فاوینو
0

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا |‌حل تمام مراحل مربا بازی ارثیه آقام

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا | حل بازی ارثیه آقام بخش مربا‌ |‌ پاسخ بازی ارثیه آقام بخش مربا | هک بازی ارثیه آقام مرحبه مربا | جواب بازی
بازدید 329

فهرست مطلب

در بین بازی های پیدا کردن کلمات و حدس حروف پشت سر هم بازی ارثیه آقام یکی از خوب های ایرانی این نوع بازی هاست. در ادامه با کمک و راهنمای به دنیال جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا برای شما عزیزان خواهیم بود.

 

دانلود بازی ارثیه آقام :

 

دانلود بازی ارثیه آقام برای اندروید

 

 

>>>>   جواب بازی ارثیه آقام بخش شیرینی |‌حل تمام مراحل شیرینی بازی ارثیه آقام <<<<

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله ۱ تا 20 :

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱ :‌ رشت ← ترش
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲ :‌ کال ← لاک
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳ :‌ دور ← رود
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۴ :‌ اره ← راه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۵ :‌ مژه ← ژله
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۶ :‌ تانک ← نکات ← تکان ← کتان
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۷ :‌ عیب ← سیب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۸ :‌ چای ← هیچ ← چاه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۹ :‌ ذوق ← ذوب ← بوق
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۰ :‌ تاج ← تجار ← اجرت ← تاجر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۱ :‌ کنج ← کرج ← رنج
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۲ :‌ نقد ← قند ← کند
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۳ :‌ خنگ ← نرخ ← رنگ
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۴ :‌ کیش ← شیک ← شیب ← بیک
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۵ :‌ وصل ← لوح ← صلح ← حول
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۶ :‌ کاش ← شاد ← اشک ← اشد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۷ :‌ نمد ← چدن ← منچ ← چمن
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۸ :‌ کدو ← کود ← زود ← دوک
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۹ :‌ پسر ← سحر ← سپر ← پرس
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۰ :‌ گور ← گره ← رگه ← گوهر ← گروه

 

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 21 تا 40:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۱ :‌ هوش ← کوه ← شوک ← شکوه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۲ :‌ لبه ← اهل ← ابله
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۳ :‌ ریا ← یار ← جیر ← رایج ← اجیر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۴ :‌ لکه ← ملک ← مکه ← مهلک ← کلمه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۵ :‌ کاتر ← کرت ← راکت ← کارت ← کرات ← تارک ← ترک ← تار
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۶ :‌ دیه ← یاد ← دایه ← هادی ← ایده
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۷ :‌ اسم ← سالم ← ملاس
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۸ :‌ یاس ← سیر ← یار ← اسیر ← سیار
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۹ :‌ کلی ← ولی ← کولی ← کیلو ← وکیل
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۰ :‌ مشا ← شامه ← شما ← شام ← شاه ← ماشه ← ماش
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۱ :‌ نور ← ران ← روا ← ناو ← نوار ← روان ← انور ← نارو
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۲ :‌ شاد ← شاهد ← اشهد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۳ :‌ شتر ← تار ← شات ← ارتش ← تراش
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۴ :‌ گرد ← رشد ← دگر ← شگرد ← گردش
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۵ :‌ اسم ← رام ← رسم ← سرما ← مارس
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۶ :‌ نقل ← الان ← نقال ← القا ← ناقلا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۷ :‌ ببر ← بربر ← بربری
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۸ :‌ وجه ← نوه ← جان ← نجوا ← جهان ← جوانه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۹ :‌ یزد ← یاد ← دیه ← ایزد ← زاهد ← یازده
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۴۰ :‌ نادم ← نامه ← نهاد ← نماد ← دهان ← دانه ← دامن ← ماده ← همدان

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 41 تا 60:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۴۱ :‌ لال ← ایل ← یال ← قلیا ← قالی ← لیلا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۴۲ :‌ قاب ← بشقاب ← شباب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۴۳ :‌ کدو ← دوا ← اتو ← کادو ← کاتد ← کودتا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۴۴ :‌ فیل ← طفل ← طلا ← لای ← ایفل ← لطیف
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۴۵ :‌ ترم ← سرم ← ستمگر ← رسم ← سترگ ← مست ← مسگر ← رستم ← مسرت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۴۶ :‌ ورم ← خطر ← خرم ← مورخ ← خطور ← مخروط
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۴۷ :‌ تاول ← پالتو
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۴۸ :‌ دعا ← عدل ← عید ← یلدا ← عادل ← عیال
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۴۹ :‌ فرد ← ترد ← دار ← دفتر ← دارت ← فرات
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۵۰ :‌ حاجت ← مات ← امت ← جام ← حتم ← تاج ← حجامت ← محتاج ← حاتم
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۵۱ :‌ بال ← ناب ← لبن ← بنک ← بانک ← کابل ← کلان ← الکن
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۵۲ :‌ یار ← انار ← ایران
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۵۳ :‌ میخ ← مهد ← خیمه ← دخمه ← خدمه ← خمیده
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۵۴ :‌ بلا ← باغ ← بالغ ← بالا ← بلاغ ← ابلاغ
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۵۵ :‌ کام ← اکو ← ساک ← ماسک ← اسم ← واکس ← سکو ← مسواک ← سماک
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۵۶ :‌ دما ← ادا ← مدام ← امام ← مادام
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۵۷ :‌ ماه ← بازه ← بامزه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۵۸ :‌ هنر ← رهن ← روده ← رنده ← هندو ← وردنه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۵۹ :‌ آرد ← سرد ← رسم ← آدم ← آدرس ← سرمد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۶۰ :‌ دنا ← مین ← دنیا ← نماد ← ایمن ← امید ← مادی ← میان ← منادی

