فاوینو
41

جواب بازی آمیرزا مرحله 1400 تا 1500 (آپدیت جدید)

جواب بازی آمیرزا مرحله 1400 تا 1500
بازدید 938

فهرست مطلب

این شما و جواب آخرین مراحل بازی آمیرزا، مراحل پایانی بازی آمیرزا نسبت به قبل سخت تر طراحی شده و برای زد شدن از برخی از مراحل نیاز به کمک خواهید داشت. جواب بازی آمیرزا مرحله 1400 تا 1500 رو براتون اینجا بصورت مراحل تفکیک شده جمع آوری کردیم. همینطور برای دیدن جواب بازی آمیرزا مرحله 1300 تا 1399 هم می توونید از لینک مشخص شده یا آرشیو سایت نیز سوء استفاده لازم برای تقلب در جواب بازی آمیرزا رو ببرید.

جواب بازی آمیرزا
دانلود بازی آمیرزا برای اندروید و ios از گوگل پلی – کافه بازار – سیب اپ و …. برای دانلود هر نسخه روی ایکون مورد نظر کلیک کنید
جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1400

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۰: شغل ← شال ← غار ← غول ← غرش ← آغوش ← آوار ← لواش ← لاغر ← شلوغ ← شغال ← الاغ ← شاغل ← شلوار ← آشغال

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۱

دزد ← دید ← مزد ← یزد ← میز ← داد ← امید ← آزاد ← مداد ← امداد ← داماد

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۲

مهد ← سکه ← مهم ← مکه ← کمد ← جسم ← دکه ← سهم ← جسد ← دکمه ← مسجد ← سجده ← مجسمه

 

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۳

ویلا ← امید ← دنیا ← لیمو ← مدال ← ملوان ← میلاد ← میدان ← لیوان ← وانیل

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۴

گلو ← گرم ← گوی ← گور ← مرگ ← لگو ← وکیل ← میگو ← گلیم ← کویر ← ولرم ← گمرک ← کولر ← لیمو ← گوریل

جواب بازی آمیرزا مرحله 1405 به بعد


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۵

تاس ← تاب ← لاک ← سبک ← اسب ← باک ← کباب ← لباس ← کتاب ← کلاس ← بابک ← ساکت ← اسکلت ← بسکتبال

جواب بازی  آمیرزا مرحله ۱۴۰۶

پیک ← پیر ← پری ← کار ← رنگ ← پاک ← گاری ← پارک ← پنیر ← پیکان ← پارکینگ

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۷

نوه ← خزر ← نور ← خون ← وزن ← روزه ← زانو ← نوار ← روان ← خزان ← خانه ← آرزو ← خواهر ← خزانه ← راهزن ← زورخانه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۸

باک ← تاب ← بیل ← بال ← لاک ← نبات ← بلیت ← کتاب ← بانک ← بالن ← تنبل ← تانک ← بالکن ← کابینت ← تلکابین

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۹

رنگ ← سنگ ← گرد ← لگد ← لنگ ← نرگس ← سنگر ← گردن ← گران ← دلار ← انگل ← آدرس ← لنگر ← سالن ← گلدان ← گردان ← سالگرد

 

جواب بازی آمیرزا مرحله 1410 به بعد


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۰: سوت ← عدس ← رعد ← عود ← دست ← عکس ← سرود ← وسعت ← عروس ← سکوت ← سرعت ← دوست ← دعوت ← درست ← دکتر ← رکود ← رکوع ← دکور ← دستور ← عروسک
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۱: سبد ← دشت ← کبد ← سبک ← دست ← اشک ← اسب ← تاب ← شکست ← آبکش ← کتاب ← ساکت ← شتاب ← دستکش
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۲: تاب ← تبر ← روح ← باک ← کتاب ← ربات ← کوبا :باکو ← کارت ← حرکت ← برکت ← راحت ← باروت ← کبوتر
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۳: شنا ← شاه ← هوش ← شعبه ← عناب ← شهاب ← شنبه ← آشوب ← انبوه ← بانو ← شانه ← بهنوش ← باهوش ← انبوه ← نوشابه
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۴: زره ← گاز ← گرز ← برگ ← بره ← باز ← گربه ← گراز ← هزار ← بهار ← بزرگ ← زهرا ← رهبر ← بزرگراه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1415 به بعد


