مرحله 2056 جلد.دقل.دنج.صدق.قصد.قند.قول.لجن.نقد. نقص.نقل.نود.وصل.جدول.صندل.صندوق…
      پاسخ مرحله 2057
      مزه.نرم.گرز.نماز.گناه.زرنگ.زمان.ماهر.مرزه.منها.همزن.نمره.هرگز.گراز.گزنه.گمراه.آهنگر.راهزن. مناره.همرنگ.هرمزگان…..
      پاسخ مرحله 2058
      دزد.دید.دین.یزد.زود.دود.وزن.گزند.گوزن.گونی.نوید.ونیز.دزدی.دودی.دیدن.دویدن.زندگی…
      پاسخ مرحله 2059
      شنا.عشق.نان.نقش.عاشق.قانع.نشان.نقاش. ناشی.عیان.شایع.عایق.نعنا.نقاشی….
      پاسخ مرحله 2060
      اشک.تشک.دکل.شکل.لال.کال.الک.تلاش.دلال. دلاک.کاشت.کلاش.تالش.مشکلات….
      لطفا”چنانچه مغایرتی درپاسخ مراحل مشاهده شدبه سایت دیدگاهتان ارسال نمایید تااصلاح گردد .باتشکر

     3. favino گفت:

      درود بر شما و ممنون ازت عمو جان
      2031 رو هم برامون بفرستین در کنار جواب قبلی میذارم.

     4. ستارایلامی گفت:

      سلام عزیزمیدانم چقدرزحمت میکشی برای درج جوابها درسایت هربازیکنی قدرزحماتت نداند بی وجدان است حرف دیگری ندارم.پاسخ مرحله 2031 درست گذاشته شده ولی پاسخ مرحله 2052 یک کلمه 5حرفی نه جنابعالی متوجه شدی نه دوست ارسال کننده کم گذاشته شده وکلمه اگرندانی چه هست 225امتیازازدست خواهی داد برای همین است ازدوستان وخصوصا جنابعالی دلخور میشوم.
      کلمه جامانده( بارکد ب.ا.ر.ک.د)است ..ببخش اصلاح گرددبهتراست دعاگوی شما

     5. favino گفت:

      درود
      ممنون. پاسخ 2052 آمیرزا اپدیت شد.

   2. سویگل گفت:

    خواهش میکنم

 5. سویگل گفت:

  پاسخ مرحله 2033آمیرزا
  فکر.کتف.کفر.تفکر.فرار.کارت.کافر.کفتر.تکرار.رفتار.رفتگر.کارگر.
  کفتار.

 6. سویگل گفت:

  جواب مرحله 2052
  سبد، کبد، سکه، دره، کسره، کساد، کاسه، سرکه، سراب، آبسه،
  برکه، اردک، ارده، آدرس، ساده، کهربا، سرداب، باکره، سهراب، بدهکار

  1. favino گفت:

   درود بر شما
   ممنون ازتون

   1. shaina گفت:

    2061ظرف فکر کتف کفر کیف کافر فرات کفتر ظریف کتری فتیر کیفر تاریک تریاک کفتار کتیرا ظرفیت

   2. shaina گفت:

    2016 ظرف فکر کتف کفر کیف کفار فرات کفتار ظریف
    کتری فتیر کیفر تاریک تریاک کفتار کتیرا ظرفیت

    1. shaina گفت:

     2062 باغ غار غرب هوا باور بهار راغب رهبر غبار غروب غرور غوره بارور راهرو روباه ابغوره

     1. favino گفت:

      درود ممنون از مشارکت شما در ارسال جواب آمیرزا

 7. ستارایلامی گفت:

  سلام
  پاسخ مرحله 2061 بازی آمیرزا
  ظرف.فکر.کتف.کفر.کیف.تفکر.کافر.فرات.کفتر.ظریف. کتری.فقیر.کیفر.تاریک.تریاک.کفتار.کتیرا.ظرفیت…
  پاسخ مرحله 2062
  باغ.غار.غرب.هوا.باور.بهار.راغب.رهبر.غبار.غروب.غرور.غوره. بارور.راهرو.روباه.آبغوره….
  پاسخ مرحله2063
  آقا.نقل.نخل.قله.خلق.آهن.خال.خالق.خاله.خانه.خلاق.نهال. الان.لانه.ناقل.ناله.نخاله.اخلاق.نقاله.خلاقانه..
  پاسخ مرحله 2064
  اخم..امن.خام.زخم.فنچ.نفخ.چمن.منچ.خفا.خانم.خزان.زمان.مخزن.نماز…
  پاسخ مرحله 2065
  نرخ.دیو.خوش.درو.رند.نیرو.خرید.شوخی.رشید.خروش. نخود.روشن.درون.نوید.شوید.درویش.خوردن.خشنود. خورشید..
  پاسخ مرحله 2066
  مضر.حرم.حوض.رضا.محو.حیا.ضریح.حامی.ضمیر.حریم.امیر.حاضر.واضح.ماضی.محور.محضر.حضور.حرام.یاور.مریض…
  پاسخ مرحله 2067
  تیغ.غرب.بیت.غیب.گوی.غیر.غیور.غیرت.تگری.توری. رغبت.غریب.غروب.غربت.غیبت.بوگیر.ترغیب…
  پاسخ مرحله 2068
  هشت.نفت.هفت.فرش.هدر.نفرت.نرده.تفرش.شهرت.رنده.دفتر.دشنه.درشت.تنفر.تندر.تشنه.رشته.فتنه.ترفند. فرشته.فشرده….
  پاسخ مرحله 2069
  ابر.بام.ببر.بمب.آبی.ربط..بیم.مطب.مربی.اریب.مربا.بطری. رباط.رباب.رابط.مطرب.طبیب.بیمار….