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 61 تا 80:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۶۱ :‌ دیر ← ریل ← دغل ← دریل ← دریغ ← دلیر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۶۲ :‌ هوا ← شهاب ← باهوش
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۶۳ :‌ رخش ← شعر ← روش ← خروش ← شروع ← شعور
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۶۴ :‌ لوح ← حال ← اول ← حاصل ← صالح ← حلوا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۶۵ :‌ رانت ← ترانه ← رهن ← هنر ← تنها ← اتر ← ترن ← نهر ← تهران
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۶۶ :‌ گاه ← شاه ← هاگ ← گیاه ← گیشه ← شاهی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۶۷ :‌ حرف ← حیرت ← تفریح
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۶۸ :‌ دعا ← علی ← عید ← یلدا ← عادل ← عالی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۶۹ :‌ بخت ← بته ← تاب ← باخت ← تباه ← ابهت

راهنمای کمک بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 70 تا 400:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۷۰ :‌ اوج ← دوا ← واجد ← جدی ← جویا ← جادو ← جاوید ← وادی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۷۱ :‌ ملت ← مشت ← شمل ← متل ← مشقت ← تملق ← مشتق ← مقتل
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۷۲ :‌ نوک ← نانو ← کانون
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۷۳ :‌ لیز ← ولی ← پول ← زیپ ← لوزی ← زیپو
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۷۴ :‌ ریه ← ریگ ← کره ← کهیر ← گیره ← گریه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۷۵ :‌ بقیه ← لقب ← بیل ← لبه ← یقه ← قبیله ← بله ← قبله ← لیقه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۷۶ :‌ خال ← اصل ← خاص ← خلاص ← خالص ← خلال
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۷۷ :‌ انس ← ناسا ← انسان
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۷۸ :‌ اردو ← امور ← دارو ← مواد ← مادر ← راود
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۷۹ :‌ خام ← رام ← خار ← رخام ← خرما ← خمار

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۸۰ :‌ کال ← سال ← کسل ← تاس ← کلاس ← ساکت ← کاست ← تسلا ← اسکلت

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 81 تا 99:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۸۱ :‌ اخم ← میخ ← خام ← وخیم ← خیام ← مایو
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۸۲ :‌ ارز ← تراز ← وزارت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۸۳ :‌ تاب ← شباب ← تابش ← شتاب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۸۴ :‌ طفل ← علف ← عطا ← لاف ← فعال ← عاطل
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۸۵ :‌ حلاوت ← لوح ← حالت ← حال ← حلوا ← اتو ← تاول ← حوا ← تحول
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۸۶ :‌ قیر ← ریگ ← ریا ← یراق ← گاری ← گیرا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۸۷ :‌ چلو ← سوال ← چالوس
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۸۸ :‌ وبا ← بویا ← گویا ← ایوب ← یابو ← یوگا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۸۹ :‌ هیچ ← چین ← نوه ← هوچی ← چونه ← نوچه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۹۰ :‌ وانیل ← وال ← ولی ← نیل ← لون ← نوا ← والی ← لیوان ← ویلا ← اولین
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۹۱ :‌ باج ← بنا ← جان ← باطن ← طناب ← جانب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۹۲ :‌ گالن ← انگل ← چنگال
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۹۳ :‌ روح ← وحی ← تیر ← حوری ← حیرت ← تحیر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۹۴ :‌ ذره ← بذر ← بره ← حبه ← حربه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۹۵ :‌ بشکه ← شیک ← شبکه ← شکیب ← بیشه ← شبکیه ← کیش
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۹۶ :‌ متن ← منت ← صنم ← عصمت ← نعمت ← صنعت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۹۷ :‌ وزن ← نزول ← حلزون
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۹۸ :‌ میش ← شیر ← ریش ← شرم ← شیمی ← مشیر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۹۹ :‌ چمن ← نمد ← ماچ ← دامن ← دمان ← چمدان

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 100 به بعد:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۰۰ :‌ بار ← یار ← اکبر ← رکاب ← ریکا ← بایر ← بیکار ← باریک
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۰۱ :‌ اما ← نرم ← رمان ← امان ← انار ← منار
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۰۲ :‌ خال ← خیال ← یخچال
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۰۳ :‌ قیف ← مشق ← میش ← قیم ← مشی ← شفیق
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۰۴ :‌ دیش ← شاد ← شیدا ← شادی ← شیاد ← دایی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۰۵ :‌ هیز ← یاوه ← ویزا ← هوازی ← زاویه ← واهی ← یوز

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 105 تا 130:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۰۶ :‌ پهن ← نوه ← هنوز ← پونه ← پوزه ← وزنه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۰۷ :‌ هند ← دهنه ← هندسه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۰۸ :‌ سکو ← کفن ← فکس ← نفوس ← سکون ← کسوف
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۰۹ :‌ دیس ← سید ← عدسی ← سعدی ← سعید ← عیسی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۱۰ :‌ اخیر ← ذخایر ← خار ← خیار ← اخری ← اخذ ← خیر ← رای
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۱۱ :‌ فکر ← کیف ← رکب ← بری ← فریب ← برفی ← فیبر ← کفیر ← بیفکر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۱۲ :‌ دشت ← تشهد ← هشتصد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۱۳ :‌ پیش ← شیوا ← یواش ← پویا ← پایش ← پیشوا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۱۴ :‌ عده ← عهد ← عودت ← وعده ← تعهد ← دعوت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۱۵ :‌ متکلم ← ملک ← مملکت ← متملک ← تملک ← تکلم ← کلم ← کلت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۱۶ :‌ کرم ← کما ← کمر ← اراک ← اکرم ← مکار
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۱۷ :‌ روز ← روزن ← نوروز
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۱۸ :‌ دنا ← ندا ← دانا ← دنیا ← نادی ← ادیان
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۱۹ :‌ سان ← انس ← اساس ← ناسا ← سانس ← ساسان
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۲۰ :‌ مین ← منو ← یمن ← نمو ← مینو ← موطن ← منوط ← وطنی ← منوی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۲۱ :‌ قصد ← قید ← صدا ← صید ← قاصد ← صادق ← صداق ← صیاد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۲۲ :‌ دلو ← گاو ← دولا ← والد ← گلو ← گودال ← الگو ← لگد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۲۳ :‌ نوع ← اتو ← ناو ← نوا ← تنوع ← وانت ← توان ← عوان
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۲۴ :‌ یخی ← خلا ← یلخی ← خیال ← خیلی ← خالی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۲۵ :‌ دعا ← رعد ← عقد ← قدار ← عاقد ← قادر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۲۶ :‌ بیش ← هوش ← بیشه ← بیوه ← شیوه ← شبیه ← بیهوش
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۲۷ :‌ ربا ← بهره ← بهار ← راه ← راهبه ← بهر ← بهاره ← ابهر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۲۸ :‌ قند ← ندا ← کند ← نقاد ← دکان ← قناد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۲۹ :‌ هویت ← توشه ← تیشه ← شیوه ← تیهو
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۳۰ :‌ باک ← هوا ← کوبه ← کاوه ← کاهو ← باکو

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 131 تا 175:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۳۱ :‌ تیر ← میر ← ترم ← مضر ← مریض ← ریتم ← مرتضی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۳۲ :‌ رخت ← راسخ ← سار ← تراس ← استخر ← خرس ← خسارت ← ستار
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۳۳ :‌ گوی ← یوم ← میوه ← گیوه ← میگو ← گیومه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۳۴ :‌ دانه ← دهان ← ژنده ← نژاد ← نهاد ← نژاده
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۳۵ :‌ لانه ← خاله ← خانه ← نهال ← ناله ← نخاله
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۳۶ :‌ ساز ← سایز ← بازی ← زیبا ← سبزی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۳۷ :‌ شال ← یال ← تلاش ← شالی ← شاتل ← شیلات
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۳۸ :‌ ارث ← بکر ← رکاب ← اکبر ← اکثر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۳۹ :‌ سقط ← ساق ← طاق ← قسط ← قیاس ← ساقی ← سیاق ← قسطی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۴۰ :‌ پیر ← پدر ← دیر ← پری ← پیدا ← دایر ← دریا ← پریا ← پراید
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۴۱ :‌ شیعه ← شیره ← شرعی ← شهیر ← عرشه ← رعشه ← ریشه ← شعیر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۴۲ :‌ نرم ← بندر ← مدبر ← دمر ← منبر ← نبرد ← مدرن
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۴۳ :‌ پیه ← پهن ← پهنا ← پایه ← پینه ← پناه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۴۴ :‌ دایم ← دامی ← مادی ← ماضی ← امید ← ضماد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۴۵ :‌ شاهی ← شیوه ← شیوا ← یاوه ← یواش ← واهی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۴۶ :‌ وام ← ورم ← ارز ← ارم ← روز ← موز ← راز ← رام
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۴۷ :‌ ادب ← دربان ← رند ← ردا ← بنادر ← درنا ← اردن ← نبرد ← بند
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۴۸ :‌ مدت ← مشت ← دشت ← شدت ← آدم ← آتش ← شمد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۴۹ :‌ زین ← نوک ← نیک ← وزن ← وزین ← ونیز ← کنیز ← نیکو

پاسخ بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 150تا 400:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۵۰ :‌ باج ← بار ← برج ← جبر ← ابر ← ارج ← جبار ← عابر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۵۱ :‌ علت ← متعه ← هتل ← هملت ← عمه ← مهلت ← ملت ← تعلم ← تله ← عمله
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۵۲ :‌ خواهر ← هور ← خار ← اوره ← اره ← خاور ← خوار ← هوا ← رها ← خوره
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۵۳ :‌ پتک ← پاک ← توپ ← پوک ← پاکت ← توکا ← کاپوت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۵۴ :‌ هتل ← لنت ← لذت ← تنه ← تله ← ذهن ← ذلت ← لته
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۵۵ :‌ گور ← گرو ← گره ← روح ← رگه ← هور ← گوهر ← گروه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۵۶ :‌ سوت ← سنت ← ژست ← ژنو ← تونس ← ستون ← ژتون ← توسن
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۵۷ :‌ ماچ ← دما ← دامن ← چمن ← نماد ← چمدان ← دام ← نادم ← ماد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۵۸ :‌ صفت ← صاف ← صدف ← فدا ← صفات ← تصادف
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۵۹ :‌ کوچ ← کوک ← کاچو ← کوچک ← کوکا ← چکاو ← چکاوک

حل بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 160 تا 300:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۶۰ :‌ اینک ← یکان ← یکتا ← تانک ← تینا ← تکان ← کایت ← کانی ← کتان ← کنیا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۶۱ :‌ بره ← غده ← غرب ← رده ← درب ← غره ← برده ← بدره
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۶۲ :‌ ستم ← تبسم ← بسته ← سهم ← مهب ← تسمه ← سمبه ← سمت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۶۳ :‌ دمق ← قیم ← قید ← قند ← نقدی ← مقید ← قدیم ← ندیم
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۶۴ :‌ کیک ← کبک ← کوک ← کوی ← کوکب ← بیوک
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۶۵ :‌ ناف ← نفر ← ران ← رضا ← فنا ← فنر ← رافض
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۶۶ :‌ لیس ← سهل ← گیس ← گله ← سیل ← گسل ← لیسه ← گسیل
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۶۷ :‌ کلاش ← رشک ← اشک ← شرک ← کرال ← کاش ← کار ← شرکا ← کلر ← شکل
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۶۸ :‌ فاز ← فال ← فیل ← زلف ← فایل ← ایفل ← فلزی ← فیلا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۶۹ :‌ ترن ← فخر ← رخت ← نفت ← نرخ ← خفن ← خرفت ← نفرت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۷۰ :‌ هوا ← آیا ← آیه ← آوا ← یاوه ← واهی ← یاهو ← هیوا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۷۱ :‌ قله ← یقه ← لقا ← اقل ← قالی ← لایه ← لیقه ← اهلی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۷۲ :‌ کلام ← کام ← کامل ← آلام ← کمال ← ملاک ← مال ← آمال
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۷۳ :‌ لغو ← ورم ← غلو ← غول ← مور ← مرغ ← ولرم ← مغول
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۷۴ :‌ درج ← مرد ← مرغ ← جغد ← جرم ← دمر ← مدرج ← مجرد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۷۵ :‌ گاز ← گزن ← ناز ← زنگ ← خنگ ← خان ← خازن ← خزان

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 176 تا 199 :

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۷۶ :‌ باک ← باج ← جلب ← جلا ← کابل ← کالج ← جبال ← جالب ← جلبک
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۷۷ :‌ گونی ← زنگی ← وزن ← یوز ← گوزن ← ونیز ← وزین
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۷۸ :‌ لبو ← چرب ← چلو ← چوب ← بلور ← بلوچ ← روبل
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۷۹ :‌ باب ← اسب ← سبب ← سبک ← ساک ← کسب ← کباب ← کاسب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۸۰ :‌ مهم ← مته ← ملت ← همت ← هتل ← تله ← مهمل ← مهلت ← متهم ← ملهم
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۸۱ :‌ کور ← کذب ← بکر ← بور ← بذر ← ذکر ← کبر ← ذوب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۸۲ :‌ نازی ← نیاز ← نیا ← عزا ← عین ← نزاع ← نیز ← زیان ← ازن
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۸۳ :‌ قلم ← لحم ← ملحق ← محله ← قلمه ← لقمه ← حمله ← حلقه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۸۴ :‌ تاس ← سوت ← داس ← وات ← دوات ← سواد ← دوست ← ستاد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۸۵ :‌ فلک ← فیل ← لیف ← کیف ← بیل ← کلی ← لبیک ← کفیل
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۸۶ :‌ مات ← مست ← سست ← اسم ← تام ← سمت ← ماست ← تماس
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۸۷ :‌ سونا ← سان ← اونس ← سوا ← شانس ← شنوا ← شناس
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۸۸ :‌ شاخ ← شخم ← خام ← خشم ← پشم ← پخش ← شامخ
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۸۹ :‌ زیر ← زبر ← قیر ← قبر ← رزق ← برق ← رقیب ← بیرق ← قریب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۹۰ :‌ لات ← لخت ← تلخ ← خال ← خار ← رخت ← اختر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۹۱ :‌ آهن ← هین ← آهک ← کهن ← آیه ← کین ← آینه ← کنیه ← کینه ← آکنه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۹۲ :‌ کشیک ← شکم ← کشکی ← کمک ← کیش ← کمکی ← کیک ← مشکی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۹۳ :‌ غیر ← ریگ ← گیج ← جیغ ← جگر ← جیر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۹۴ :‌ طبق ← طبل ← طلب ← طلق ← حلب ← حلق ← قبل ← قطب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۹۵ :‌ مهد ← هود ← دوک ← دکه ← وهم ← کمد ← کدو ← کوه ← دکمه ← کومه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۹۶ :‌ دیر ← پدر ← پرت ← پیت ← ترد ← تیر ← تیپ ← دری
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۹۷ :‌ سور ← لوستر ← رولت ← سوت ← رول ← ترسو ← ولت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۹۸ :‌ شست ← هشت ← هست ← شته ← تشت ← تست
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۱۹۹ :‌ جعل ← عمل ← علم ← جمع ← مجمع ← معلم ← مجمل

