فاوینو
102

جواب بازی آمیرزا مرحله 1400 تا 1500 (آپدیت جدید) آمیرزا 1400 به بعد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1400 تا 1500
بازدید 35731

فهرست مطلب

این شما و جواب آخرین مراحل بازی آمیرزا، مراحل پایانی بازی آمیرزا نسبت به قبل سخت تر طراحی شده و برای زد شدن از برخی از مراحل نیاز به کمک خواهید داشت. جواب بازی آمیرزا مرحله 1400 تا 1500 رو براتون اینجا بصورت مراحل تفکیک شده جمع آوری کردیم. همینطور برای دیدن جواب بازی آمیرزا مرحله 1300 تا 1399 هم می توونید از لینک مشخص شده یا آرشیو سایت نیز سوء استفاده لازم برای تقلب در جواب بازی آمیرزا رو ببرید.

جواب بازی آمیرزا
دانلود بازی آمیرزا برای اندروید و ios از گوگل پلی – کافه بازار – سیب اپ و …. برای دانلود هر نسخه روی ایکون مورد نظر کلیک کنید
جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1400

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۰: شغل ← شال ← غار ← غول ← غرش ← آغوش ← آوار ← لواش ← لاغر ← شلوغ ← شغال ← الاغ ← شاغل ← شلوار ← آشغال ← نیش ← شانه ← شاهین ← کیش ← کنایه ← کیهان ← کینه ← کاپشن ← پاک ← پشه ← پیک ← پایه ← پناه ← پنکه ← پینه ← پیکان ← پاشنه ← اینه

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۰۱

دزد ← دید ← مزد ← یزد ← میز ← داد ← امید ← آزاد ← مداد ← امداد ← داماد

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۲

مهد ← سکه ← مهم ← مکه ← کمد ← جسم ← دکه ← سهم ← جسد ← دکمه ← مسجد ← سجده ← مجسمه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۳

ویلا ← امید ← دنیا ← لیمو ← مدال ← ملوان ← میلاد ← میدان ← لیوان ← وانیل

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۴

گلو ← گرم ← گوی ← گور ← مرگ ← لگو ← وکیل ← میگو ← گلیم ← کویر ← ولرم ← گمرک ← کولر ← لیمو ← گوریل

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1405 به بعد


جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۵

تاس ← تاب ← لاک ← سبک ← اسب ← باک ← کباب ← لباس ← کتاب ← کلاس ← بابک ← ساکت ← اسکلت ← بسکتبال

جواب بازی  آمیرزا مرحله ۱۴۰۶

پیک ← پیر ← پری ← کار ← رنگ ← پاک ← گاری ← پارک ← پنیر ← پیکان ← پارکینگ

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۰۷

نوه ← خزر ← نور ← خون ← وزن ← روزه ← زانو ← نوار ← روان ← خزان ← خانه ← آرزو ← خواهر ← خزانه ← راهزن ← زورخانه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۰۸

باک ← تاب ← بیل ← بال ← لاک ← نبات ← بلیت ← کتاب ← بانک ← بالن ← تنبل ← تانک ← بالکن ← کابینت ← تلکابین

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۰۹

رنگ ← سنگ ← گرد ← لگد ← لنگ ← نرگس ← سنگر ← گردن ← گران ← دلار ← انگل ← آدرس ← لنگر ← سالن ← گلدان ← گردان ← سالگرد

جواب بازی آمیرزا مرحله 1410 به بعد

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۰

سوت ← عدس ← رعد ← عود ← دست ← عکس ← سرود ← وسعت ← عروس ← سکوت ← سرعت ← دوست ← دعوت ← درست ← دکتر ← رکود ← رکوع ← دکور ← دستور ← عروسک

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۱

سبد ← دشت ← کبد ← سبک ← دست ← اشک ← اسب ← تاب ← شکست ← آبکش ← کتاب ← ساکت ← شتاب ← دستکش

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۲

تاب ← تبر ← روح ← باک ← کتاب ← ربات ← کوبا :باکو ← کارت ← حرکت ← برکت ← راحت ← باروت ← کبوتر

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۳

شنا ← شاه ← هوش ← شعبه ← عناب ← شهاب ← شنبه ← آشوب ← انبوه ← بانو ← شانه ← بهنوش ← باهوش ← انبوه ← نوشابه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۱۴

زره ← گاز ← گرز ← برگ ← بره ← باز ← گربه ← گراز ← هزار ← بهار ← بزرگ ← زهرا ← رهبر ← بزرگراه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1415 به بعد

..

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۵

دما ← دوا ← وام ← تاب ← اتو ← آدم ← مدت ← واحد ← مودب ← وحدت ← حامد ← احمد ← متحد ← مداح ← محبت ← محتوا

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۱۶

تاج ← تار ← اتو ← راه ← جوهر ← جارو ← آوار ← تاجر ← آواره ← اجاره ← جواهر

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۷

دین ← دیگ ← گرد ← نیش ← رشد ← رنگ ← شادی ← دنیا ← گاری ← گران ← دانش ← گردن ← گردش ← شریان ←

شاگرد ← دینار

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۸

قسم ← شخم ← شام ← قشم ← مشق ← ماه ← ماش ← ساق ← خشم ← خام ← شاخ ← شاخه ← مهسا ← ماسه ←

ساقه ← سماق ← خامه

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۹

کار ← شور ← شکار ← کشور ← ورزش ← شورا ← ارزش ← آرزو ← زرشک ← روکش ← کشاورز: ورزشکار

جواب بازی آمیرزا مرحله 1420 به بعد

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۰

فیل ← بیل ← قلب ← قیف ← آبی ← لیف ← قاب ← افق ← آقا ← قفل ← قالی ← قلاب ← بالا ← قایباف

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۱

وفا ← هلو ← چاه ← چهل ← چلو ← هدف ← فال ← فدا ← چاله ← آلوده ← آلوچه ← فولاد ← فالوده

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۲

ملت ← وکیل ← رتیل ← کیلو ← کویر ← کویت ← لیتر ← موکت ← مترو ← ولرم ← لیمو ← کولر ← کیلومتر

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۳

پشت ← پتو ← هوش ← پشه ← مکه ← کوه ← پوک ← شوت ← تپش ← تپه ← مشت ← توپ ← موش ← تمشک ← پوشک ← پوشه ← موکت ← موشک ← پشمک ← پشتک

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۴

کیف ← کفش ← فیش ← شیب ← کیش ← کشف ← بشکه ← بنفش ← بیشه ← شنبه ← کینه ← شبکه ← بنفشه ← یکشنبه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1425 به بعد

حل آمیرزا مرحله ۱۴۲۵

شهر ← آرش ← شانس ← شانه ← شهرت ← تنها ← تشنه ← ترانه ← تهران ← رسانه ← ستاره ← نشاسته ← شهرستان

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۶

کشف ← مشک ← ملت ← نمک ← نفت ← شکل ← کفش ← مشت ← شکم ← کلفت ← تلفن ← تمشک ← مشکل ← نفتکش

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۷

کفش ← کشو ← کوه ← کیش ← کیف ← شفا ← وفا ← شاه ← شکاف ← کوفه ← کاشی ← کاهو ← کافه ← کاشف ← کفاش ← کفاشی ← شکوفه ← هواکش

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۲۸

قلم ← قله ← سال ← ماهی ← قیام ← میله ← لایه ← سایه ← سلام ← سالم ← سماق ← قیمه ← ساقه ← مقاله ← ملاقه ← مقایسه

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۹

سود ← مرد ← سهم ← سوره ← همسر ← ماده ← مادر ← سواد ← دوره ← آدرس ← ساده ← سمور ← سرود ← سماور ← مدرسه ← آسوده