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۵: دما ← دوا ← وام ← تاب ← اتو ← آدم ← مدت ← واحد ← مودب ← وحدت ← حامد ← احمد ← متحد ← مداح ← محبت ← محتوا
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۱۶: تاج ← تار ← اتو ← راه ← جوهر ← جارو ← آوار ← تاجر ← آواره ← اجاره ← جواهر
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۷: دین ← دیگ ← گرد ← نیش ← رشد ← رنگ ← شادی ← دنیا ← گاری ← گران ← دانش ← گردن ← گردش ← شریان ← شاگرد ← دینار
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۸: قسم ← شخم ← شام ← قشم ← مشق ← ماه ← ماش ← ساق ← خشم ← خام ← شاخ ← شاخه ← مهسا ← ماسه ← ساقه ← سماق ← خامه
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۹: کار ← شور ← شکار ← کشور ← ورزش ← شورا ← ارزش ← آرزو ← زرشک ← روکش ← کشاورز: ورزشکار

جواب بازی آمیرزا مرحله 1420 به بعد


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۰: فیل ← بیل ← قلب ← قیف ← آبی ← لیف ← قاب ← افق ← آقا ← قفل ← قالی ← قلاب ← بالا ← قایباف
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۱: وفا ← هلو ← چاه ← چهل ← چلو ← هدف ← فال ← فدا ← چاله ← آلوده ← آلوچه ← فولاد ← فالوده
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۲: ملت ← وکیل ← رتیل ← کیلو ← کویر ← کویت ← لیتر ← موکت ← مترو ← ولرم ← لیمو ← کولر ← کیلومتر
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۳: پشت ← پتو ← هوش ← پشه ← مکه ← کوه ← پوک ← شوت ← تپش ← تپه ← مشت ← توپ ← موش ← تمشک ← پوشک ← پوشه ← موکت ← موشک ← پشمک ← پشتک
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۴: کیف ← کفش ← فیش ← شیب ← کیش ← کشف ← بشکه ← بنفش ← بیشه ← شنبه ← کینه ← شبکه ← بنفشه ← یکشنبه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1425 به بعد


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۵: شهر ← آرش ← شانس ← شانه ← شهرت ← تنها ← تشنه ← ترانه ← تهران ← رسانه ← ستاره ← نشاسته ← شهرستان
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۶: کشف ← مشک ← ملت ← نمک ← نفت ← شکل ← کفش ← مشت ← شکم ← کلفت ← تلفن ← تمشک ← مشکل ← نفتکش
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۷: کفش ← کشو ← کوه ← کیش ← کیف ← شفا ← وفا ← شاه ← شکاف ← کوفه ← کاشی ← کاهو ← کافه ← کاشف ← کفاش ← کفاشی ← شکوفه ← هواکش


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۸: قلم ← قله ← سال ← ماهی ← قیام ← میله ← لایه ← سایه ← سلام ← سالم ← سماق ← قیمه ← ساقه ← مقاله ← ملاقه ← مقایسه
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۹: سود ← مرد ← سهم ← سوره ← همسر ← ماده ← مادر ← سواد ← دوره ← آدرس ← ساده ← سمور ← سرود ← سماور ← مدرسه ← آسوده

جواب بازی آمیرزا مرحله 1430 به بعد


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۰: پاس ← پاک ← پیک ← کلاس ← پلیس ← پلاک ← ساکت ← پاکت ← اسکلت ← کلیسا ← تاکسی ← پاستیل ← لاستیک ← پلاستیک
جواب بازی  آمیرزا مرحله ۱۴۳۱: بال ← بیل ← آبی ← بال ← ویلا ← لیلا ← بالا ← لوبیا ← آلبالو ← والیبال
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۲: شاه ← نقش ← شیب ← قاب ← نقاش ← بیشه ← نقشه ← نقاب ← شانه ← انبه ← شهاب ← شنبه ← نقاشی ← شبانه ← شاهین
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۳: فوت ← نفت ← تور ← فنر ← برف ← تبر ← نور ← نبوت ← نوبت ← نفرت ← تنبل ← تلفن ← تنور ← فلوت ← تونل ← تنبور
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۴: رنگ ← رشت ← گشت ← شعر ← شتر ← آتش ← ترش ← تنگ ← گران ← تراش ← رعنا ← ارتش ← شاعر ← نگار ← انگشت ← انگشتر

جواب بازی آمیرزا مرحله 1435 به بعد


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۵: شاخ ← شاد ← رشد ← رود ← کشو ← کود ← کاخ ← کدو ← خوک ← خشک ← خوش ← خروش ← کادو ← خراش ← اردک ← کشور ← ارشد ← رکود ← شورا ← شکار ← خوراک ← دشوار ← خودکار
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۶: نای ← نبی ← آبی ← خان ← بنا ← بینا ← بانی ← آبان ← بابا ← ناباب ← انبیا ← نایاب ← بیابان ← خیابان


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۷

یاس ← سیل ← لال ← سایه ← گیاه ← لیلا ← آگهی ← لاله ← هلال ← سیاه ← گلایه ← گیلاس
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۸: دکل ← جلد ← کبد ← کاج ← تاج ← بدل ← باج ← کلاج ← کتاب ← جلبک ← جلاد ← جالب ← کابل ← کالبد
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۹: کتف ← سنگ ← سگک ← نفت ← نفس ← سفت ← تند ← کند ← کفن ← دست ← تنگ ← تنفس ← تفنگ ← فندک ← سنگک

جواب بازی آمیرزا مرحله 1440 به بعد


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۰: تیغ ← وجه ← جیغ ← جوی ← جهت ← غیرت ← جیوه ← غیور ← هویج ← هویت ← هجری ← تیره ← رویت ← غوره ← توجه ← جیره ← جوهر ← نوجیه
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۱: نرم ← گرم ← یار ← مرگ ← مگس ← سنگر ← سیما ← نسیم ← نرگس ← سرما ← گرما ← سیمان ← یاسمن ← سینما
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۲: زجر ← زوج ← گیج ← جگر :جیره :هویج ← گریه ← زیره ← جیوه ← گیره ← جوهر ← جزوه ← روزه ← وزیر ← گوجه ← جزیره
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴۳: گاری ← ناشی ← گریم ← منشی ← ناشر ← گرما ← شناگر ← نگارش ← نمایش ← ماشین ← نمایشگر
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۴: چرم ← چرا ← چاه ← چهل ← چله ← چهار ← چاله ← ماهر ← ولرم ← چاره ← آلوچه ← مچاله ← مورچه

 

جواب آمیرزا 1445


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۵: وحی ← محو ← دیو ← مدت ← حوا ← حیا ← امید ← حیات ← وادی ← وحدت ← متحد ← حامد ← احمد ← واحد ← مواد ← مداح ← محتوا ← حمایت
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۶: قله ← حوا ← قول ← لوح ← لال ← حال ← حلق ← حقه ← لاله ← هالو ← هلال ← لولا ← لوله ← حلقه ← حلوا ← حوله ← حلال ← قلوه ← حواله


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۷

وقت ← قوی ← قوم ← قیام ← قامت ← مقوی ← قیمت ← تیمم ← مقام ← مقوا ← موقت ← تقویم ← یاقوت ← قیامت ← مقاوم ← ماموت ← مقاومت
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۸: سوت ← وحی ← سیم ← ستم ← حکم ← مسیح ← حکیم ← کویت ← حکمت ← سکوت ← موکت ← حکومت
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۹: وقت ← قوم ← یقه ← قوی ← بوق ← قوت ← مقوی ← قیمت ← قیمه ← میوه ← توبه ← بوته ← موقت ← بقیه ← بیمه ← تقویم

جواب بازی آمیرزا مرحله 1450 به بعد


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۰: ذهن ← ذره ← هتل ← لذت ← ذرت ← آذر ← تله ← نهال ← ناله ← تنها ← لانه ← تهران ← ترانه
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۱: گاو ← سنگ ← سوت ← تنگ ← نرگس ← واگن ← تنور ← سنگر ← تونس ← راسو ← سرنگ ← ستون ← روستا ← انگور ← ستوان ← سنتور ← سروان ← راستگو ← گورستان
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۲: شور ← شعر ← رود ← عود ← عدل ← عدد ← دور ← دود ← درد ← رشد ← دوش ← درود ← شروع


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۳: گله ← گلو ← لایه ← ویلا ← سایه ← سوال ← الگو ← گیاه ← وسیله ← وسایل ← گیلاس ← گوساله
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۴: شخم ← خون ← خوش ← شوخ ← هوش ← موش ← مشت ← خشم ← خشت ← خشن ← تشنه ← تخمه ← توشه ← خوشه ← خشونت

جواب بازی آمیرزا مرحله 1455 به بعد


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۵: یزد ← دیگ ← میز ← مزد ← میهن ← هزیم ← زمین ← مهدی ← گندم ← زنده ← نیزه ← زندگی ← مدینه ← گزینه
جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۶: عمل ← عدل ← لاک ← کمد ← مدل ← عدد ← دکل ← دعا ← داد ← معدل ← کمال ← کلام ← عادل ← عالم ← مالک ← مدال ← مداد
جواب آمیرزا مرحله (جواب بازی آمیرزا) ۱۴۵۷: سنت ← تنیس ← سیاه ← سایه ← تنها ← تیره ← راست ← سینه ← نهایت ← سیاره ← آستین ← رسانه ← ترانه ← تهران ← ستاره ← تیرآهن

جواب بازی آمیرزا مرحله 1458 به بعد

 

سوت تیر یونس نیرو کرسی سنتور کنسرو ستون سکوت نوکر تنیس تنور کنسرت سکونت کتری سنتی کتری کویر کویت

 

۱۴۵۹ آمیرزا

شمع.دعا.عید.عاج.جمع.جام.جدا.شادی.مجید.عادی.مایع.جامع.شجاع.شیاد.جامد

جواب مرحله 1461 امیرزا

تار تنه ظهر تنها ناظر ناهار نظارت تهران انتظار انار انتها

جواب مرحله 146‌‌6

بست جسد جسم حبس حجم حدس دست سبد تبسم محبت مسجد متحد

حل مرحله ۱۴۶۸ آمیرزا


دره نان گره گدا آهنگ نرده رنده نگاه کردن گرده گناه نهنگ آهنگر راننده

جواب مرحله 1473 آمیرزا


ساق سال سنگ لنگ نقل سیل انگل سالن قالی گیلان گیلاس انگلیس لایق

جواب آمیرزا مرحله 1474


بال بلا بیل لبو لال باله لاله لوله لیلا ویلا لوبیا الویه


جواب مرحله 1475 آمیرزا


باز تاب تار تبر زیپ تیز ربات بازی پیاز پریز زیبا پرتاب پیتزا زیارت تبریز

جواب امیرزا مرحله ‌‌1476


سفر. سکو. افسر. سیرک. کرسی. سفیر. ساری. کویر. فارس. یوسف. کرفس. فکر. واکس. سویا. رویا. اسکی. ریسک. کرواسی

اگر جواب های بالا شما را به مرحله بعد انتقال نداد از جواب های زیر استفاده کنین.

جهان جهاد دانه دهان آینده دنیا ناهید دین جنین جاده هندهادی آدینه آینه هیجان

آمیرزا مرحله ۱۴۷۷

یزد. سبد. سبز. سند. یاس. سیب. زینب. سبزی. دنیا. یزدان. زبان. بازی. آسیاب. زیبا. بدنسازی. بنیاد

جواب مرحله ۱۴۷۸آمیرزا

دفن. دوش. هدف. هوش. دوره. روده. روشن. شوهر. شوره. فرود. فروش. وردنه. فشرده. شهروند. فروشنده

جواب مرحله ۱۴۷۸ آمیرزا (جواب سازگار با نسخه های متفاوت)


یزد مینا رمان زمان زمرد مادر مدرن نماز زمین اردن امیر امید مدیر یزدان نیزار درمان میدان نامزد دینار رامین

حل آمیرزا مرحله ۱۴۷۹


رنگ. کوی. نوار. نوکر. واگن. نیرو. رویا. گاری. گونی. کویر. انگور. کارون. ویران. گونیا

جواب مرحله 1480 آمیرزا

فرش. شور. شوت. دشت. شرف. شتر. دوش. رشت. رشد. سوت. سود. سفت. سفر. درست. سروش. سرود. دوست. دفتر. درشت. فرود. فروش. دستور. دستفروش

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۸۱


ترس. سیر. تیر. یاس. سمت. سیم. رسم. ماست. سیما. رستم. اسیر. تماس. ساری. یتیم. امیر. رسمی. سرما. ریاست. تیمسار. مرسی

جواب مرحله 1482 آمیرزا


آخر، خون، خزه، خزر، آهن، ارزن، خازن، خانه، خاور، خواهر، خزان، زهرا، زانو، آرزو، آخور، روزه، رخنه، راهزن، روزنه، زورخانه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1483


دوا، دیو، قوچ، چای، چرا، چاق، قوی، اردو، دریا، رویا، چاقو، وارد، قارچ، داور، دارو، چادر، قوری، دیوار، رادیو

 

حل بازی آمیرزا مرحله 1484


آتش، شیر، شتر، رشت، دشت، گدا، ترش، دارت، تراش، ارتش، گاری، دریا، ترشی، شادی، درشت، گردش، شاگرد، اتریش، گیتار

 

جواب بازی آمیرزا مرحله 1485


آدم، آیا، دام، دما، آمل، لامپ، مدال، پدال، پماد، پیام، امید، یلدا، ایلام، دیپلم، میلاد

 

جواب بازی آمیرزا مرحله 1486


چوب، هرز، بچه، درز، دره، زور، زود، روز، زهر، چرب، زبر، زرد، زره، روزه، روده، دوره، برده، روزبه، بهروز، زردچوبه

 

جواب بازی آمیرزا مرحله 1487


هنر، هشت، ارتش، نشست، ناشر، شهرت، شانه، تراش شانس، راست، تنها، تشنه، رشته، ستاره، رسانه، راسته، شناسه، ترانه، تراشه، تهران، نشاسته، شهرستان

 

جواب بازی آمیرزا مرحله 1488


دفن، فدا، نمد، درهم، رنده، فردا، نمره، ماهر، مرفه، دامنه، مهران، نامرد، مناره، مانده، فرهاد، فرمان، درمان، همدان، مردانه، فرمانده

 

جواب بازی آمیرزا مرحله 1489


شانه، ریشه، ماشه، ناشر، نامه، نمره، میهن، آینه، امیر، امین، ماهی، نیما، ماشین، رامین، مهران، شهرام، نمایش، شاهین، شماره، نشریه، اهریمن

 

حل امیرزا مرحله 1490


آقا، برق، خبر، قاب، قرن، آبان، انار، بخار، براق، خراب، قرآن، نقاب، انبار، باران، قربان

 

جواب آمیرزا مرحله 1491


زنده، سیاه، نیزه، دنیا، آینه، زیاد، سینه، آینده، ناهید، یازده

 

جواب بازی آمیرزا مرحله 1492


خدا، خمس، سخن، خیس، سید، میخ، سیخ، خانم، دنیا، سینا، امید، سیما، نسیم، سمند، خیام، میدان، سیمان، سینما

 

بازی آمیرزا جواب مرحله 1493


ورق، رقص، صوت، قرص، قوم، قوی، مصر، تقی، قیر، وقت، قوری، وصیت، تورم، قیمت، مترو، صورت، تصویر، صورتی، تقویم، موقت

 

جواب آمیرزا مرحله 1494


درس، سفر، گدا، آدرس، گیرا، دریا، گاری، ردیف، سفیر، سفید، ساری، فردا، فارس، افسر، سیگار، فریاد، افسردگی

 

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1495


رنگ، زنگ، زهر، سنگ، گرز، ریگ، سینه، گریه، گیره، سنگر، زیره، سرنگ، زرنگ، گزنه، گزینه، سرهنگ، گرسنه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1496

گوش، شرف، شفا، گره، هوش، فرش، رشوه، گروه، واشر، فشار، گوهر، فروش، شوهر، شوره، شورا، رفاه، گوشه، فواره، هاشور، شاهرگ، گوارش، فروشگاه

جواب بازی امیرزا مرحله 1497


شور، موش، موز، شرم، رمز، وزش، رزم، شرور، ورزش، شورا، مرور، مزار، ارزش، واشر، امروز، مشاور، آموزش، آمرزش

 

جواب بازی امیرزا مرحله 1498


آهک، لثه، لکه، آیه، ماه، ملک، مکه، مکث، کلم، ماهی، کلمه، کامل، کلام، هیکل، ملکه، مثال، ماله، کلاه، کلیه

جواب بازی امیرزا مرحله 1499


صبر، مصر، نصب، نمک، کمر، اکبر، بانک، رکاب، مربا، مرکب، ناصر، کربن، کمان، مبارک، کرمان

جواب بازی امیرزا مرحله 1500


جشن، رنج، شاه، جارو، جهان، جوان، نجار، جانور، جوانه، جواهر، شناور، هنرجو

 

ادامه جواب های بازی آمیرزا در پست  جواب بازی آمیرزا مرحله 1500 تا 1600 (با کمک شما آپدیت شد) به کمک شما دوستان قرار خواهید گرفت. با تشکر از #شیرین بابت ارسال حجم زیادی از جواب های بازی آمیرزا برای سایت فاوینو .