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 200 به بعد:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۰۰ :‌ ساک ← کاپ ← پست ← پتک ← پاس ← پاک ← ساکت ← کاست ← پاکت ← پاتک
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۰۱ :‌ عمه ← عمو ← میوه ← مویه ← معوی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۰۲ :‌ وتر ← مروت ← مور ← متر ← مترو ← مرو ← موت ← تورم ← وتو
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۰۳ :‌ ندا ← دهه ← هدا ← هند ← نهاد ← دانه ← دهنه ← دهان
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۰۴ :‌ حرف ← ترس ← فتح ← فرح ← رفت ← حفر ← سفت ← سحر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۰۵ :‌ قرن ← نقش ← شنا ← شرق ← ناشر ← نقاش
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۰۶ :‌ دفن ← هدف ← صدف ← صنف ← نهصد ← نصفه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۰۷ :‌ روم ← تورم ← گور ← مرگ ← مترو ← تور ← مروت ← گرو ← متر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۰۸ :‌ بوق ← بقا ← عبا ← قبا ← قاب ← قوا ← عقاب ← واقع
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۰۹ :‌ مصر ← رحم ← نرم ← نصر ← حرم ← حرص ← صحن ← صنم ← منحصر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۱۰ :‌ رخت ← بخت ← خبر ← ختم ← مرتب ← مخرب ← مخبر ← تمبر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۱۱ :‌ جیب ← جیر ← جدی ← بری ← جبر ← جری ← دبیر ← دربی ← جبری ← جریب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۱۲ :‌ رتوش ← واشر ← تشر ← روش ← روا ← تار ← ارتش ← شورت ← شاتر ← ورا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۱۳ :‌ زجر ← جزم ← جرم ← مری ← مجیز ← مجری ← مرزی ← رمزی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۱۴ :‌ جنگ ← گنج ← چنگ ← چنجه ← گنجه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۱۵ :‌ ریش ← پری ← پرش ← پیر ← پیش ← شیر ← شپش
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۱۶ :‌ الف ← فلج ← جفا ← جام ← ملاج ← مجال ← جمال ← لجام
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۱۷ :‌ نایب ← باب ← بانی ← نای ← نیا ← بینا ← بیان ← نبی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۱۸ :‌ کاخ ← لاک ← لاف ← خلف ← خفا ← خاک ← کلاف ← خلفا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۱۹ :‌ رشد ← ترب ← ترد ← دشت ← شدت ← تشر ← شربت ← شبدر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۲۰ :‌ مهر ← مژه ← هرم ← ژرف ← رژه ← رمه ← مفر ← فهم ← مرفه

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 220 تا 250:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۲۱ :‌ دراز ← وارد ← اردو ← دارو ← داور
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۲۲ :‌ نفر ← نفع ← عرفا ← عرفان ← ران ← فرع ← رعنا ← ناف
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۲۳ :‌ صبر ← مصر ← مرغ ← غرب ← مبصر ← مغرب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۲۴ :‌ نیش ← حین ← بیش ← بین ← شبح ← شیب ← بینش ← نبشی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۲۵ :‌ حنا ← حین ← حیا ← نای ← نیا ← نهی ← ناحیه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۲۶ :‌ وال ← ولی ← ویلا ← ویزا ← لوزی ← زالو
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۲۷ :‌ سمور ← رسوم ← سرور ← سومر ← مورس ← مسرور ← سرم ← ورم
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۲۸ :‌ مهد ← زره ← مزد ← رمز ← درهم ← هرمز ← زمرد ← زرده
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۲۹ :‌ ضرر ← ضرب ← برق ← قرض ← قبض ← قبر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۳۰ :‌ تهی ← هستی ← بیت ← بیست ← سیب ← بسته
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۳۱ :‌ سیل ← سگک ← گیس ← سلک ← لیس ← سگی ← سگک ← سیکل ← سیلک ← گسیل ← گیلک
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۳۲ :‌ نصاب ← صبا ← ناب ← وبا ← صواب ← بانو ← نوا ← صابون ← بنا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۳۳ :‌ افت ← صاف ← صفا ← صفت ← صافی ← فیات
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۳۴ :‌ رخت ← رخش ← متر ← مشت ← ترم ← تخم ← شخم ← شرم ← خشت ← ختم
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۳۵ :‌ مادی ← مدنی ← ایمن ← نماد ← نادم ← دنیا ← امین ← امید
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۳۶ :‌ طلا ← طلب ← رطب ← طبل ← باطل ← رابط ← طالب ← طبال
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۳۷ :‌ تراز ← راز ← تیزر ← یار ← تزار ← تریا ← تیز ← ارزی ← ریز ← زیارت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۳۸ :‌ بره ← جبر ← هنر ← برج ← رنج ← جبه ← برنج ← جنبه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۳۹ :‌ ادب ← سبب ← اسب ← باب ← داس ← سبد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۴۰ :‌ پول ← پوک ← پلو ← سوپ ← پولک ← لوکس ← کلوپ ← کپسول
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۴۱ :‌ ضعف ← فضا ← افعی ← ضعیف ← ضایع ← فیاض
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۴۲ :‌ سرخ ← رسوخ ← خروس ← شوخ ← سروش ← خرس ← سرخوش ← خورش
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۴۳ :‌ نفت ← ترن ← فنر ← افت ← ناف ← فنا ← رانت ← فاتر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۴۴ :‌ رنو ← ارز ← ناز ← راز ← ارزن ← زانو ← روان ← نزار
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۴۵ :‌ کاپ ← پکر ← پاک ← کپر ← اپرا ← پارک
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۴۶ :‌ رام ← نثر ← ثمن ← ثنا ← رمان ← منار
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۴۷ :‌ ضمانت ← تمنا ← نام ← اتم ← ضمان ← نما ← امن ← تام ← متان
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۴۸ :‌ چرت ← چای ← چتر ← تیر ← چارت ← تایر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۴۹ :‌ اسب ← حسام ← حبس ← حساب ← بام ← سحاب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۵۰ :‌ هنگ ← هاگ ← انگ ← گاه ← گناه ← نگاه

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 251تا 299:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۵۱ :‌ باغ ← رجا ← بار ← جار ← ابر ← رجب ← جبار ← برجا ← غبار ← برغا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۵۲ :‌ لواش ← شورا ← لارو ← شلوار ← واشر ← ورا ← شال ← روال
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۵۳ :‌ سرب ← سرد ← سبد ← سرا ← درس ← ابد ← سرداب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۵۴ :‌ باد ← ادب ← رصد ← صدر ← صبر ← صبا ← صادر ← صدرا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۵۵ :‌ قاب ← قطب ← قبض ← قضا ← بقا ← ضبط ← قطاب ← ضابط
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۵۶ :‌ رحم ← طرح ← حرم ← مری ← محیط ← مطرح ← رحیم ← حریم
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۵۷ :‌ عمران ← معنا ← نرم ← منع ← عمان ← رعنا ← رمان ← نما
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۵۸ :‌ دیر ← فدا ← فردا ← دریا ← ردیف ← فریاد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۵۹ :‌ قرن ← ناز ← زار ← ارزن ← رزاق
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۶۰ :‌ ضعف ← فعل ← فضل ← عفو ← عوض ← عضو ← علف ← علو ← وضع ← ضلع
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۶۱ :‌ گام ← مگس ← اسم ← لمس ← سالم ← سلام ← ملاس ← سگال
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۶۲ :‌ نفس ← فرنگ ← نرگس ← رنگ ← سنگ ← سفر ← فرسنگ ← سنگر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۶۳ :‌ مهر ← ریه ← کمر ← کره ← کریه ← کهیر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۶۴ :‌ منو ← موج ← نمک ← جوک ← کنج ← نوک ← نجوم
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۶۵ :‌ یابو ← نایب ← بانو ← ایوب ← بینا ← بویا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۶۶ :‌ اهل ← لال ← دال ← دله ← دلال ← لاله ← هلال ← ادله
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۶۷ :‌ کاهش ← شکاف ← کهف ← اشک ← کفاش ← کافه ← شاه ← فاش
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۶۸ :‌ چهار ← چاله ← چاره ← لار ← هچل ← اهل ← اره ← چله ← چاه ← راه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۶۹ :‌ راه ← رای ← مهار ← ماهر ← امیر ← اهرم

حل بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 270 تا 330:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۷۰ :‌ رود ← قدر ← قوی ← روی ← دیر ← دیو ← دوری ← قوری
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۷۱ :‌ مار ← زبر ← مرز ← رزم ← بام ← ماز ← مربا ← مبرا ← بارز ← مزار
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۷۲ :‌ حمال ← محیا ← ملیح ← الیم ← حایل ← حلیم ← مالی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۷۳ :‌ ابر ← ازا ← باز ← راز ← ابزار ← بازار ← ابراز
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۷۴ :‌ رنگ ← نقش ← قرن ← شرق ← قشنگ
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۷۵ :‌ رضا ← قهر ← قرض ← قاره ← قراضه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۷۶ :‌ کلام ← کالج ← کامل ← کمال ← مالک ← مجال
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۷۷ :‌ اریکه ← ریه ← کره ← ریکا ← کریه ← کرایه ← کار ← یکه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۷۸ :‌ تور ← صوت ← توری ← وصیت ← صورت ← تصور ← صورتی ← تصویر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۷۹ :‌ فنی ← نفس ← نسیه ← سینه ← نفیس ← سفینه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۸۰ :‌ شیک ← کشت ← کاش ← کیش ← اشک ← تشک ← کشتی ← کاشی ← کایت ← شاکی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۸۱ :‌ تاب ← باد ← ادا ← ادب ← ابتدا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۸۲ :‌ نگاه ← گینه ← ینگه ← نیا ← یگان ← یگانه ← هاگ ← نهی ← هانی ← انگ
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۸۳ :‌ یاس ← آیا ← سایش ← آسیا ← شاسی ← آسایش
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۸۴ :‌ جور ← جلو ← خجول ← خروج ← ولخرج
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۸۵ :‌ ببر ← بربر ← رباب ← باربر ← برابر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۸۶ :‌ پات ← تپق ← وقت ← تقوا ← پاتوق
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۸۷ :‌ شوره ← واشر ← شوهر ← روش ← هوار ← شهر ← هاشور ← اوره
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۸۸ :‌ ناب ← باغ ← انبه ← بانه ← نابغه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۸۹ :‌ منو ← موج ← نمک ← جوک ← کنج ← نوک ← نجوم
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۹۰ :‌ ناب ← بین ← بیان ← بینی ← بینا ← بانی ← نایب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۹۱ :‌ نان ← ننر ← رنگ ← انگ ← ران ← گرا ← گران ← گنار
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۹۲ :‌ گالری ← ریل ← لاری ← ارگ ← گرا ← گاری ← لیر ← ریال ← گیرا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۹۳ :‌ جلا ← لزج ← زال ← جایز ← جالیز
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۹۴ :‌ چاق ← چرا ← قارچ ← چادر ← قادر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۹۵ :‌ حفظ ← حافظ ← حفاظ ← حافظه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۹۶ :‌ درس ← سرد ← سردر ← دردسر ← سردرد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۹۷ :‌ راه ← خرابه ← بهار ← بها ← خاره ← راهب ← بخار ← بهر ← خبره
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۹۸ :‌ ذره ← خیر ← ریه ← خیره ← ذخیره
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۲۹۹ :‌ زیپ ← یزد ← پیاز ← پیدا ← ایدز ← ایزد ← زیاد ← زاید

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 300 به بعد

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۰۰ :‌ هلو ← مهد ← مدل ← دهل ← دلو ← وهم ← لوده ← دلمه ← مولد ← همدل
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۰۱ :‌ بور ← وبا ← هوا ← ابرو ← روباه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۰۲ :‌ بازرس ← سار ← بارز ← سرا ← بساز ← سراب ← زبر ← سرباز ← سزار
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۰۳ :‌ زبل ← نیل ← بنز ← زینب ← زنبیل
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۰۴ :‌ ران ← لار ← ژانر ← ارلن ← ژنرال
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۰۵ :‌ دار ← دام ← رام ← مرد ← درام ← مادر ← مرام ← مردم
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۰۶ :‌ منت ← ضامن ← متان ← تمنا ← ضمانت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۰۷ :‌ صورتی ← تیر ← توری ← وصیت ← تصویر ← رویت ← ویر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۰۸ :‌ طوس ← واو ← سوا ← واسط ← وسطا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۰۹ :‌ ظفر ← افت ← فرات ← رافت ← ظرافت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۱۰ :‌ ناف ← فرع ← فنر ← فنا ← نفع ← نفر ← نافع ← رعنا ← عرفان
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۱۱ :‌ وطن ← طوق ← نور ← نطق ← قرن ← قطر ← رونق ← نطوق
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۱۲ :‌ مربا ← باج ← بارم ← جبر ← برجام ← مبرا ← مجرا ← ابر ← مجاب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۱۳ :‌ نجف ← نان ← جفا ← جان ← فنجان
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۱۴ :‌ ورق ← قول ← ورم ← قلمو ← ولرم

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 315 تا 360:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۱۵ :‌ بیت ← تبر ← ترک ← کتری ← تکبیر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۱۶ :‌ کیم ← کپی ← کمپ ← کما ← پاکی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۱۷ :‌ مرحمت ← متر ← محرم ← حرمت ← حتم ← محترم ← مرمت ← رحمت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۱۸ :‌ نفر ← نرم ← نام ← منار ← رمان
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۱۹ :‌ امن ← دنا ← نادم ← زمان ← نامزد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۲۰ :‌ تاس ← ساکت ← یکتا ← تاکسی ← اسکیت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۲۱ :‌ سبک ← سیل ← کسب ← کسل ← سبیل ← سیکل ← بکسل
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۲۲ :‌ طبل ← طلب ← لابی ← طبی ← باطل ← بلیط ← طالبی ← طلاب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۲۳ :‌ ثنا ← نیا ← ثانی ← هانی ← ثانیه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۲۴ :‌ پینه ← پایه ← پناه ← پهنا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۲۵ :‌ درز ← دوز ← رزم ← روز ← ورم ← موز ← مدور ← مورد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۲۶ :‌ دره ← نهر ← پند ← رهن ← نرده ← رنده ← پرده ← پرند
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۲۷ :‌ گدار ← شاگرد ← شگرد ← گشاد ← ارشد ← گردش ← گارد
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۲۸ :‌ نور ← نطق ← وطن ← قرن ← رونق ← قطور
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۲۹ :‌ نیل ← نبی ← دین ← بدن ← بند ← بدل

حل بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 330 تا 400:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۳۰ :‌ کتب ← بست ← تخس ← کسب ← سخت ← سبک ← بختک
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۳۱ :‌ خنک ← خدو ← خون ← نکو ← کدو ← کوخ ← خوک ← دون ← نخود ← کندو
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۳۲ :‌ الویه ← هیولا ← ولی ← یاوه ← هیوا ← اهلی ← اول ← هالو
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۳۳ :‌ برش ← بشر ← شعر ← عرب ← عرش ← شمع ← مربع ← معبر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۳۴ :‌ جیم ← ملی ← جام ← ایل ← ملاج ← مایل ← جامی ← جمال
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۳۵ :‌ اهل ← لال ← ژله ← لاله ← هلال ← ژاله
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۳۶ :‌ زره ← اره ← هرز ← ظهر ← زهرا ← هزار ← هراز ← ظاهر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۳۷ :‌ روانی ← یاور ← نوار ← نیرو ← رویا ← ویران ← یارو ← رنو
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۳۸ :‌ مین ← منگ ← غنی ← مغنی ← غمگین
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۳۹ :‌ گوی ← خنگ ← خون ← وین ← گونی ← خونی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۴۰ :‌ قیم ← قید ← قدم ← یاد ← دمق ← دما ← قیام ← قدیم ← امید ← مقید
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۴۱ :‌ پدر ← دره ← اپرا ← ارده ← پاره ← پرده
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۴۲ :‌ شرم ← شیاد ← مادر ← شادی ← شامی ← رشید ← مادی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۴۳ :‌ راه ← ارج ← اجاق ← اجرا ← جرقه ← قاره ← قاجار
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۴۴ :‌ رند ← ندا ← اژدر ← دلار ← لادن ← نژاد ← ژنرال
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۴۵ :‌ نام ← ثمن ← امضا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۴۶ :‌ ساس ← یاس ← اساس ← سانس ← سینا ← سیاس ← اسانس ← ساسان
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۴۷ :‌ رهن ← بریان ← نایب ← برهان ← نبیره ← باهنر ← اریب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۴۸ :‌ شرف ← شور ← روش ← فرش ← فضا ← وفا ← شورا ← فشار ← واشر ← شوفر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۴۹ :‌ لنگ ← گلو ← چلو ← چنگ ← الگو ← انگل ← چوگان
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۵۰ :‌ جان ← انار ← نارنج
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۵۱ :‌ هنر ← دنا ← رنده ← دانه ← انار ← نهار ← نادر ← دانا ← اراده
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۵۲ :‌ کشکی ← فکری ← فرش ← کفری ← شیر ← کیک ← کفیر ← کیف ← کیفر ← شکر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۵۳ :‌ مال ← طلا ← املت ← ملاک ← تکامل
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۵۴ :‌ نیش ← شنا ← شنل ← یال ← انشا ← شالی ← شایان
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۵۵ :‌ سیم ← مماس ← سیما
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۵۶ :‌ وزن ← ناز ← خون ← خوب ← بازو ← خازن ← زبان ← زانو
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۵۷ :‌ لواش ← قوا ← قماش ← لقا ← مقوا ← مولا ← شاقول ← مشوق
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۵۸ :‌ هند ← خدمه ← مهد ← خنده ← نمد ← دخمه ← خدم ← مخده
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۵۹ :‌ سری ← سپر ← کپی ← پیک ← ریسک ← سیرک ← پیکر ← کرسی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۶۰ :‌ ابر ← نان ← بار ← نور ← ابرو ← بانو ← روان ← نوبر ← روبان

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 360 تا 390:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۶۱ :‌ دکه ← باک ← آهک ← آباد ← کباده
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۶۲ :‌ باطری ← رابطه ← رطب ← ریه ← بهار ← ربا ← بیراه ← بطری
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۶۳ :‌ گره ← ربا ← غرب ← غار ← برگ ← باغ ← گربه ← بهار
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۶۴ :‌ کور ← کمر ← ورم ← فرم ← برفک ← مرکب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۶۵ :‌ تلق ← اتاق ← قاتل
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۶۶ :‌ پله ← ملی ← گله ← لپه ← پیله ← گلیم
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۶۷ :‌ شمع ← مربع ← برش ← عرش ← بشر ← عرب ← مبشر ← معبر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۶۸ :‌ حسن ← سینی ← یقین ← حسین ← قیسی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۶۹ :‌ کام ← کما ← کمکی ← کیمیا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۷۰ :‌ ساک ← اسکی ← عکاس
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۷۱ :‌ بنز ← بار ← زیر ← ران ← ارزن ← رازی ← زیبا ← برنز ← نیزار
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۷۲ :‌ کما ← پلاک ← لامپ ← ملال ← پلک ← کلام ← کاپ ← الکل ← کمال
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۷۳ :‌ شوت ← شیک ← تشک ← کشش ← کشتی ← کشیش ← کوشش ← کویت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۷۴ :‌ قوا ← ناو ← نان ← ننو ← نوپا ← نانو ← قانون
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۷۵ :‌ فلج ← فعال ← اعلا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۷۶ :‌ دور ← رفو ← سرو ← سود ← سفر ← سدر ← سرود ← فرود ← فردوس
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۷۷ :‌ کنتور ← نوکر ← جوک ← کرج ← نوک ← تنور ← ترنج ← کنج
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۷۸ :‌ بره ← کره ← کهف ← کفه ← فکر ← کور ← برکه ← کوره
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۷۹ :‌ شتر ← شوت ← تور ← گشت ← گوش ← وتر ← گوشت ← ثروت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۸۰ :‌ افق ← سقف ← سفر ← فرق ← اسقف ← اسیر ← فارس ← فقیر ← رفیق ← سفیر
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۸۱ :‌ جگر ← جدا ← رعد ← گرد ← عاج ← دعا ← جدار
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۸۲ :‌ سعود ← دعوا ← سودا ← دود ← داس ← سواد ← داد ← عود
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۸۳ :‌ رخت ← ترب ← خزر ← بکر ← خبر ← بزک ← برزخ ← بختک
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۸۴ :‌ تخم ← متن ← بخت ← منت ← محبت ← منبت ← منتخب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۸۵ :‌ سطل ← ملی ← طلسم
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۸۶ :‌ یاد ← صدا ← صبا ← بید ← صیاد ← ادیب
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۸۷ :‌ موسیر ← سور ← ریتم ← موسی ← رستم ← سمور ← تیمور ← ترسیم
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۸۸ :‌ تیز ← سیب ← دیس ← سبد ← دست ← یبس ← سبزی ← زیست
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۸۹ :‌ چاه ← چاپ ← پشه ← پله ← شال ← هچل ← اشپل ← چالش
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۹۰ :‌ شنل ← هلند ← صندل

جواب بازی ارثیه آقام بخش مربا مرحله 390 تا 400:

حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۹۱ :‌ خشم ← خدا ← شخم ← شاخ ← خادم ← خانم ← دامن ← دانش ← نادم ← دشمن
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۹۲ :‌ نامه ← ایل ← میانه ← ماهی ← ایمن ← میله ← نهال ← میهن
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۹۳ :‌ سلف ← فلس ← لمس ← محل ← مسلح ← مسلم ← مفلس ← محفل
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۹۴ :‌ خشک ← رخش ← کشور ← روکش ← خرگوش
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۹۵ :‌ یقه ← قضیه ← بیضی
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۹۶ :‌ تیپ ← نیت ← عین ← پیت ← تایپ ← عیان ← عنایت
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۹۷ :‌ انس ← سونا ← بالون ← لباس ← نوبل ← بانو ← سالن ← سنبل ← وال ← بال
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۹۸ :‌ آوا ← آلو ← لاک ← کال ← حوا ← الک ← حلوا
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۳۹۹ :‌ گره ← سرب ← غرب ← بره ← برگ ← برس ← گربه ← برگه
حل بازی ارثیه آقام مرحله ۴۰۰ :‌ کرد ← کلر ← کلت ← کند ← ترک ← تند ← درک ← دکل ← لکنت ← دکتر

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر