فاوینو
48

جواب بازی آمیرزا مرحله 1900 تا 2000 | پاسخ آمیرزا 1900 به بعد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1900 به بعد
بازدید 2252

فهرست مطلب

بازی آمیرزا در سال های اخیر جایگاه خاص خود را در دل بازیکنان ایرانی پیدا کرده و تعداد زیادی از افراد با نصب بازی آمیرزا روی گوشی های آندروید و ios خود توانسته اند مراحل سخت بازی آمیرزا را پشت سر بگذارند. برخی از مراحل بازی آمیرزا بسیار دشوار بوده و افراد برای گذراندن مراحل بازی آمیرزا نیازمند کمک، راهنمایی و راه حل مراحل و جواب بازی آمیرزا خواهند بود. سایت فاوینو در ادامه تکمیل جواب بازی آمیرزا مرحله 1900 تا 2000 را برای شما عزیران آماده کرده است. همچنین میتوانید از پست سایت بوفچه نیز دیدن فرمایید.

امیدوارم شما به مانند دیگر کاربران (شیرین خانم، خانم حبیبی، خانم نامداری و آقای ستار ایلامی) برای تکمیل هر چه بیشتر مراحل 1900 به بعد بازی آمیرزا در کنار ما باشید و پاسخ مراحلی را که با موفقیت انجام داده اید را در بخش نظرات برای دوستان خود درج نمایید.

 

جهت استفاده از جواب بازی آمیرزا مراحل قبل از 1800 به صفحه جواب بازی آمیرزا شده رفته یا روی عکس زیر کلیک نمایید.

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا تمام مراحل

جواب بازی آمیرزا 1900 به بعد

جهت استفاده از پاسخ هر کدام از مراحل بازی آمیرزا مرحله 1900 به بعد در ادامه همراه ما باشید.

جواب بازی آمیرزا مرحله 1900 به بعد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1900 به بعد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1900

جنس ← آرنج ← ناصر ← نجار ← نرجس ← نساج ← اجیر ← جاری ← رایج ← ایرج ← ناجی ← نجاری ← جیران ← جریان ← انجیر ← سیرجان ← نیاسر

پاسخ آمیرزا مرحله 1901

اخم ← زخم ← مزه ← گاز ← گام ← خامه ← ماهی ← گیاه ← آگهی ← گاهی ← ایزه ← خیام ← خیمه ← هیزم ← خمیازه

حل آمیرزا مرحله 1902

نبش ← غشا ← نواب ← نبوغ ← شهاب ← شنوا ← هاون ← شنبه ← شانه ← بانو ← انبه ← آغوش ← آشوب ← باهوش ← نابغه ← انبوه ← شبانه ← نوشابه

حل آمیرزا مرحله 1903

درز ← دست ← زرد ← سدر ← لرز ← ریز ← یزد ← زیست ← لیزر ← سیرت ← لیست ← تسلی ← رسید ← ستیز ← رتیل ← لیتر ← درست ← دلیر ← تدریس ← زیردست

پاسخ آمیرزا مرحله 1904

بحث ← حزب ← حسن ← حلب ← زحل ← سبز ← سلب ← لحن ← لنز ← نحس ← نسب ← نسل ← بنز ← سنبل ←

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۰۵

دشت ← شصت ← صمد ← مدت ← مشت ← میش ← یشم ← تیم ← جدی ← مجید ← مشیت ← تمجید ← جمشید

جواب آمیرزا مرحله ۱۹۰۶

برگ ← رام ← گرم ← رای ← گیر ← آبی ← مربی ← مربا ← گرما ← گریم ← بایر ← گیرا ← امیر ← گاری ← ابری ← آبگیر ← بیمار ← گرامی ← بیگاری

جواب آمیرزا مرحله ۱۹۰۷

ترش ← گشت ← گره ← هفت ← هشت ← گفت ← شته ← شرف ← جهش ← جهت ← جفت ← تشر ← جگر ← رشته ← شهرت ← شگرف ← هجرت ← جرگه ← تفرج ← تفرش ← فرشته

جواب آمیرزا مرحله ۱۹۰۸

اصل ← اول ← صاف ← فصل ← فله ← لفظ ← وصف ← وصل ← وفا ← صفا ← اصول ← افول ← هالو ← وصال ← وصله ← فاصله

جواب آمیرزا مرحله 1909

غیر ← سنگ ← غرس ← هرس ← غنی ← سرنگ ← گینس ← سنگ ← نسیه ← سینه ← گیره ← گریه ← ریسه ← نرگس ← گریس ← هنری ← گرسنه ← سرهنگ

جواب آمیرزا مرحله 1910

طول ← لنگ ← لپه ← لگن ← نوه ← هنگ ← وطن ← پله ← پهن ← پول ← گله ← گلو ← پلنگ ← پهلو ← پونه ← گونه

جواب آمیرزا مرحله 1911

ارس ← اسم ← شمس ← ساس ← شرم ← سوم ← واشر ← شورا ← سومر ← سمور ← سروش ← رسوم ← رسوا ← راسو ← سرسام

جواب آمیرزا مرحله 1912

بذر ← بذل ← ذرت ← ذلت ← رذل ← زبل ← لنت ← لرز ← لذت ← بتن ← تنب ← برزن ← برنز ← تنبل ← تنزل

جواب آمیرزا مرحله 1913

فنس ← حرف ← حسن ← حفر ← رکن ← کفر ← سفر ← کنف ← فکر ← نفس ← کنار ← کرفس ← فارس ← ساحر ← افسر ← کافر ← احسن ← فرکانس

جواب آمیرزا مرحله 1914

چهل ← قاچ ← قله ← هیچ ← چاق ← قاره ← لیره ← اهلی ← لایه ← لایق ← ریال ← چیره ← چهار ← چاره ← قهار ← قارچ ← قالی ← قالیچه

جواب آمیرزا مرحله 1915

کهن ← امن ← سکه ← کنف ← مکه ← سهام ← ماسک ← کاسه ← کافه ← کمان ← ماسه ← مهسا ← همسن ← همکف ← سمانه ← نسکافه

جواب آمیرزا مرحله 1916

سده ← جسد ← دست ← سخت ← هست ← سید ← جدی ← خیس ← سیخ ← خسته ← سجده ← هستی ← خجسته ← خدیجه

جواب آمیرزا مرحله 1917

متر ← ورم ← تاجر ← تمام ← تورم ← جارو ← رواج ← ماتم ← مترو ← مجرم ← مرام ← مرمت ← ماموت ← مترجم ← مجاور ← مامور

جواب آمیرزا مرحله 1918

بکر ← ظهر ← عار ← عبا ← کاه ← کره ← رکب ← اکبر ← برکه ← بهار ← رکاب ← ظاهر ← عابر ← کعبه ← باکره ← کهربا ←

جواب آمیرزا مرحله 1919

امن ← سنگ ← سوم ← سوگ ← مگس ← نفس ← گام ← فنس ← سمنو ← سونا ← مونس ← واگن ← گمان ← فومن ← فانوس ← ناموس

جواب آمیرزا مرحله 1920

دعا ← عود ← نان ← نوا ← نود ← نوع ← پند ← دنا ← دوان ← وداع ← پوند ← دعوا ← نعنا ← عنوان

جواب آمیرزا مرحله 1921

رام ← سمی ← غار ← مرغ ← یاس ← ریا ← میسر ← مرسی ← ساری ← اسیر ← رسمی ← سرما ← سراغ ← ساغر ← سیار ← سمیرا ← سیمرغ ←