 

دوستان عزیز. جواب مراحلی رو که بازی کردین رو کامنت کنین تا خودتون هم به جواب باقی مراحل بازی آمیرزا برسین

 

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. اسودی گفت:

  جواب مرحله 1466
  بست جسد جسم حبس حجم حدس دست سبد تبسم محبت مسجد متحد

  1. favino گفت:

   ممنون متین جان

 2. اسودی گفت:

  جواب مرحله1473
  ساق سال سنگ لنگ نقل سیل انگل سالن قالی گیلان گیلاس انگلیس لایق

 3. سودا گفت:

  چرا درست حسابی نمیزارید‌ جواب ها رو

  1. favino گفت:

   شما بیا جواب مراحلی که بازی کردی رو بذار تا ما برای بقیه بذاریم ..

 4. شیرین گفت:

  جواب مرحله 1482
  آخر، خون، خزه، خزر، آهن، ارزن، خازن، خانه، خاور، خواهر، خزان، زهرا، زانو، آرزو، آخور، روزه، رخنه، راهزن، روزنه، زورخانه

  1. favino گفت:

   ممنون از شما

 5. شیرین گفت:

  مرحله 1483
  دوا، دیو، قوچ، چای، چرا، چاق، قوی، اردو، دریا، رویا، چاقو، وارد، قارچ، داور، دارو، چادر، قوری، دیوار، رادیو

 6. شیرین گفت:

  مرحله 1484
  آتش، شیر، شتر، رشت، دشت، گدا، ترش، دارت، تراش، ارتش، گاری، دریا، ترشی، شادی، درشت، گردش، شاگرد، اتریش، گیتار

  1. favino گفت:

   تشکر ویژه از شما

  2. مهمان گفت:

   داغ.خار . خرم .خدا . مرغ خام خار مراد مدار ماده مادر خادم خامه دماغ درام مرده خمره خمار خرما خرده درهم اهرم دماغه

 7. شیرین گفت:

  مرحله 1485
  آدم، آیا، دام، دما، آمل، لامپ، مدال، پدال، پماد، پیام، امید، یلدا، ایلام، دیپلم، میلاد

  1. علی گفت:

   اپدیت شده تعغیر کردن جوابها

 8. شیرین گفت:

  مرحله 1486
  چوب، هرز، بچه، درز، دره، زور، زود، روز، زهر، چرب، زبر، زرد، زره، روزه، روده، دوره، برده، روزبه، بهروز، زردچوبه

 9. شیرین گفت:

  مرحله 1487
  هنر، هشت، ارتش، نشست، ناشر، شهرت، شانه، تراش شانس، راست، تنها، تشنه، رشته، ستاره، رسانه، راسته، شناسه، ترانه، تراشه، تهران، نشاسته، شهرستان

 10. شیرین گفت:

  مرحله 1488
  دفن، فدا، نمد، درهم، رنده، فردا، نمره، ماهر، مرفه، دامنه، مهران، نامرد، مناره، مانده، فرهاد، فرمان، درمان، همدان، مردانه، فرمانده

  1. favino گفت:

   خیلی ممنون از شما شیرین خانم

 11. شیرین گفت:

  مرحله 1489
  شانه، ریشه، ماشه، ناشر، نامه، نمره، میهن، آینه، امیر، امین، ماهی، نیما، ماشین، رامین، مهران، شهرام، نمایش، شاهین، شماره، نشریه، اهریمن

 12. شیرین گفت:

  مرحله 1490
  آقا، برق، خبر، قاب، قرن، آبان، انار، بخار، براق، خراب، قرآن، نقاب، انبار، باران، قربان

 13. شیرین گفت:

  مرحله 1491
  زنده، سیاه، نیزه، دنیا، آینه، زیاد، سینه، آینده، ناهید، یازده

 14. شیرین گفت:

  مرحله 1492
  خدا، خمس، سخن، خیس، سید، میخ، سیخ، خانم، دنیا، سینا، امید، سیما، نسیم، سمند، خیام، میدان، سیمان، سینما

 15. شیرین گفت:

  مرحله 1493
  ورق، رقص، صوت، قرص، قوم، قوی، مصر، تقی، قیر، وقت، قوری، وصیت، تورم، قیمت، مترو، صورت، تصویر، صورتی، تقویم، موقت

 16. شیرین گفت:

  مرحله 1494
  درس، سفر، گدا، آدرس، گیرا، دریا، گاری، ردیف، سفیر، سفید، ساری، فردا، فارس، افسر، سیگار، فریاد، افسردگی

 17. شیرین گفت:

  مرحله 1495
  رنگ، زنگ، زهر، سنگ، گرز، ریگ، سینه، گریه، گیره، سنگر، زیره، سرنگ، زرنگ، گزنه، گزینه، سرهنگ، گرسنه

 18. شیرین گفت:

  مرحله 1496
  گوش، شرف، شفا، گره، هوش، فرش، رشوه، گروه، واشر، فشار، گوهر، فروش، شوهر، شوره، شورا، رفاه، گوشه، فواره، هاشور، شاهرگ، گوارش، فروشگاه

 19. شیرین گفت:

  مرحله 1497
  شور، موش، موز، شرم، رمز، وزش، رزم، شرور، ورزش، شورا، مرور، مزار، ارزش، واشر، امروز، مشاور، آموزش، آمرزش

 20. شیرین گفت:

  1498
  آهک، لثه، لکه، آیه، ماه، ملک، مکه، مکث، کلم، ماهی، کلمه، کامل، کلام، هیکل، ملکه، مثال، ماله، کلاه، کلیه

 21. شیرین گفت:

  1499
  صبر، مصر، نصب، نمک، کمر، اکبر، بانک، رکاب، مربا، مرکب، ناصر، کربن، کمان، مبارک، کرمان

 22. شیرین گفت:

  1500
  جشن، رنج، شاه، جارو، جهان، جوان، نجار، جانور، جوانه، جواهر، شناور، هنرجو

  1. favino گفت:

   سلام و ممنون از شما شیرین خانم..
   یه پست جدید برای جواب مراحل بعد از 1500 بازی آمیرزا میذاریم و اگه دوست داشتین جواب ها رو اینجا یا اونجا بذارین و ما برای بقیه منتشر کنیم..
   خیلی ازتون ممنونم ک پاسخ های بازی آمیرزا رو با بقیه به اشتراک میذارین

 23. شیرین گفت:

  1501
  دوش، شاد، نور، نوار، ناشر، شورا، روشن، روان، آشنا، دانش، انشا، انار، ارشد، آوار، وارد، دوران، اروند، شناور، ارشاد، شادروان

 24. شیرین گفت:

  1502
  جرم، موج، مرد، رنج، آرنج، نجوم، جادو، جارو، جامد، جوان، وارد، مادر، مجرد، نامرد، دوران، درمان، جانور، اروند، مرجان، نمودار، جوانمرد

 25. علی گفت:

  ۱۴۷۶ جهان جهاد دانه دهان آینده دنیا ناهید دین جنین جاده هندهادی آدینه آینه هیجان

 26. حسن اسماعیلی اسکندری رونجی گفت:

  حل مرحله ۱۴۶۸
  دره نان گره گدا
  آهنگ نرده رنده نگاه کردن گرده گناه نهنگ
  آهنگر راننده

  1. favino گفت:

   ممنون اقای اسکندری .. اضافه شد به سایت

 27. Mostafa گفت:

  جواب مرحله ۱۴۷۸ آمیرزا
  یزد مینا رمان زمان زمرد مادر مدرن نماز زمین اردن امیر امید مدیر یزدان نیزار درمان میدان نامزد دینار رامین

 28. علی گفت:

  سلام جواب مرحله 1485 اپدیت جدید رو میخوام بدجور مغزم درگیره پنج حرفی که با د شروع میشه خواهشن کمک کنین

  1. favino گفت:

   سلام علی جان.
   یکی دو تا مرحله بالا پایین رو چک کن.. اپدیت میشه معمولا جواب یکی دو تا مرحله قبل و بعد جابجا میشه

   1. علی گفت:

    ممنونم از راهنماییتون

مشاهده بیشتر