  پاسخ مرحله 2070
  ایده.دیگ.گاو.گونه.یوگا.گیوه.گیاه.آینه.واگن.هاون.نگاه. دهان.دانه.گناه.ادویه.دیوان.اندوه.گاندی.آینده.گوینده. دیوانه…
  پاسخ مرحله 2071
  سوم.سوت.روم.ترحم.مترو.سمور.رحمت.راحت.رسوا.حرمت.تورم.تماس.ترسو.حسرت.اورست.روستا.حراست.تمساح. مساحت.سماور.محتوا…
  پاسخ مرحله 2072
  آغل.کلم.ملت.مدت.لغت.کمد.داغ.دمل.غلات.غلام.غلتک. دماغ.ماکت.متکا.مدال.کامل.کلاغ.املت.مالک.کلمات.تکامل
  پاسخ مرحله 2073
  محک.وهم.وصل.هلو.کوه.لکه.مکه.صلح.حکم.لوح.محله. ملکه.مهلک.حوله.کلمه.کوله.حمله.محصول.حوصله…
  جناب ادهم نژاد عزیزببخش دیرخدمت میرسم
  ازدوستان متقلب خواهشمندم اگرمشکلی درکلمات دیدن ویامغایرتی بوداعلام نمایند انسان جایزخطاست.تشکرات

  1. favino گفت:

   درود بر عمو ستار
   ادهم نژاد هستم.. سپاس از ارسال پاسخ های آمیرزا برای سایت خودتون..

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام مهندس عزیز جامعه مهندسین معمولا”ازاین اشتباهات لفظی ونوشتاری داریم به دل نگیرید.
    آدم به آدم میرسدولی کوه به کوه نمیرسد این ضرب المثل قدیمی بود.امیدوارم تا زنده ام ازنزدیک زیارتت کنم آدرس وکروکی خانه مان درگوگل سرچ کنی اسلحه فروش مجازایلام حاج ستار نظریان ا قطعا”میدهد به هرصورت ازاشتباه غیرعمدپیش آمده عذرخواهی میکنم به امیددیدازشب خوش

 8. سویگل گفت:

  جواب مرحله 2074
  ریز، خبر، خرد، خزر، دبه، درز، زرد، زهر، ریه، یزد، زیره، دبیر، برزخ
  خرید، بدهی، بخیه، خربزه، بریده

 9. سویگل گفت:

  جواب مرحله 2075
  پدر، امپر، پلید، یلدا، دلیر، ریمل، دریل، مدیر، مایل، پیام، ریال،
  پماد، مدال، مادر، لامپ، دلار، دیار، پیدا، دیپلم، پراید، پادری

 10. سویگل گفت:

  جواب مرحله 2076
  اسب، بنا، بوس، عبا، ناب، وبا، وسط، وطن، باطن، بانو، سونا، طناب، عباس، عناب، طاعون

 11. سویگل گفت:

  جواب مرحله 2077
  امن، یمن، گوی، میل، گلو، ویلا، گونی، میگو، گلیم، گمان، گالن، واگن، انگور، انگل، الگو، لیمو، لیوان، وانیل، ملوان، گیلان، النگو

 12. Zahra گفت:

  جواب مرحله 2078
  ادب.دکل.بید.زبل.لاک.یزد.کبد.لیز.بیل.ایزد.یلدا.زیبا.کلید.زیاد.
  کابل.زابل.بزدل.بازی.ایدز.کالبد.دلباز

 13. سویگل گفت:

  جواب مرحله 2078
  ادب، دکل، بید، زبل، لاک، یزد، کبد، لیز، بیل، ایزد، یلدا، زیبا، کلید، زیاد، کابل، زابل، بزدل، بازی، ایدز، کالبد، دلباز

 14. سویگل گفت:

  جواب مرحله 2079
  مات، رخت، تخم، تلخ، تمر، خام، ملخ، ختم، آخرت، مترو، خلوت، خرما، خاور، تورم، تاول، املت، اخمو، خاتم، ولرم، مختار، خرمالو

 15. سویگل گفت:

  جواب مرحله 2080
  برش، شعر، شتر، ترش، هشت، تبر، بهشت، تشنه، رتبه، عبرت، بهتر، شربت، شعبه، شنبه، شهرت، رشته، برشته

 16. ستارایلامی گفت:

  سلام مهندس جناب ادهم نژاد روز مردوپدرومیلاد امام علی برجنابعالی ودوستان وبازیکنان بازی آمیرزا مبارک…
  پاسخ مرحله 2074
  ریز.خبر.خرد.خزر.دبه.درز.زرد.زهر.ریه.یزد.زیره.دبیر.برزخ. خرید.بدهی.خیبر.بخیه.خربزه.بریده…
  پاسخ مرحله 2075
  پدر.آمپر.پلید.یلدا.دلیر.ریمل.دریل.مدیر.مایل.پیام.ریال.
  پماد.مدال.مادر.لامپ.دلار.دیار.پیدا.دیپلم.پراید.پادری…
  پاسخ مرحله 2076 اسب.بنا.بوس.عبا.ناب.وبا.وسط.وطن.باطن.بانو.سونا.طناب.عباس.عناب.طاعون….
  پاسخ مرحله 2077
  امن.یمن.گوی.میل.ملی.گلو.ویلا.گونی.میگو.گلیم.گمان. گالن.واگن.انگل.الگو.لیمو.لیوان.وانیل.ملوان.گیلان.النگو…
  پاسخ مرحله 2078
  ادب.دکل.بید.زبل.لاک.یزد.کبد.لیز.بیل.ایزد.یلدا.زیبا.کلید. زیاد.کابل.زابل.بزدل.بازی.ایدز.کالبد.دلباز….
  پاسخ مرحله 2079
  مات.رخت.تخم.تلخ.تمر.خام.ملخ.ختم.آخرت.مترو.خلوت. خرما.خاور.تورم.تاول.املت.اخمو.خاتم.ولرم.مختار.خرمالو…
  پاسخ مرحله 2080
  برش.شعر.شتر.ترش.هشت.تبر.بهشت.تشنه.رتبه.عبرت. بهتر.شربت.شعبه.شنبه.شهرت.رشته.برشته…
  پاسخ مرحله 2081
  ترک.غار.ریا.تیر.تیغ.غارت.کارت.یکتا.تایر.ریکا.کتری.غیرت.تکرار.تاریک.تریاک…
  پاسخ مرحله 2082
  هند.پهن.پدر.نهر.پرده.پاره.نرده.اردو.رنده.دوره.دهان.دانه. روده.پودر.وردنه.دوران.پرنده.اندوه.پهناور.پروانه.پرونده…
  پاسخ مرحله 2083
  غول.باغ.بغل.لغو.بوق.بوم.قول.قلم.قلب.مقوا.مبلغ.قلاب. مغول.قلمو.غلام.غالب.بلوغ.بقال.بالغ.قبول.آلبوم…
  پاسخ مرحله 2084
  بخت.فنس.نفس.نفخ.سیب.فسخ.نفت.سخن.سخت. خفت.سفت.نخست.تنفس.سنتی.بیست.تنیس.نفیس. بستنی…
  پاسخ مرحله 2085
  اشک.جوک.کرج.کاج.شکر.شوک.شرک.شوش.روش.جوش. اوج.شورا.شکار.رواج.جارو.کوشش.روکش.شورش.جوشکار…

 17. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2086
  مدت.مکه.درک.دما.کدر.کته.همت.مهر.مدرک.اردک.ماده. مادر.دکتر.دهات.درهم.ماهر.دکمه.همکار.مهارت.دکترا. هکتار…
  پاسخ مرحله 2087
  آتش.مشت.شال.شته.ماش.شغل.لغت.هتل.هاشم.مهلت.لاشه.شمال.شلغم.شغال.شاغل.تلاش.غلات.شهامت. آغشته.متاهل…
  پاسخ مرحله 2088
  تنگ.رنگ.شرف.فرش.فنر.نشت.پرش.گشت.تفنگ.فشنگ.تنفر.فرنگ.نفرت.نگرش.پشت…
  پاسخ مرحله 2089
  کلر.کسل.کره.سکه.سهل.کلاس.کسره.کاسه.هراس.کلاه. سکته.ساکت.راست.تراس.سرکه.ستاره.رساله.رسالت. کسالت.اسکله.اسکلت…
  پاسخ مرحله 2090
  حنا.نشر.طرح.وطن.شنا.شرط.نوح.روش.روح.روشن.طراح. ناشر.نشاط.روان.نوار.واشر.شاطر.شنوا.شناور…
  پاسخ مرحله 2091
  گود.داد.گرد.گدا.درد.درو.گاو.دود.ورق.گارد.قادر.گردو. درود.داور.وارد.اردو.دادگر…
  پاسخ مرحله 2092
  طعم.نهم.سعی.طمع.منع.مین.معنی.سینه.نسیه.میهن. مطیع.نسیم.عطسه.طعنه.طعمه.معین.همسن…
  پاسخ مرحله 2093
  ارگ.هوش.گره.گوش.رشوه.شوهر.گروه.گراش.گواه.گوهر.شاهرگ.هاشور.گوارش.گهواره..
  پاسخ مرحله 2094
  ابد.بدن.بلا.بند.خال.خدا.نخل.نان.بالن.باند.بلند.لندن.دخل. ناخن.خندان.دنبال.خلبان.لبخند.لبنان….
  پاسخ مرحله 2095
  رنج.پنج.پهن.پکن.چرک.چکه.کرج.کنج.کهن.پرچ.پنجه.پنچر.پنکه.پنجره….
  پاسخ مرحله 2096
  شفا.کمپ.شکم.فرش.کشف.مشک.پاک.پفک.آمپر.کفاش.کافر.پارک.فشار.شکاف.شکار.پشمک.مراکش.شاپرک…
  پاسخ مرحله 2097
  امن.رضا.مضر.نرم.گرم.ماضی.ضمیر.گریم.گاری.ایمن.گمان.گران.ضامن.مریض.گریان.رامین.گرامی.رمضان.میگرن…
  پاسخ مرحله 2098
  بال.خوب.بره.خبر.بور.هلو.ابرو.خواب.خراب.خاله.بهار.بلور. .بخار.باور.خاور.خواهر.روباه.بلوار..
  پاسخ مرحله 2099
  خرد.خوش.دره.دوش.رخش.شهد.شوخ.ورد.چرخ.خروش. دوره.رشوه.روده.شهود.شوهر.دوچرخه…
  پاسخ مرحله 2100
  الک.خاک.فرخ.فلک.فکر.کاخ.کال.کفر.خفا.اراک.خلاف.کافر. کالا.کلاف.خارک.خلافکار…

  1. مریم نوائی گفت:

   مرحله ۲۱۲۲
   ساز-ساک-سکه-کیسه.سایز.سویا.ویزا.سایه.اسکی.سیاه.کوسه.کاسه.کاهو.واکس.ساوه.زاویه.هوازی.کاوه

 18. عسگر گفت:

  مرحله ۲۱۰۱
  سیل.سنت.نسل.نیت.بیت.بینی.سنبل.نسبت.تنبل.سبیل.سینی.سیلی.تنیس.لیست.لیبی.بلیت.بیست.بستنی

 19. ستارایلامی گفت:

  سلام مهندس تامرحله 2100ارسال شده اگرآبدیت کنی مرحله 2100به بعد را به امیدخدا .

 20. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2101
  نیت.سنت.نسل.سیل.بیت.لیست.لیبی.بلیت.سبیل.تنیس.تنبل.بینی.نسبت.سیلی.سنبل.بیست.سینی.بستنی…
  پاسخ مرحله2102
  شیر.ریگ.ریه.آیه.آگاه.اشیا.گیشه.گریه.گیره.شیره.آگهی گیاه.شیار.شاهی.ریشه.اشاره.آرایش.شاهرگ.گرایش…
  پاسخ مرحله 2103
  پند.زهر.زرد.هدر.پدر.پرز.یزد.زیپ.زیره.نیزه.پریز.رنده.پرده. زنده.پنیر.پرهیز.پرنده.زندیه.پدرزن.پیرزن…
  پاسخ مرحله 2104
  اسم.فیل.لمس.یاس.کلم.کسل.ایفل.فسیل.اسکی.فیلم. کلام.کامل.ماسک.سلام.سفال.سالم.کلاس.کلسیم.فلاسک.
  کلیسا.فامیل…
  پاسخ مرحله 2105
  بخت.بنا.خان.خنک.آبان.بانک.تانک.تنبک.تکان.نبات.کتاب.کتان.باخت.باختن.تابان.انتخاب…
  پاسخ مرحله 2106
  ببر.آبی.بکر.اکبر.کتری.کتبی.ریکا.بیات.ربات.کباب.کارت. رکاب.برکت.تبریک.باتری.کبریت.ترکیب.باریک.بیکار.باکتری

  پاسخ مرحله 2107
  پست.سپر.سرخ.خرج.خرس.پسر.اختر.پاسخ.پارس.ساخت. جرأت.خارج.تاجر.راست.جسارت.اسپرت.استخر.خسارت…
  پاسخ مرحله 2108
  تنفر.وانت.نوار.نفرت.فروغ.وفات.فارغ.فتوا.روغن.روان.توان. تنور.غارت.فراغت.فروتن.فوران.توفان.فرغون…
  پاسخ مرحله 2109
  لنز.گاز.دین.یزد.انگل.زیان.یلدا.دنیا.نیاز.ایدز.زگیل.گالن.نازل.لادن.ایزد.زیاد.انزلی.گیلان.گلدان.زندگی.گاندی…
  پاسخ مرحله 2110
  بچه.دبه.ریا.چای.دیه.برده.چادر.چاره.چهار.چربی.ایده.دبیر. بدهی.دریچه.ردیاب.داریه.دایره.بیدار.بیچاره.بهداری.دریاچه…
  دوستان لطفا”چنانچه اشتباهی دیدید اعلام نمایید خیر ببینید…

 21. عسگر گفت:

  مرحله ۲۱۱۱
  طبل.طلا.خطا.بیخ.طبخ.خیال.خالی.باطل.خطاب.خیاط.بخیل.لیبی.بلیط.طلاب.طالبی.خیاطی.طلایی
  مرحله ۲۱۱۲
  ترم.ملت.مکر.کمر.کلت.میل.تکلم.لیتر.رتیل.کریم.کتری.ریتم.ریمل.رژیم.ژیلت.تکمیل
  مرحله ۲۱۱۳
  جنگ.جگر.دنج.رنج.هود.جوهر.درجه.درنگ.درون.گوجه.رنده.گنجه.گروه.گردن.گردو.رونده.وردنه.رودهن.دورگه.هنرجو.گردونه.
  مرحله ۲۱۱۴
  شور.اول.ریش.شال.لال.شلیل.رویا‌.شیار.لولا.رویش.روال.ویلا.واشر.لیلا.ریال.لواش.یاور.شلوار
  مرحله ۲۱۱۵
  حرام.حرمت.ضمیر.رحمت.حضرت.حریم.حیات.راحت.حاضر.حیرت.محضر.ترحم.ضریح.حمایت.تحریم.مرتضی.رضایت.ترحیم

  1. ستارایلامی گفت:

   سلام جناب مهندس ادهم نژاد
   جویای سلامتی.

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام مهندس ازاینکه پاسخ نمیدهی بسیارنگرانم ان شاءالله خیرباشد ارادت مند شما حاج ستار نظریان ایلام

    1. shaina گفت:

     2116درس قیر قیف سید نفس قند قفس سقف سفر سدر دفن قرن فندق سفید سفیر ردیف رفیق فقیر نفیس

     1. shaina گفت:

      2117امت بال بها بوم همت وام تله مبل ابهت بوته تاول تباه توبه توهم مهلت البوم تلمبه مبتلا تابلو مهتاب متاهل

     2. shaina گفت:

      2118گول رنگ لگد دیگ گور دیو گود دلیر نوید گونی نیرو درنگ گردو لودر گردون ولگرد دلگیر گوریل

     3. shaina گفت:

      2119زرع عزت غزه هرز تیغ تهی هرتز تیره زیره رعیت غیرت غیره تعزیه غریزه

     4. shaina گفت:

      2120ولع اهل اول عاق هلو عصا عقل وصل قصه وصال قلوه اصول عاقل قلعه علاوه واقعه صاعقه علاقه

     5. favino گفت:

      درود بر شما شاینا جان
      ممنون بابت ارسال پاسخ مراحل بازی آمیرزا

    2. favino گفت:

     درود بر شما عمو ستار عزیز
     ممنون از احوال پرسی شما. کمی کسالت داشتم به لطف خدا بهترم.
     پاسخ های ارسالی شما و دیگر دوستان رو در سایت قرار دادم.
     برای مراحل 2100 به بعد هم پست جدید قرار گرفت.
     باز هم سپاسگزار شما هستم.

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام بلا بدور باشد باتوجه به اتفاقات اخیر زلزله ایران وترکیه وسوریه وهمجواربودن ایران عزیز،انسان خودبخودنگران احوال دوستان وهمنوعان خودمیشودوطبیعی است وما اگربا شخصی حتی تلفنی دوست شویم انصاف به دوراست که درفکرش نباشیم جدا”نگران شدم انشاءالله خداوندسلامتی عنایت فرمایدوعمرت باعزت مستدام…

     2. favino گفت:

      درود بر شما عموستار عزیز. ممنون از احوال پرسی شما دوست عزیز ♥
      شما هم در کنار خانواده عزیز شاد و سلامت باشین.

    3. ستارایلامی گفت:

     سلام وعرض ادب واحترام بدون هیچگونه نظری ادامه آپدیتهای جناب مهندس ادهم نزاد ارسال میگردد.
     پاسخ مرحله 2126 آمیرزا
     نقل.طعم.نطق.عمق.قطع.نعل.ناقل.منقل.منطق. معنا.معلق.مطلق.مانع.قانع.عمان.عاقل.طلاق.معطل.طالع.مناطق…
     پاسخ مرحله 2127
     چاپ.چین.چای.پهن.پیچ.آینه.پریا.پنیر.چنار.پاره. پهنا.پنچر.پاچه.پارچ.چانه.پایه.پارچه.پیراهن…
     پاسخ مرحله 2128
     ناز.آرزو.ونیز.زرین.زیان.نیاز.رازی.ناشی.وزیر.زانو. روشن.روان.شیراز.شنزار.ویران.روانی.شناور.واریز. نیزار.آویشن.شیرزن…
     پاسخ مرحله 2129
     ایل.ملخ.وهم.اخمو.خیام.میله.میوه.خالی.خیال. مایو.ماهی.ویلا.لیمو.خامه.خاله.خیمه.وخیم.الویه.هیولا…
     پاسخ مرحله 2130
     چرم.چله.آمل.چهل.اهرم.ماهر.مهره.هاله.چاره.چاله.چهار.چهره.مچاله.همراه…
     پاسخ مرحله 2131
     بوق.رقص.صبر.قرص.قصه.قهر.ورق.کبر.رکب.برکه.صبور.کوره.بقره.بصره.ورقه…
     پاسخ مرحله.2132
     تشک.شرف.شکم.کفش.کتف.مفت.ترکش.مشکی.شیفت.ترشی.کتری.کفتر.مشرک.شرکت.تمشک. تفکر.تشکر.کشتی.مشترک.متفکر.مشتری…
     پاسخ مرحله 2133
     قشم.شرق.رزق.رمق.مشق.نقش.نقاش.مشرق.مزار.قمار.قرمز.قرآن.زمان.ارزن.ارزش.نرمش.نماز.آمرزش.منقار.شنزار…
     پاسخ مرحله 2134
     تخم.ختم.خنک.متن.مدت.منت.نمک.یدک.میخ. دین.میخک.مدنی.متین.کمند.خدمت.تمدن. کمین.دم کنی.نیمکت…
     پاسخ مرحله 2135
     تور.شهر.هوش.تیر.رشته.شهرت.صورت.تیره. ترشی.ریشه.شیره.صورتی.تصویر..
     پاسخ مرحله 2136
     هدر.پدر.پرده.دهان.پوند.روده.نرده.پوره.پودر.پارو. پونه.پهنا.اندوه.پرنده.وردنه.هارون.دوران.رودهن. پرونده.پهناور.پروانه…
     پاسخ مرحله 2137
     عسل.دعا.سطل.لمس.عمد.عدس.معاد.مطلع.مسلط.مدال.اطلس.عالم.عادل.طلسم.طالع.سلام.سالم. معدل.معطل.مساعد.معادل…
     پاسخ مرحله 2138
     حدس.سرب.سحر.سبد.آرد.اسب.برس.حبس.سدر.دسر.سرد.حسد.داس.آباد.آدرس.آداب.حساب. سراب.سرداب.آبدار.حسابدار..
     پاسخ مرحله 2139
     اسم.ساز.سهم.مزه.یاس.سیخ.میخ.خیس.مسی. خیمه.خیام.سایز.ماهی.سایه.هیزم.سیاه.ماسه. خامه.سمیه.خمیازه….
     پاسخ مرحله 2140
     چهل.لوچ.لکه.نوه.کچل.کوچ.کوچه.لانه.نهال.هاون.هلاک.چاله.چانه.کاهو.کلاه.آلونک.کلوچه.آلوچه. کوهان.هولناک…
     پاسخ مرحله 2141
     رقم.قوم.وام.ورق.قوی.قوری.قیام.گریم.قمری. میگو.یراق.یوگا.گاری.گرما.وقار.مقوا.قمار.مقوی. واگیر.گرامی.مویرگ….
     پاسخ مرحله 2142
     وجب.زوج.اوج.جزر.رواج.جواز.جواب.جارو.واجب. باور.بارز.ابرو.آواز.آوار.بازو.آزار.بازجو.بازار.ابزار.جوراب.روباز…
     پاسخ مرحله2143
     دهم.شهد.فهم.منش.نمد.هدف.هند.نهم.دشمن.دشنه.فشنگ.مشهد.گشنه.گندم.گمشده…
     پاسخ مرحله 2155 طعم.طلا.طمع.عمه.مبل.مطب.باطل.باله.طعمه.عالم.مطلب.علامه.مطالعه…(پاسخ اشانتیون برای بازیکنان نازنین.).

     1. favino گفت:

      سپاس از شما عمو ستار

     2. ستارایلامی گفت:

      سلام
      پاسخ مرحله 2144
      صبا.وصل.حنا.نصب.صبح.صحن.نوح.صلح.لبو. لحن.اصول.وصال.نواب.صلاح.صاحب.حاصل.بانو.صالح.نوبل.صابون…
      پاسخ مرحله.2145
      جبر.دنج.وجب.وجد.بنر.بردن.برنج.بندر.جنوب. روند.نبرد.نوبر.جردن.روبند.بجنورد…
      پاسخ مرحله 2146
      حکم.لاک.لوح.محو.محک.کال.میل.کلم.حاکم. حکیم.حلیم.کیلو.وکیل.کامل.کلام.محلی.محال.مالک.حلوا.لیمو.ملیح…
      پاسخ مرحله 2147
      فرز.آرزو.فرود.فردا.زانو.نادر.دوان.روان.داور.اردو. دراز.دوران.اندرز.اروند.فرزند.فروند.فوران.نوزاد. افزودن.فروزان…
      پاسخ مرحله 2148
      اشک.کما.کشش.کاه.کاش.چکه.مکه.چکش. مشک.ماش.شکم.شمش.شام.چاه.ششم. چشمه.چشمک.هاشم.چکمه.کاهش.کشمش…
      پاسخ مرحله 2149
      طلب.بلا.بنا.بند.طبل.طلا.یال.ناب.یلدا.دنیا.بیان. بینا.باطل.بلیط.بلند.بالن.باطن.طناب.دنبال.بنیاد.طالبی…
      پاسخ مرحله 2150
      رضا.عرض.عضو.عمو.عوض.مضر.وضع.ماضی. عریض.ضمیر.مایع.رویا.عیار.مایو.مریض.عوارض.معیار.عوارضی…
      پاسخ مرحله 2151
      زوم.ورم.موز.مزد.زود.زرد.دوم.رود.رزم.درو.روم. زمرد.مترو.دورو.مورد.تورم.ورود.ترمز.تومور. مزدور.موتور…
      پاسخ مرحله 2152
      بذر.یمن.بیم.بنر.نرم.نهر.ذهن.ذره.نهم.مذهب. نمره.بنیه.مهیب.بیمه.مربی.بهمن.میهن.منبر..
      پاسخ مرحله 2153
      تور.روس.سرو.سست.سوت.کور.ترسو.کویر. کویت.کروی.کیست.کتری.کرسی.سیرک. سکوت.سوسک.ریسک.سرویس.کورسی…
      پاسخ مرحله 2154
      خام.اخم.بخت.تار.تبر.ترب.ختم.مرتب.مربا. مخرب.خرما.خراب.آرام.خاتم.بخار.آمار.ربات. باخت.مختار.اخبار.مخابرات…

     3. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 2156
      بنا.شیب.بید.آبی.دین.بقا.نقش.نیش.قند.قاب.بند.نقاب.شادی.بینا.بیان.دانش.شیدا.نقاش. قنادی.نقاشی…
      پاسخ مرحله 2157
      انگ.رزم.ننگ.مرز.گرز.ارزن.زمین.گاری.رازی.گرماگران.گراز.نماز.مزار.زمان.زرنگ.گریم.میرزا.گریان.میزان.نیزار…
      پاسخ مرحله 2158
      آفت.تار.ترش.شرف.شفا.غرش.تیغ.تیر.ریا.رای. یار.شریف.ترشی.تایر.تراش.فشار.فارغ.غارت. ارتش.آشتی.غیرت…
      پاسخ مرحله 2159
      مزد.نقل.نمد.قند.قلم.دنا.قدم.دقل.قزل.قناد.لازم.مدال.زمان.منزل.منقل.نادم.ناقل.نماد.نماز.دامن. نامزد….
      پاسخ مرحله 2160
      باغ.مهر.داغ.دبه.مرغ.غار.غرب.هرم.مغرب.مربا. مدار.مادر.دماغ.دمار.درام.بهار.ماده.دماغه.مراغه. مرداب.مهراب….
      پاسخ مرحله 2161
      ریه.درد.دیه.دید.مکه.کمد.کدر.مدد.دکه.درک. دره.مرده.مهدی.مدرک.کریم.مدیر.کهیر.مردد. دکمه.همدرد…
      پاسخ مرحله 2162
      اجل.کلم.نمک.لنج.لاک.جنم.لجن.بنا.الک.کنج. جلبک.بانک.کمان.بالن.کابل.کامل.کلام.کلمن. کمال.جالب.بالکن…
      پاسخ مرحله 2163
      آغل.داغ.دمل.دوش.دوغ.شال.شام.شغل.ماش. موش.شوم.غول.مدال.لواش.شلوغ.شمال.شلغم.شغال.غلام.مغول.مشغول…
      پاسخ مرحله2164
      بخت.خرس.رخت.سخت.سخن.سرب.سرخ.نرخ.خیس.تیر.سیب.سرنخ.تینر.سنتی.بیست. نخست.تنیس.تبخیر.بستنی.بستری.تخریب..
      پاسخ مرحله 2165
      وفا.سفر.فنس.وان.راسو.رفاه.روان.ساره.ساوه. سرفه.سفره.سوره.فارس.هراس.هاون.سوهان. فواره.فانوس.سروان.فوران.فرانسه….

     4. favino گفت:

      درود بر شما عموجان
      مراحل اپدیت شد.

 22. حامی گفت:

  مرحله۲۱۱۶
  درس قیر قیف سید نفس قند قفس سقف
  سفر رند دفن قرن سدر فندق سفید سفیر
  رفیق ردیف فردین

  1. shaina گفت:

   ‌۲۱۲۱ اخم اصل مدل تلخ خاص خدا مات ملخ مدال مخلص متصل داخل خصلت خدمت خالص خادم خاتم املت خلاص ملات

  2. shaina گفت:

   ۲۱۲۲ ساز ساک سکه کیسه سایز سویا ویزا سایه اسکی کوسه کوزه کاهو کاسه واکس ساوه سیاه زاویه هوازی

  3. shaina گفت:

   ۲۱۲۳ترش تشت توت روز زشت شتر کور شور ورز شوک شکر کشور ورزش شرکت زرشک تشکر شورت زرتشت

  4. shaina گفت:

   ۲۱۲۴بدن دبه نان ننه ننگ اهنگ انبه باند دنبه نهان نهنگ نگاه گناه گنبد بنگاه نگهبان

  5. shaina گفت:

   ۲۱۲۵مکه کاج نمد دنج اجنه کنده کنجدکمان نامه منها دکان دهان دامن جهنم جهان جاهد جامد جاده اندک دکمه همدان

   1. favino گفت:

    درود بر شما
    سپاس از ارسال آخرین مراحل بازی آمیرزا

   2. ستارایلامی گفت:

    سلام جناب ادهم نژادبانگاهی سطحی به پاسخهای ارسالی دوستان صمن تشکر ازهمه:
    مرحله 2115 مریض
    مرحله 2116نفیس.فقیر
    مرحله 2118گلو.گرو.دریل.گردن.لنگر.
    مرحله 2119تیز.
    مرحله2121 دخالت.
    اصلاح ویااضافه گرددباتشکر برادرشما

    1. favino گفت:

     ممنون اضافه شد.

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام دست مریزاد.

     2. ستارایلامی گفت:

      سلام
      پاسخ مرحله 2166
      اخم.کمپ.کما.پند.پاک.نمد.کند.دنا.خدا.خاک. خان.خنک.دامن.نادم.خانم.پماد.خادم.کمان. اندک.دکان…
      پاسخ مرحله 2167
      اسب.لقب.قلب.قفل.قفس.قدس.سقف.قاب. سبد.داس.افق.بقا.فاسد.فساد.قالب.سابق.بقال.قلاب.لباس.سفال.باسلق..
      پاسخ مرحله 2168
      مشت.اشک.تشک.کتف.شکم.فهم.همت.مکه.مشک.هفت.کفاش.کاهش.کافه.متکا.همکف.شکاف.تمشک.هاشم.شهامت.تفاهم.آشفته…
      پاسخ مرحله 2169
      سطل.قتل.قسط.قسم.لمس.مست.سیل.میت. تسلط.طلسم.قسمت.قیمت.مسلط.مطلق. لیست.تسلیم.مستقل.تقسیم.مستطیل…
      پاسخ مرحله 2170
      امن.فوم.یال.افول.فیلم.ملون.لیمو.ویلا.فومن. منفی.ایمن.مایو.فویل.فانی.ایفل.آیفون.وانیل. لیوان.ملوان.فامیل.فینال…
      پاسخ مرحله 2171
      لال.بلا.ربط.رطب.طبل.طلا.طلب.ایل.آبی.ریل. بطری.لیلا.باطل.بلیط.بلال.ریال.طالبی…
      پاسخ مرحله 2172
      زهر.مزه.منت.نهر.همت.تیر.ترمز.زینت.زیره. تمیز.زمین.میهن.تیره.ریتم.همزن.هرمز.نمره. ترمه.نیزه.هیزم.تمرین…

     3. favino گفت:

      درود بر عموی عزیز.
      داغ داغ پاسخ های ارسالی شما اپدیت شد. سپاس از حضور گرم و همیشگی شما.

     4. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 2173
      اول.ورم.نرم.منو.مور.فال.ران.مولا.روان.نوار.ولرم.فومن.فرمول.فوران.مانور.فرمان.نرمال…
      پاسخ مرحله 2174
      سطل.ملس.مسن.لمس.طلا.مسلط.طلسم.سلام.آسان.سالم.امان.اطلس.سالن.املا.سامان. ماسال.سلطان.امسال.الماس.اسلام.آسمان…
      پاسخ مرحله 2175
      ریل.درز.رند.زبل.زین.زینب.زرین.لیزر.دبیر.دلیر. دریل.برنز.نبرد.دلبر.بندر.بلند.بزدل.زنبیل.برزیل. بلیزر.لبریز…
      پاسخ مرحله 2176
      شام.کما.کاه.چکه.چکش.مکش.چشم.مکه.چاه.ماش.شکم.شمش.شاه.چاک.هاشم.چکمه. کاهش.کشمش.چشمه…
      پاسخ مرحله 2177
      آلو.داس.دوا.سال.سطل.سود.طلا.طول.لوس. وسط.اطلس.سواد.سوال.دولا.طاووس…
      پاسخ مرحله 2178
      خوک.بوم.کبد.خام.خاک.خدا.خوب.کود.دام.کاخ.دوک.کبود.کادو.آدمک.خواب.خادم.اخمو.دوام. باکو.کمبود…
      پاسخ مرحله 2179
      دهم.رده.رصد.سدر.سده.مصر.خدمه.مرده. مرخص.مدرس.مخدر.سرمه.صخره.درهم.دخمه.خمره.صدمه.همسر.مدرسه.مسخره…
      پاسخ مرحله 2180
      دیگ.زنگ.لگد.لگن.لیز.یزد.ایدز.ایزد.زیان.یلدا. دنیا.انگل.زگیل.گزند.گالن.زندگی.گلدان.ازگیل. انزلی.گیلان.گاندی…
      دوستان مجبورم بعضی جواب دوستان رامجددارسال کنم همانطوری که اینجانب اشتباهات پاسخهارایادآوری میکنم انتظار دارم که اشتباهات من رایادآوری کنیدکه خوشحال میشوم آبروی سایت آبروی من وتواست.

     5. favino گفت:

      درود بر شما. سپاس بابت ارسال پاسخ های امیرزا

 23. شقایق گفت:

  مرحله۲۱۶۶
  اخم،کمپ،کمد،پند،پاک،نمد،کند،دنا،خدا،خاک،خان خنک، دامن، نادم،خانم،پماد،خادم،کمان،اندک، دکان

  1. favino گفت:

   درود بر شما
   ممنون ازتون خانم حسینی وند

 24. ستارایلامی گفت:

  سلام مهندس خوبی ببخش دیرخدمت میرسم.
  پاسخ مرحله 2181
  اهل.حال.لال.ژله.آمل.مژه.حلال.حمله.لاله.محال.محله.هلال. ژاله.حامله…
  پاسخ مرحله 2182
  اسب.بخش.بوس.خال.خوب.خوش.شاخ.شوخ.لوس.وبا. آشوب.خشاب.خواب.سوال.لباس.لواش….
  پاسخ مرحله 2183
  مرگ.ارگ.قبا.بقا.تمر.ترب.رمق.برگ.برق.تبر.براق.باگت.قمار.مربا.مرتب.باقر.گرما.ربات.رقابت.مراقب.مراقبت…
  پاسخ مرحله 2184
  ختم.تاک.تخم.محک.رخت.محرک.متکا.رحمت.راحت.خرما. آخرت.خاتم.حکمت.حرکت.حرمت.حرام.حاکم.خارک.متحرک.تراکم.مختار…
  پاسخ مرحله 2185
  اجل.کال.کاج.لاک.دکل.جلد.باج.باب.باک.کبد.جالب.جدال. جلاد.جلبک.کباب.دلاک.بابک.کابل.بابل.کالج.کالبد…
  پاسخ مرحله 2186
  درد.درو.دوغ.رعد.عدد.عهد.هود.ورد.درود.دروغ.دوده.روده. غوره.وعده…
  پاسخ مرحله 2187
  داد.دام.دما.دکه.مرد.کاه.کما.کمد.مکه.ماده.مداد.هدهد. دکمه.دهکده…
  پاسخ مرحله 2188
  برش.بکر.تبر.تشک.تشت.شرکت.شربت.شبکه.رشته.رتبه.تشکر.ترکش.ترشک.تربت.بهشت.بهتر.بشکه.برکه.برکت.شهرت.شهرک…
  پاسخ مرحله 2189
  زوم.لیز.یوز.گلو.گسل.سیم.موز.لمس.سوگ.مگس.ملوس. لیمو.گیسو.زگیل.زیلو.لوزی.موسی.سیلو.میگو.گلیم. سوگلی…
  پاسخ مرحله 2190
  پژو.شوک.کاپ.پوک.پاک.پرش.کپور.کوشا.کشور.کاوش. پوشک.روکش.پارک.پارو.واشر.شکار.شورا.شارژ.پژواک. شاپرک.پوشاک…

 25. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 2191
  آذر.وجب.ذکر.ذوب.جذر.کرج.جبر.جذب.بکر.برج.جذاب.بذر.جوک.جواب.باور.رواج.واجب.ابرو.جارو.جوراب….
  پاسخ مرحله 2192
  عمر.طعم.طلا.طمع.عطر.مام.معلم.معطل.معطر.مطلع.رمال. معما.عطار.عالم.طالع.مرام.معمار…
  پاسخ مرحله 2193
  شور.شرور.شورا.واشر.شیار.ویار.راوی.یاور.رویش.رویا.شیوا.یواش.ویرایش…
  پاسخ مرحله 2194
  آرام.اردن.آمار.نمره.نرده.ارده.انار.نامه.منها.رنده.ناهار.درمان. دامنه.اندام.اراده.ادامه.اداره.آماده.همدان.نمدار.نامدار…
  پاسخ مرحله 2195
  نار.آیین.ایوب.یاور.راوی.بینی.نوبر.ویار.روان.باور.بانو.انبر. ابرو.بوران.ویران.بیرون.بریان.بینوا.روبان.بورانی.بریانی…
  پاسخ مرحله 2196
  چاه.پهن.چاپ.پاره.پارچ.پاچه.پناه.پنچر.پهنا.چاره.چانه.چنار.چهره.پارچه..
  پاسخ مرحله 2197
  آذر.ارگ.خار.خدا.خرد.رخش.شاخ.شاد.گدا.گرد.ارشد.خراش. گردش.گشاد.شاگرد..
  پاسخ مرحله 2198
  میخ.خام.خدا.دام.گدا.گرد.دیو.دیگ.میگو.یوگا.گویا.امید. اخمو.خیام.مواد.دوام.خادم.مایو.وخیم…
  پاسخ مرحله 2199
  زوم.وهم.یوز.آویز.هیزم.هاکی.ایزه.ویزا.میوه.ماهی.کاوه. کوزه.کاهو.موزه.ماکو.زکام.زاویه.موازی.موزیک.هوازی…
  پاسخ مرحله 2200
  رمق.فرق.فرم.قسم.قفس.قفل.قلم.مقر.سقف.قیف.قمری. فقیر.رفیق.ریمل.سفیر.مسیر.مسری.فیلم.مفسر.فسیل. سرقفلی…
  خسته نباشید دوستان تامرحله 2200پیش رفتیدپاسخ مراحل بعدی بستگی به زحمت مهندس عزیز دارد..

  1. favino گفت:

   درود بر عمو ستار عزیز.
   سپاس از زحمات شما و امیدوارم در صحت و سلامت کامل در کنار عزیزان تون زندگی کنین.
   چه زحمتی عمو ستار عزیز؟

 26. میکائیل گفت:

  ۲۰۰۹:بکر/۲۰۷۹:لخت/۲۰۸۵:کشور/۲۰۹۷:راضی

  1. favino گفت:

   درود و سپاس اقا میکائیل عزیز

مشاهده بیشتر