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۰

پاس ← پاک ← پیک ← کلاس ← پلیس ← پلاک ← ساکت ← پاکت ← اسکلت ← کلیسا ← تاکسی ← پاستیل ← لاستیک ← پلاستیک

پاسخ بازی  آمیرزا مرحله ۱۴۳۱

بال ← بیل ← آبی ← بال ← ویلا ← لیلا ← بالا ← لوبیا ← آلبالو ← والیبال ← مایع ← عیب ← عباس ← چسب ← چای ← یاس ← سیم ← سیب ← سیما ← اسیب ← اسب

حل آمیرزا مرحله ۱۴۳۲

شاه ← نقش ← شیب ← قاب ← نقاش ← بیشه ← نقشه ← نقاب ← شانه ← انبه ← شهاب ← شنبه ← نقاشی ← شبانه ← شاهین

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۳

فوت ← نفت ← تور ← فنر ← برف ← تبر ← نور ← نبوت ← نوبت ← نفرت ← تنبل ← تلفن ← تنور ← فلوت ← تونل ← تنبور ← اروپا ← اواره ← اریا ← اوارپری ← پیرپارو ← پوره ← پایه ← پویا ← پوریا ← یاور ← ریه ← راوی ← رویا

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۴

رنگ ← رشت ← گشت ← شعر ← شتر ← آتش ← ترش ← تنگ ← گران ← تراش ← رعنا ← ارتش ← شاعر ← نگار ← انگشت ← انگشتر

جواب بازی آمیرزا مرحله 1435 به بعد

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۳۵

شاخ ← شاد ← رشد ← رود ← کشو ← کود ← کاخ ← کدو ← خوک ← خشک ← خوش ← خروش ← کادو ← خراش ← اردک ← کشور ← ارشد ← رکود ← شورا ← شکار ← خوراک ← دشوار ← خودکار ← ریل ← رسول ← ریال ← ویلا ← سیل ← سویا ← سیلو ← سوال ← سوار ← سشوار ← سریال ← سروش ← سیاوش ← لواش ← شلوار ← شور ← شال ← شوال

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۶

نای ← نبی ← آبی ← خان ← بنا ← بینا ← بانی ← آبان ← بابا ← ناباب ← انبیا ← نایاب ← بیابان ← خیابان ← شاخ ← شکار ← شورا ← خاک ← خشک ← خوک ← خراش ← خودکار ← کاخ ← کادو ← کشور ← وارد ← اردک ← دکور ← دشوار ← رخش ← خوراک

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۷

یاس ← سیل ← لال ← سایه ← گیاه ← لیلا ← آگهی ← لاله ← هلال ← سیاه ← گلایه ← گیلاس
← جوان ← جنوب ← جواب ← جارو ← جانور ← جبران ← جوراب ← واجب ← برج ← برنج ← بانو ← ارنج ← رنج ← روبان ← مانور ← مجبور ← مرجان ← نجوم

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۳۸

دکل ← جلد ← کبد ← کاج ← تاج ← بدل ← باج ← کلاج ← کتاب ← جلبک ← جلاد ← جالب ← کابل ← کالبد ← مات ← مبل ← ملت ← علم ← عمل ← عمو ← عالم ← علوم ← علامت ← تاب ← تاول ← لبو ← البوم ← املت ← تابلو

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۳۹

کتف ← سنگ ← سگک ← نفت ← نفس ← سفت ← تند ← کند ← کفن ← دست ← تنگ ← تنفس ← تفنگ ← فندک ← سنگک

جواب بازی آمیرزا مرحله 1440 به بعد

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۰

تیغ ← وجه ← جیغ ← جوی ← جهت ← غیرت ← جیوه ← غیور ← هویج ← هویت ← هجری ← تیره ← رویت ← غوره ← توجه ← جیره ← جوهر ← نوجیه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۱

نرم ← گرم ← یار ← مرگ ← مگس ← سنگر ← سیما ← نسیم ← نرگس ← سرما ← گرما ← سیمان ← یاسمن ← سینما

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۲

زجر ← زوج ← گیج ← جگر :جیره :هویج ← گریه ← زیره ← جیوه ← گیره ← جوهر ← جزوه ← روزه ← وزیر ← گوجه ← جزیره

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴۳

گاری ← ناشی ← گریم ← منشی ← ناشر ← گرما ← شناگر ← نگارش ← نمایش ← ماشین ← نمایشگر

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۴

چرم ← چرا ← چاه ← چهل ← چله ← چهار ← چاله ← ماهر ← ولرم ← چاره ← آلوچه ← مچاله ← مورچه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۵

وحی ← محو ← دیو ← مدت ← حوا ← حیا ← امید ← حیات ← وادی ← وحدت ← متحد ← حامد ← احمد ← واحد ← مواد ← مداح ← محتوا ← حمایت

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۴۶

قله ← حوا ← قول ← لوح ← لال ← حال ← حلق ← حقه ← لاله ← هالو ← هلال ← لولا ← لوله ← حلقه ← حلوا ← حوله ← حلال ← قلوه ← حواله

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۷

وقت ← قوی ← قوم ← قیام ← قامت ← مقوی ← قیمت ← تیمم ← مقام ← مقوا ← موقت ← تقویم ← یاقوت ← قیامت ← مقاوم ← ماموت ← مقاومت

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۸

سوت ← وحی ← سیم ← ستم ← حکم ← مسیح ← حکیم ← کویت ← حکمت ← سکوت ← موکت ← حکومت

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۴۹

وقت ← قوم ← یقه ← قوی ← بوق ← قوت ← مقوی ← قیمت ← قیمه ← میوه ← توبه ← بوته ← موقت ← بقیه ← بیمه ← تقویم

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1450 به بعد

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۰

ذهن ← ذره ← هتل ← لذت ← ذرت ← آذر ← تله ← نهال ← ناله ← تنها ← لانه ← تهران ← ترانه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۱

گاو ← سنگ ← سوت ← تنگ ← نرگس ← واگن ← تنور ← سنگر ← تونس ← راسو ← سرنگ ← ستون ← روستا ← انگور ← ستوان ← سنتور ← سروان ← راستگو ← گورستان

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۲

شور ← شعر ← رود ← عود ← عدل ← عدد ← دور ← دود ← درد ← رشد ← دوش ← درود ← شروع

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۵۳

گله ← گلو ← لایه ← ویلا ← سایه ← سوال ← الگو ← گیاه ← وسیله ← وسایل ← گیلاس ← گوساله

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۴

شخم ← خون ← خوش ← شوخ ← هوش ← موش ← مشت ← خشم ← خشت ← خشن ← تشنه ← تخمه ← توشه ← خوشه ← خشونت

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1455 به بعد

حل آمیرزا مرحله ۱۴۵۵

یزد ← دیگ ← میز ← مزد ← میهن ← هزیم ← زمین ← مهدی ← گندم ← زنده ← نیزه ← زندگی ← مدینه ← گزینه

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۵۶

عمل ← عدل ← لاک ← کمد ← مدل ← عدد ← دکل ← دعا ← داد ← معدل ← کمال ← کلام ← عادل ← عالم ← مالک ← مدال ← مداد

جواب آمیرزا مرحله (جواب بازی آمیرزا) ۱۴۵۷

سنت ← تنیس ← سیاه ← سایه ← تنها ← تیره ← راست ← سینه ← نهایت ← سیاره ← آستین ← رسانه ← ترانه ← تهران ← ستاره ← تیرآهن

جواب بازی آمیرزا مرحله 1458 به بعد

سوت ← تیر ← یونس ← نیرو ← کرسی ← سنتور ← کنسرو ← ستون ← سکوت ← نوکر ← تنیس ← تنور ← کنسرت ← سکونت ← کتری ← سنتی ← کتری ← کویر ← کویت

پاسخ امیرزا مرحله ۱۴۵۹

شمع← دعا.← عید.← عاج.← جمع.← جام.← جدا.← شادی.← مجید.← عادی.← مایع.← جامع.← شجاع.← شیاد.← جامد

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۶۰

تاس ← دست ← چاه ← مدت ← امت ← تسمه ← ستاد ← ماست ← ماده ← ماسه ← دسته ← ساده ← تماس ← ساچمه ← همت 

جواب مرحله 1461 امیرزا

تار ← تنه ← ظهر ← تنها ← ناظر ← ناهار ← نظارت ← تهران ← انتظار ← انار ← انتها

جواب امیرزا مرحله ۱۴۶۲

میخ ← امیر ← مریخ ← خرما ← بخاری ← مرتب ← خیام ← مربا ← خمیر ← خراب ← باخت ← مربی ← بخاری ← باتری ← ← تاریخ ← بیمار ← تاخیر ← تخریب ← تبخیر

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۶۳ (اپدیت جدید)

گدا ← گرد ← ریل ← دیگ ← دلار ← ریال ← رسید ← گاری ← دلیر ← یلدا ← گالری ← سیگار ← سریال ← سالگرد ← لگد

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۶۴ (اپدیت جدید)

قلب ← بوق ← طول ← لبو ← لبه ← قطب ← قله ← بلیط ← بلوط ← قبله ← قبول ← طلبه ← طبقه ← قوطی ← قبیله ← طویله ← لقب

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۶۵(اپدیت جدید)

سند ← سنگ ← سود ← سوگ ← نفس ← نوک ← کود ← گود ← سنگک ← فندک ← سوگند ← گوسفند← کندو

حل آمیرزا مرحله 146‌‌6

بست← جسد ← جسم ← حبس ← حجم ← حدس ← مدت ← دست ← سبد ← تبسم ← محبت ← مسجد ← متحد

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۶۷(اپدیت جدید)

روز ← مرز ← قوم ← زور ← موز ← رمز ← وام ← راز ← آقا ← آوار ← رقم ← آواز ← آرام ← قرمز ← مزار ← آزار ← مقوا

حل مرحله ۱۴۶۸ آمیرزا

دره ← نان ← گره ← گدا ← آهنگ ← نرده ← رنده ← نگاه ← کردن ← گرده ← گناه ← نهنگ ← آهنگر ← راننده

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۶۹(اپدیت جدید)

وام ← پله ← پلو ← پول ← لامپ ← لانه ← مولا ← نامه ← ناله ← نهال ← پونه ← آمپول ← ملوان ← پهلوان ← لپه

جواب امیرزا ۱۴۷۰

سکونت ← ستون ← سکو ← سوت ← کویت ← کویر ← تنیس ← کرسی ← سنتور ← تنور ← کنسرت ← کتری ← سکوت

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۷۱(اپدیت جدید)

گله ← گلو ← میل ← لوله ← لیمو ← میوه ← میگو ← گیوه ← میله ← گلیم ← گلوله ← گوی

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۷۲ (اپدیت جدید)

شوت ← ملت ← مشت ← موش ← وام ← تلاش ← لواش ← مترو ← ولرم ← شلوار ← مشاور ← مشورت ← شمال ← شورا

جواب مرحله 1473 آمیرزا

ساق ← سال ← سنگ ← لنگ ← نقل ← سیل ← انگل ← سالن ← قالی ← گیلان ← گیلاس ← انگلیس ← لایق

جواب آمیرزا مرحله 1474

بال← بلا ← بیل ← لبو ← لال ← باله ← لاله ← لوله ← لیلا ← ویلا ← لوبیا ← الویه ← لایه

جواب امیرزا مرحله 1475

باز ← تاب ← تار ← تبر ← زیپ ← تیز ← ربات ← بازی ← پیاز ← پریز ← زیبا ← پرتاب ← پیتزا ← زیارت ← تبریز ← باتری

جواب امیرزا مرحله ‌‌1476

سفر. سکو. افسر. سیرک. کرسی. سفیر. ساری. کویر. فارس. یوسف. کرفس. فکر. واکس. سویا. رویا. اسکی. ریسک. کرواسی

اگر جواب های بالا شما را به مرحله بعد انتقال نداد از جواب های زیر استفاده کنین.

جهان ← جهاد ← دانه ← دهان ← آینده ← دنیا ← ناهید ← دین ← جنین ← جاده ← هند ← هادی ← آدینه ← آینه ← هیجان

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۷۷

یزد ← سبد ← سبز ← سند ← یاس ← سیب ← زینب ← سبزی ← دنیا ← یزدان ← زبان ← بازی ← آسیاب ← زیبا ← بدنسازی ← بنیاد ← سبک ← سیب ← سیرک ← سفیر ← ساری ← کیف ← کاسب ← کرفس ← کافر ← برف ← باریک ← بیکار ← فکر ← فارس ← فارسی ← فریب ← اکبر ← اسیب ← اسکی ← ریسک ← بلرفیکس

جواب مرحله ۱۴۷۸آمیرزا

دفن ← دوش ← هدف ← هوش ← دوره ← روده ← روشن ← شوهر ← شوره ← فرود ← فروش ← وردنه ← فشرده ← شهروند ← فروشنده

حل مرحله ۱۴۷۸ آمیرزا (جواب سازگار با نسخه های متفاوت)

یزد ← مینا ← رمان ← زمان ← زمرد ← مادر ← مدرن ← نماز ← زمین ← اردن ← امیر ← امید ← مدیر ← یزدان ← نیزار ← درمان ← میدان ← نامزد ← دینار ← رامین ← میرزا

حل آمیرزا مرحله ۱۴۷۹

رنگ. کوی. نوار. نوکر. واگن. نیرو. رویا. گاری. گونی. کویر. انگور. کارون. ویران. گونیا

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۷۹ (جواب جدید)

نمک، آرام، کمان، مدرک، دکان، مادر، انار، اردک، آمار، درمان، دامن، کرمان، آرمان، کارمند، دانمارک، کامران، اردن

جواب مرحله 1480 آمیرزا

فرش. شور. شوت. دشت. شرف. شتر. دوش. رشت. رشد. سوت. سود. سفت. سفر. درست. سروش. سرود. دوست. دفتر. درشت. فرود. فروش. دستور. دستفروش

جواب امیرزا مرحله ۱۴۸۰ جدید

نرخ ←زخم ←خان ←خزر ←نرم ←ارام ←مزار ←زمان ←رمان ←خمار ←خزان ←خرما ←خانم ←ارزن ←امار ←ازار ←خرمن ←نماز ←مخزن ←ارزان ←ارمان

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۸۱

ترس. سیر. تیر. یاس. سمت. سیم. رسم. ماست. سیما. رستم. اسیر. تماس. ساری. یتیم. امیر. رسمی. سرما. ریاست. تیمسار. مرسی

حل استاد امیرزا مرحله ۱۴۸۱ جدید

خال  ←چاه ←چای ←پله ←لپه ←پیچ ←چاپ ←خاله ←پایه ←خیال ←پاچه ←پیله ←چاله ←لایه ←خالی ←پیاله ←یخچال

حل آمیرزا مرحله 1482

آخر، خون، خزه، خزر، آهن، ارزن، خازن، خانه، خاور، خواهر، خزان، زهرا، زانو، آرزو، آخور، روزه، رخنه، راهزن، روزنه، زورخانه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1483

دوا، دیو، قوچ، چای، چرا، چاق، قوی، اردو، دریا، رویا، چاقو، وارد، قارچ، داور، دارو، چادر، قوری، دیوار، رادیو ← کتاب ← معبر ← مرکب ← مربع ← معتبر ← مرتع ← مربا ← مکعب ← مبارک ← عرب ← عمر ← عمارت ← عبرت ← تبر ← تمبر ← برکت ← اکبر

حل آمیرزا مرحله 1484

آتش، شیر، شتر، رشت، دشت، گدا، ترش، دارت، تراش، ارتش، گاری، دریا، ترشی، شادی، درشت، گردش، شاگرد، اتریش، گیتار

حل آمیرزا مرحله 1485

آدم، آیا، دام، دما، آمل، لامپ، مدال، پدال، پماد، پیام، امید، یلدا، ایلام، دیپلم، میلاد

حل بازی آمیرزا مرحله 1486

چوب، هرز، بچه، درز، دره، زور، زود، روز، زهر، چرب، زبر، زرد، زره، روزه، روده، دوره، برده، روزبه، بهروز، زردچوبه ← فقر ← فنر ← فقیر ← فرمان ← منفی ← قرن ← قیف ← قران ← قناری ← نیما ← رقم ← رفیق ← رامین ← افقی ← امین ← افرین ← منقار

جواب بازی آمیرزا مرحله 1487

هنر، هشت، ارتش، نشست، ناشر، شهرت، شانه، تراش شانس، راست، تنها، تشنه، رشته، ستاره، رسانه، راسته، شناسه، ترانه، تراشه، تهران، نشاسته، شهرستان

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۸۷ جدید

لنز وزن تیز لوزی تونل ویزا نیاز وانت زالو ویلا زانو انزلی زیتون لیوان وانیل

جواب بازی آمیرزا مرحله 1488

دفن، فدا، نمد، درهم، رنده، فردا، نمره، ماهر، مرفه، دامنه، مهران، نامرد، مناره، مانده، فرهاد، فرمان، درمان، همدان، مردانه، فرمانده

حل بازی آمیرزا مرحله 1489

شانه، ریشه، ماشه، ناشر، نامه، نمره، میهن، آینه، امیر، امین، ماهی، نیما، ماشین، رامین، مهران، شهرام، نمایش، شاهین، شماره، نشریه، اهریمن

جواب آمیرزا مرحله ۱۴۸۹ جدید

نمک اکبر ← بانک ← برکه ← بهار ← نمره ← برنامه ← کمان ← نامه ← همکار ← بهمن ← مرکب ← مربا ← مکه ← مهربان ← مبارک ← انبه ← رمان ← کرمان ← رکاب ← بهرام

حل امیرزا مرحله 1490

آقا، برق، خبر، قاب، قرن، آبان، انار، بخار، براق، خراب، قرآن، نقاب، انبار، باران، قربان

جواب آمیرزا مرحله 1491

زنده، سیاه، نیزه، دنیا، آینه، زیاد، سینه، آینده، ناهید، یازده

حل بازی آمیرزا مرحله 1492

خدا، خمس، سخن، خیس، سید، میخ، سیخ، خانم، دنیا، سینا، امید، سیما، نسیم، سمند، خیام، میدان، سیمان، سینما

بازی آمیرزا جواب مرحله 1493

ورق، رقص، صوت، قرص، قوم، قوی، مصر، تقی، قیر، وقت، قوری، وصیت، تورم، قیمت، مترو، صورت، تصویر، صورتی، تقویم، موقت

جواب آمیرزا مرحله 1494

درس، سفر، گدا، آدرس، گیرا، دریا، گاری، ردیف، سفیر، سفید، ساری، فردا، فارس، افسر، سیگار، فریاد، افسردگی

پاسخ آمیرزا مرحله 1495

رنگ، زنگ، زهر، سنگ، گرز، ریگ، سینه، گریه، گیره، سنگر، زیره، سرنگ، زرنگ، گزنه، گزینه، سرهنگ، گرسنه

پاسخ آمیرزا مرحله 1496

گوش، شرف، شفا، گره، هوش، فرش، رشوه، گروه، واشر، فشار، گوهر، فروش، شوهر، شوره، شورا، رفاه، گوشه، فواره، هاشور، شاهرگ، گوارش، فروشگاه

حل بازی امیرزا مرحله 1497

شور، موش، موز، شرم، رمز، وزش، رزم، شرور، ورزش، شورا، مرور، مزار، ارزش، واشر، امروز، مشاور، آموزش، آمرزش

جواب بازی امیرزا مرحله 1498

آهک، لثه، لکه، آیه، ماه، ملک، مکه، مکث، کلم، ماهی، کلمه، کامل، کلام، هیکل، ملکه، مثال، ماله، کلاه، کلیه

حل امیرزا مرحله 1499

صبر، مصر، نصب، نمک، کمر، اکبر، بانک، رکاب، مربا، مرکب، ناصر، کربن، کمان، مبارک، کرمان

حل امیرزا مرحله 1500

جشن، رنج، شاه، جارو، جهان، جوان، نجار، جانور، جوانه، جواهر، شناور، هنرجو

 

ادامه جواب های بازی آمیرزا در پست  جواب بازی آمیرزا مرحله 1500 تا 1600 (با کمک شما آپدیت شد) به کمک شما دوستان قرار خواهید گرفت. با تشکر از #شیرین بابت ارسال حجم زیادی از جواب های بازی آمیرزا برای سایت فاوینو .

 

دوستان عزیز. جواب مراحلی رو که بازی کردین رو کامنت کنین تا خودتون هم به جواب باقی مراحل بازی آمیرزا برسین

 

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • https://favino ir/24342/جواب-بازی-آمیرزا-مرحله-1400-تا-1500/
 • مرحله ۱۴۰۰ مرحله ۱۴۰۰ مرحله ۱۴۰۰ به بعد آمیرزا
 • مرحله جواب امیرزا1490
 • جواب مرحله ۱۴۹۰ آمیرزا
 • جواب مرحله 1490بازی امیرزا
 • جواب مرحله 1403 آمیرزا
 • جواب بازی 1406 امیرضا
 • آمیرزا1458
 • آمیرزا1400
 • مرحله1400امیرزا

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. اسودی گفت:

  جواب مرحله 1466
  بست جسد جسم حبس حجم حدس دست سبد تبسم محبت مسجد متحد

  1. favino گفت:

   ممنون متین جان

 2. اسودی گفت:

  جواب مرحله1473
  ساق سال سنگ لنگ نقل سیل انگل سالن قالی گیلان گیلاس انگلیس لایق

 3. سودا گفت:

  چرا درست حسابی نمیزارید‌ جواب ها رو

  1. favino گفت:

   شما بیا جواب مراحلی که بازی کردی رو بذار تا ما برای بقیه بذاریم ..

 4. شیرین گفت:

  جواب مرحله 1482
  آخر، خون، خزه، خزر، آهن، ارزن، خازن، خانه، خاور، خواهر، خزان، زهرا، زانو، آرزو، آخور، روزه، رخنه، راهزن، روزنه، زورخانه

  1. favino گفت:

   ممنون از شما

 5. شیرین گفت:

  مرحله 1483
  دوا، دیو، قوچ، چای، چرا، چاق، قوی، اردو، دریا، رویا، چاقو، وارد، قارچ، داور، دارو، چادر، قوری، دیوار، رادیو

 6. شیرین گفت:

  مرحله 1484
  آتش، شیر، شتر، رشت، دشت، گدا، ترش، دارت، تراش، ارتش، گاری، دریا، ترشی، شادی، درشت، گردش، شاگرد، اتریش، گیتار

  1. favino گفت:

   تشکر ویژه از شما

  2. مهمان گفت:

   داغ.خار . خرم .خدا . مرغ خام خار مراد مدار ماده مادر خادم خامه دماغ درام مرده خمره خمار خرما خرده درهم اهرم دماغه

   1. زیبا گفت:

    مراغه هم هست

  3. کورش گفت:

   ۱۴۸۴ مرحله جدید: داغ، غار، خرم، خدا، مرغ، خام، خار، مدار، ماده، مراد، مادر، خامه، خادم، دمار، دماغ، مرده، خرما، خمره، خمار، خرده، اهرم، درهم، مراغه، دماغه

 7. شیرین گفت:

  مرحله 1485
  آدم، آیا، دام، دما، آمل، لامپ، مدال، پدال، پماد، پیام، امید، یلدا، ایلام، دیپلم، میلاد

  1. علی گفت:

   اپدیت شده تعغیر کردن جوابها

  2. پروانه گفت:

   سلام
   بازی تغییر کرده
   جان جدا جسد جنس نجس ساز جاده سنجد سجده سجاد سازه زاهد جهان ساده سهند سجاده جنازه

   یه 4 حرفی هنوز پیدا نکردم
   مرحله 1485

   1. favino گفت:

    سلام. اگه تغییری هست و پیدا کردین ممنون میشم برامون ارسال کنین.

 8. شیرین گفت:

  مرحله 1486
  چوب، هرز، بچه، درز، دره، زور، زود، روز، زهر، چرب، زبر، زرد، زره، روزه، روده، دوره، برده، روزبه، بهروز، زردچوبه

 9. شیرین گفت:

  مرحله 1487
  هنر، هشت، ارتش، نشست، ناشر، شهرت، شانه، تراش شانس، راست، تنها، تشنه، رشته، ستاره، رسانه، راسته، شناسه، ترانه، تراشه، تهران، نشاسته، شهرستان

 10. شیرین گفت:

  مرحله 1488
  دفن، فدا، نمد، درهم، رنده، فردا، نمره، ماهر، مرفه، دامنه، مهران، نامرد، مناره، مانده، فرهاد، فرمان، درمان، همدان، مردانه، فرمانده

  1. favino گفت:

   خیلی ممنون از شما شیرین خانم

 11. شیرین گفت:

  مرحله 1489
  شانه، ریشه، ماشه، ناشر، نامه، نمره، میهن، آینه، امیر، امین، ماهی، نیما، ماشین، رامین، مهران، شهرام، نمایش، شاهین، شماره، نشریه، اهریمن

 12. شیرین گفت:

  مرحله 1490
  آقا، برق، خبر، قاب، قرن، آبان، انار، بخار، براق، خراب، قرآن، نقاب، انبار، باران، قربان

  1. زهرا گفت:

   مرحله 1490 با این جوابی گذاشتید فرق داره،
   حروفش ن، ه، ا، ی، ت، د، س هستش

   1. favino گفت:

    درود بر شما
    مراحل بازی بعد از اپدیت ها معمولا تغییر میکنن.. همینطور بر اساس نسخه های مختلف بازی جواب مراحل معمولا – تا مرحله بالا پایین میشن

    1. زیبا گفت:

     سید.آیه. تنها. دانه. دهان. ساده. سیاه. سنتی. تنیس. سینه. هادی. سایه. اینه. دنیا. ناهید. ادینه. اینده. استین. نهایت. دهات

     1. favino گفت:

      سلام زیباخانم.
      این جواب کدوم مرحله هستش؟

 13. شیرین گفت:

  مرحله 1491
  زنده، سیاه، نیزه، دنیا، آینه، زیاد، سینه، آینده، ناهید، یازده

 14. شیرین گفت:

  مرحله 1492
  خدا، خمس، سخن، خیس، سید، میخ، سیخ، خانم، دنیا، سینا، امید، سیما، نسیم، سمند، خیام، میدان، سیمان، سینما

 15. شیرین گفت:

  مرحله 1493
  ورق، رقص، صوت، قرص، قوم، قوی، مصر، تقی، قیر، وقت، قوری، وصیت، تورم، قیمت، مترو، صورت، تصویر، صورتی، تقویم، موقت

 16. شیرین گفت:

  مرحله 1494
  درس، سفر، گدا، آدرس، گیرا، دریا، گاری، ردیف، سفیر، سفید، ساری، فردا، فارس، افسر، سیگار، فریاد، افسردگی

 17. شیرین گفت:

  مرحله 1495
  رنگ، زنگ، زهر، سنگ، گرز، ریگ، سینه، گریه، گیره، سنگر، زیره، سرنگ، زرنگ، گزنه، گزینه، سرهنگ، گرسنه

 18. شیرین گفت:

  مرحله 1496
  گوش، شرف، شفا، گره، هوش، فرش، رشوه، گروه، واشر، فشار، گوهر، فروش، شوهر، شوره، شورا، رفاه، گوشه، فواره، هاشور، شاهرگ، گوارش، فروشگاه

 19. شیرین گفت:

  مرحله 1497
  شور، موش، موز، شرم، رمز، وزش، رزم، شرور، ورزش، شورا، مرور، مزار، ارزش، واشر، امروز، مشاور، آموزش، آمرزش

 20. شیرین گفت:

  1498
  آهک، لثه، لکه، آیه، ماه، ملک، مکه، مکث، کلم، ماهی، کلمه، کامل، کلام، هیکل، ملکه، مثال، ماله، کلاه، کلیه

 21. شیرین گفت:

  1499
  صبر، مصر، نصب، نمک، کمر، اکبر، بانک، رکاب، مربا، مرکب، ناصر، کربن، کمان، مبارک، کرمان

 22. شیرین گفت:

  1500
  جشن، رنج، شاه، جارو، جهان، جوان، نجار، جانور، جوانه، جواهر، شناور، هنرجو

  1. favino گفت:

   سلام و ممنون از شما شیرین خانم..
   یه پست جدید برای جواب مراحل بعد از 1500 بازی آمیرزا میذاریم و اگه دوست داشتین جواب ها رو اینجا یا اونجا بذارین و ما برای بقیه منتشر کنیم..
   خیلی ازتون ممنونم ک پاسخ های بازی آمیرزا رو با بقیه به اشتراک میذارین

  2. کورش گفت:

   ۱۴۹۰ مرحله جدید: سید، آیه، تنها، دانه، دهان، ساده، دهات، سیاه، تنیس، سنتی، سینه، هادی، سایه، آینه، دنیا، ناهید، آدینه، نهایت، آستین، آینده

 23. شیرین گفت:

  1501
  دوش، شاد، نور، نوار، ناشر، شورا، روشن، روان، آشنا، دانش، انشا، انار، ارشد، آوار، وارد، دوران، اروند، شناور، ارشاد، شادروان

  1. محمدرضا گفت:

   یه پنج حرفی میمونه جوابش میشه دشوار

 24. شیرین گفت:

  1502
  جرم، موج، مرد، رنج، آرنج، نجوم، جادو، جارو، جامد، جوان، وارد، مادر، مجرد، نامرد، دوران، درمان، جانور، اروند، مرجان، نمودار، جوانمرد

 25. علی گفت:

  ۱۴۷۶ جهان جهاد دانه دهان آینده دنیا ناهید دین جنین جاده هندهادی آدینه آینه هیجان

 26. حسن اسماعیلی اسکندری رونجی گفت:

  حل مرحله ۱۴۶۸
  دره نان گره گدا
  آهنگ نرده رنده نگاه کردن گرده گناه نهنگ
  آهنگر راننده

  1. favino گفت:

   ممنون اقای اسکندری .. اضافه شد به سایت

 27. Mostafa گفت:

  جواب مرحله ۱۴۷۸ آمیرزا
  یزد مینا رمان زمان زمرد مادر مدرن نماز زمین اردن امیر امید مدیر یزدان نیزار درمان میدان نامزد دینار رامین

 28. علی گفت:

  سلام جواب مرحله 1485 اپدیت جدید رو میخوام بدجور مغزم درگیره پنج حرفی که با د شروع میشه خواهشن کمک کنین

  1. favino گفت:

   سلام علی جان.
   یکی دو تا مرحله بالا پایین رو چک کن.. اپدیت میشه معمولا جواب یکی دو تا مرحله قبل و بعد جابجا میشه

   1. علی گفت:

    ممنونم از راهنماییتون

  2. کورش گفت:

   ۱۴۸۵ مرحله جدید: جان، جدا، جسد، جنس، نجس، ساز، جاده، سنجد، سجده، سازه، سجاد، زاهد، جهاد، جهان، ساده، سهند، جنازه، سجاده

   1. پروانه گفت:

    ممنون کلمه جهاد رو پیدا نمی کردم

 29. atena گفت:

  با سلام مرحله 14۶۶ … جوابش میشه مدت ک نبود تو پاسخا

  1. favino گفت:

   سلام و تشکر از شما آنتا خانم

 30. امیررضا گفت:

  مرحله ۱۴۶۰
  تاس_دست_چاه_مدت_امت
  تسمه_ستاد_ماست_ماده_ماسه_دسته_ساده_تماس
  ساچمه

 31. امیررضا گفت:

  مرحله ۱۴۶۲
  میخ_
  امیر_مریخ_خرما_بخاری_مرتب_خیام_مربا_خمیر_خراب_باخت_مربی
  بخاری_باتری__تاریخ_بیمار_تاخیر_تخریب_تبخیر

  1. favino گفت:

   درود و تشکر امیررضا جان
   ممنون میشم جواب همون چند مرحله ما بین که تو سایت نیست رو هم برامون بفرستی و اپدیتش کنیم. ممنون ازت

  2. کورش گفت:

   ۱۴۷۱: گله، گلو، میل، لوله، لیمو، میوه، میگو، گیوه، میله، گلیم، گلوله، گوی

 32. امیررضا گفت:

  مرحله ۱۴۸۰ جدید
  نرخ زخم خان خزر نرم
  ارام مزار زمان رمان خمار خزان خرما خانم ارزن امار ازار خرمن نماز مخزن
  ارزان ارمان

 33. امیررضا گفت:

  مرحله ۱۴۸۱ جدید
  خال چاه چای پله لپه پیچ چاپ
  خاله پایه خیال پاچه پیله چاله لایه خالی
  پیاله یخچال

  1. favino گفت:

   درود و تشکر از شما امیررضا جان

 34. سعید گفت:

  سلام برای عضو شدن در سایت مشکل دارم نمیشه عضو شد چراممنون

  1. favino گفت:

   سلام سعید جان.
   نیازی به عضویت در سایت ندارین. اون بخش غیرفعاله. برای ارسال پاسخ مراحل یا سوال خاص میتونین از بخش کامنت هر پست استفاده کنین.

 35. کورش گفت:

  مرحله ۱۴۶۳: گدا، گرد، ریل، دیگ، دلار، ریال، رسید، گاری، دلیر، یلدا، گالری، سیگار، سریال، سالگرد
  مرحله ۱۴۶۴: قلب، بوق، طول، لبو، لبه، قطب، قله، بلیط، بلوط، قبله، قبول، طلبه، طبقه، قوطی، قبیله، طویله
  مرحله ۱۴۶۵: سند، سنگ، سود، سوگ، نفس، نوک، کود، گود، سنگک، فندک، سوگند، گوسفند
  مرحله ۱۴۶۷: روز، مرز، قوم، زور، موز، رمز، وام، راز، آقا، آوار، رقم، آواز، آرام، قرمز، مزار، آزار، مقوا
  مرحله ۱۴۶۹: وام، پله، پلو، پول، لامپ، لانه، مولا، نامه، ناله، نهال، پونه، آمپول، ملوان، پهلوان، لپه

 36. کورش گفت:

  مرحله ۱۴۷۲ : شوت، ملت، مشت، موش، وام، تلاش، لواش، مترو، ولرم، شلوار، مشاور، مشورت، شمال، شورا

  1. favino گفت:

   درود کوروش جان. تشکر بابت ارسال مراحلی که در سایت موجود نبود. سپاس

   1. کورش گفت:

    درود و سپاس از سایت خوبتون

    1. کورش گفت:

     ۱۴۸۱ مرحله جدید: خال، لپه، پله، چاه، چاپ، چای، پیچ، خاله، چاله، پاچه، پیله، خیال، لایه، خالی، پایه، یخچال، پیاله
     ۱۴۸۲ مرحله جدید: کود، دعا، عید، رود، کدو، دعوا، دریا، رویا، اردو، کادو، رکوع، رکود، دکور، اردک، عادی، دیوار، رادیو، رودکی، کویر

 37. کورش گفت:

  ۱۴۷۹ مرحله جدید: نمک، آرام، کمان، مدرک، دکان، مادر، انار، اردک، آمار، درمان، دامن، کرمان، آرمان، کارمند، دانمارک، کامران، اردن

  1. favino گفت:

   ممنون کوروش جان

 38. کورش گفت:

  ۱۴۸۷ مرحله جدید: لنز، تیز، تونل، زالو، زانو، وانت، ویلا، لوزی، نیاز، ویزا، لیوان، وانیل، زیتون، انزلی

 39. کورش گفت:

  ۱۴۸۹ مرحله جدید: مکه، نمک، انبه، اکبر، نمره، بانک، برکه، بهار، کمان، رمان، بهمن، رکاب، مرکب، مربا، نامه، کرمان، مبارک، بهرام، همکار، برنامه، مهربان

 40. ابوالفضل گفت:

  سلام مرحله 1479جوابش چی میشه

  1. favino گفت:

   حل آمیرزا مرحله ۱۴۷۹

   رنگ. کوی. نوار. نوکر. واگن. نیرو. رویا. گاری. گونی. کویر. انگور. کارون. ویران. گونیا

   جواب آمیرزا مرحله ۱۴۷۹ (جواب جدید)

   نمک، آرام، کمان، مدرک، دکان، مادر، انار، اردک، آمار، درمان، دامن، کرمان، آرمان، کارمند، دانمارک، کامران، اردن

   یکی از دو تا جواب بالا شما رو به مرحله بعدی میبره..

 41. افشین گفت:

  جواب ۱۴۷۰
  سکونت،ستون،سکو،سوت،کویت،کویر،تنیس،کرسی،سنتور،تنور،کنسرت،
  جواب ۱۴۷۱
  گوی،گله،گلو،میل،لیمو،میوه،میگو،لوله،گلیم،میله،گلوله،

  1. favino گفت:

   درود و سپاس افشین جان.

 42. ابی گفت:

  مرحله ۱۴۸۷ جدید
  لنز وزن تیز لوزی تونل ویزا نیاز وانت زالو ویلا زانو انزلی زیتون لیوان وانیل

  1. favino گفت:

   سلام و ممنون ابتسام جان

 43. Fari گفت:

  سلام در بعضی مراحل جواب درست زده میشه ولی وارد نمیشه مثل کلمه امت در مرحله ۱۴۶۰لطفا رسیدگی بفرمایید

  1. favino گفت:

   سلام وقتتون بخیر. ما سایت تیم سازنده بازی نیستیم و این پاسخ ها رو هم کاربرانی مثل شما برامون فرستادن و ما براتون جمع آوری کردیم..
   چون چند تا اپدیت اومده معمولا همچین مشکلاتی پیش میاد و برخی کلمات جابجا میشن..
   باز هم ممنون از اطلاع رسانی شما

 44. Fari گفت:

  سلام درمرحله ۱۴۶۰ امت واردنمیشه رسیدکی بفرمایید

 45. ابی گفت:

  رنگ، زنگ، زهر، سنگ، گرز، ریگ، نسیه، گریه، گیره، سنگر، زیره، سرنگ، زرنگ، گزنه، گزینه، سرهنگ، گرسنه

  1. favino گفت:

   سلام خانم حبیبی..
   جواب کدوم مرحله هستش؟

   1. ستارنظریان گفت:

    سلام جناب ادهم نژادحساسیتی درارسال پاسخهای تکراری وبرگرفته ازسایتهای دیگر وجوابهای اشتباه مخاطبین خوب سایت ندارم ونمیخواهم ونمیخواهیدکه پاسخهای بازی الکی اشتباه وسردرگم مردم کند.الان بازی تا آخرین مرحله وآخرین به روزرسانی ارسال وآپدیت شده و به نظرم تکرارپاسخهای درست وغلط جزاتلاف وقت خودت سودی ندارد توصیه دوستانه ای بودبرادرانه.

    1. favino گفت:

     درود امیدوارم حالتون خوب باشه..
     معمولا مراحل بعد ازاپدیت هر نسخه بازی چند تا تغییر ریز و درشت پیدا میکنن
     همینطور بعضی از مراحل یه سری کلمات جا میمونن..
     این پاسخ های که دوستان برامون میفرستن .. کلمات جا مونده هستن.. یا کلماتی که تغییر کردن..
     خیلی از مراحل بالا 1500 هم دو سه تا جواب دارن یا اپدیت شدن..

     1. ستارنظریان گفت:

      مهندس سلام
      نمیدانم ازچه مرحله ای پاسخ بازی امیرزا را ارسال کردم ولی قطعا از1500 به بعد بوده ودردفاترم ثبت کردم وبااطمینان به صحت پاسخها ایمان دارم وقبلا هم اعلام کردم ازهیچ سایتی تقلب نکردم وهرکس اشتباهی درپاسخها یم ببیندواعلام کند خوشحال میشوم.سازندگان بازی بابیش از10ملیون نصب به فکر بروز رسانی بازی باشند ونه اضافه کردن یک کلمه به پاسخهای سالها پیش..ببخش که نمیتوانم موضوع را بیشتر از این باز کنم.

     2. favino گفت:

      درود عمو ستار
      خدمت شما جسارت نکردم به طور قطع کارتون درسته
      ولی این دوستمون هم داره مرحله مرحله حل میکنه و میره جلو
      بعضی مراحل یه کلمه جا افتاده
      تو هر 100 مرحله کلا 7-8 تا مرحله اینطوری هستن..
      منم یه جوای های قبلی اضافه میکنم..
      بقول شما کسی ک بلد باشه حل کنه حل میکنه و اینا فقط برای ایده دادن برای پیدا کردن گروه کلمات هستش..

   2. ستارنظریان گفت:

    ادامه پاسخهای استاد میرزا باعرض خسته نباشید به خانواده محترم پرنیان ازبهبهان.
    2694..جنون.جوان.جهان.جزوه.زنجان.جهاز.جواز.نجوا. زوج.زانو.جان.جوانه.جنازه.وزنه.هاون.15
    2695..مراقب.بانک.رکن.مرکب.رکاب.کمان.منقار.نمک.قربان.قبر.مربا.قرآن.منبر.براق.قمر.کرمان.نقاب.کربن. مبارک.کاربن.بکر.21
    2696..منقرض.قمر.نقص.رمق.مصر.مضر.رمضان.منقار. قرن.مقصر.رقص.قرض.ضامن.قران.ناقص.قمار.قرص.17
    2697..بخش.گوش.شهاب.آشوب.خواهش.شاخ.آهو.خوب.هوش.خوشه.باهوش.خواب.گواش.شاخه.14
    2698..موسیقی.قسم.مونس.سمنو.قوی.سیم.یمن. مسن.مین.نسیم.قیسی.سینی.مینو.مقوی.قوس.15
    2699..ریکا.تحریک.رحلت.لیتر.کلر.حکایت.رتیل.تیر. کتری.کارت.الک.کال.تاریک.حالت.لاک.راحت.ریل.کالری.تاک.حرکت..20
    2700..سازه.ساوه.سهام.موزه.غاز.زوم.وهم.غزه.وام. مامور.آهو.مغز.مزه.وزغ.مغازه.موز.سهم.17

   3. ستارنظریان گفت:

    2701..بلغور.گلو.غروب.لبو.غرب.بزرگ.لرز.غزل.برگ.وزغ.بغل.گور.بلوز.بلوغ.بلور.گرز.16
    2702..نهاد.عقد.فنا.عقده.افق.قناد.فقدان.قانع.دفع. نفاق.فندق.عاقد.نفع.فاقد.قند.دهقان.قاعده.نقد.نفقه.دفاع.20
    2703..ماسک.مسکن.سامان.چمن.امان.مسن.اماکن.ساکن.امکان.ناکام.اسان.اسکاچ.منچ.آسمان.14
    2704..نماد.مادر.خانم.مرد.مخدر.نرخ.خرما.خان.ضامن. نامرد.رمضان.دامن.مضر.خرمن.رضا.درمان.خمار.اردن. خدا.خادم.20
    2705..شمیران.ماشین.کریم.مشرک.نمایش.شیار. مشک.منشی.کاشی.شکم.نیشکر.مشکی.شیک.شریک.کرمان.کمین.مکش.ناشر.یشم.شکار.مراکش.21
    2706..مالزی.مایل.لازم.ایدز.مادی.دام.دایم.مزد.یلدا. زیاد.میلاد.یزد.مدال.امید.ایزد.ظالم.لیز.ظلم.18
    2707..اخم.طایفه.خیاط.فهیم.میخ.طیف.مهیا.خیمه.خامه.مخفی.خطا.فهم.ماهی.خیام.فاطمه.15
    2708..ایل.قطر.گالری.لایق.طریق.طلاق.گاری.یراق.طلا.طاق.قاری.ریا.گیرا.قیر.قالی.ریال.قطار.17
    2709..چرم.پارک.آچار.مکار.کمپ.چاکر.چرک.اپرا.پارچ. چاپ.آرام.آمپر.پرچ.آمار.پرچم.اراک.16
    2710..دقیقا.شاهد.شقه.شقیقه.شاه.دقیقه.هادی. شادی.دقیق.شهید.قید.شیاد.دایه.قاشق.ایده.شقایق.قایق.شاید.18

   4. ستارنظریان گفت:

    2711..اسرع.سوار.جارو.عروج.رواج.جگوار.راجع.عجر.گاو. رجوع.عاج.جسور.رسوا.جگر.عروس.ارگ.16
    2712..ایرج.کاج.اجیر.جاری.کاخ.خیار.خرج.خارک.آژیر. خارج.خاک.خیر.ریکا.رایج.کرج.اخیر..16
    2713..تنفس.ستوان.فوت.ناموس.مسافت.سمنو. مانتو.فانوس.تومان.نفت.10
    2714..انتن.تونل.قنات.نقل.قول.وقت.قانون.قاتل.8
    2715..سبک.عباس.کاسب.عینک.عکس.عکاس.عیب.آسیب.بانک.9
    2716..جهنم.جسم.جهاد.سجاده.سجده.جامد.همدان. دماسنج.ساده.سنجد.جهان.مهندس.مسجد.جاده..14
    2717..غزال.غزل.غبار.غاز.آذر.زابل.بالغ.لاغر.بذر.غرب.غذا.البرز.زاغ..13
    2718..سنگک.گوزن.سرنگ.سوزن.زرنگ.سنگر.کور.گرز.نوکر.نرگس.کنسرو.وزن.سنگ.13
    2719..اشکان.کاهش.شانه.کاشان.کاهو.شکوه.کوهان.هواکش.آشنا.کوه.کاوش.11
    2720..بنا.ناب.طناب.تاب.عیب.بیات.طبیعت.نبات. باطن.9
    2721..میرزا.میزان.زیان.قیام.قرمز.مزار.قران.زمین.منقار.نیزار.امیر.قناری.12
    2722..لیمو.آسیب.لباس.ابلیس.سیما.لوبیا.موبایل. موسی.آبلیمو.مبل.سبیل.مساوی.سوال.آلبوم.14
    2723..رادیو.دشوار.شاخ.شاد.خورشید.شیخ.داریوش. درویش.خرید.شوخی.دوش.دیوار.شورا..13
    2724..انبه.نقاله.آبان.قبله.قله.بالا.قبال.قالب.انقلاب. قلاب.نقاب.لقب.12

   5. ستارنظریان گفت:

    2725..عابر.شعبه.عطا.عطش.عرب.شهر.شهاب.عطر. بهار.شعر.شاعر.عطار.12
    2726..دهات.مدت.شهادت.دشت.مشت.همت.ماده.شهامت.توشه.ماشه.مشهد..11
    2727..آرنج.جرم.امضا.ضامن.آرمان.رمضان.انار.مرجان. نجار.رمان.رضا..11
    2728..فوری.دیر.دفن.نیرو.نوید.فرود.فروردین.درون. فرنی.ردیف..10
    2729..اخبار.مربا.مخابرات.خرما.بخار.آمار.ربات.باخت. خراب.مرتب.آرام.آخرت..12
    2730..قاره.قارچ.پارو.پوچ.چاق.ورق.قوچ.پارچ.پارچه. چاپ.چاقو.قهر.12
    2731..ادویه.دشوار.هشدار.دایره.دیوار.رادیو.دریا.دیو. هوشیار.شهید.درویش.شیار.12
    2732..نمایش.داعش.شمع.معدن.ماشین.دشمن.عید.مایع.شمعدان.عمان.منشی.میدان.دشنام.شیاد.14
    2733..کوی.کارون.گونیا.رنگ.انگور.نیرو.کویر.گاری. نوکر.نوار.رویا.گونی.واگن.ویران.14
    2734..نرده.شوفر.هدف.فروشنده.هوش.شهروند. دوش.شوره.رنده.دشنه.فرود.وردنه.فروش.فشرده.روده.شوهر.روشن.درفش.رشد..19
    2735..مرسی.ماست.یتیم.سرما.یاس.ریاست.ساری. رسم.تماس.اسیر.رسمی.ترس.رستم.سیر.سیما.سمت.امیر.سیم.تیمسار.تیر.20
    2736..رکوع.رود.عادی.اردو.رادیو.دعا.کویر.کادو.کود. دیوار.رکود.عید.اردک.ریا.کدو.دریا.دکور.رودکی.دعوا.19
    2737..اتریش.ارتش.دشت.دریا.شاگرد.رشت.اتش. ترش.ترشی.گاری.شیر.گیتار.شادی.دارت.درشت.گدا.شتر.تراش.18
    2738..منفی.قران.فرمان.فنر.قناری.فقیر.قرن.منقار. رقم.افقی.فقر.آفرین.رفیق.قیف.امین.رامین.نیما.17
    2739..انبار.انار.قرآن.قربان.باران.بخار.قبر.قاب.براق.خبر. اخبار.برق.نقاب.قرن.آبان.باقر.آقا.خراب.18
    2740..یزد.یزدان.آینده.دانه.سند.سیاه.دهان.زیاد.ساز.هند.سازدهنی.نسیه.آینه.نیزه.آدینه.زنده.ساده.دین.سایه.19

   6. ستارنظریان گفت:

    2741..بیم.قسم.سبز.رزق.سبزی.بزم.قیر.زبر.سیب.قبر.رزم.سرب.قرمز.مربی.سمی.رقیب میز.سقز..18
    2742..مارک.کما.مکار.وام.موم.معمار.مور.رکوع.مام. معما.مامور.کور.اکرم.مرام.14
    2743..متکا.کاخ.مات.زکات.تخم.زوم.زکام.وام.موز. اخمو.خاتم.زخم.تاک.موکت.خوک.خام.خاک.17
    2744..لال.گدا.لگد.گلایل.فال.یلدا.لیلا.دلیل.ایفل.گلف.فیل.دیگ.ایل.13
    2745..شیاد.شاهد.ایدز.شاهی.دیه.شاد.هادی.عید. شهید.یزد.ایده.دایه.شیعه.زیاد.شایعه.عهد.دعا.شهد.شادی.عزا.ایزد.21
    2746..شریف.شعر.عفو.عرف.ریش.عرش.فوری.فعل. فرع.علف.ولع.ریل.شعور.فروش.فیش.شیوع.شروع. فیل.18
    2747..کالج.الک.لاک.کما.کلم.اجل.جمال.مالک.کامل. آحیل.کاج.جام.کلام.کال.14
    2748..آرنج.نجس.نجف.فنجان.فنس.نفس.اسفنج.
    فارس.نارنج.رفسنجان.افسر.فسنجان.نجار.نساج.جان.15
    2749..نیاسر.آخرت.خسارت.خیس.تنیس.ترانس. سخن.خیرات.یاس.خیانت.نخست.تاریخ.خیار.خرس. تراس.سخت.آستین.راست.تسخیر.استخر.20
    2750..واحد.عقد.عاق.عاقد.وداع.وبا.دعا.ابد.قاب.عقب.عقاب.دعوا.بقا.عود.عبا..15

    1. favino گفت:

     درود و سپاس از شما عمو ستار

     1. ستارنظریان گفت:

      سلام مهندس زحمت کشیدی برای آپدیت پاسخها .

 46. ساناز گفت:

  مرحله ۱۴۸۹ جدید
  نمک اکبر. بانک.برکه. بهار. نمره. برنامه.کمان. نامه.همکار.
  بهمن.مرکب.مربا.مکه.مهربان. مبارک. انبه. رمان. کرمان. رکاب. بهرام

  1. favino گفت:

   سلام و ممنون خانم نوری

 47. هنراموز نرم افزار گفت:

  مرحله1501 -دانش_ دوران_ شناور_ اوار _ اشنا_ شورا_ روان_ ارشد_ ارشاد_ ناشر_ انار_ انشا_ روشن_ دوش _ شاد _ نور _ نوار _ وارد _ دشوار _ اروند _شادروان

 48. میکائیل گفت:

  ۱۴۰۰:نیش شانه شاهین کیش کنایه کیهان کینه کاپشن پاک پشه پیک پایه پناه پنکه پینه پیکان پاشنه اینه/۱۴۳۱:مایع عیب عباس چسب چای یاس سیم سیب سیما اسیب اسب/۱۴۳۳:اروپا اواره اریا اوارپری پیرپارو پوره پایه پویا پوریا یاور ریه راوی رویا/۱۴۳۵:ریل رسول ریال ویلا سیل سویا سیلو سوال سوار سشوار سریال سروش سیاوش لواش شلوار شور شال شوال /۱۴۳۶:شاخ شکار شورا خاک خشک خوک خراش خودکار کاخ کادو کشور وارد اردک دکور دشوار رخش خوراک/۱۴۳۷:جوان جنوب جواب جارو جانور جبران جوراب واجب برج برنج بانو ارنج رنج روبان مانور مجبور مرجان نجوم/۱۴۳۸:مات مبل ملت علم عمل عمو عالم علوم علامت تاب تاول لبو البوم املت تابلو/۱۴۶۰:همت/۱۴۶۳:لگد/۱۴۶۴:لقب/۱۴۶۵:کندو/۱۴۷۰:کتری سکوت/۱۴۷۴:لایه/۱۴۷۵:باتری/۱۴۷۷:سبک سیب سیرک سفیر ساری کیف کاسب کرفس کافر برف باریک بیکار فکر فارس فارسی فریب اکبر اسیب اسکی ریسک بلرفیکس/۱۴۷۸:میرزا/۱۴۸۳:کتاب معبر مرکب مربع معتبر مرتع مربا مکعب مبارک عرب عمر عمارت عبرت تبر تمبر برکت اکبر/۱۴۸۶:فقرفنر فقیر فرمان منفی قرن قیف قران قناری نیما رقم رفیق رامین افقی امین افرین منقار

  1. favino گفت:

   درود و سپاس از شما اقا میکائیل

مشاهده بیشتر