جواب آمیرزا مرحله 1922

هشت ← شتر ← راکد ← ارتش ← اردک ← ترکش ← تشکر ← درشت ← دهات ← دکتر ← کاهش ← رشته ← شاهد ← شرکت ← شهرت ← هشتاد ← هشدار ← درشکه ← تدارک ← شهادت ← آتشکده ←

جواب آمیرزا مرحله 1923

برق ← رطب ← طاق ← طبل ← قلب ← قطر ← قطب ← باطل ← بلیط ← بطری ← ریال ← قلاب ← قطاب ← رقیب ← قالب ← طلاق ← رباط ← بقال ← براق ← قطار ← طالبی ←

جواب آمیرزا مرحله 1924

وزن ← زیپ ← آویز ← آیین ← زانو ← پونز ← پیاز ← نیاز ← ویزا ← زیان ← ونیز ← پویا ← پاییز ← پایین ← پیانو

جواب آمیرزا مرحله 1925

سود ← ورق ← ورد ← قوچ ← قوت ← قدس ← وقت ← چتر ← سدر ← دقت ← سرقت ← قدرت ← دوست ← سرود ← ترسو ← دستور

جواب آمیرزا مرحله 1926

فلک ← چکه ← کچل ← فیل ← هیچ ← چهل ← کوچه ← کوفه ← وکیل ← کیلو ← کولی ← هیکل ← چفیه ← کلیه ← کلوچه

جواب آمیرزا مرحله 1927 بازی آمیرزا

ساق ← قسم ← مرگ ← سارق ← گریم ← قمری ← گریس ← قیاس ← رسمی ← گاری ← مسیر ← گرما ← قمار ← قاسم ← سماق ← سرما ← قیام ← سیگار ← مقیاس

جواب آمیرزا مرحله 1928

گوش ← نوه ← هوش ← گره ← گوشی ← گویش ← ریشه ← شیوه ← گونی ← نیرو ← گوهر ← رشوه ← گیوه ← گشنه ← گروه ← نگرش ← شوهر ← شوره ← روشن ← گونه ← گریه

جواب آمیرزا مرحله ← 1929

داس ← درس ← دست ← دسر ← رضا ← آدرس ← تضاد ← دارت ← درست ← راست ← ستاد ← ارادت ← اسارت ← استاد ← سادات

جواب آمیرزا مرحله 1930

اخم ← اهل ← زخم ← مزه ← ملخ ← آمل ← چهل ← خاله ← خامه ← لازم ← مخچه ← چاله ← مچاله

جواب آمیرزا مرحله 1931

منت ← تمام ← تمنا ← ضامن ← ماتم ← میان ← ایمن ← متین ← ماضی ← ضمانت ← امنیت ← تامین ← تضمین

جواب آمیرزا مرحله 1932

زبل ← سبز ← بالن ← سبزی ← سایز ← نیاز ← زیبا ← سبیل ← بازی ← آسیب ← نازل ← لباس ← سنبل ← سالن ← زبان ← زابل ← انزلی ← سیلاب ← ابلیس ← زنبیل ← سبلان

جواب آمیرزا مرحله 1933

ایل ← املت ← رمال ← ریال ← لیتر ← رتیل ← تایر ← مایل ← ریتم ← ریمل ← یتیم ← تایمر ← تمایل ← تیمار ← تریلی ← ملایر

جواب آمیرزا مرحله 1934

بدن ← خشن ← نفخ ← نیش ← دین ← شیخ ← فیش ← بید ← شیب ← دبی ← بنفش ← بینش ← دیشب ← بخشیدن

جواب آمیرزا مرحله 1935

لال ← گله ← بلال ← لاله ← هلال ← گلاب ← اهلی ← گیاه ← اگهی ← لیلا ← گلابی ← گلایه ← گلایل ← گلبهی

جواب آمیرزا مرحله 1936

رزق ← زهر ← شقه ← قهر ← هرز ← پرش ← پشه ← زیپ ← پیر ← هیز ← یقه ← شرق ← پریز ← شیره ← زیره ← پرهیز

جواب بازی آمیرزا مرحله 1937 بازی آمیرزا

تاج ← حجت ← بیت ← تیک ← جیب ← حیا ← آبجی ← حاجت ← حجاب ← کتاب ← بیات ← کتبی ← حیات ← حاجی ← حکایت

جواب بازی آمیرزا مرحله 1938

دما ← سال ← مرد ← مدل ← قسم ← لمس ← دلار ← مرقد ← مدال ← مادر ← قلدر ← قادر ← سماق ← سلام ← سرما ← سالم ← قمار ← مقدس ← مقدار ← مدارس

جواب بازی آمیرزا مرحله 1939

لگن ← نعل ← چنگ ← آهنگ ← انگل ← لانه ← نهال ← نگاه ← چاله ← چانه ← گالن ← گناه ← چنگال

جواب بازی آمیرزا مرحله 1940

قمر ← روش ← شوق ← ورق ← گوش ← گواش ← گروه ← وقار ← رشوه ← قاره ← شوهر ← شورا ← قمار ← گوهر ← هاشور ← گوارش شاهرگ

جواب بازی آمیرزا مرحله1941

دهل ← دهم ← فهم ← لثه ← مثل ← مهد ← فیل ← دیه ← دلمه ← مهدی ← میله ← دهلی ← فیلم ← مفید

جواب بازی شهربانو مرحله 1 تا 600 | جواب شهربانو اپدیت سال 1402 (با کمک شما)

جواب بازی آمیرزا مرحله 1942

رنگ ← سال ← سنگ ← چنگ ← لگن ← گسل ← انگل ← گران ← گالن ← چنار ← نرگس ← لنگر ← سرنگ ← سالن ← نگار ← سنگر ← چنگال

جواب بازی آمیرزا مرحله 1943

نهم ← هضم ← همت ← مزه ← همتا ← نهضت ← نماز ← همزن ← نامه ← ضامن ← زمان ← تنها ← تمنا ← منها ← تازه ← ضمانت ← مهناز

جواب بازی آمیرزا مرحله 1944

خشک ← پخش ← کبک ← کشک ← کپک ← پیک ← شیخ ← کپی ← کیک ← شیک ← شیب ← کیپ ← کشیک

جواب بازی آمیرزا مرحله 1945

خرس ← خون ← سخن ← سرخ ← نوه ← هوس ← خروس ← خوره ← رسوخ ← سوره ← نسخه ← گونه ← سرنخ ← سخنگو ← سرهنگ ← گرسنه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1946

اهل ← خطر ← سطل ← سهل ← طلا ← خطا ← اطلس ← خاله ← خراط ← راسخ ← ساره ← طاهر ← هراس ← خاطره ← رساله

جواب بازی آمیرزا مرحله 1947

اخم ← چرم ← چرخ ← چرب ← بچه ← خام ← هرم ← رام ← چاره ← مربا ← مخچه ← ماهر ← چهار ← خمره ← خرما ← خراب ← بهار ← بخار ← اهرم ← مخرب ← مهراب

جواب بازی آمیرزا مرحله 1948 بازی آمیرزا

کهن ← سکه ← تانک ← کیسه ← سینه ← نسیه ← آینه ← سایه ← سنتی ← تنبس ← کتان ← کاسه ← نکته ← سکته ← ساکت ← سیاه ← کنایه ← ناکسی ← آستین ← تسکین ← یکسان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1949

دمق ← درد ← دقت ← مدد ← قدم ← مرقد ← مردد ← مدار ← مداد ← قمار ← قدرت ← قامت ← قادر ← تردد ← مرداد ← درآمد ← مقتدر ← مقدار

جواب بازی آمیرزا مرحله 1950

پدر ← اشک ← زرد ← شکر ← کدر ← آشپز ← کارد ← پزشک ← پارک ← زرشک ← زردک ← دراز ← ارشد ← ارزش ← اردک ← شکار ← شاپرک

جواب بازی آمیرزا مرحله 1951

تره ← عهد ← کته ← کره ← تیر ← یدک ← تعهد ← دکتر ← کتری ← تکیه ← تیره ← کهیر ← رعیت ← ترکیه ← دیکته

جواب بازی آمیرزا مرحله 1952

لمس ← ملس ← مهم ← هرم ← سیل ← سیر ← سمی ← ریه ← سرمه ← ریسه ← ریمل ← مریم ← مرسی ← مسیر ← سمیه ← مرهم ← رسمی ← لیره

جواب بازی آمیرزا مرحله 1953

جدا ← صاف ← صدف ← صفر ← فرد ← مصر ← صفا ← جامد ← صادر ← صفرا ← فردا ← مجرد ← مراد ← مفرد ← صدام

جواب بازی آمیرزا مرحله 1954

لقب ← بوق ← تله ← قتل ← قلب ← قوت ← قول ← هتل ← هلو ← گلو ← بوته ← تقلب ← توبه ← قبله ← قبول ← قلوه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1955

اصل ← اول ← خاص ← خوب ← وبا ← وصل ← چوب ← صبا ← بلوچ ← خالص ← خلوص ← خلاص ← خواب ← خواص ← وصال

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1956

جگر ← خرج ← رخت ← سرخ ← آخرت ← اختر ← تاجر ← خارج ← راست ← راسخ ← استخر ← جسارت ← خسارت ← گستاخ

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1957

خوش ← خوک ← شوک ← شکل ← کلر ← ریش ← شیخ ← روکش ← کشور ← کولر ← شوخی ← شریک ← کروی ← وکیل ← کویر ← شلیک

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1958

دست ← امت ← مست ← مدت ← حدس ← داس ← پست ← مداح ← متحد ← ماست ← احمد ← حامد ← تماس ← ستاد ← پماد ← حسادت ← تمساح ← مساحت

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1959

خطا ← خطر ← خلق ← طاق ← قطر ← قاری ← خالی ← خیال ← لایق ← قالی ← خیار ← خالق ← یراق ← قطار ← طلاق ← خلاق ← خراط ← ریال ← خیاط

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1960

انس ← تنگ ← غسل ← لغت ← لنگ ← گسل ← انگل ← ساتن ← غسال ← غلات ← گالن ← سانت ← غلتان ← گلستان

جواب آمیرزا مرحله 1961 آمیرزا

ادب ← برج ← وجب ← ابرو ← وارد ← واجب ← رواج ← دارو ← جواب ← جادو ← باور ← اردو ← جارو ← جوراب ← برادر ← دربار ← بارور ← رودبار ← بروجرد

جواب آمیرزا مرحله 1962

قرن ← نهر ← نیش ← چین ← هیچ ← یقه ← شرق ← نقره ← نقشه ← ریشه ← شیره ← نشریه ← قرنیه ← قرینه

جواب آمیرزا مرحله 1963

آرزو ← کویت ← زیور ← کتری ← زیرک ← وزیر ← یاور ← رویا ← زکات ← زوار ← رازی ← تاریک ← وزارت ← تریاک ← زیارت ← واریز ← ترازو ← زکریا ← روایت

جواب آمیرزا مرحله 1964

جنت ← جان ← مات ← امان ← تمنا ← زمان ← مجاز ← مزاج ← نجات ← نماز ← جزام ← امانت ← جانماز ← مجازات ← مناجات

جواب آمیرزا مرحله 1965

دوم ← مرد ← دیو ← گود ← مدیر ← مادی ← گاری ← مایو ← گریم ← داور ← یوگا ← گردو ← گارد ← مادر ← دوام ← دوار ← دیار ← میگو ← رادیو ← دیوار ← مویرگ

جواب آمیرزا مرحله 1966

اسم ← یاس ← سپاه ← ماسه ← سیاه ← ماهی ← سیما ← پیام ← سایه ← سهیم ← سمیه ← مهسا ← پایه ← سهمیه ← همسایه

جواب آمیرزا مرحله 1967

بدن ← شیب ← دین ← نبش ← شنل ← نیل ← بلد ← دلبر ← نبرد ← بندر ← بلند ← رشید ← بینش ← دریل ← دلیر ← دبیر ← شبدر ← لبنی ← دیشب

جواب آمیرزا مرحله 1968

لجن ← زبل ← لنز ← کنج ← لیز ← زین ← جیب ← جلبک ← نجیب ← زینب ← کنیز ← زنبیل ← زنجبیل

جواب آمیرزا مرحله 1969

حزن ← حسن ← نحس ← تیز ← یوز ← وحی ← ستیز ← زیست ← حسین ← ونیز ← زینت ← نسوز ← تنیس ← سنتی ← سوزن ← ستون ← یونس ← زیتون ← تحسین

جواب آمیرزا مرحله 1970

سرب ← سکو ← عکس ← کبر ← سبک ← سبز ← رکب ← رعب ← بکر ← بوس ← رسوب ← بوکس ← عبور ← عبوس ← عروس ← رکوع ← سرکوب ← عروسک ← برعکس

جواب آمیرزا مرحله 197‌1

یشم ← شاخ ← شخم ← ماش ← آرام ← ایام ← خیار ← شیار ← خمیر ← مریخ ← خمار ← خراش ← آمار ← اشیا ← خیام ← آرامش ← آرایش ← خشایار

جواب آمیرزا مرحله 1972 بازی آمیرزا

ساق ← قسم ← چای ← چاق ← تماس ← قیمت ← قیام ← قیاس ایست ← چماق ← ماست ← قسمت ← قامت ← سماق ← تقسیم ← قیامت ← مقیاس

جواب آمیرزا مرحله 1973

همت ← باغ ← مته ← بغل ← لغت ← ابهت ← مهلت ← مبلغ ← غلبه ← همتا ← غلام ← غالب ← تباه ← بالغ ← اغلب ← املت ← غلات ← تلمبه ← مبتلا ← مهتاب ← متاهل

جواب آمیرزا مرحله 1974

زوج ← جزوه ← هیزم ← هویج ← هجری ← مجری ← جیوه ← جیره ← میوه ← هرمز ← موزه ← مرزه ← مجوز ← مجهز ← روزه ← جوهر ← هجوم ← جزیره ← رزمجو ← جریمه ← جمهوری

جواب آمیرزا مرحله 1975

صحت ← فتح ← حرص ← ظرف ← صفر ← حفظ ← صفت ← صاف ← صفرا ← صحرا ← حافظ ← راحت ← حفاظ ← حصار ← حراف ← فرصت ← فرات ← حفاظت ← ظرافت

جواب آمیرزا مرحله 1976

قند ← نوه ← دانه ← دهان ← یهود ← قناد ← نهاد ← آینه ← نوید ← دایه ← ایده ← اندوه ← آینده ← دیوان ← دهقان ← ناهید ← ادویه دیوانه

جواب آمیرزا مرحله 1977

غسل ← دوغ ← ورم ← روس ← سدر ← مرغ ← سوم ← لمس ← لوس ← ولرم ← مورد ← ملوس ← مدرس ← دروغ ← سمور ← سرود ← رودل ← رسوم ← رسول ← سومر ← مغول

جواب آمیرزا مرحله 1978

عرف ← فرع ← نفع ← حیف ← عیار ← عارف ← فانی ← فرنی ← رعنا ← حریف ← عیان ← نحیف ← حیران ← حفاری ← آفرین ← عرفان ← ریحان ← عریان

جواب آمیرزا مرحله 1979

شوم ← محو ← مشت ← موش ← گشت ← گوش ← یشم ← گوی ← وحی ← وحشت ← گوشت ← گویش ← میگو ← گوشی

جواب آمیرزا مرحله 1980

ولت ← الگو ← تگری ← توری ← یوگا ← یاور ← تایر ← گاری ← ویلا ← ریال ← تاول ← لیتر ← روایت ← ولایت ← واگیر ← گیتار ← گالری ← الویت ← گوریل

جواب آمیرزا مرحله 1981

ساز ← اسب ← چسب ← چرب ← ناب ← سرب ← راز ← سبز ← نچسب ← سراب ← ارزن ← زبان ← برنز ← بران ← بارز ← انبر ← چنار ← سرباز ← بازرس ← چسبان

جواب آمیرزا مرحله 1982

ایل ← تیغ ← لغت ← مات ← مرغ ← ریمل ← ریتم ← مایل ← غیرت ← املت ← لاغر ← غلام ← غلات ← غارت ← ملات ← غرامت ← تایمر ← تمایل ← میترا ← تیمار ← ملایر

جواب آمیرزا مرحله 1983

کشو ← شرف ← رکب ← کفش ← برکه ← کشور ← کوفه ← فروش ← شکوه ← شوهر ← شوره ← شهرک ← شبکه ← روکش ← رشوه ← بشکه ← شوکه ← کوره ← شکوفه ← فروکش ← بوشهر

جواب آمیرزا مرحله 1984

خدا ← داس ← کاخ ← یدک ← سید ← خفا ← خیس ← فاسد ← اسکی ← سفید ← کافی ← اسید ← اکسید

جواب آمیرزا مرحله 1985

چدن ← بچه ← چین ← بندر ← بنده ← دنبه ← رنده ← نبرد ← ندبه ← نرده ← نهیب ← چربی ← بدهی ← بنیه ← دبیر ← برنده ← بندری ← چریدن ← دریچه

جواب آمیرزا مرحله 1986

خطر ← خون ← قرن ← قوه ← نرخ ← نطق ← نهر ← ورق ← وطن ← رخنه ← رونق ← قطره ← قطور ← نقره ← نقطه

جواب آمیرزا مرحله 1987

مکه ← شغل ← شکم ← لاک ← لکه ← کلمه ← کلاه ← کلام ← کلاغ ← کاهش ← کامل ← هلاک ← مشکل ← کمال ← مالک ← لاشه ← شمال ← شلغم ← شغال ← ملکه ← شاغل

جواب آمیرزا مرحله 1988

دنا ← جسد ← نجس ← دنج ← صدا ← اجنه ← نساج ← سنجد ← سجده ← نهصد ← ساده ← دهان ← جهان ← جهاد ← جاده ← سهند ← سجاده ←

جواب آمیرزا مرحله 1989

شرق ← تشر ← تپش ← رشت ← پرش ← قاب ← ربات ← تراش ← شاتر ← شربت ← شراب ← شتاب ← براق ← باقر ← رقبت ← ارتش ← پرتاب ← رقابت ← بشارت

جواب آمیرزا مرحله 1990

ارگ ← ترب ← تمر ← باگت ← تبحر ← ترحم ← حرام ← حرمت ← رحمت ← محبت ← مربا ← مرتب ← گرما ← محراب

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۱

نهم ← دهم ← گدا ← نمد ← مژه ← گندم ← گناه ← گمان ← نگاه ← نژاد ← نماد ← نادم ← مژده ← منها ← ماده ← دانه ← دامن ← نامه ← آهنگ ← مژگان ← همدان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۲

اسب ← بخت ← بها ← تاب ← تاس ← ثبت ← سخت ← ابهت ← بسته ← تباه ← ثابت ← خسته ← ساخت ← باخت

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۳

بره ← رطب ← ضبط ← ضرب ← طبل ← مبل ← مرض ← مضر ← مطب ← هضم ← طلبه ← لطمه ← مطرب ← مطلب ← مطهر ← مضطرب

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۴

منش ← خشم ← اخمو ← هومن ← هاشم ← منها ← شنوا ← شانه ← شاخه ← خوشه ← خانه ← خانم ← خامه ← خواهش ← خاموش ← خوشنام ← هخامنش

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۵

جهش ← نهر ← برج ← جشن ← نجار ← ناشر ← شنبه ← شانه ← بانه ← آرنج ← جنبه ← بهار ← برنج ← انبه ← جهان ← جبران ← شبانه ← برهان ← هجران ← هنجار ← شهربان

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1996

تاج ← مته ← میز ← همت ← مزه ← هیزم ← تمیز ← ماهی ← مجهز ← مجاز ← جهاز ← تازه ← مزاج ← مجازی ← اهمیت ← ماهیت ← تجزیه ← جایزه ← تهاجمی

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1997

بوم ← رکب ← کویر ← ریکا ← مایو ← مربی ← یاور ← موبر ← ابرو ← مکار ← مرکب ← مربا ← رکاب ← باور ← باکو ← بیمار ← مبارک ← باریک ← کمیاب ← بیکار ← ← میکروب

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1998

لکه ← نوک ← هلو ← چکه ← کلک ← کوه ← کوچ ← کوک ← کچل ← چهل ← کوله ← کوچه ← کوچک ← کلوچه ← ←

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1999

طفل ← طلا ← طمع ← لطف ← فهم ← علف ← عمه ← فعل ← طالع ← معطل ← لطمه ← فعال ← لطفا” ← فعلا” ← عالم ← طعمه ← فاعل ← علامه ← عاطفه ← فاطمه ← مطالعه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 2000

اسم ← زین ← یاس ← پنس ← زیپ ← ساز ← نسیم ← پیاز ← سایز ← ایمن ← پیام ← زمان ← نیاز ← زمین ← زیان ← نماز ← سیمان ← سینما ← یاسمن ← میزان ← پیمان

 

جواب آمیرزا مرحله 2000 تا 2100 | پاسخ آمیرزا 2000 به بعد

جواب-بازی-آمیرزا-مرحله-2000-تا-2100

جواب آمیرزا-مرحله-2000-تا-2100

 

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. حسن اسماعیلی اسکندری رونجی گفت:

  حل مرحله ۱۸۴۵❤️
  ۳حرفیها»»»»»اقا قوی بقا ورق قوا قاب قبا بوق💘
  ۴حرفیها«»»»براق رقیب باور باقر وقار باقی قاری آوار قوری💘
  ۵حرفی»»»»»»اوراق💘

  1. علی گفت:

   جواب ۱۹۹۳
   بره – رطب – ضبط – ضرب – طبل – مبل – مرض – مضر – مطب – هضم – طلبه – لطمه – مطرب – مطلب – مطهر – مضطرب

  2. علی گفت:

   جواب ۱۹۹۴
   منش – خشم – اخمو – هومن – هاشم – منها – شنوا – شانه – شاخه – خوشه – خانه – خانم – خامه – خواهش – خاموش – خوشنام – هخامنش

  3. علی گفت:

   جواب ۱۹۹۵
   جهش – نهر – برج – جشن – نجار – ناشر – شنبه – شانه – بانه – آرنج – جنبه – بهار – برنج – انبه – جهان – جبران – شبانه – برهان – هجران – هنجار – شهربان

   1. favino گفت:

    درود بر شما علی جان. تشکر از بابت ارسال جدیدترین جواب های آمیرزا برای ما

 2. نوید گفت:

  مرحله آقا میرزا 1885

  1. ستارایلامی گفت:

   پاسخ مرحله 1885 برای نوید
   خال.خلل.لال.گاو.ایل.الگو.خلال.لولا.ویلا.گویا.یوگا.خیال.خالی.لیلا.خلیل گلایل….

 3. اکرم گفت:

  جواب ۱۹۰۵
  دشت، شصت، صمد، مدت، مشت، میش، یشم، تیم، جدی، مجید، مشیت، تمجید، جمشید

 4. اکرم گفت:

  جواب ۱۹۰۶
  برگ، رام، گرم، رای، گیر، آبی، مربی، مربا، گرما، گریم، بایر، گیرا، امیر، گاری، ابری، آبگیر، بیمار، گرامی، بیگاری

 5. اکرم گفت:

  جواب ۱۹۰۷
  ترش، گشت، گره، هفت، هشت، گفت، شته، شرف، جهش، جهت، جفت، تشر، جگر، رشته، شهرت، شگرف، هجرت، جرگه، تفرج، تفرش، فرشته

 6. اکرم گفت:

  جواب ۱۹۰۸
  اصل، اول، صاف، فصل، فله، لفظ، وصف، وصل، وفا، صفا، اصول، افول، هالو، وصال، وصله، فاصله

  1. favino گفت:

   ممنون از شما خانم حبیبی..

 7. ستارایلامی گفت:

  سلام دوستان گرامی سایت فاوینو وبازیکنان بازی آمیرزا ومدیران زحمتکش فاوینو عالیجنابان ا.د.ه.م.ن.ژ.اد…وا.ح.م.د.پ.و.ر
  تامرحله 1905پاسخهای بازی ارسال شده ومنتظر آپدیت مسئولین سایت هستیم .پاسخ مراحل1905تا1908توسط عزیزی بنام اکرم ارسال شده وتمام کمال پاسخهاصحیح میباشند عمری بود هم ایشان انشاءالله وهم اینجانب درخدمت هموطنان عزیزخواهیم بود.ستار ایلام

  1. favino گفت:

   درود بر اقای ایلامی عزیز
   ممنون از شما..

   1. ستارایلامی گفت:

    پاسخ مرحله 1909
    غیر.سنگ.غرس.هرس.غنی.سرنگ.گینس.سنگ. نسیه.سینه.گیره.گریه.ریسه.نرگس.گریس.هنری. گرسنه.سرهنگ…
    پاسخ مرحله 1910
    طول.لنگ.لپه.لگن.نوه.هنگ.وطن.پله.پهن.پول.گله. گلو.پلنگ.پهلو.پونه.گونه…..
    پاسخ مرحله 1911
    ارس.اسم.شمس.ساس.شرم.سوم.واشر.شورا.سومر.سمور.سروش.رسوم.رسوا.راسو.سرسام..
    پاسخ مرحله 1912
    بذر.بذل.ذرت.ذلت.رذل.زبل.لنت.لرز.لذت.بتن.تنب. برزن.برنز.تنبل.تنزل…
    پاسخ مرحله 1913
    فنس.حرف.حسن.حفر.رکن.کفر.سفر.کنف.فکر.نفس. کنار.کرفس.فارس.ساحر.افسر.کافر.احسن.فرکانس..
    پاسخ مرحله 1914
    چهل.قاچ.قله.هیچ.چاق.قاره.لیره.اهلی.لایه.لایق.ریال.چیره.چهار.چاره.قهار.قارچ.قالی.قالیچه…
    پاسخ مرحله 1915
    کهن.امن.سکه.کنف.مکه.سهام.ماسک.کاسه.کافه. کمان.ماسه.مهسا.همسن.همکف.سمانه.نسکافه…
    پاسخ مرحله 1916
    سده.جسد.دست.سخت.هست.سید.جدی.خیس. سیخ.خسته.سجده.هستی.خجسته.خدیجه…
    پاسخ مرحله 1917
    متر.ورم.تاجر.تمام.تورم.جارو.رواج.ماتم.مترو.مجرم. مرام.مرمت.ماموت.مترجم.مجاور.مامور…
    پاسخ مرحله 1918
    بکر.ظهر.عار.عبا.کاه.کره.رکب.اکبر.برکه.بهار.رکاب.ظاهر.عابر.کعبه.باکره.کهربا….
    پاسخ مرحله 1919
    امن.سنگ.سوم.سوگ.مگس.نفس.گام.فنس.سمنو.سونا.مونس.واگن.گمان.فومن.فانوس.ناموس…
    پاسخ مرحله 1920
    دعا.عود.نان.نوا.نود.نوع.پند.دنا.دوان.وداع.پوند.دعوا. نعنا.عنوان…
    پاسخ مرحله 1921
    رام.سمی.غار.مرغ.یاس.ریا.میسر.مرسی.ساری.اسیر. رسمی.سرما.سراغ.ساغر.سیار.سمیرا.سیمرغ….
    پاسخ مرحله 1922
    هشت.شتر.راکد.ارتش.اردک.ترکش.تشکر.درشت. دهات.دکتر.کاهش.رشته.شاهد.شرکت.شهرت. هشتاد.هشدار.درشکه.تدارک.شهادت.آتشکده….
    پاسخ مرحله 1923
    برق.رطب.طاق.طبل.قلب.قطر.قطب.باطل.بلیط.بطری. ریال.قلاب.قطاب.رقیب.قالب.طلاق.رباط.بقال.براق. قطار.طالبی….
    پاسخ مرحله 1924
    وزن.زیپ.آویز.آیین.زانو.پونز.پیاز.نیاز.ویزا.زیان.ونیز.پویا.پاییز.پایین.پیانو…
    پاسخ مرحله 1925
    سود.ورق.ورد.قوچ.قوت.قدس.وقت.چتر.سدر.دقت.سرقت.قدرت.دوست.سرود.ترسو.دستور…
    پاسخ مرحله 2926
    فلک.چکه.کچل.فیل.هیچ.چهل.کوچه.کوفه.وکیل. کیلو.کولی.هیکل.چفیه.کلیه.کلوچه…

    1. favino گفت:

     درود بر عمو ستار
     تشکر از شما

     1. ستارایلامی گفت:

      سللم مهندس احوال فقرا نمی پرسی ؟چرا
      ماکه ندیده دوستت داریم سلامت باشی هرجا هستی .

     2. favino گفت:

      درود بر عمو ستار عزیز
      من هم نسبت به شما ارادت قلبی خاصی دارم..
      عزیز دلی عمو جان.. فقیر ؟ فقرا؟ ماشالله با این حجم از اطلاعات و پشتکار اصلا فقیر نیستی عمو :)))
      شسکته نفسی نکین.. امیدوارم هر جایی که هستین در سلامت کامل باشین..

     3. ستارایلامی گفت:

      پاسخ مرحله 1927 بازی آمیرزا
      ساق.قسم.مرگ.سارق.گریم.قمری.گریس. قیاس.رسمی.گاری.مسیر.گرما.قمار.قاسم.سماق.سرما.قیام.سیگار.مقیاس….
      پاسخ مرحله 1928
      گوش.نوه.هوش.گره.گوشی.گویش.ریشه. شیوه.گونی.نیرو.گوهر.رشوه.گیوه.گشنه.گروه.نگرش.شوهر.شوره.روشن.گونه.گریه…
      پاسخ مرحله.1929
      داس.درس.دست.دسر.رضا.آدرس.تضاد.دارت. درست.راست.ستاد.ارادت.اسارت.استاد.سادات..
      پاسخ مرحله 1930
      اخم.اهل.زخم.مزه.ملخ.آمل.چهل.خاله.خامه.لازم.مخچه.چاله.مچاله…
      پاسخ مرحله 1931
      منت.تمام.تمنا.ضامن.ماتم.میان.ایمن.متین. ماضی.ضمانت.امنیت.تامین.تضمین…
      پاسخ مرحله 1932
      زبل.سبز.بالن.سبزی.سایز.نیاز.زیبا.سبیل.بازی. آسیب.نازل.لباس.سنبل.سالن.زبان.زابل.انزلی. سیلاب.ابلیس.زنبیل.سبلان…
      پاسخ مرحله 1933
      ایل.املت.رمال.ریال.لیتر.رتیل.تایر.مایل.ریتم. ریمل.یتیم.تایمر.تمایل.تیمار.تریلی.ملایر…
      پاسخ مرحله 1934
      بدن.خشن.نفخ.نیش.دین.شیخ.فیش.بید. شیب.دبی.بنفش.بینش.دیشب.بخشیدن..
      پاسخ مرحله 1935
      لال.گله.بلال.لاله.هلال.گلاب.اهلی.گیاه.اگهی. لیلا.گلابی.گلایه.گلایل.گلبهی….
      پاسخ مرحله 1936
      رزق.زهر.شقه.قهر.هرز.پرش.پشه.زیپ.پیر.هیز.یقه.شرق.پریز.شیره.زیره.پرهیز…

     4. ستارایلامی گفت:

      سلام مهندس ارادت خالصانه وتشکرازمحبت ودلگرمیتان ببخش جوابها را یک باره نمیفرستم خستگی ومشغلات است. به امید دیدارجنابعالی ودوستان همکارت سلامت باشی وشبت خوش

     5. favino گفت:

      درود بر شما عمو ستار.
      ارادت از منه.. سلامت و برقرار باشی.. هر طور راحتین بفرستین ما تو سایت میذاریم..

     6. ستارایلامی گفت:

      سلام
      پاسخ مرحله 1937 بازی آمیرزا
      تاج.حجت.بیت.تیک.جیب.حیا.آبجی.حاجت. حجاب.کتاب.بیات.کتبی.حیات.حاجی.حکایت..
      پاسخ مرحله 1938
      دما.سال.مرد.مدل.قسم.لمس.دلار.مرقد.مدال. مادر.قلدر.قادر.سماق.سلام.سرما.سالم.قمار. مقدس.مقدار.مدارس….
      پاسخ مرحله 1939
      لگن.نعل.چنگ.آهنگ.انگل.لانه.نهال.نگاه.چاله. چانه.گالن.گناه.چنگال..
      پاسخ مرحله 1940
      قمر.روش.شوق.ورق.گوش.گواش.گروه.وقار. رشوه.قاره.شوهر.شورا.قمار.گوهر.هاشور. گوارش..شاهرگ…
      پاسخ مرحله1941
      دهل.دهم.فهم.لثه.مثل.مهد.فیل.دیه.دلمه. مهدی.میله.دهلی.فیلم.مفید…
      پاسخ مرحله 1942
      رنگ.سال.سنگ.چنگ.لگن.گسل.انگل.گران.گالن.چنار.نرگس.لنگر.سرنگ.سالن.نگار.سنگر.چنگال..
      پاسخ مرحله.1943
      نهم.هضم.همت.مزه.همتا.نهضت.نماز.همزن. نامه.ضامن.زمان.تنها.تمنا.منها.تازه.ضمانت. مهناز…..
      پاسخ مرحله 1944
      خشک.پخش.کبک.کشک.کپک.پیک.شیخ.کپی.کیک.شیک.شیب.کیپ.کشیک…
      پاسخ مرحله 1945
      خرس.خون.سخن.سرخ.نوه.هوس.خروس.خوره.رسوخ.سوره.نسخه.گونه.سرنخ.سخنگو.سرهنگ.گرسنه…
      پاسخ مرحله 1946
      اهل.خطر.سطل.سهل.طلا.خطا.اطلس.خاله.خراط.راسخ.ساره.طاهر.هراس.خاطره.رساله..
      پاسخ مرحله 1947
      اخم.چرم.چرخ.چرب.بچه.خام.هرم.رام.چاره.مربا.مخچه.ماهر.چهار.خمره.خرما.خراب.بهار.بخار. اهرم.مخرب.مهراب…
      دوستان اگراشتباهی مشاهده کردید اطلاع دهیدتااصلاح گردد درضمن به نظرم بازی ازاول به مراتب هرچه به بالاترصعودمیکردیم سخت وسختر میشدواین مراحل که خیلی سخت بود. موفق باشید(م.ت.قلب)اینهم شوخی برای لبخند.

     7. favino گفت:

      ممنون از ارسال تقلب های جدید بازی آمیرزا :))))

 8. حسامی گفت:

  سلام.خیلی ممنون.از ۲۰۰۰ ب بعد هم مگه داره؟

  1. favino گفت:

   من اطلاعی ندارم اگر هم نباشه به مرور اپدیت بازی میاد و مراحل جدید هم اضافه میشن

   1. ستارایلامی گفت:

    مهندس ق.ل.ب.م.ی قلبمی

  2. ستارایلامی گفت:

   سلام بله از2000به بعدهم دارد

 9. حسامی گفت:

  کسی جواب مرحله ۱۹۱۰ به بعد داره

 10. ستارایلامی گفت:

  سلام برهمه دوستانم
  پاسخ مرحله 1948 بازی آمیرزا
  کهن.سکه.تانک.کیسه.سینه.نسیه.آینه.سایه.سنتی. تنبس.کتان.کاسه.نکته.سکته.ساکت.سیاه.کنایه.ناکسی.آستین.تسکین.یکسان…
  پاسخ مرحله.1949
  دمق.درد.دقت.مدد.قدم.مرقد.مردد.مدار.مداد.قمار.قدرت. قامت.قادر.تردد.مرداد.درآمد.مقتدر.مقدار…
  پاسخ مرحله 1950
  پدر.اشک.زرد.شکر.کدر.آشپز.کارد.پزشک.پارک.زرشک.زردک.دراز.ارشد.ارزش.اردک.شکار.شاپرک…
  پاسخ مرحله 1951
  تره.عهد.کته.کره.تیر.یدک.تعهد.دکتر.کتری.تکیه.تیره. کهیر.رعیت.ترکیه.دیکته..
  پاسخ مرحله 1952
  لمس.ملس.مهم.هرم.سیل.سیر.سمی.ریه.سرمه.ریسه. ریمل.مریم.مرسی.مسیر.سمیه.مرهم.رسمی.لیره…
  پاسخ مرحله 1953
  جدا.صاف.صدف.صفر.فرد.مصر.صفا.جامد.صادر.صفرا.فردا. مجرد.مراد.مفرد.صدام…
  پاسخ مرحله1954
  لقب.بوق.تله.قتل.قلب.قوت.قول.هتل.هلو.گلو.بوته.تقلب.توبه.قبله.قبول.قلوه…
  پاسخ مرحله 1955
  اصل.اول.خاص.خوب.وبا.وصل.چوب.صبا.بلوچ.خالص. خلوص.خلاص.خواب.خواص.وصال…
  پاسخ مرحله 1956
  جگر.خرج.رخت.سرخ.آخرت.اختر.تاجر.خارج.راست.راسخ. استخر.جسارت.خسارت.گستاخ…
  پاسخ مرحله 1957
  خوش.خوک.شوک.شکل.کلر.ریش.شیخ.روکش.کشور.کولر.شوخی.شریک.کروی.وکیل.کویر.شلیک..
  پاسخ مرحله 1958
  دست.امت.مست.مدت.حدس.داس.پست.مداح.متحد. ماست.احمد.حامد.تماس.ستاد.پماد.حسادت.تمساح. مساحت..
  پاسخ مرحله 1959
  خطا.خطر.خلق.طاق.قطر.قاری.خالی.خیال.لایق.قالی.خیار. خالق.یراق.قطار.طلاق.خلاق.خراط.ریال.خیاط…
  پاسخ مرحله 1960
  انس.تنگ.غسل.لغت.لنگ.گسل.انگل.ساتن.غسال.غلات. گالن.سانت.غلتان.گلستان….
  دوستان پیغمبر اکرم (ص)میفرماید زکات علم نشر آن است.لذاباتوجه به این فرمایش خواهشمندم جهت کمک به دیگردوستان خودتان که پیگیربازی هستندسایت فاوینورامعرفی نماییدتاآنهاهم همانندمن وشماازجواب بازیهابهرهمند شوندچراکه تاکنون ندیدم که سایتهای دیگرتااین مراحل گذاشته باشند.مرحله نزدیک به1500گذاشته اند..متشکرم

  1. favino گفت:

   درود بر عموستار
   تشکر از ارسال پاسخ های جدید بازی آمیرزا

   1. ستارایلامی گفت:

    سلامپاسخ مرحله 1961 آمیرزا
    ادب.برج.وجب.ابرو.وارد.واجب.رواج.دارو.جواب.جادو. باور.اردو.جارو.جوراب.برادر.دربار.بارور.رودبار.بروجرد…
    پاسخ مرحله 1962
    قرن.نهر.نیش.چین.هیچ.یقه.شرق.نقره.نقشه.ریشه.شیره.نشریه.قرنیه.قرینه…
    پاسخ مرحله 1963
    آرزو.کویت.زیور.کتری.زیرک.وزیر.یاور.رویا.زکات.زوار. رازی.تاریک.وزارت.تریاک.زیارت.واریز.ترازو.زکریا.روایت…
    پاسخ مرحله 1964
    جنت.جان.مات.امان.تمنا.زمان.مجاز.مزاج.نجات.نماز. جزام.امانت.جانماز.مجازات.مناجات…
    پاسخ مرحله 1965
    دوم.مرد.دیو.گود.مدیر.مادی.گاری.مایو.گریم.داور. یوگا.گردو.گارد.مادر.دوام.دوار.دیار.میگو.رادیو.دیوار. مویرگ…
    پاسخ مرحله 1966
    اسم.یاس.سپاه.ماسه.سیاه.ماهی.سیما.پیام.سایه.سهیم.سمیه.مهسا.پایه.سهمیه.همسایه….
    پاسخ مرحله 1967
    بدن.شیب.دین.نبش.شنل.نیل.بلد.دلبر.نبرد.بندر.بلند.رشید.بینش.دریل.دلیر.دبیر.شبدر.لبنی.دیشب…
    پاسخ مرحله 1968
    لجن.زبل.لنز.کنج.لیز.زین.جیب.جلبک.نجیب.زینب. کنیز.زنبیل.زنجبیل…
    پاسخ مرحله 1969
    حزن.حسن.نحس.تیز.یوز.وحی.ستیز.زیست.حسین. ونیز.زینت.نسوز.تنیس.سنتی.سوزن.ستون.یونس. زیتون.تحسین….
    پاسخ مرحله 1970
    سرب.سکو.عکس.کبر.سبک.سبز.رکب.رعب.بکر.بوس.رسوب.بوکس.عبور.عبوس.عروس.رکوع.سرکوب. عروسک.برعکس…
    پاسخ مرحله 1971
    یشم.شاخ.شخم.ماش.آرام.ایام.خیار.شیار.خمیر.مریخ.خمار.خراش.آمار.اشیا.خیام.آرامش.آرایش.خشایار….

    1. favino گفت:

     تشکر از شما

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام
      پاسخ مرحله 1972 بازی آمیرزا
      ساق.قسم.چای.چاق.تماس.قیمت.قیام.قیاس .ایست.چماق.ماست.قسمت.قامت.سماق. تقسیم.قیامت.مقیاس….
      پاسخ مرحله 1973
      همت.باغ.مته.بغل.لغت.ابهت.مهلت.مبلغ.غلبه.همتا.غلام.غالب.تباه.بالغ.اغلب.املت.غلات. تلمبه.مبتلا.مهتاب.متاهل….
      پاسخ مرحله 1974
      زوج.جزوه.هیزم.هویج.هجری.مجری.جیوه.جیره.میوه.هرمز.موزه.مرزه.مجوز.مجهز.روزه.جوهر. هجوم.جزیره.رزمجو.جریمه.جمهوری….
      پاسخ مرحله 1975
      صحت.فتح.حرص.ظرف.صفر.حفظ.صفت.صاف.صفرا.صحرا.حافظ.راحت.حفاظ.حصار.حراف.فرصت.فرات.حفاظت.ظرافت….
      پاسخ مرحله 1976
      قند.نوه.دانه.دهان.یهود.قناد.نهاد.آینه.نوید.دایه.ایده.اندوه.آینده.دیوان.دهقان.ناهید.ادویه .دیوانه…
      پاسخ مرحله 1977
      غسل.دوغ.ورم.روس.سدر.مرغ.سوم.لمس.لوس.ولرم.مورد.ملوس.مدرس.دروغ.سمور.سرود.رودل.رسوم.رسول.سومر.مغول…
      پاسخ مرحله 1978
      عرف.فرع.نفع.حیف.عیار.عارف.فانی.فرنی.رعنا. حریف.عیان.نحیف.حیران.حفاری.آفرین.عرفان. ریحان.عریان….
      پاسخ مرحله 1979
      شوم.محو.مشت.موش.گشت.گوش.یشم.گوی.وحی.وحشت.گوشت.گویش.میگو.گوشی…
      پاسخ مرحله 1980
      ولت.الگو.تگری.توری.یوگا.یاور.تایر.گاری.ویلا. ریال.تاول.لیتر.روایت.ولایت.واگیر.گیتار.گالری. الویت.گوریل….
      پاسخ مرحله 1981
      ساز.اسب.چسب.چرب.ناب.سرب.راز.سبز.نچسب.سراب.ارزن.زبان.برنز.بران.بارز.انبر.چنار.سرباز. بازرس.چسبان….
      پاسخ مرحله 1982
      ایل.تیغ.لغت.مات.مرغ.ریمل.ریتم.مایل.غیرت. املت.لاغر.غلام.غلات.غارت.ملات.غرامت.تایمر. تمایل.میترا.تیمار.ملایر….
      پاسخ مرحله 1983
      کشو.شرف.رکب.کفش.برکه.کشور.کوفه.فروش.شکوه.شوهر.شوره.شهرک.شبکه.روکش.رشوه. بشکه.شوکه.کوره.شکوفه.فروکش.بوشهر….
      پاسخ مرحله 1984
      خدا.داس.کاخ.یدک.سید.خفا.خیس.فاسد.اسکی.سفید.کافی.اسید.اکسید….
      پاسخ مرحله 1985
      چدن.بچه.چین.بندر.بنده.دنبه.رنده.نبرد.ندبه. نرده.نهیب.چربی.بدهی.بنیه.دبیر.برنده.بندری. چریدن.دریچه….

 11. حسامی گفت:

  سلام خسته نباشید.ممنون.
  بازی استاد میرزا هم کسی حل کرده؟

  1. favino گفت:

   خانم حسامی اگه خودتون هر مرحله رو حل کردن برامون بفرستین برا بقیه بذاریم.
   جواب های بازی هم برای نسخه های مختلف نهایتا یکی دو مرحله بالا پایین باشن

 12. ستارایلامی گفت:

  پاسخ مرحله 1986
  خطر.خون.قرن.قوه.نرخ.نطق.نهر.ورق.وطن.رخنه.رونق.قطره.قطور.نقره.نقطه….
  پاسخ مرحله 1987
  مکه.شغل.شکم.لاک.لکه.کلمه.کلاه.کلام.کلاغ.کاهش.کامل.هلاک.مشکل.کمال.مالک.لاشه.شمال.شلغم.شغال.ملکه. شاغل…
  پاسخ مرحله 1988
  دنا.جسد.نجس.دنج.صدا.اجنه.نساج.سنجد.سجده.نهصد. ساده.دهان.جهان.جهاد.جاده.سهند.سجاده…..
  پاسخ مرحله 1989
  شرق.تشر.تپش.رشت.پرش.قاب.ربات.تراش.شاتر.شربت. شراب.شتاب.براق.باقر.رقبت.ارتش.پرتاب.رقابت.بشارت…
  پاسخ مرحله 1990
  ارگ.ترب.تمر.باگت.تبحر.ترحم.حرام.حرمت.رحمت.محبت. مربا.مرتب.گرما.محراب…..
  ..

  1. favino گفت:

   سلام. ممنون عمو ستار عزیز

 13. علی گفت:

  ۱۹۹۱
  نهم – دهم – گدا –

 14. علی گفت:

  . جواب ۱۹۹۱
  نهم – دهم – گدا – نمد – مژه – گندم – گناه – گمان – نگاه – نژاد – نماد – نادم – مژده – منها – ماده – دانه – دامن – نامه – آهنگ – مژگان – همدان

 15. علی گفت:

  جواب ۱۹۹۲
  اسب – بخت – بها – تاب – تاس – ثبت – سخت – ابهت – بسته – تباه – ثابت – خسته – ساخت – باخت

 16. امین گفت:

  به نام الله،با سلام،ادب و احترام
  جواب بازی آمیرزا،گزینه ی بازی روزانه(1401.10.30)
  ******************************************************
  قرآن،قرن
  ****************************
  جارو،جوار،رواج
  ****************************
  گودال،گود،اول،گاو
  ****************************
  ازدواج،آزاد،جادو،جواد
  ****************************
  پیمان،امیر،نیما،فرنی،نامی،مانی
  ****************************
  دست حق به همراهتون

  1. favino گفت:

   سلام. ممنون امین جان

 17. ستارایلامی گفت:

  سلام برهمه
  پاسخ مرحله 1996
  تاج.مته.میز.همت.مزه.هیزم.تمیز.ماهی.مجهز.مجاز.جهاز. تازه.مزاج.مجازی.اهمیت.ماهیت.تجزیه.جایزه.تهاجمی…
  پاسخ مرحله 1997
  بوم.رکب.کویر.ریکا.مایو.مربی.یاور.موبر.ابرو.مکار.مرکب. مربا.رکاب.باور.باکو.بیمار.مبارک.باریک.کمیاب.بیکار. .میکروب…
  پاسخ مرحله 1998
  لکه.نوک.هلو.چکه.کلک.کوه.کوچ.کوک.کچل.چهل.کوله. کوچه.کوچک.کلوچه..
  پاسخ مرحله 1999
  طفل.طلا.طمع.لطف.فهم.علف.عمه.فعل.طالع.معطل.لطمه. فعال.لطفا”.فعلا”.عالم.طعمه.فاعل.علامه.عاطفه.فاطمه. مطالعه…
  پاسخ مرحله 2000
  اسم.زین.یاس.پنس.زیپ.ساز.نسیم.پیاز.سایز.ایمن.پیام. زمان.نیاز.زمین.زیان.نماز.سیمان.سینما.یاسمن.میزان. پیمان….
  پاسخ مرحله 2001
  صدا.صوت.هود.دیو.توده.دهات.دوات.ایده. وصیت. یهود.صیاد.هویت.ادویه.هدایت.توصیه….
  پاسخ مرحله 2002
  کته.بچه.چتر.چرک.تیره.تکیه.کتری.کتبی.چربی.برکت. رتبه.ترکه.بهتر.برکه.تبریک.کبریت.ترکیه.ترکیب.تربچه چرتکه.کتیبه…
  پاسخ مرحله 2003
  نرم.رضا.حرم.مضر.حنا.محضر.ضامن.رحمت.راحت.حرمت. حرام.حاضر.تمنا.حضرت.ترحم..رحمان.رمضان.ضمانت….

  1. favino گفت:

   درود بر عموستار عزیز
   تشکر از شما بابت ارسال پاسخ های جدید آمیرزا 2000 به بعد

   1. ستارایلامی گفت:

    سلام وسلامت باشیدبعضی مواقع دوستان کم لطفی میکنندپاسخ یک مرحله را ارسال میکنند وادامه نمیدهندکه باعث دلسردی دیگردوستان میشود(گله مندی پدروفرزندی بود کسی به دل نگیرد)
    پاسخ مرحله2004بازی آمیرزا
    عمو.بلا.بوق.لقب.عبا.قلم.قلب.عمق.معلق.لعاب.قلاب.قبول.قلمو.مقوا.علوم.عقاب.عالم.عاقل.بقال.قالب. آلبوم…
    پاسخ مرحله 2005
    ترش.کور.تشک.کشک.رشت.کتک.شتر.شرک.کوک. شوک.شکر.کشور.نوکر.شرکت.روشن.تنور.تشکر. ترکش.روکش.تکنو.کنکور…
    پاسخ مرحله 2006
    سمج.اجل.جهل.مام.سهم.مهم.لمس.مماس.مجله. مجلس.مجسم.ماسه.سالم.جمله.جمال.جلسه.سلام. مجسمه.مهاجم.لامسه….
    پاسخ مرحله 2007
    آهک.اره.ارگ.رها.هار.کاه.کره.گره.آگاه.اراک.اکراه.کارگاه.کاراگاه…..
    پاسخ مرحله 2008
    بست.تست.حبس.سیل.سیب.بیت.بیست.سبیل. بلیت.لیست.حلبی.تسبیح.تسلیت….
    پاسخ مرحله 2009
    برس.کبر.سرب.کسر.سبک.تمر.ستم.تبر.رستم.تربت.تبسم.مرتب.مرکب.مکبر.متبرک.مکتب.بستر.تستر. مترسک.مستکبر….
    پاسخ مرحله2010
    امن.وام.وان.نوا.نان.منع.مومن.نعنا.معما.مانع.عموم. عمان.معنا.ممنون.معاون.عنوان.ممنوع….

    1. favino گفت:

     درود بر عمو ستار
     ممنون از ارسال جواب های آمیرزا
     دیگه ماشالله شما وقتی نمیذارین بقیه جواب رو پیدا کنن و بفرستن :))))

     1. ستارایلامی گفت:

      سلام مخلص همه شان هستم به خدامن هم پیرشدم مشغله کاری اجازه خدمت بیشتر به دیگردوستان نمیده ودرانتظارشان میگذارم بایدببخشن وتحملم کنندمراحل بازی هرچه جلوتر میرودسخت ترمیشودکه حل آنها صبر میخواهد.دوستان دیر خدمت میرسم ببخشن به بزرگواری خودشان .خدانگهدارتان حق یارتان

     2. favino گفت:

      تنت سلامت باشه عموستار
      ممنون از زحمات و تقلب های ارسالی شما :)))

مشاهده بیشتر