فاوینو
17

جواب آمیرزا مرحله 2000 تا 2100 | پاسخ آمیرزا 2000 به بعد

جواب-بازی-آمیرزا-مرحله-2000-تا-2100
بازدید 411

فهرست مطلب

بازی آمیرزا (جواب آمیرزا مرحله 2000 به بعد)در سال های اخیر جایگاه خاص خود را در دل بازیکنان ایرانی پیدا کرده و تعداد زیادی از افراد با نصب بازی آمیرزا روی گوشی های آندروید و ios خود توانسته اند مراحل سخت بازی آمیرزا را پشت سر بگذارند. برخی از مراحل بازی آمیرزا بسیار دشوار بوده و افراد برای گذراندن مراحل بازی آمیرزا نیازمند کمک، راهنمایی و راه حل مراحل و جواب آمیرزا خواهند بود. سایت فاوینو در ادامه تکمیل جواب آمیرزا مرحله 2000 تا 2100 را برای شما عزیران آماده کرده است. همچنین میتوانید از پست سایت بوفچه نیز دیدن فرمایید.

جواب-بازی-آمیرزا-مرحله-2000-تا-2100

جواب آمیرزا-مرحله-2000-تا-2100

امیدوارم شما به مانند دیگر کاربران (شیرین خانم، خانم حبیبی، خانم نامداری و آقای ستار ایلامی و دیگر دوستان همیشه همراه) برای تکمیل هر چه بیشتر مراحل 1900 به بعد بازی آمیرزا در کنار ما باشید و پاسخ مراحلی را که با موفقیت انجام داده اید را در بخش نظرات برای دوستان خود درج نمایید.

 

جهت استفاده از جواب بازی آمیرزا مراحل قبل از 2000 به صفحه جواب بازی آمیرزا شده رفته یا روی عکس زیر کلیک نمایید.

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا تمام مراحل

جواب آمیرزا 2000 به بعد

جهت استفاده از پاسخ هر کدام از مراحل بازی آمیرزا مرحله 2000 به بعد در ادامه همراه ما باشید.

جواب آمیرزا مرحله 2000

اسم ← زین ← یاس ← پنس ← زیپ ← ساز ← نسیم ← پیاز ← سایز ← ایمن ← پیام ← زمان ← نیاز ← زمین ← زیان ← نماز ← سیمان ← سینما ← یاسمن ← میزان ← پیمان

حل آمیرزا مرحله 2001

صدا ← صوت ← هود ← دیو ← توده ← دهات ← دوات ← ایده ← وصیت ← یهود ← صیاد ← هویت ← ادویه ← هدایت ← توصیه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 2002

کته ← بچه ← چتر ← چرک ← تیره ← تکیه ← کتری ← کتبی ← چربی ← برکت ← رتبه ← ترکه ← بهتر ← برکه ← تبریک ← کبریت ← ترکیه ← ترکیب ← تربچه چرتکه ← کتیبه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 2003

نرم ← رضا ← حرم ← مضر ← حنا ← محضر ← ضامن ← رحمت ← راحت ← حرمت ← حرام ← حاضر ← تمنا ← حضرت ← ترحم ← ← رحمان ← رمضان ← ضمانت

جواب آمیرزا مرحله 2004 بازی آمیرزا

عمو ← بلا ← بوق ← لقب ← عبا ← قلم ← قلب ← عمق ← معلق ← لعاب ← قلاب ← قبول ← قلمو ← مقوا ← علوم ← عقاب ← عالم ← عاقل ← بقال ← قالب ← آلبوم

جواب آمیرزا مرحله 2005

ترش ← کور ← تشک ← کشک ← رشت ← کتک ← شتر ← شرک ← کوک ← شوک ← شکر ← کشور ← نوکر ← شرکت ← روشن ← تنور ← تشکر ← ترکش ← روکش ← تکنو ← کنکور

جواب تقلب آمیرزا مرحله 2006

سمج ← اجل ← جهل ← مام ← سهم ← مهم ← لمس ← مماس ← مجله ← مجلس ← مجسم ← ماسه ← سالم ← جمله ← جمال ← جلسه ← سلام ← مجسمه ← مهاجم ← لامسه

جواب آمیرزا مرحله 2007

آهک ← اره ← ارگ ← رها ← هار ← کاه ← کره ← گره ← آگاه ← اراک ← اکراه ← کارگاه ← کاراگاه

حل آمیرزا مرحله 2008

بست ← تست ← حبس ← سیل ← سیب ← بیت ← بیست ← سبیل ← بلیت ← لیست ← حلبی ← تسبیح ← تسلیت

جواب آمیرزا مرحله 2009

برس ← کبر ← سرب ← کسر ← سبک ← تمر ← ستم ← تبر ← رستم ← تربت ← تبسم ← مرتب ← مرکب ← مکبر ← متبرک ← مکتب ← بستر ← تستر ← مترسک ← مستکبر

جواب بازی آمیرزا مرحله 2010

امن ← وام ← وان ← نوا ← نان ← منع ← مومن ← نعنا ← معما ← مانع ← عموم ← عمان ← معنا ← ممنون ← معاون ← عنوان ← ممنوع

جواب بازی آمیرزا مرحله 2011

تخم ← ختم ← سخت ← قسم ← میخ ← سیم ← میت ← خیس ← سیخ ← قسمت ← قیمت ← مقیم ← تقسیم ← مستقیم

جواب بازی آمیرزا مرحله 2012

دیگ ← جگر ← مرد ← مرگ ← گدا ← گرد ← گیج ← گریم ← گرجی ← رایج ← دریا ← مدیر ← جامد ← مادی ← دیار ← گرما ← مجرد ← مادر ← امید ← مجری ← گرامی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2013

سنگ ← گسل ← ناب ← نسل ← انگل ← بینا ← آسیب ← گینس ← گلاب ← لباس ← سنبل ← سالن ← بالن ← گالن ← گیلاس ← گلابی ← سیلاب ← ابلیس ← گیلان ← سبلان ← انگلیس

جواب بازی آمیرزا مرحله 2014

خفا ← آفت ← خاک ← خفت ← رخت ← کتف ← فکر ← کاخ ← خارک ← کفتر ← کفار ← کافر ← کاتر ← فرات ← فاخر ← تفکر ← کارت ← آخرت ← کفتار ← خرافات ← افتخار

جواب بازی آمیرزا مرحله 2015

وزن ← آویز ← زانو ← نازک ← نیاز ← ویزا ← زیان ← ونیز ← کنیز ← کانون ← یونان ← کیوان ← نوکیا ← نینوا

جواب بازی آمیرزا مرحله 2016

دبی ← شیب ← آشوب ← شوید ← دبیر ← دریا ← دیشب ← شیار ← رشید ← داور ← باور ← ارشد ← ابرو ← رادیو ← دشوار ← درویش ← بودار ← بیدار ← دیوار ← شرابی ← داریوش

جواب بازی آمیرزا مرحله 2017

عصا ← عصب ← نصب ← صبا ← آبی ← عیب ← آبان ← نصیب ← عصبی ← عیان ← بیان ← عناب ← انبیا ← صنایع ← اعصاب ← نایاب ← عصبانی

جواب بازی آمیرزا مرحله 2018

دوش ← شهد ← عدل ← عهد ← عود ← لبو ← هلو ← ولع ← شعبه ← شعله ← شهود ← عشوه ← وعده ← دوبله ← شعبده

جواب بازی آمیرزا مرحله 2019

فنا ← فنر ← وفا ← فوری ← فرنی ← یوگا ← گونی ← نوار ← واگن ← گران ← گاری ← نیرو ← روانی ← آفرین ← گریان ← فوران ← انگور ← آیفون ← ویران ← واگیر ← فناوری

جواب بازی آمیرزا مرحله 2020

جام ← عمه ← عمل ← عاج ← جهل ← مهم ← جمع ← جعل ← جمله ← جمال ← عالم ← معما ← علاج ← مجله ← معلم ← جمعه ← عجله ← عمامه ← جامعه ← معالجه ← معامله

جواب کامل آمیرزا مرحله 2021

سفر ← مفت ← مدرس ← ماست ← فردا ← فاسد ← سرما ← آدرس ← راست ← دفتر ← درست ← دارت ← تماس ← افسر ← رستم ← مفرد ← سفارت ← مسافت ← مسافر ← مترادف ← مسافرت

جواب کامل آمیرزا مرحله 2022

اتو ← ذات ← نوک ← وات ← اذان ← تانک ← توان ← تکان ← وانت ← کتان ← تکنو ← تاوان ← توانا ← ذکاوت

جواب کامل آمیرزا مرحله 2023

همت ← هرم ← تسمه ← بسته ← بهتر ← تبسم ← تجسم ← ترمه ← همسر ← رتبه ← سرمه ← مرتب ← هجرت ← همستر ← تجربه ← ترجمه ← برجسته

جواب کامل آمیرزا مرحله 2024

سنگ ← سگک ← نفس ← مگس ← نمد ← نمک ← کفن ← کمد ← فنس ← سمند ← سنگک ← فندک ← مسکن ← کمند ← گندم ← کنف

جواب کامل آمیرزا مرحله 2025

زبر ← ساز ← سبز ← آزار ← بارز ← سبزی ← سراب ← زیبا ← آسیا ← آسیب ← بازی ← رازی ← بسیار ← بیزار ← آسیاب ← سرباز ← بازرس ← بازار ← ابزار ← سیراب ← سربازی

جواب کامل آمیرزا مرحله 2026

ربط ← طلب ← بره ← طلا ← طبل ← رطب ← طول ← باطل ← بهار ← بلوط ← بلور ← باور ← رباط ← رابطه ← روابط ← روباه ← بلوار

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

جواب کامل آمیرزا مرحله 2027

آذر ← ذات ← ذرت ← ذره ← رخت ← آخرت ← اختر ← ذرات ← هرات ← هیات ← خیار ← تیره ← ریخت ← خیره ← اذیت ← تاریخ ← خیرات ← تاخیر ← ذخیره

جواب کامل آمیرزا مرحله 2028

گلو ← گوی ← ویلا ← انگل ← لنگر ← واگن ← گالن ← گران ← یوگا ← ریال ← گونی ← گاری ← گیلان ← ویران ← النگو ← لیوان ← گالری ← انگور ← وانیل ← گوریل ← نارگیل

جواب کامل آمیرزا مرحله 2029

اخت ← تخم ← مسن ← خام ← خان ← سخن ← سخت ← زخم ← مخزن ← ماست ← زمخت ← زمان ← خزان ← خانم ← خاتم ← تمنا ← تماس ← نخست ← نماز ← ساختن ← زمستان

جواب کامل آمیرزا مرحله 2030

نهم ← وهم ← نوبر ← نمره ← نامه ← منها ← منبر ← مربا ← انبر ← بهمن ← بانو ← اهرم ← انبه ← روبان ← مهراب ← انبوه ← هموار ← روباه ← مناره ← برنامه ← مهربان

جواب کامل آمیرزا مرحله 2031

اسب ← طلب ← طبل ← خطا ← نخل ← سخن ← سطل ← خال ← نسل ← بساط ← باطن ← سنبل ← باطل ← اطلس ← طناب ← لباس ← سالن ← سلطان ← خلبان ← سبلان

جواب آمیرزا مرحله 2032:

لوح ← تلخ ← حال ← لخت ← شوخ ← خشت ← شاخ ← خوش ← تاول ← لواش ← خلوت ← حلوا ← حالت ← تلاش ← تحول ← وحشت ← خوشحال

به زودی پاسخ های این مراحل آپدیت خواهد شد.

 

دوستان عزیز. جواب مراحلی رو که بازی کردین رو کامنت کنین تا خودتون هم به جواب باقی مراحل بازی آمیرزا برسین.

 

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. ایوب گفت:

  به نام خدا،با سلام و دعای خیر
  جواب بازی آمیرزا،مرحله ی 1695(گزینه ی شروع بازی):
  ******************************************************
  کنه،کهن،گره،نگاه،گریه،کهیر،گیره،کینه،آگهی،گیاه،گاری،گناه،گران،کنگر،کنار،کنگره،کرایه،کنایه،کیهان،یکرنگ.
  ******************************************************
  **دست حق به همراهتون**

  1. favino گفت:

   سلام .ممنون ایوب جان

 2. ستارایلامی گفت:

  سلام
  پاسخ مرحله 2011
  تخم.ختم.سخت.قسم.میخ.سیم.میت.خیس.سیخ. قسمت.قیمت.مقیم.تقسیم.مستقیم…
  پاسخ مرحله2012
  دیگ.جگر.مرد.مرگ.گدا.گرد.گیج.گریم.گرجی.رایج.دریا. مدیر.جامد.مادی.دیار.گرما.مجرد.مادر.امید.مجری.گرامی…
  پاسخ مرحله 2013

  سنگ.گسل.ناب.نسل.انگل.بینا.آسیب.گینس.گلاب.لباس.سنبل.سالن.بالن.گالن.گیلاس.گلابی.سیلاب.ابلیس.گیلان.سبلان.انگلیس…
  پاسخ مرحله 2014
  خفا.آفت.خاک.خفت.رخت.کتف.فکر.کاخ.خارک.کفتر.کفار. کافر.کاتر.فرات.فاخر.تفکر.کارت.آخرت.کفتار.خرافات.افتخار.
  پاسخ مرحله 2015
  وزن.آویز.زانو.نازک.نیاز.ویزا.زیان.ونیز.کنیز.کانون.یونان. کیوان.نوکیا.نینوا…
  پاسخ مرحله 2016
  دبی.شیب.آشوب.شوید.دبیر.دریا.دیشب.شیار.رشید.داور.باور.ارشد.ابرو.رادیو.دشوار.درویش.بودار.بیدار.دیوار.شرابی.داریوش…
  پاسخ مرحله 2017
  عصا.عصب.نصب.صبا.آبی.عیب.آبان.نصیب.عصبی.عیان. بیان.عناب.انبیا.صنایع.اعصاب.نایاب.عصبانی…
  پاسخ مرحله 2018
  دوش.شهد.عدل.عهد.عود.لبو.هلو.ولع.شعبه.شعله.شهود.عشوه.وعده.دوبله.شعبده….
  پاسخ مرحله 2019
  فنا.فنر.وفا.فوری.فرنی.یوگا.گونی.نوار.واگن.گران.گاری. نیرو.روانی.آفرین.گریان.فوران.انگور.آیفون.ویران.واگیر. فناوری….
  پاسخ مرحله 2020
  جام.عمه.عمل.عاج.جهل.مهم.جمع.جعل.جمله.جمال.عالم. معما.علاج.مجله.معلم.جمعه.عجله.عمامه.جامعه.معالجه. معامله …

  1. favino گفت:

   سلام ممنون عموستار

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام جنابعالی زحمت کشیدی
    ازراه دور دعاگو دست مریزاد برای سرعت عمل درجاگذاری پاسخها. سلامت باشید وبرقرار

 3. ستارایلامی گفت:

  سلام مهندس عزیز بدون مقدمه
  پاسخ مرحله 2021
  سفر.مفت.مدرس.ماست.فردا.فاسد.سرما.آدرس.راست. دفتر.درست.دارت.تماس.افسر.رستم.مفرد.سفارت.مسافت.مسافر.مترادف.مسافرت..
  پاسخ مرحله 2022
  اتو.ذات.نوک.وات.اذان.تانک.توان.تکان.وانت.کتان.تکنو. تاوان.توانا.ذکاوت…
  پاسخ مرحله 2023
  همت.هرم.تسمه.بسته.بهتر.تبسم.تجسم.ترمه.همسر. رتبه.سرمه.مرتب.هجرت.همستر.تجربه.ترجمه.برجسته…
  پاسخ مرحله 2024
  سنگ.سگک.نفس.مگس.نمد.نمک.کفن.کمد.فنس.سمند.سنگک.فندک.مسکن.کمند.گندم.کنف..
  پاسخ مرحله 2025
  زبر.ساز.سبز.آزار.بارز.سبزی.سراب.زیبا.آسیا.آسیب.بازی. رازی.بسیار.بیزار.آسیاب.سرباز.بازرس.بازار.ابزار.سیراب. سربازی…
  پاسخ مرحله 2026
  ربط.طلب.بره.طلا.طبل.رطب.طول.باطل.بهار.بلوط.بلور.باور. رباط.رابطه.روابط.روباه.بلوار….
  پاسخ مرحله 2027
  آذر.ذات.ذرت.ذره.رخت.آخرت.اختر.ذرات.هرات.هیات.خیار. تیره.ریخت.خیره.اذیت.تاریخ.خیرات.تاخیر.ذخیره….
  پاسخ مرحله 2028
  گلو.گوی.ویلا.انگل.لنگر.واگن.گالن.گران.یوگا.ریال.گونی. گاری.گیلان.ویران.النگو.لیوان.گالری.انگور.وانیل.گوریل. نارگیل…
  پاسخ مرحله 2029
  اخت.تخم.مسن.خام.خان.سخن.سخت.زخم.مخزن.ماست. زمخت.زمان.خزان.خانم.خاتم.تمنا.تماس.نخست.نماز. ساختن.زمستان….
  پاسخ مرحله 2030
  نهم.وهم.نوبر.نمره.نامه.منها.منبر.مربا.انبر.بهمن.بانو.اهرم.انبه.روبان.مهراب.انبوه.هموار.روباه.مناره.برنامه.مهربان…
  پاسخ مرحله 2031
  اسب.طلب.طبل.خطا.نخل.سخن.سطل.خال.نسل.بساط.باطن.سنبل.باطل.اطلس.طناب.لباس.سالن.سلطان.خلبان.سبلان….

  1. favino گفت:

   درود بر عموستار
   تشکر از ارسال جدیدترین جواب های بازی آمیرزا برای سایت خودتون

 4. سویگل گفت:

  مرحله 2032: لوح، تلخ، حال، لخت، شوخ، خشت، شاخ، خوش، تاول، لواش، خلوت، حلوا، حالت، تلاش، تحول، وحشت، خوشحال

  1. favino گفت:

   درود بر شما سویگل جان
   از این که جواب مراحله آخر بازی آمیرزا رو برامون فرستادی ممنونم

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام
    پاسخ مرحله 2032مرحله آخربازی امیرزا نیست.ن.ی.س.ت

    1. ستارایلامی گفت:

     پاسخ مرحله 2033آمیرزا
     فکر.کتف.کفر.تفکر.فرار.کارت.کافر.کفتر.تکرار.رفتار.رفتگر.کارگر.کفتار.گفتار.گرفتار…
     پاسخ مرحله 2034
     رحم.محو.پسر.سحر.سوپ.سپر.سوم.آمپر.پارو. محور.سمور.رسوم.رسوا.راسو.حرام.سرما.پاسور. سماور…
     پتسخ مرحله 2035
     دوم.شوم.ماش.موش.نود.دامن.دشمن.دوام.مواد.نادم.شادی.شوید.منشی.نوید.نمایش.آویشن. دمنوش.میدان.دشنام.ماشین.مدیون…
     پاسخ مرحله 2036
     جان.پهن.چاپ.پنج.چهار.پاره.پارچ.چانه.پاچه.پناه. نجار.چاره.پهنا.پنجه.پنچر.جهان.پنجره.پنجاه.پارچه.هجران.هنجار…
     پاسخ مرحله 2037
     لکه.هفت.کته.کیف.ریه.فلکه.هیکل.لیته.فتیر. تیله.کیفر.کهیر.کتری.کلیه.رتیل.کلفت.تیره. فیلتر.ترکیه.هیتلر.تکلیف….
     پاسخ مرحله 2038
     آقا.متن.منع.عمق.تمنا.عمان.قامت.قانع.قنات.مانع.اتاق.معنا.امان.نعمت.امانت.انعام.اقامت.قناعت. انتقام….
     پاسخ مرحله 2039
     تاج.همت.تاجر.تجسم.جرات.ترمه.ماسه.راست. همسر.ماهر.همتا.هراس.هجرت.همستر.مهاجر. ستاره.جسارت.ترجمه.مهارت.مستاجر.مهاجرت….
     پاسخ مرحله 2040
     رکن.نهر.هرز.ورز.کنه.کهن.کور.کوه.روزه.نوکر.هنوز.وزنه.کوره.کوزه.نوروز.روزنه…..
     پاسخ مرحله 2041
     افق.قله.قلم.قلب.قفل.فال.بها.فهم.قالب.قبله. قلاب.بقال.لقمه.قافله.قباله.ملاقه.مقابل.مقاله. قابلمه….

    2. ستارایلامی گفت:

     پاسخ مرحله 2042
     راز.گرز.گاز.موز.مرز.زوم.گراز.مزار.گرما.آرام.آواز.آوار. آمار.آزار.آرزو.امگا.امروز.گوارا.آموزگار…
     پاسخ مرحله 2043
     لگن.ننگ.گلو.گور.ریل.گوی.ریگ.رنو.لنگر.گونی.
     نگین.رینگ.نیرنگ.گوریل.نیلگون..
     پاسخ مرحله 2044
     باغ.هند.بدن.خدا.داغ.دنا.دبه.انبه.ندبه.نخبه.دهان.دانه.خنده.خانه.بنده.باند.دنبه.بانه.نابغه…
     پاسخ مرحله 2045
     شست.زشت.تنش.وزش.نشت.نسوز.وانت. نشست.شنوا.توان.شانس.سوزن.ستون.ساتن.زانو.سانت.تاشو.سوزان.نوساز.ستوان….
     پاسخ مرحله.2046
     هدر.دهم.رده.مدل.مرد.مهر.پدر.پله.ژله.مژه.درهم. دلمه.مرده.مژده.پرده.پژمرده….
     پاسخ مرحله 2047
     ساق.قوس.یاس.قوی.آسان.سونا.قناس.آسیا. سینا.سویا.سونیا.قیاس.یونس.ایوان.اقیانوس..
     پاسخ مرحله 2048
     مهم.جعل.جمع.عاج.عمه.مام.جمعه.جمله.عامل. عجله.علاج.معما.معلم.عمله.مجله.عمامه.مهاجم. علامه.جامعه.معامله.معالجه..
     پاسخ مرحله 2049
     دار.فدا.یار.دیر.یاد.دچار.فردا.چادر.دیار.فرید.ردیف. دریا.دایی.چایی.فریاد….
     پاسخ مرحله 2050
     باک.بنا.بوم.نام.کما.بانو.بانک.مکان.نواب.کمان. باکو.مبنا.بانمک.واکمن.ژامبون…

     1. ستارایلامی گفت:

      قربانت مهندس بامرام ..❤👏

     2. سویگل گفت:

      جواب مرحله 2051
      راز، سیر، هرس، زیره، ریسه، سایه، ساری، سیار، هراز، رازی، هزار، هراس، سزار، سازه، زهره، زهرا، سیاه، سایز، سیاره،

   2. سویگل گفت:

    خواهش میکنم

 5. سویگل گفت:

  پاسخ مرحله 2033آمیرزا
  فکر.کتف.کفر.تفکر.فرار.کارت.کافر.کفتر.تکرار.رفتار.رفتگر.کارگر.
  کفتار.

 6. سویگل گفت:

  جواب مرحله 2052
  سبد، کبد، سکه، دره، کسره، کساد، کاسه، سرکه، سراب، آبسه،
  برکه، اردک، ارده، آدرس، ساده، کهربا، سرداب، باکره، سهراب، بدهکار

مشاهده بیشتر