بازی و سرگرمی

جواب بازی آمیرزا مرحله 1800 تا 1900 | پاسخ آمیرزا 1800 به بعد

فهرست مطلب

بازی آمیرزا در سال های اخیر جایگاه خاص خود را در دل بازیکنان ایرانی پیدا کرده و تعداد زیادی از افراد با نصب بازی آمیرزا روی گوشی های آندروید و ios خود توانسته اند مراحل سخت بازی آمیرزا را پشت سر بگذارند. برخی از مراحل بازی آمیرزا بسیار دشوار بوده و افراد برای گذراندن مراحل بازی آمیرزا نیازمند کمک، راهنمایی و راه حل مراحل بازی آمیرزا خواهند بود. سایت فاوینو در ادامه تکمیل جواب بازی آمیرزا مرحله 1800 تا 1900  را برای شما عزیران آماده کرده است. همچنین میتوانید از پست سایت بوفچه نیز دیدن فرمایید.

امیدوارم شما به مانند دیگر کاربران (شیرین خانم و آقای ستار ایلامی و آقای اسکندری) برای تکمیل هر چه بیشتر مراحل 1800 به بعد بازی آمیرزا در کنار ما باشید و پاسخ مراحلی را که با موفقیت انجام داده اید را در بخش نظرات برای دوستان خود درج نمایید.

 

جهت استفاده از جواب بازی آمیرزا مراحل قبل از 1800 به صفحه جواب بازی آمیرزا شده رفته یا روی عکس زیر کلیک نمایید.

جواب بازی آمیرزا
جواب بازی آمیرزا تمام مراحل

جواب بازی آمیرزا 1800 به بعد

جهت استفاده از پاسخ هر کدام از مراحل بازی آمیرزا مرحله 1800 به بعد در ادامه همراه ما باشید.

جواب بازی آمیرزا مرحله 1800 به بعد
جواب بازی آمیرزا مرحله 1800 به بعد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1800

سهم ← سهل ← باله ← بقال ← ساقه ← سلام ← سماق ← سمبل ← لقمه ← قبله ← لباس ← مقاله ← مقابل ← باسلق ← قباله ملاقه ← سابقه ← لامسه ← مسابقه ← قابلمه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1801 بازی آمیرزا

موم ← قلع ← قدم ← عمل ← دقل ← قلم ← عدل ← عمق ← عمود ← عموم ← علوم ← معدل ← معلق ← معلم ← مقدم ← موعد ← موقع ← قلمو ← (ق ← ل ← م ← و) معلوم ← معمول

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1802

گیج ← جهان ← جوان ← نجوا ← واگن ← گناه ← گنجه ← گوجه ← گویا ← هویج ← گیاه ← جیوه ← یگانه ← هیجان ← گناوه ← گواهی ← یونجه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1803

رمق ← زرع ← سقز ← عرق ← عزت ← عزم ← قسم ← قعر ← ← ترمز ← رستم ← سرعت ← سرقت ← قرمز ← قسمت ← مسرت

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1804

بعدا ← بعد ← رضا ← رعب ← ضلع ← عدل ← عرض ← دلبر ← عابد ← عابر ← عادل ← لعاب ← دالبر ← دلربا

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1805

فرم جنم ← آمان ← مبنا بران منجر ← جناب اجرا مجرا ← مجرب منبر آرمان ← ماجرا جبران ← باران ← انبار مرجان ← جماران

جواب آمیرزا مرحله 1806

تبحر ← بسط ← مطب ← حبس ← حرم ← سطر ← ربط سطح ← رطب ← بستر ← مسرت ← ← محبس ← محبت ← رحمت ← حسرت ← حرمت ← ترحم ← تبسم ← مطرب ← مطرح ← مرتبط ← ←

جواب آمیرزا مرحله 1807

پشه ← پاره ← رشوه ← پوره ← شرور ← شورا ← شوهر ← واشر ← پوشه ← پارو ← پروا ← پرورش ← راهرو ← پرشور ← هاشور ← شراره ← پروار ← پاشوره

جواب آمیرزا مرحله 1808

شرع ← شعر ← عرش ← علی ← عیش ← شعار ← شاعر ← شیار ← عیار ← عیال ← عالی ← شایع ← شیری ← شیلی ← عشایر

حل آمیرزا مرحله 1809

صدا ← نوک ← جوک ← اندک ← جادو ← جواد ← دوان ← دکان ← نجوا ← کادو ← کنجد ← کندو ← کودن ← وجدان

جواب آمیرزا مرحله 1810

چدن ← رصد ← رند ← تندر ← دارت ← دچار ← صادر ← ناصر ← ندرت ← نصرت ← چادر ← چرند ← چنار ← اردن ← صدرا

جواب آمیرزا مرحله 1811

هرس ← سقا ← سکه ← سارق ← کسره ← کاسه ← هراس ← مهار ← قهار ← قرمه ← قاره ← سماق ← سرکه ← سرمه ← ساره ← همکار ← سامره ←

جواب آمیرزا مرحله ← 1812

اثر ← ارث ← وصف ← حرص ← حفر ← صاف ← صفا ← صفر ← صرف ← وافر ← وارث ← صحرا ← حصار ← حروف ← حراف ← صراف ← فورا ←

جواب آمیرزا 2023 مرحله 1813

سمج ← مهم ← نجس ← کنج ← کنه ← نهم ← جهنم ← مجسم ← مسکن ← ممکن ← نجمه ← همسن ← مجسمه ← منسجم

جواب استاد آمیرزا مرحله 1814

پرز ← وزن ← ارزن ← پونه ← پونز ← پناه ← هنوز ← پارو ← زهرا ← روان ← هزار ← هراز ← هارون ← روزنه ← پرواز ← راهزن ← پروانه ← روزانه ← پهناور

جواب بازی امیرزا مرحله 1815

آقا ← دشت ← دقت ← شاد ← عشق ← اتاق ← عادت ← عاشق ← عاقد ← ادعا ← داعش ← اقتدا ← اعتقاد

جواب آمیرزا مرحله 1816

اول ← وهم ← گام ← گلو ← الگو ← گیوه ← میگو ← آگهی ← گیاه ← میوه ← گویا ← مایل ← لیمو ← گواه ← گلیم ← الویه ← گلایه ← هیولا

جواب آمیرزا مرحله 1817

بکر ← تبر ← ترب ← ترک ← رطب ← طرح ← کبر ← رکب ← برتر ← برکت ← تبحر ← تبرک ← تحرک ← تکبر ← تکرر ← حرکت

جواب آمیرزا مرحله 1818

خشک ← درک ← رخش ← رشک ← شرک ← شهد ← شکر ← هدر ← دهک ← خرده ← شهرک ← کرخه ← درشکه ← شهرکرد

جواب آمیرزا مرحله 1819

فنس ← اهل ← نفس ← سهل ← فله ← هوس ← نهال ← ناله ← لانه ← سوله ← سوال ← سفال ← ساوه ← سالن ← افول ← اسوه ← فانوس ← سوهان

جواب آمیرزا مرحله 1820

زرد ← سید ← سیر ← هرس ← یزد ← غزه ← سرد ← هرز ← رسید ← ریسه ← زیره ← دریغ ← غدیر ← غیره ← سرزده ← سیزده ← غریزه ←

جواب آمیرزا مرحله 1821

محض ← عود ← ورد ← مضر ← عوض ← وضع ← عمو ← دوم ← عمد ← عضو ← عرض ← رعد ← حوض ← عمر ← عمود ← محضر ← محور ← مدور ← مورد ← حضور

جواب آمیرزا مرحله 1822

اکو ← فلک ← لاک ← کال ← ایل ← افول ← فیلم ← کمیل ← وکیل ← کافی ← لیمو ← کلاف ← کلام ← مولف ← کامل ← موکل ← مولا ← ماکو ← کمال ← فامیل

جواب بازی آمیرزا مرحله 1823

اسم ← امن ← فنچ ← نام ← چدن ← چمن ← منچ ← دامن ← سمند ← فاسد ← مسند ← مفسد ← نادم ← نماد ← اسفند ← چمدان

جواب آمیرزا مرحله 1824

ارگ ← جکر ← گیج ← جیب ← آبجی ← ایرج ← گرجی ← دبیر ← رایج ← جاری ← اجیر ← دایر ← گاری ← دیار ← گارد ← جدار ← باید ← بیدار ← آبگیر ← بادگیر ← گرداب

جواب آمیرزا مرحله 1825

اصل ← اهم ← وصل ← آمل ← نهم ← مصون ← منها ← ناله ← نامه ← نهال ← همان ← وصال ← هومن ← ملوان ← هامون

جواب آمیرزا مرحله 1826

پنج ← پهن ← جهان ← پویا ← هویج ← جیوه ← پایه ← پاوه ← آینه ← پونه ← پهنا ← پنجه ← پناه ← نجوا ← پنجاه ← هیجان ← جوانه ← پیانو ← یونجه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1827

مکه ← کذب ← بذر ← ذکر ← اهرم ← مرکب ← مربا ← مذکر ← مذهب ← مذاب ← ماهر ← رکاب ← بهار ← برکه ← اکبر ← مهراب ← باکره ← کهربا ← مبارک ← همکار ← مذاکره

جواب بازی آمیرزا مرحله 1828

تله ← کچل ← کله ← کته ← چهل ← چکه ← لکه ← لچک ← هتل ← هلاک ← تکه ← چاله ← کالا ← کاله ← کاهل ← کلاه ← تلکه ← تاهل ← چالاک

جواب بازی آمیرزا مرحله 1829

قمه ← قدم ← قوه ← همه ← میخ ← یقه ← قوی ← قهوه ← میوه ← خیمه ← قیمه ← مقوی ← وخیم

جواب بازی آمیرزا مرحله 1830

گشت ← هشت ← رشوه ← شوهر ← شوره ← شهرت ← شربت ← گوهر ← رشته ← رتبه ← توبه ← بهشت ← بهتر ← برگه ← گوشت ← توشه ← گربه ← برشته ← برهوت ← برگشت ← بوشهر

جواب بازی آمیرزا مرحله 1831

نهم ← عمه ← آتن ← منت همت ← منع ← تمنا تنوع ← تهوع ← توان ← توهم عمان ← هوتن معنا ← نعمت ← تعاون ← معاون ← مانتو ← تومان ← منتها ← معاونت

جواب بازی آمیرزا مرحله 1832

رند ← گرد ← گند ← درنگ ← گونی ← نیرو ← فرید ← فوری ← گردو ← گردن ← فرود ← روند ← درون ← نوید ورید ← فروند ← فردین ← فروید

جواب بازی آمیرزا مرحله 1833

تلخ ← تلف ← رخت ← فرخ ← لخت ← هفت ← تخلف ← فیله ← لیته ← فتیر ← تیله لیره ← تیره ← ریخت ← رتیل ← لیتر ← تخیل ← تخلیه ← فیلتر ← هیتلر ← خلیفه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1834

زیپ ← پند ← ونیز ← پیرو ← زرین ← پریز ← وزیر ← روند ← پوند ← پونز ← پودر ← پرند ← پنیر ← پدرزن ← پیروز ← پیوند ← دیروز ← پیرزن

جواب بازی آمیرزا مرحله 1835

خلق ← خوک ← قله ← قلک ← قوه ← لکه ← یقه ← قلوه ← کلوخ ← قلهک ← هیکل ← کلیه ← قوی

جواب بازی آمیرزا مرحله 1836

جلو ← گیج ← جهش ← جهل ← وجه ← گله ← گلو ← گوش ← گیوه ← گوشی ← گویش ← گوجه ← جیوه ← جلگه جلوه ← شیوه ← هویج

جواب آمیرزا مرحله 1836 (ورژن جدید)

جهش، نهر، برج، جشن، نجار، ناشر، شنبه، شانه، بانه، آرنج، جنبه، بهار، برنج، انبه، جهان، جبران، شبانه، هجران، هنجار، شهربان ← برهان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1837

وفا ← فنی ← یون ← فاو ← فنون ← نانو ← فانی ← نوین ← پویا ← آیفون ← افیون ← یونان ← نینوا ← پبیانو ← الو ← اول ← اصیل ← اصول ← اصل ← صلح ← صالح ← صیاح ← صلاح ← حلوا ← حاصل ← لوح ← وحی ← وصال ← وصل ← وکیل ← کیلو

جواب بازی آمیرزا مرحله 1838

داس ← کدو ← قوس ← قوت ← قدس ← سوت ← سوق ← سقا ← دوک ← دقت ← سکوت ← ساکت ← دوست ← کادو ← کساد ← سواد ← تقوا ← کودتا

پاسخ آمیرزا 1838 جدید

توپ، تپش، دشت، زشت، زود، شاد، وزش، پتو، پشت، پود، دوات، آشپز، پوزش

جواب بازی آمیرزا مرحله 1839

بانه ← جان ← جنم ← (ج ← ن ← م)اجنه ← امان ← انبه ← منها ← باجه ← بهمن ← جامه ← مبنا ← جناب ← جنبه ← جهان ← جهنم ← آبنما ← ابهام ← انجام ← ماهان

← عرق ← عقل ← عاقل ← عیار ← عایق ← علنی ← عالی ← عراق ← عریان ← لایق ← یراق ← نعل ← ناقل ← نقال ← نقل ← قاری ← قالی ← قانع ← قلیان ← قناری ← قران

جواب بازی آمیرزا مرحله 1840

لغو ← دوغ ← سوم ← غسل ← غول ← لمس ← لوس ← دوم ← سمند ← سمنو ← مسند ← ملوس ← مولد ← مونس ← مغول

پاسخ آمیرزا مرحله 1841

مرغ ← مغز ← گرز ← غیر ← غنی ← زرنگ ← رزمی ← زمین ← گریز ← زرین ← گریم ← رمزی ← گزیر ← غمگین ← میگرن

‌جواب بازی آمیرزا ‌مرحله1841 (ورژن متفاوت)

ارگ ← شرط ← شرف ← شفا ← طرف ← فاش ← فرش ← پرش ← اشرف ← شاطر ← شگرف ← فراش ← فشار

پاسخ آمیرزا مرحله 1842

جمع ← رعب ← صبر ← صرع ← عجب ← عجر ← عصر ← عصب ← مصر ← عیب ← عجیب ← بصری ← مربع ← مرجع ← عربی ← مربی ← مجری ← رند ← ریتم ← رنده ← تیره ← ترمه ← تندر ← ترنم ← تمرهندی ← تمدن ← تمرین ← همت ← درهم ← مهدی ← مرید ← مدیر ← مدینه ← ندیمه ← نرده ← ندرت ← نمره ← نهم

پاسخ آمیرزا مرحله 1843

حوض ← رضا ← حاضر ← حضور ← روضه ← واضح ← حوری ← راضی ← روحی ضریح ← حاضری ← راضیه ← رایحه ← روحیه

جواب کامل آمیرزا مرحله ۱۸۴۳

درس ← سرد ← سپر ← ظرف ← ظفر ← فرد فکر ← پدر ← پرس ← پسر ← پفک ← پکر ← کدرکسر ← کفر ← کرفس

جواب کامل آمیرزا مرحله ۱۸۴۴

تپق ← عرق ← قطع ← عطر ← قطر ← عاق ← طاق ← طاقت ← تقاطع ← قاطع ← عطار ← قطار ← قطعا ← عراق

پاسخ آمیرزا مرحله 1844

اهم ← محض ← هضم ← حیا ← مایه ← مهیا ← ماهی ← ایام ← احیا ← امضا ← حامی ← ماضی ← ایهام ← قعر

پاسخ آمیرزا مرحله 1845

شکوه ← تله ← لوح ← هتل ← هلو ← هیکل ← هویت ← حیله ← کولی ← لیته ← وکیل ← تیله ← تحول ← کلیه ← کوله ← حوله ← توکل ← توله ← تکیه ← کهولت ← تحویل

← عمه ← عمو ← عشوه ← زخم ← مزه ← موش ← موزه ← شخم ← شمع ← شوخ ← وهم ← خشم ← خموش ← خوشه ← خوشمزه ←

حل مرحله ۱۸۴۵ (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»» اقا قوی بقا ورق قوا قاب قبا بوق💘
۴حرفیها»»» براق رقیب باور باقر وقار باقی قاری آوار قوری💘
۵حرفی»»»»»» اوراق💘

‌‌پاسخ آمیرزا مرحله 1846 بازی آمیرزا

آقا ← قوی ← بقا ← ورق ← قوا ← قاب ← قبا ← بوق ← براق ← رقیب ← باور ← باقر ← وقار ← باقی ← قاری ← آوار ← قوری ← اوراق

حل آقا میرزا مرحله 1846 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»» اتم توپ دام مات متد مدت پتو 💘
۴حرفیها»»» دوات دوام مواد پادو پماد💘
۵حرفی»»»»»» مداوا

پاسخ آمیرزا مرحله 1847

اتم ← توپ ← دام ← مات ← پتو ← مدت ← متد ← دوات ← دوام ← مواد ← پادو ← پماد ← مداوا

حل مرحل 1847 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»» ← بدل ← ورد ← مدل ← دمل ← رود ← بمب ← بلد ← 💘
۴حرفیها«»»» ← دمبل ← دوبل ← روبل ← بدبو ← رودل ← لودر ← مبدل ← بلور ← مدور ← مورد ← ولرم ← دلبر ← مودب ←

پاسخ آمیرزا مرحله ← 1848

اثر ← ارث ← ثمر ← خال ← خام ← ملخ ← مثل ← آخور ← ولرم ← وارث ← مورخ ← مثال ← خمار ← رمال ← مثلا” ← خرما ← خاور ← اخمو ← روال

حل مرحل 1848 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»»بدل ← ورد ← مدل ← دمل ← رود ← بمب ← بلد
۴حرفیها«»»» ← دمبل ← دوبل ← روبل ← بدبو ← رودل ← لودر ← مبدل ← بلور ← مدور ← مورد ← ولرم ← دلبر ← مودب ←

پاسخ آمیرزا مرحله 1849

داغ ← غار ← یاد ← تیغ ← غیر ← غارت ← دیار ← دریا ← دایی ← دریغ ← دیتا ← غدیر ← غیرت ← درایت

حل مرحل 1849 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»» ← فخر ← فرخ ← فرم ← فهم ← مهر ← ریه💘
۴حرفیها«»»»خمره ← مرفه ← مریخ ← خمیر ← مهریه ← ← خیره ← خیمه ← فهیم ← مخفی

پاسخ آمیرزا مرحله 1850

سطر ← برس ← وسط ← مطب ← سوم ← رطب ← طبس ← مطرب ← سمور ← باور ← رسوم ← رسوب ← رباط ← بورس ← بساط ← مربوط ← مرطوب ← سماور ← ساطور ← ارسطو

‌‌حل مرحل 1850 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

۳حرفیها»»»»وطن ← درو ← نرم💘
۴حرفیها«»»» ← اردن ← اردو ← دارو ← دامن ← داور ← وارد ← درون ← دوام ← مورد ← مادر❤️
5حرفیها»»»دوران ← نمرود ← درمان ← اروند ← طومار ← آوردن💘
۶حرفیها»»» ← دورنما ← نمودار

پاسخ آمیرزا مرحله 1851

ننه ← کته ← کهن ← آنتن ← آکنه ← تانک ← تنها ← تکان ← نهان ← نکته ← کتان ← نعنا ← تکانه ← ت ← ک ← ا ← ن ← ه ← کنعان

پاسخ مرحله 1851 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»»تاس ← خاک ← سیخ ← خیس ← ساز ← سخت ← یاس ← تیز💘
۴حرفیها»»»سایز ← کیست ← اسکی ← ایست ← زیست ← یکتا ← ساکت ← ساخت ← زکات ← ستیز💘
۵حرفیها»»»» ← تاکسی ← اسکیت

پاسخ آمیرزا مرحله 1852

اول ← عار ← علل ← لال ← لعل ← لگو ← ولع ← گاو ← گرا ← گرو ← گلو ← گور ← الگو ← لولا

پاسخ مرحله 185۲ (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»»بها ← جاه ← عاج ← عبا ← عجب ← وجب ← وجه💘
۴حرفیها»»»باجه ← جعبه ← جواب ← جوجه ← واجب💘
۶حرفی»»»» ← اعجوبه

پاسخ آمیرزا مرحله 1853

← مهن ← مریم ← مرسی ← مرهم ← مسیر ← میله ← لیره ← هرس ← همسر ← ریسه ← رسم ← سهل ← سهم ← سمیه ← سهیم ← سرمه ← ریمل

پاسخ مرحله 1853 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»»جان ← جدا ← جنم ← دنج ← مام ← نجم ← چدن ← چند ← دنا ← منچ💘
۴حرفیها»جامد ← مدام ← منجم ← نادم💘
۵حرفیها»»»» ← منجمد ← چمدان

پاسخ آمیرزا مرحله 1854

بدل ← بدن ← بند ← لبو ← لگد ← لگن ← گند ← گود ← بلند ← بودن ← دوبل ← گنبد ← بلندگو ← گلوبند

پاسخ مرحله 1854 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»»آهو ← دهه ← هود ← یاد💘
۴حرفیها»»»ایده ← هادی ← دایه ← واهی ← یهود ← وادی ← هدیه💘
۵حرفیها»»»»هویدا ← ادویه ← هیاهو💘

پاسخ آمیرزا مرحله 1855

لپه ← اهل ← تپل ← تپه ← شال ← پله ← همت ← هشت ← ملات ← تلاش ← تالش ← همتا ← هاشم ← املت ← تامل ← لامپ ← شمال ← شامل ← تلاش ← مهلت ← شهامت ← متاهل

پاسخ مرحله 1855 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»»شقه ← شهد ← عده ← عشق ← عقد ← عهد ← یقه ← قید💘
۴حرفیها»»»عقده ← شهید ← شعبه ← عیده ← 💘
۵حرفی»»»»عقیده💘💘

پاسخ آمیرزا مرحله 1856 بازی آمیرزا

اسم ← صفا ← انس ← صاف ← صنف ← فنس ← فنا ← وفا ← وصف ← نفس ← نصف ← مونس ← فومن ← منصف ← فانوس ← افسون ← ناموس ← مانوس

‌‌پاسخ مرحله 1856 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»محک💘
۴حرفیها»»»حرمت ← تحرک ← حرکت ← حکمت ← راحت ← رحمت ← حکیم ← محرک ← حیات ← حریم ← کریم ← حیرت💘
۵حرفی»»»»تحریک ← تحریم ← تاریک ← حمایت ← متحرک ← تراکم ← تحریم ← حکایت ← 💘💘

پاسخ آمیرزا مرحله 1857

خدا ← ارده ← هادی ← ایده ← دریا ← ریکا ← خرید ← خیار ← دیار ← خارک ← کارد ← راکد ← خرده ← اردک ← اخیر ← کرخه ← داریه ← دایره ← دهیار ← کرایه ← ارکیده

پاسخ مرحله 1857 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»خدا💘
۴حرفیها»»»ارده ← هادی ← راکد ← ایده ← دیار ← ریکا ← خرید ← خیار ← دیارخارک ← کارد ← خرده ← اردک ← اخیر ← کرخه ← 💘
۵حرفی»»» ← دایره ← داریه ← کرایه💘💘
6حرفی»»»ارکیده💥

جواب آمیرزا مرحله 1857 (طبق بروزرسانی تیرماه 1402)

ازل ← زلف ← طفل ← طلا ← طنز ← فلز ← لطف ← لنز ← لیز ← طیف ← لطفا ← زیان ← نازل ← نیاز ← لطیف ← انزلی ← فینال

جواب آمیرزا مرحله 1858 (طبق بروزرسانی تیرماه 1402)

مام ← منش ← نرم ← آرام ← آشنا ← آمار ← امام ← امان ← انار ← ماما ← مرام ← ناشر ← نرمش ← آرامش ← آرمان ← مامان

پاسخ آمیرزا مرحله 1858

سهل ← گسل ← ایل ← ساقه ← ساقی ← قیاس ← آگهی ← گیاه ← سایه ← سیال ← لایق ← سیاه ← گیلاس ← گلایه ← سلیقه ← سهیلا ← گلاسه

پاسخ مرحله 1858 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)

3حرفیها»»سهل ← گلس ← ایل💘
۴حرفیها»»» ← ساقه ← ساقی ← قیاس ← آگهی ← گیاه ← سایه ← سیال ← لایق ← سیاه💘
۵حرفی»»» ← گیلاس ← گلایه ← سلیقه ← سهیلا ← گلاسه

پاسخ آمیرزا مرحله 1859

آوا ← زار ← پرز ← پوز ← آرزو ← آزاد ← آوار ← آواز ← اپرا ← زوار ← پارو ← ارواح ← پرواز ← اروپا ← نرخ ← نوار ← نوپا ← پارو ← پارک ← پونک ← پروا ← خار ← خان ← خنک ← خون ← خوک ← خارک ← خوراک ← خاور ← اخر

پاسخ آمیرزا مرحله 1860

شغل ← لخت ← تیغ ← عشا ← الاغ ← تلاش ← شاغل ← شغال ← غلات ← تالش ← آشتی ← اشیا ← آشغال ← ایالت ← اشتغال
‌‌

پاسخ آمیرزا مرحله 1861

باغ ← بغض ← ضرب ← غرب ← غرض ← غضب ← مرض ← مرغ ← مضر ← ماضی ← ← ضمیر ← ضریب ← راضی ← غایب ← مغرب ← یغما ← مریض ← غبار ← غریب ← مغایر ← مرغابی

پاسخ آمیرزا مرحله 1862

هدف ← راه ← فهم ← مفید ← مهدی ← هادی ← ایده ← امید ← دیار ← اهرم ← مرفه ← ماهر ← فردا ← رفاه ← درهم ← مفرد ← فایده ← داریه ← فراهم ← فرهاد ← فریاد

پاسخ آمیرزا مرحله 1863

یمن ← آبی ← بیان ← آبان ← امان ← میان ← ایمان ← پیام ← ایمن ← بینا ← ایام ← مبنا ← بانی ← انبیا ← پایان ← آب نما ← نایاب ← مبانی ← پیمان

==> (دوستان عزیز اگر کلمه ای اشتباه یا جامانده اعلام نمایند تا اصلاح گردد) <===

پاسخ آمیرزا مرحله  1864 بازی آمیرزا جدید

دست ← سده ← هرس ← هست ← تیر ← دیگ ← درست ← گریس ← گریه ← هستی ← گیره ← ریسه ← سیرت ← تگری ← رسید ← گرده ← تدریس ← رسیده ← دستگیر ← گسترده ← دستگیره

جواب آمیرزا مرحله 1865

الک ← لکه ← گلف ← فال ← فیله ← ایفل ← آگهی ← گیاه ← الهی ← کافی ← فلکه ← الکی ← کلاه ← کاهل ← کاله ← کافه ← هلاک ← هیکل ← کلیه ← کلافه ← گلایه

پاسخ آمیرزا مرحله 1866

خرس ← رفع ← سرخ ← عرف ← خفا ← فسخ ← فرع ← اسرع ← عیار ← سفیر ← خیار ← ساری ← فارس ← فاخر ← عارف ← راسخ ← افسر ← فراخ ← سریع ← فارسی ←

پاسخ آمیرزا مرحله 1867

نزد ← ناز ← گدا ← هند ← گزنه ← گزند ← نگاه ← نهاد ← اهدا ← آزاد ← زاهد ← دهان ← دانه ← آگاه ← آهنگ ← زنده ← گدازه ← زادگاه ← اندازه ← زاهدان ←

جواب آمیرزا مرحله 1868

نیت ← اخوی ← تانک ← تکان ← وانت ← کتان ← کویت ← خاکی ← خاتون ← نواخت ← نوکیا ← کیوان ← کتانی ← خیانت ← آویختن ← کتایون ← یکنواخت

پاسخ آمیرزا مرحله 1869

اصل ← مشق ← ماش ← قلم ← قشم ← صبا ← شمال ← قابل ← قالب ← ملقب ← قصاب ← قلاب ← شامل ← قماش ← بقال ← امشب ← شلاق ← مقابل

پاسخ آمیرزا مرحله 1870

ثمر ← مثل ← مکث ← کلم ← کمر ← ریل ← ملی ← موثر ← کولی ← کمیل ← کویر ← ریمل ← لیمو ← کروم ← کولر ← کوثر ← ولرم ← موکل ← کریم ← کیومرث

پاسخ آمیرزا مرحله 1871

ادا ← خان ← خدا ← دعا ← دانا ← عناد ← ناخن ← نخاع ← ادعا ← نعنا ← خندان ← ناخدا ← نادان ← خاندان

پاسخ آمیرزا مرحله 1872

بزک ← بکر ← رشک ← روش ← شوک ← وزش ← کبر ← کشو ← رکب ← بروز ← روکش ← زبور ← (ز ← ب ← و ← ر)زرشک ← ورزش ← کشور ← شوکر

جواب آمیرزا مرحله 1873

خطا ← خلف ← طبخ ← طبل ← طفل ← طلب ← لطف ← خطی ← لطفا” ← خیاط ← بلیط ← بخیل ← لطیف ← باطل ← خیال ← طلاب ← خلاف ← خطاب ← خالی ← خلافی ← طالبی

جواب آمیرزا مرحله 1874

سزا ← یزد ← یاد ← یدک ← سید ← آزاد ← کساد ← آسیا ← اسید ← زاید ← ایزد ← زیاد ← ایدز ← سایز ← اکسید ← اکیدا” ←

پاسخ آمیرزا مرحله 1875

آفت ← است ← توپ ← سفت ← وفا ← پاس ← پتو ← پست ← سوا ← توس فتوا ← وفات ← پوست ← تاسف

جواب آمیرزا مرحله 1876 آمیرزا جدید

افق ← قیف ← صفا ← لطف ← طیف ← فلق ← قفل ← فصل ← طفل ← طاق ← صاف ← فقط ← طلاق ← قالی ← لایق ← لطیف ← افقی ← اصیل

پاسخ آمیرزا مرحله 1877

رکب ← کته ← بهت ← غرب ← کوه ← کوره ← غوره ← غروب ← غربت ← رغبت ← رتبه ← توبه ← ترکه ← تبرک ← بوته ← بهتر ← برکه ← برکت ← تکبر ← کبوتر ← برهوت ←

حل آمیرزا مرحله 1878

غرب ← تیر ← بیت ← غیب ← تیغ ← غیر ← رغبت ← غربت ← غریب ← غیبت ← غیرت ← ترغیب ← غیرتی ←

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۸۷۸ (اپدیت جدید)

داس ← سطل ← لمس ← اطلس ← سالم ← سلام ← مدال ← مایل ← مادی ← اسید ← میلاد ← مسلط ← یلدا ← سدیم ← سیال ← طلسم

جواب آمیرزا مرحله 1877 جواب جدید

نفت ← فنی ← تنب ← بافت ← نبات ← فانی ← نایب ← بینا ← بیان ← یافت ← آفتاب ← تابان ← نایاب ← انبیا ← نیابت

پاسخ آمیرزا مرحله 1879

ببر ← بدل ← بلد ← لبو ← ورد ← دیر ← دیو ← بید ← بلور ← دلبر ← روبل ← رودل ← لودر ← دلیر ← دبیر ← بدیل ← فرح ← اذر ← ایذه ← حذر ← حذف ← حرف ← حفر ← حیف ← حراف ← حرفه ← حریف ← حفاری ← ذره ← رفاه ← رایحه

حل آمیرزا مرحله 1880

حسن ← رضا ← سحر ← نحس ← راس ← حیا ← حاضر ← حضار ← اسیر ← حسین ← راضی ← ضریح ← حیران ← ریحان ← نیاسر

جواب آمیرزا مرحله ۱۸۸۰ جواب جدید

امت ← شفا ← شمش ← شمع ← عام ← عفت ← فاش ← مات ← ماش ← مفت ← ششم ← متاع ← معاش ← شفاعت

پاسخ آمیرزا مرحله 1881

بلخ ← بله ← خوب ← خوک ← لبه ← لکه ← هلو ← وصل ← کله ← بلوک ← خلوص ← کلبه ← کلوب ← کلوخ ← کوله

پاسخ امیرزا مرحله۱۸۸۱ (جدید)

بحر-کبد-صحت-صبر-صبح-رصد-کبر-حصد-حرص-ترب-بکر-کدر-دکتر-تحرک-تبحر-صحبت-برکت-حرکت

جواب آمیرزا مرحله 1882 آمیرزا

رکب ← اذن ← بذر ← ذکر ← رذل ← رکن ← کذب ← کال ← کنار ← کلان ← کربن ← کرال ← کابل ← رکاب ← برنا ← بالن ← راکن ← کربلا ← بالکن ← کاربن

جواب آمیرزا مرحله 1883

اثر ← ارث ← اوره ← رفاه ← وارث ← وافر ← راوی ← یاور ← فوری ← واهی ← ویفر ← ← ثریا ← فواره ← ارثیه

جواب آمیرزا مرحله 1884

جعل ← جلو ← عجب ← عجل ← لجن ← لنج ← نعل ← نوع ← وجب ← ولع ← بنجل ← جنوب ← عجول ← نوبل

پاسخ آمیرزا مرحله 1885

خال ← خلل ← لال ← گاو ← ایل ← الگو ← خلال ← لولا ← ویلا ← گویا ← یوگا ← خیال ← خالی ← لیلا ← خلیل ← گلایل

پاسخ آمیرزا مرحله 1886

تاج جسم ← ستم ← سزا ← سمج ← مات ← مست ← زیست ← جزام ← جایز ← سایز ← مزیت ← تمیز ← مجاز ← ستیز ← ماست ← تماس ← تجسم ← مزاج ← سماجت ← مجازی

پاسخ آمیرزا مرحله 1887

امن ← گام ← پند ← گود ← منگ ← نود ← دوم ← مواد ← نادم ← نماد ← واگن ← پماد ← دوام ← دامن ← پوند ← گمان ← گندم ← مدون ← مادون ←

پاسخ آمیرزا مرحله 1888

آقا ← دعا ← دقت ← شاد ← عشق ← عقد ← اتاق ← عادت ← عاشق ← عاقد ← ادعا ← داعش ← اقتدا ← اعتقاد

پاسخ آمیرزا مرحله 1889

ازل ← لنز ← ناز ← پول ← زالو ← زانو ← زوال ← نازل ← نزول ← نوپا ← پازل ← پونز ← نپال

پاسخ آمیرزا مرحله 1890

نهاد ← آینه ← تیره ← ایده ← دیار ← اردن ← نرده ← ندرت ← هیات ← دهان ← دهات ← دانه ← تنها ← تندر ← رنده ← تهران ← دایره ← آینده ← هدایت ← ترانه ← تیرآهن

پاسخ آمیرزا مرحله 1891آمیرزا

پدر ← ورد ← رعب ← رعد ← عبد ← پند ← عرب ← عود ← بردن ← برند ← نوبر ← نبرد ← عبور ← روند ← درون ← بودن ← بندر ← عنبر ← پودر ← روبند

حل آمیرزا مرحله 1892

افق ← عفو ← فوق ← قوه ← وفق ← وقف ← قیف ← قوی ← افقی ← عایق ← فقیه ← واقعه ← قافیه ← قیافه ← وقایع

حل آمیرزا مرحله 1893

رسا ← نظر ← آسان ← آستر ← انار ← تراس ← راست ← سارا ← ناظر ← ناسا ← اسارت ← استان ← نظارت ← ترانس ← انتظار

حل آمیرزا مرحله 1894

نیک ← آزار ← زیرک ← زرین ← زیان ← نیاز ← کنیز ← کاری ← ریکا ← زیرا ← نازک ← ارزن ← اراک ← رازی ← افکار ← ارکان ← ایران ← ارزان ← نیزار ← زکریا ← اکراین

پاسخ آمیرزا مرحله 1895

دوش ← ملل ← لعل ← عود ← ولع ← عمل ← عمد ← دوم ← علم ← علل ← عدل ← شوم ← شمع ← مشعل ← معدل ← موعد ← مولد ← علوم ← عمود ← معلول

پاسخ آمیرزا مرحله 1896

فاز ← نرخ ← فرز ← فرخ ← فرح ← فخر ← نفخ ← خفا ← خزر ← حفر ← حزن ← حرف ← خزان ← فراخ ← فراز ← حراف ← فاخر ← ارزن

حل آمیرزا مرحله 1897

عدس ← عکس ← سعی ← عید ← مسی ← دعا ← یدک ← آدمک ← عدسی ← سعید ← سعدی ← سدیم ← اسید ← مایع ← معاد ← ماسک ← عکاس ← سمعک ← عمدی ← مساعد ← اکسید

← رونق ← وطن ← وقار ← ویران ← طاق ← طریق ← یاور ← یراق ← نطق ← ناطق ← نیرو ← قرن ← قوی ← قطر ← قوری ← قاری ← قوطی ← قطور ← قطار ← قران ← قناری ←

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1898

پلو ← پول ← پیر ← فنی ← فین ← یون ← وین ← پنیر ← فوری ← نیرو ← فرنی ← پیرو ← پروین ← نیلوفر ←

پاسخ آمیرزا مرحله 1899

دهم ← دکه ← فهم ← قدم ← هدف ← کهف ← مکه ← فدک ← دمق ← مژه ← مژده ← دکمه ← همکف ←

جواب آمیرزا مرحله 1900

جنس ← آرنج ← ناصر ← نجار ← نرجس ← نساج ← اجیر ← جاری ← رایج ← ایرج ← ناجی ← نجاری ← جیران ← جریان ← انجیر ← سیرجان ← نیاسر

 جهت استفاده از ادامه پاسخ های بازی آمیرزا روی لینک یا عکس زیر کلیک کنید.

جواب بازی آمیرزا مرحله 1900 تا 2000 | پاسخ آمیرزا 1900 به بعد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1900 به بعد
جواب بازی آمیرزا مرحله 1900 به بعد

 

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • https://favino ir/25681/جواب-بازی-آمیرزا-مرحله-1800-تا-1900-حل-آمیرزا-1800/
 • جواب بازی امیرزااز 1800 تا 1900
 • https://favino ir/tag/حل-آقا-میرزا-1860/
 • جواب مرحله ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ آمیرزا
 • آمیرزا مرحله 1846( راه حل دوم)
 • https://favino ir/tag/پاسخ-آمیرزا-1840-به-بعد/
 • جواب مرحله 1800تا1900بازی امیرزا
 • آمیرزا مرحله 1878(راه حل دوم )
 • آمیرزا مرحله 1837 راه حل دوم)
 • 1892 امیرضا

‫94 دیدگاه ها

 1. سلام
  پاسخ مرحله 1801 بازی آمیرزا
  موم.قلع.قدم.عمل.دقل.قلم.عدل.عمق.عمود.عموم.علوم. معدل.معلق.معلم.مقدم.موعد.موقع.قلمو.(ق.ل.م.و) معلوم.معمول…
  پاسخ.مرحله.1802
  گیج.جهان.جوان.نجوا.واگن.گناه.گنجه.گوجه.گویا.هویج. گیاه.جیوه.یگانه.هیجان.گناوه.گواهی.یونجه…
  پاسخ مرحله.1803
  رمق.زرع.سقز.عرق.عزت.عزم.قسم.قعر..ترمز.رستم.سرعت.سرقت.قرمز.قسمت.مسرت..
  پاسخ مرحله 1804
  بعدا.بعد.رضا.رعب.ضلع.عدل.عرض.دلبر.عابد.عابر.عادل.
  لعاب.دالبر.دلربا…
  پاسخ مرحله.1805
  فرم جنم.آمان.مبنا بران منجر.جناب اجرا مجرا.مجرب منبر آرمان.ماجرا جبران.باران.انبار مرجان.جماران.

   1. سلام اقای ایلامی عزیز
    تا مرحله 1805 برامون ارسال کردین..
    اگه جواب ها رو دارین زیر همین پست برامون بذارین تا بقیه کاراش انجام بشه
    تشکر از شما

    1. سلام پاسخ مرحله 1806
     تبحر.بسط.مطب.حبس.حرم.سطر.ربط سطح. رطب.بستر.مسرت..محبس.محبت.رحمت.حسرت.حرمت.ترحم.تبسم.مطرب.مطرح.مرتبط..
     پاسخ مرحله 1807
     پشه.پاره.رشوه.پوره.شرور.شورا.شوهر.واشر.پوشه.پارو.پروا.پرورش.راهرو.پرشور.هاشور.شراره.پروار. پاشوره…
     پاسخ مرحله 1808
     شرع.شعر.عرش.علی.عیش.شعار.شاعر.شیار.عیار.عیال.عالی.شایع.شیری.شیلی.عشایر…
     پاسخ مرحله 1809
     صدا.نوک.جوک.اندک.جادو.جواد.دوان.دکان.نجوا. کادو.کنجد.کندو.کودن.وجدان…
     پاسخ مرحله 1810
     چدن.رصد.رند.تندر.دارت.دچار.صادر.ناصر.ندرت. نصرت.چادر.چرند.چنار.اردن.صدرا…..

    2. پاسخ مرحله 1811
     هرس.سقا.سکه.سارق.کسره.کاسه.هراس.مهار. قهار.قرمه.قاره.سماق.سرکه.سرمه.ساره.همکار. سامره….
     پاسخ مرحله.1812
     اثر.ارث.وصف.حرص.حفر.صاف.صفا.صفر.صرف.وافر.وارث.صحرا.حصار.حروف.حراف.صراف.فورا….
     پاسخ مرحله 1813
     سمج.مهم.نجس.کنج.کنه.نهم.جهنم.مجسم. مسکن.ممکن.نجمه.همسن.مجسمه.منسجم…
     پاسخ مرحله 1814
     پرز.وزن.ارزن.پونه.پونز.پناه.هنوز.پارو.زهرا.روان. هزار.هراز.هارون.روزنه.پرواز.راهزن.پروانه.روزانه. پهناور…
     پاسخ مرحله 1815
     آقا.دشت.دقت.شاد.عشق.اتاق.عادت.عاشق.عاقد. ادعا.داعش.اقتدا.اعتقاد….
     پاسخ مرحله 1816
     اول.وهم.گام.گلو.الگو.گیوه.میگو.آگهی.گیاه. میوه.گویا.مایل.لیمو.گواه.گلیم.الویه.گلایه.هیولا….

     1. سلام
      پاسخ مرحله 1817
      بکر.تبر.ترب.ترک.رطب.طرح.کبر.رکب.برتر.برکت.تبحر.تبرک.تحرک.تکبر.تکرر.حرکت…
      پاسخ مرحله 1818
      خشک.درک.رخش.رشک.شرک.شهد.شکر.هدر. دهک.خرده.شهرک.کرخه.درشکه.شهرکرد….
      پاسخ مرحله 1819
      فنس.اهل.نفس.سهل.فله.هوس.نهال.ناله.لانه.سوله.سوال.سفال.ساوه.سالن.افول.اسوه. فانوس.سوهان…
      پاسخ مرحله 1820
      زرد.سید.سیر.هرس.یزد.غزه.سرد.هرز.رسید. ریسه.زیره.دریغ.غدیر.غیره.سرزده.سیزده.غریزه.
      پاسخ مرحله 1821
      محض.عود.ورد.مضر.عوض.وضع.عمو.دوم.عمد.عضو.عرض.رعد.حوض.عمر.عمود.محضر.محور. مدور.مورد.حضور…
      پاسخ مرحله 1822
      اکو.فلک.لاک.کال.ایل.افول.فیلم.کمیل.وکیل. کافی.لیمو.کلاف.کلام.مولف.کامل.موکل.مولا. ماکو.کمال.فامیل…
      پاسخ مرحله 1823
      اسم.امن.فنچ.نام.چدن.چمن.منچ.دامن.سمند. فاسد.مسند.مفسد.نادم.نماد.اسفند.چمدان…
      پاسخ مرحله 1824
      ارگ.جکر.گیج.جیب.آبجی.ایرج.گرجی.دبیر.رایج.جاری.اجیر.دایر.گاری.دیار.گارد.جدار.باید.بیدار. آبگیر.بادگیر.گرداب….
      پاسخ مرحله 1825
      اصل.اهم.وصل.آمل.نهم.مصون.منها.ناله.نامه. نهال.همان.وصال.هومن.ملوان.هامون….
      پاسخ مرحله 1826
      پنج.پهن.جهان.پویا.هویج.جیوه.پایه.پاوه.آینه.پونه.پهنا.پنجه.پناه.نجوا.پنجاه.هیجان.جوانه. پیانو.یونجه….
      پاسخ مرحله 1827
      مکه.کذب.بذر.ذکر.اهرم.مرکب.مربا.مذکر. مذهب.مذاب.ماهر.رکاب.بهار.برکه.اکبر.مهراب. باکره.کهربا.مبارک.همکار.مذاکره….
      ازدوستانی که ازپاسخها استفاده میکنند چنانچه اشتباهی درج شد خوشحال میشوم اعلام کنندتاپاسخ صحیح درج گردد.

     2. پاسخ مرحله 1834
      زیپ.پند.ونیز.پیرو.زرین.پریز.وزیر.روند.پوند. پونز.پودر.پرند.پنیر.پدرزن.پیروز.پیوند.دیروز. پیرزن….
      پاسخ مرحله 1835
      خلق.خوک.قله.قلک.قوه.لکه.یقه.قلوه.کلوخ. قلهک.هیکل.کلیه….
      پاسخ مرحله 1836
      جلو.گیج.جهش.جهل.وجه.گله.گلو.گوش.گیوه.گوشی.گویش.گوجه.جیوه.جلگه جلوه.شیوه. هویج…
      پاسخ مرحله 1837
      وفا.فنی.یون.فاو.فنون.نانو.فانی.نوین.پویا. آیفون.افیون.یونان.نینوا.پبیانو…
      پاسخ مرحله 1838
      داس.کدو.قوس.قوت.قدس.سوت.سوق.سقا. دوک.دقت.سکوت.ساکت.دوست.کادو.کساد. سواد.تقوا.کودتا….
      پاسخ مرحله 1839
      بانه.جان.جنم.(ج.ن.م)اجنه.امان.انبه.منها.باجه. بهمن.جامه.مبنا.جناب.جنبه.جهان.جهنم.آبنما. ابهام.انجام.ماهان…..
      پاسخ مرحله 1840
      لغو.دوغ.سوم.غسل.غول.لمس.لوس.دوم.سمند.سمنو.مسند.ملوس.مولد.مونس.مغول….

    3. حل مرحل 1848❤️
     ۳حرفیها»»»»»بدل ورد مدل دمل رود بمب بلد 💘
     ۴حرفیها«»»» دمبل دوبل روبل بدبو رودل لودر مبدل بلور مدور
     مورد ولرم دلبر مودب ❤️

 2. سلام
  پاسخ مرحله 1828
  تله.کچل.کله.کته.چهل.چکه.لکه.لچک.هتل.هلاک.
  تکه.چاله.کالا.کاله.کاهل.کلاه.تلکه.تاهل.چالاک….
  پاسخ مرحله 1829
  قمه.قدم.قوه.همه.میخ.یقه.قوی.قهوه.میوه.خیمه.قیمه. مقوی.وخیم….
  پاسخ مرحله 1830
  گشت.هشت.رشوه.شوهر.شوره.شهرت.شربت.گوهر.رشته.رتبه.توبه.بهشت.بهتر.برگه.گوشت.توشه.گربه.برشته. برهوت.برگشت.بوشهر….
  پاسخ مرحله 1831
  نهم.عمه.آتن.منت همت.منع.تمنا تنوع.تهوع.توان.توهم عمان.هوتن معنا.نعمت.تعاون.معاون. مانتو. تومان. منتها.معاونت….
  پاسخ مرحله 1832
  رند.گرد.گند.درنگ.گونی.نیرو.فرید.فوری.گردو.گردن.فرود. روند.درون.نوید ورید.فروند.فردین.فروید….
  پاسخ مرحله 1833
  تلخ.تلف.رخت.فرخ.لخت.هفت.تخلف.فیله.لیته.فتیر.تیله لیره.تیره.ریخت. رتیل.لیتر.تخیل.تخلیه.فیلتر.هیتلر. خلیفه….

   1. پاسخ مرحله 1841
    مرغ.مغز.گرز.غیر.غنی.زرنگ.رزمی.زمین.گریز.زرین. گریم.رمزی.گزیر.غمگین میگرن…
    پاسخ مرحله 1842
    جمع.رعب.صبر.صرع.عجب.عجر.عصر.عصب.مصر. عیب.عجیب.بصری.مربع.مرجع.عربی.مربی.مجری…
    پاسخ مرحله 1843
    حوض.رضا.حاضر.حضور.روضه.واضح.حوری.راضی.روحی ضریح.حاضری.راضیه.رایحه.روحیه…
    پاسخ مرحله 1844
    اهم.محض.هضم.حیا.مایه.مهیا.ماهی.ایام.احیا.امضا.حامی.ماضی.ایهام…
    پاسخ مرحله 1845
    کوه.تله.لوح.هتل.هلو.هیکل.هویت.حیله.کولی.لیته.وکیل.تیله.تحول.کلیه.کوله.حوله.توکل.توله.تکیه. کهولت.تحویل….

     1. سلام تا1845فرستادم انشاءالله عمری باشددرخدمت جنابعالی ودهمکاران هستم مشکلاتی هست مقصرمن وجنابعالی نیستیم امیدواریم برای عاقبت به خیری..

 3. حل مرحله ۱۸۴۵❤️
  ۳حرفیها»»»»»اقا قوی بقا ورق قوا قاب قبا بوق💘
  ۴حرفیها«»»»براق رقیب باور باقر وقار باقی قاری آوار قوری💘
  ۵حرفی»»»»»»اوراق💘

 4. حل مرحل 1846❤️
  ۳حرفیها»»»»»اتم توپ دام مات متد مدت پتو 💘
  ۴حرفیها«»»»دوات دوام مواد پادو پماد💘
  ۵حرفی»»»»»»مداوا💘

 5. حل مرحل 1847❤️
  ۳حرفیها»»»»»بدل ورد مدل دمل رود بمب بلد 💘
  ۴حرفیها«»»» دمبل دوبل روبل بدبو رودل لودر مبدل بلور مدور
  مورد ولرم دلبر مودب ❤️

 6. حل مرحل 1849❤️
  ۳حرفیها»»»»»فخر فرخ فرم فهم مهر ریه💘
  ۴حرفیها«»»»خمره مرفه مریخ خمیر مهریه خیره خیمه فهیم مخفی❤️

 7. حل مرحل 1850❤️
  ۳حرفیها»»»»وطن درو نرم💘
  ۴حرفیها«»»» اردن اردو دارو دامن داور وارد درون دوام مورد مادر❤️
  5حرفیها»»»دوران نمرود درمان اروند طومار آوردن💘
  ۶حرفیها»»» دورنما نمودار💘

  1. 1836 ورژن جدید
   جهش، نهر، برج، جشن، نجار، ناشر، شنبه، شانه، بانه،
   آرنج، جنبه، بهار، برنج، انبه، جهان، جبران، شبانه، هجران، هنجار، شهربان

 8. حل مرحل 1850❤️
  ۳حرفیها»»»»وطن درو نرم💘💘
  ۴حرفیها«»»» اردن اردو دارو دامن داور وارد درون دوام مورد مادر❤️
  5حرفیها»»»دوران نمرود درمان اروند طومار آوردن💘
  ۶حرفیها»»» دورنما نمودار💘

 9. سلام دوستان رفقای گلم
  هر کدام از شما اساتید ادامه مرحله ۱۸۵۰»»»»به بعد حل کرده
  لطفا همین برا منم ارسال کنه
  باتشکر

  1. 💥💥پاسخ مرحله 185۳ 💥💥
   3حرفیها»»»جان جدا جنم دنج مام نجم چدن چند دنا منچ💘
   ۴حرفیها»جامد مدام منجم نادم💘
   ۵حرفیها»»»» منجمد چمدان💘💘

 10. پاسخ مرحله 1851❤️
  3حرفیها»»»تاس خاک سیخ خیس ساز سخت یاس تیز💘
  ۴حرفیها»»»سایز کیست اسکی ایست زیست یکتا ساکت ساخت زکات ستیز💘
  ۵حرفیها»»»» تاکسی اسکیت❤️💘💘

 11. 💥پاسخ مرحله 185۲💥
  3حرفیها»»»بها جاه عاج عبا عجب وجب وجه💘
  ۴حرفیها»»»باجه جعبه جواب جوجه واجب💘
  ۶حرفی»»»» اعجوبه💘💘

 12. 💥پاسخ مرحله 1854💥
  3حرفیها»»»آهو دهه هود یاد💘
  ۴حرفیها»»»ایده هادی دایه واهی یهود وادی هدیه💘
  ۵حرفیها»»»»هویدا ادویه هیاهو💘💘

 13. 💥پاسخ مرحله 1855💥
  3حرفیها»»»شقه شهد عده عشق عقد عهد یقه قید💘
  ۴حرفیها»»»عقده شهید شعبه عیده 💘
  ۵حرفی»»»»عقیده💘💘

 14. 💥پاسخ مرحله 1855💥
  3حرفیها»»»شقه شهد عده عشق عقد عهد یقه قید💘
  ۴حرفیها»»»عقده شهید شعیه عیده 💘
  ۵حرفی»»»»عقیده💘💘

 15. 💥پاسخ مرحله 1856💥
  3حرفیها»»محک💘
  ۴حرفیها»»»حرمت تحرک حرکت حکمت راحت رحمت حکیم محرک حیات حریم کریم حیرت💘
  ۵حرفی»»»»تحریک تحریم تاریک حمایت متحرک تراکم تحریم
  حکایت 💘💘

  خیلی سخت بود این مرحله

 16. 💥پاسخ مرحله 1857💥
  3حرفیها»»خدا💘
  ۴حرفیها»»»ارده هادی راکد ایده دیار ریکا خرید خیار دیارخارک کارد خرده اردک اخیر کرخه 💘
  ۵حرفی»»» دایره داریه کرایه💘💘
  6حرفی»»»ارکیده💥

  خیلی سخت بود این مرحله

 17. 💥پاسخ مرحله 1858💥
  3حرفیها»»سهل گلس ایل💘
  ۴حرفیها»»» ساقه ساقی قیاس آگهی گیاه سایه سیال لایق سیاه💘
  ۵حرفی»»» گیلاس گلایه سلیقه سهیلا گلاسه💘💘

 18. سلام برهرکسی این متن را میخواندخواهشا”
  اذیت بازیکنان بازی آمیرزا باجوابهای ناقص اشتباه عیرمرتبط و……نکنیداگرهدف کمک به سایردوستان است کمک کنیدمنطقی ودرست، همه دست بوستان هستن. نمیخواهم آنچه که میخواهم بگویم بنویسم آرزوی سلامتی همه را دارم شاد باشید..حاج ستار
  پاسخ مرحله 1846 بازی آمیرزا
  آقا.قوی.بقا.ورق.قوا.قاب.قبا.بوق.براق.رقیب.باور.باقر.وقار. باقی.قاری.آوار.قوری.اوراق…
  پاسخ مرحله 1847
  اتم.توپ.دام.مات.پتو.مدت.متد.دوات.دوام.مواد.پادو.پماد.مداوا…
  پاسخ مرحله.1848
  اثر.ارث.ثمر.خال.خام.ملخ.مثل.آخور.ولرم.وارث.مورخ.مثال. خمار.رمال.مثلا”.خرما.خاور.اخمو.روال….
  پاسخ مرحله 1849
  داغ.غار.یاد.تیغ.غیر.غارت.دیار.دریا.دایی.دریغ.دیتا.غدیر. غیرت.درایت….
  پاسخ مرحله 1850
  سطر.برس.وسط.مطب.سوم.رطب.طبس.مطرب.سمور.باور.رسوم.رسوب.رباط.بورس.بساط.مربوط.مرطوب.سماور. ساطور.ارسطو…
  پاسخ مرحله 1851
  ننه.کته.کهن.آنتن.آکنه.تانک.تنها.تکان.نهان.نکته.کتان. نعنا.تکانه.ت.ک.ا.ن.ه.کنعان…
  پاسخ مرحله 1852
  اول.عار.علل.لال.لعل.لگو.ولع.گاو.گرا.گرو.گلو.گور.الگو.لولا…
  پاسخ مرحله 1853
  جان.جدا.جنم.دنج.مام.نجم.چدن.چند.دنا.منچ.جامد.مدام. منجم.نادم.منجمد.چمدان….
  پاسخ مرحله 1854
  بدل.بدن.بند.لبو.لگد.لگن.گند.گود.بلند.بودن.دوبل.گنبد. بلندگو.گلوبند….
  پاسخ مرحله 1855
  لپه.اهل.تپل.تپه.شال.پله.همت.هشت.ملات.تلاش.تالش.همتا.هاشم.املت.تامل.لامپ.شمال.شامل.تلاش.مهلت. شهامت.متاهل….

  1. پاسخ مرحله 1856 بازی آمیرزا
   اسم.صفا.انس.صاف.صنف.فنس.فنا.وفا.وصف.نفس. نصف.مونس.فومن.منصف.فانوس.افسون.ناموس. مانوس….
   پاسخ مرحله 1857
   خدا.ارده.هادی.ایده.دریا.ریکا.خرید.خیار.دیار.خارک.کارد. راکد.خرده.اردک.اخیر.کرخه.داریه.دایره.دهیار.کرایه. ارکیده…
   پاسخ مرحله 1858
   سهل.گسل.ایل.ساقه.ساقی.قیاس.آگهی.گیاه.سایه. سیال.لایق.سیاه.گیلاس.گلایه.سلیقه.سهیلا.گلاسه…
   پاسخ مرحله 1859
   آوا.زار.پرز.پوز.آرزو.آزاد.آوار.آواز.اپرا.زوار.پارو.ارواح.پرواز. اروپا….
   پاسخ مرحله 1860
   شغل.لخت.تیغ.عشا.الاغ.تلاش.شاغل.شغال.غلات.تالش.آشتی.اشیا.آشغال.ایالت.اشتغال….
   پاسخ مرحله 1861
   باغ.بغض.ضرب.غرب.غرض.غضب.مرض.مرغ.مضر.ماضی..ضمیر.ضریب.راضی.غایب.مغرب.یغما.مریض.غبار. غریب.مغایر.مرغابی….
   پاسخ مرحله 1862
   هدف.راه.فهم.مفید.مهدی.هادی.ایده.امید.دیار.اهرم. مرفه.ماهر.فردا.رفاه.درهم.مفرد.فایده.داریه.فراهم.فرهاد.فریاد….
   پاسخ مرحله 1863
   یمن.آبی.بیان.آبان.امان.میان.ایمان.پیام.ایمن.بینا.ایام.مبنا.بانی.انبیا.پایان.آب نما.نایاب.مبانی.پیمان…
   ==(دوستان عزیز اگرکلمه ای اشتباه یا جامانده اعلام تمایندتااصلاح گردد)===

   .

    1. سلام خیلی ازپاسخهای جنابعالی متفاوت است مثلا”پاسخ مرحله 1845 پاسخ مرحله 1846 است وبه ترتیب تا….درپاسخ مرحله1857دهیار که کلمه اصلی مرحله حساب میشودننوشته اید.و . .بازی طوری طراحی شده که اگرپاسخ کامل مرحله راپیدانکنی نمیتوانی به مرحله بعدش صعودکنیدومیمانی وبایدسکه بخری اشکالاتی دربازی است وچون بازی خوبی است جندساله طرفداران خاص خودش را دارد.
     به نظرم ایرادجنابعالی این است که بازی جدیدرانصب نکردی وبازی نصب شده شما قدیمی است که اشکال داردوبه قول جوانان بروز رسانی نشده میتوانی ازحناب مهندس( سایت فاوینو)راهنمایی بگیری.نظریان ایلام

     1. سلام مهندس برادر زحمتت دوچندان شد بهتربود مینوشتید جواب متفاوت مرحله…. که دوستان درشک وابهام قرار نگیرند ودرتعجبم این بازی راخیلیها پیگیر هستن وامروز دوستی دیدم جواب مرحله 1885 خواسته بود خوشحال شدم وتعجبم بیشترازاینه جرا جوابها را به سایت ارسال نمیکنند.بازی آمیرزا درکافه بازارتحت چند عنوان مختلف آورده اند آمیرزا.آمیرزا جدید.آمیرزا جدید2.آمیرزاقدیم.و….که دوستان اتفاقی یکیشان نصب کردن که به نظرم باعث عصبانیت وخستگی شان شده. چشم مراحل حل شده آمیرزاجدید کما فی السابق میفرستم وکاش میشدازمیان دوستان عصو سایت 10نفر پرسیدکدام بازی آمیرزارابازی میکنند به هرحال خسته نباشید.

     2. سلامت باشی عمو ستار
      دوستان خودشون متوجه میشن.. اکثر جواب های دوم برای مراحل دیگه هم بودن و بیشتر از جابجایی مراحل تو نسخه های مختلف بازی آزار دهنده شده..
      همین که دوستان کلمات رو ببینن، ذهن شون باز میشه و حتی خودشونم میتونن مراحل رو رد کنن..
      اتشکر از لطف شما بابت ارسال پاسخ های بازی آمیرزا

   1. سلام وعرض ادب واحترام متقابل
    پاسخ مرحله 1864بازی آمیرزاجدید
    دست.سده.هرس.هست.تیر.دیگ.درست. گریس. گریه.هستی.گیره.ریسه.سیرت.تگری.رسید.گرده. تدریس.رسیده.دستگیر.گسترده.دستگیره..
    پاسخ مرحله 1865
    الک.لکه.گلف.فال.فیله.ایفل.آگهی.گیاه.الهی.کافی. فلکه.الکی.کلاه.کاهل.کاله.کافه.هلاک.هیکل.کلیه. کلافه.گلایه…..
    پاسخ مرحله 1866
    خرس.رفع.سرخ.عرف.خفا.فسخ.فرع.اسرع.عیار.سفیر.خیار.ساری.فارس.فاخر.عارف.راسخ.افسر.فراخ.سریع. فارسی….
    پاسخ مرحله 1867
    نزد.ناز.گدا.هند.گزنه.گزند.نگاه.نهاد.اهدا.آزاد.زاهد. دهان.دانه.آگاه.آهنگ.زنده.گدازه.زادگاه.اندازه.زاهدان….
    پاسخ مرحله 1868
    نیت.اخوی.تانک.تکان.وانت.کتان.کویت.خاکی. خاتون.نواخت.نوکیا.کیوان.کتانی.خیانت.آویختن. کتایون.یکنواخت..
    پاسخ مرحله 1869
    اصل.مشق.ماش.قلم.قشم.صبا.شمال.قابل.قالب. ملقب.قصاب.قلاب.شامل.قماش.بقال.امشب.شلاق. مقابل…
    پاسخ مرحله 1870
    ثمر.مثل.مکث.کلم.کمر.ریل.ملی.موثر.کولی.کمیل. کویر.ریمل.لیمو.کروم.کولر.کوثر.ولرم.موکل.کریم. کیومرث…
    پاسخ مرحله 1871
    ادا.خان.خدا.دعا.دانا.عناد.ناخن.نخاع.ادعا.نعنا.خندان. ناخدا.نادان.خاندان…
    پاسخ مرحله 1872
    بزک.بکر.رشک.روش.شوک.وزش.کبر.کشو.رکب.بروز. روکش.زبور.(ز.ب.و.ر)زرشک.ورزش.کشور.شوکر…
    پاسخ مرحله 1873
    خطا.خلف.طبخ.طبل.طفل.طلب.لطف.خطی.لطفا”. خیاط.بلیط.بخیل.لطیف.باطل.خیال.طلاب.خلاف. خطاب.خالی.خلافی.طالبی…
    پاسخ مرحله 1874
    سزا.یزد.یاد.یدک.سید.آزاد.کساد.آسیا.اسید.زاید.ایزد.زیاد.ایدز.سایز.اکسید.اکیدا”….
    پاسخ مرحله 1875
    آفت.است.توپ.سفت.وفا.پاس.پتو.پست.سوا.توس..فتوا.وفات.پوست.تاسف…

    1. سلامپاسخ مرحله 1876آمیرزا جدید
     افق.قیف.صفا.لطف.طیف.فلق.قفل.فصل.طفل.طاق.صاف.فقط.طلاق.قالی.لایق.لطیف.افقی.اصیل…
     پاسخ مرحله 1877
     رکب.کته.بهت.غرب.کوه.کوره.غوره.غروب.غربت. رغبت.رتبه.توبه.ترکه.تبرک.بوته.بهتر.برکه.برکت. تکبر.کبوتر.برهوت….
     پاسخ مرحله 1878
     غرب.تیر.بیت.غیب.تیغ.غیر.رغبت.غربت.غریب. غیبت.غیرت.ترغیب.غیرتی….
     پاسخ مرحله 1879
     ببر.بدل.بلد.لبو.ورد.دیر.دیو.بید.بلور.دلبر.روبل.رودل.لودر.دلیر.دبیر.بدیل…
     پاسخ مرحله 1880
     حسن.رضا.سحر.نحس.راس.حیا.حاضر.حضار.اسیر. حسین.راضی.ضریح.حیران.ریحان.نیاسر…
     پاسخ مرحله 1881
     بلخ.بله.خوب.خوک.لبه.لکه.هلو.وصل.کله.بلوک. خلوص.کلبه.کلوب.کلوخ.کوله…

     1. پاسخ مرحله۱۸۸۱:بحر-کبد-صحت-صبر-صبح-رصد-کبر-حصد-حرص-ترب-بکر-کدر-دکتر-تحرک-تبحر-صحبت-برکت-حرکت

    1. سلام رضا جان. بعد از یه مدت که اپدیت میاد جواب بعضی مراحل جابجا میشن. جواب درست رو پیدا کردین برامون بفرستین ما اپدیتش کنیم. ممنون از شما

  2. سلام مهندس عزیز
   تمنا دارم پاسخهای ناقص واشتباه بازی آمیرزا را آبدیت نکنید که باعث بروز مسکلاتی برای دوستانتان گردیده است.پاسخهای اینجانب نیز مستثنی نخواهندبود.باتشکر

   1. درواقع زحمت پاسخ 13مرحله یابیشترکشیدی پاسخ مراحل 1853 ناقص 1857و1858 صحیح میباشند.ببخش عزیز

   2. سلام
    اتفاقا بعضی از جواب های که آقای اسماعیلی دادند با ما یکیه الان دقیقا مرحله ۱۸۴۸ من با آقای اسماعیلی یکیه ولی مرحله ۱۸۴۹ با شما یکیه بازی آمیرزا هم به روز رسانی کردم

    1. سلام
     قبلا درپاسخ مراحل بازی بعضی سایتها مینوشتن پاسخ متفاوت مرخله ××××یعنی برای هرمرحله دوپاسخ درج میکردن وتامرحله نزدیک به1500حواب توشتن من پاسخ بیش از1500ندیدم درهیج سایتی..
     بی تعارف سایت فاوینو تنها سایتی لست که تا مرحله 1900پیش رفته وباعث افتخار است وتللش مدیرانش قابل تقدیر..نوفق باشید

     1. درود بر آقای ایلامی عزیز
      ممنون ارسال پاسخ های بازی آمیرزا و زحمات شما
      پاسخ های ارسالی شما و دیگر دوستان به شکل همزمان در سایت ثبت شد تا بر اساس نسخه بازی هر شخص بتونن جواب مراحل رو پیدا کنن.
      ممنون میشیم مابقی پاسخ ها رو هم برامون ارسال کنین تا برای عزیزان دیگه ثبت بشه

 19. جنس، آرنج، ناصر، نجار، نرجس، نساج، اجیر، جاری، رایج، ایرج، ناجی، نجاری، جیران، جریان، نیاسر، انجیر، سیرجان

   1. سلام
    پاسخ مرحله 1882 آمیرزا
    رکب.اذن.بذر.ذکر.رذل.رکن.کذب.کال.کنار.کلان.کربن. کرال.کابل.رکاب.برنا.بالن.راکن.کربلا.بالکن.کاربن…
    پاسخ مرحله 1883
    اثر.ارث.اوره.رفاه.وارث.وافر.راوی.یاور.فوری.واهی.ویفر..ثریا.فواره.ارثیه..
    پاسخ مرحله 1884
    جعل.جلو.عجب.عجل.لجن.لنج.نعل.نوع.وجب.ولع. بنجل.جنوب.عجول.نوبل…
    پاسخ مرحله 1886
    تاج جسم.ستم.سزا.سمج.مات.مست.زیست.جزام.جایز. سایز.مزیت.تمیز.مجاز.ستیز.ماست.تماس.تجسم. مزاج.سماجت.مجازی…
    پاسخ مرحله 1887
    امن.گام.پند.گود.منگ.نود.دوم.مواد.نادم.نماد.واگن. پماد.دوام.دامن.پوند.گمان.گندم.مدون.مادون….
    پاسخ مرحله 1888
    آقا.دعا.دقت.شاد.عشق.عقد.اتاق.عادت.عاشق. عاقد.ادعا.داعش.اقتدا.اعتقاد.. ..
    پاسخ مرحله 1889
    ازل.لنز.ناز.پول.زالو.زانو.زوال.نازل.نزول.نوپا.پازل.پونز. نپال…
    پاسخ مرحله 1890
    نهاد.آینه.تیره.ایده.دیار.اردن.نرده.ندرت.هیات.دهان. دهات.دانه.تنها.تندر.رنده.تهران.دایره.آینده.هدایت. ترانه.تیرآهن…

    1. سلام
     پاسخ مرحله 1891آمیرزا
     پدر.ورد.رعب.رعد.عبد.پند.عرب.عود.بردن.برند.نوبر.نبرد.عبور.روند.درون.بودن.بندر.عنبر.پودر.روبند…
     پاسخ مرحله 1892
     افق.عفو.فوق.قوه.وفق.وقف.قیف.قوی.افقی.عایق.فقیه.واقعه.قافیه.قیافه.وقایع…
     پاسخ مرحله 1893
     رسا.نظر.آسان.آستر.انار.تراس.راست.سارا.ناظر.ناسا.اسارت.استان.نظارت.ترانس.انتظار…
     پاسخ مرحله 1894
     نیک.آزار.زیرک.زرین.زیان.نیاز.کنیز.کاری.ریکا.زیرا. نازک.ارزن.اراک.رازی.افکار.ارکان.ایران.ارزان.نیزار.زکریا.اکراین…
     پاسخ مرحله 1895
     دوش.ملل.لعل.عود.ولع.عمل.عمد.دوم.علم.علل. عدل.شوم.شمع.مشعل.معدل.موعد.مولد.علوم. عمود.معلول…
     پاسخ مرحله 1896
     فاز.نرخ.فرز.فرخ.فرح.فخر.نفخ.خفا.خزر.حفر.حزن. حرف.خزان.فراخ.فراز.حراف.فاخر.ارزن…
     پاسخ مرحله 1897
     عدس.عکس.سعی.عید.مسی.دعا.یدک.آدمک. عدسی.سعید.سعدی.سدیم.اسید.مایع.معاد. ماسک.عکاس.سمعک.عمدی.مساعد.اکسید…
     پاسخ مرحله 1898
     پلو.پول.پیر.فنی.فین.یون.وین.پنیر.فوری.نیرو. فرنی.پیرو.پروین.نیلوفر….
     پاسخ مرحله 1899
     دهم.دکه.فهم.قدم.هدف.کهف.مکه.فدک.دمق. مژه.مژده.دکمه.همکف….
     پاسخ مرحله 1900
     جنس.آرنج.ناصر.نجار.نرجس.نساج.اجیر.جاری.رایج.ایرج.ناجی.نجاری.جیران.جریان.انجیر.سیرجان. نیاسر… ..
     پاسخ مرحله 1901
     اخم.زخم.مزه.گاز.گام.خامه.ماهی.گیاه.آگهی.گاهی.ایزه.خیام.خیمه.هیزم.خمیازه….
     پاسخ مرحله 1902
     نبش.غشا.نواب.نبوغ.شهاب.شنوا.هاون.شنبه. شانه.بانو.انبه.آغوش.آشوب.باهوش.نابغه.انبوه.شبانه.نوشابه….
     پاسخ مرحله 1903
     درز.دست.زرد.سدر.لرز.ریز.یزد.زیست.لیزر.سیرت. لیست.تسلی.رسید.ستیز.رتیل.لیتر.درست.دلیر. تدریس.زیردست…
     پاسخ مرحله 1904
     بحث.حزب.حسن.حلب.زحل.سبز.سلب.لحن.لنز. نحس.نسب.نسل.بنز.سنبل….

 20. با عرض سلام به خدمت شما دوست عزیز تمام مراح1837 با جواب های شما کلا فرق میکنه های گفت:

  با عرض سلام به خدمت شما دوست عزیز تمام مراح1837 با جواب های شما کلا فرق میکنه بازی رو هم آپدیتش کردم ولی درسته نشد

  1. سلام فرشید جان. بازی از اون موقع 3-4 باری اپدیت شده.. همون موقع دوستان زیادی این مراحل رو استفاده کردن و رفتن مرحله بعدی.. حالا اگه بازم تغییرات وجود داره شما برامون اصلاحیه شو بفرست و ما سایت رو اپدیت میکنیم.

   1. سلام با اینکه بازی دو سه روز برام آپدیت شده و بعضی مراحل هم فرق می‌کنه ولی جواب مرحله 1861 با آقای ایلامی یکی هستش

    1. سلام وققتون بخیر خانم صفری
     ممنون از شما پاسخ های ارسالی شما به سایت خودتون اضافه شد.
     سپاس

 21. سلام جواب جدیدتر 1857
  ازل _زلف _طفل _طلا _ طنز _فلز _لطف _لنز_ لیز _طیف _ لطفا_ زیان _نازل _ نیاز_ لطیف_ انزلی_ فینال

 22. جواب 1858
  مام _منش _نرم _ آرام _ آشنا _ آمار _ امام_ امان _انار _ ماما_ مرام _ ناشر_ نرمش_ آرامش _ آرمان _ مامان

  1. مرحله 1877 :
   نفت_ فنی_ تنب _ بافت _ نبات_ فانی_ نایب _ بینا_ بیان_ یافت_ آفتاب_ تابان _ نایاب _ انبیا_ نیابت

 23. سلام
  جواب کامل مرحله ۱۸۴۳
  درس،سرد،سپر،ظرف،ظفر،فرد فکر،پدر،پرس،پسر،پفک،پکر،کدرکسر،کفر،کرفس
  جواب کامل مرحله ۱۸۴۴
  تپق،عرق،قطع،عطر،قطر،عاق،طاق،طاقت،تقاطع،قاطع،عطار،قطار،قطعا،عراق

 24. جواب مرحله ۱۸۷۸
  داس،سطل،لمس،اطلس،سالم،سلام،مدال،مایل،مادی،اسید،میلاد،مسلط،یلدا،سدیم،سیال،طلسم

  1. درود به آقا محسن موسوی عزیز
   سپاس از حسن توجه شما دوست عزیز.
   پاسخ و آپدیت های ارسالی شما به سایت خودتون اضافه شد.
   ممنون میشم اگه موارد دیگه ای هم به چشم تیزبین تون خورد بهمون اطلاع بدین.
   سپاسگزارم

 25. ۱۸۳۵:قوی/۱۸۳۶:برهان/۱۸۳۷:الو.اول.اصیل.اصول.اصل.صلح.صالح.صیاح.صلاح.حلوا.حاصل.لوح.وحی.وصال.وصل.وکیل.کیلو./۱۸۳۹:عرق.عقل.عاقل.عیار.عایق.علنی.عالی.عراق.عریان.لایق.یراق.نعل.ناقل.نقال.نقل.قاری.قالی.قانع.قلیان.قناری.قران./۱۸۴۲:رند.ریتم.رنده.تیره.ترمه.تندر.ترنم.تمرهندی.تمدن.تمرین.همت.درهم.مهدی.مرید.مدیر.مدینه.ندیمه.نرده.ندرت.نمره.نهم/۱۸۴۵:عمه💟عمو💗عشوه💞زخم💖مزه💖موش💞موزه💗شخم💟شمع💟شوخ💗وهم💞خشم💖خموش💖خوشه💞خوشمزه💗/۱۸۵۳:مهن.مریم.مرسی.مرهم.مسیر.میله.لیره.هرس.همسر.ریسه.رسم.سهل.سهم.سمیه.سهیم.سرمه.ریمل./۱۸۵۹:نرخ.نوار.نوپا.پارو.پارک.پونک.پروا.خار.خان.خنک.خون.خوک.خارک.خوراک.خاور.اخر/۱۸۷۹:فرح.اذر.ایذه.حذر.حذف.حرف.حفر.حیف.حراف.حرفه.حریف.حفاری.ذره.رفاه.رایحه/۱۸۹۷:رونق.وطن.وقار.ویران.طاق.طریق.یاور.یراق.نطق.ناطق.نیرو.قرن.قوی.قطر.قوری.قاری.قوطی.قطور.قطار.قران.قناری.

 26. پاسخ 1838 جدید: توپ، تپش، دشت، زشت، زود، شاد، وزش، پتو، پشت، پود، دوات، آشپز، پوزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا