فاوینو
0

تعبیر خواب ازدواج کردن + ازدواج تو خواب چه معنای داره؟

تعبیر خواب ازدواج کردن
بازدید 2595

فهرست مطلب

به طور کلی دیدن ازدواج کردن در خواب تعبیری از یکی شدن دو نظر مخالف یکدیگر در وجود شما است مانند عقل و احساس، خواسته های شخصی و روند زندگی تان و تمام مواردی که ممکن است در تضاد باشند و در حال حاضر به یکانگی نظر رسیده اند. تعبیر خواب ازدواج کردن مفهوم کلی به پایان رسیدن اختلافات و شروع رشد و ارتقا می باشد اما ممکن است تعابیر دیگری هم داشته باشد که به دقت آنها را از زبان معبرین معتبر دنیا مذهبی و غربی و ایرانی میخوانیم.

 

توصیه میکنیم برای دیدن جزئیات دقیق تر در خصوص تعبیر خواب ابتدا این بخش را بخوانید  >>> تعبیر خوابم چیه؟

 

 

تعبیر خواب ازدواج

معبرین مذهبی، ایرانی و غربی نظرات خود را در خصوص ازدواج را چنین بیان کرده اند:

تعبیر خواب ازدواج از نظر حضرت امام جعفر صادق برای مرد:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

 • بزرگی و مقام
 • زیادتی مال
 • سرحالی وآسایش
 • خرمی و شادی

 

تعبیر خواب ازدواج از نظر محمدبن سیرین

اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود.

تعبیر خواب ازدواج از نظر ابراهیم کرمانی:

اگر ببینی جشن عروسی با چنگ و نی بوده، تعبیرش مصیبت است.

 تعبیر خواب ازدواج از نظر لوک اویتنهاو:

 • ازدواج – عروسی: رسیدن به هدف
 • ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
 • دیدن شوهر: امیدهای واهی

تعبیر خواب ازدواج از نظر روانشناسی کارل گوستاو یونگ:

خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. شما یک مرحله توسعه مهم را در زندگی تان در دست دارید. خواب ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. به ویژه اتحاد جنبه‌های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید. این ها ویژگی‌هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.

 

تعبیر خواب ازدواج درکتاب سرزمین رویاها آمده:

 1. خواب ازدواج: ایام خوش در پیش است.
 2. در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی
 3. دیدن ازدواج با زن در خواب
 4. دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

تعبیر خواب ازدواج از نظر معبرین غربی:

 

اگر در خواب ببینید با کسی ازدواج کرده‌اید که او را دوست ندارید: به این معناست که در مورد اهداف‌تان در زندگی نگران هستید. در واقع بازتابی از زندگی واقعی شما و نگرانی‌های شماست.

 

تعبیر خواب ازدواج با معشوق از دیدگاه یونگ:

به تعبیر یونگ، اگر در خواب دیدید که با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌اید (دوست یا نامزد قبلی) ازدواج می‌کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته‌اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اید. تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی، با رابطه قبلی‌تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت‌ها آگاه هستید، می‌دانید که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.

تعبیر خواب ازدواج با مرده طبق نظر ابن سیرین:

 1. اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.
 2. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک از مال وی را حاصل شود.
 3. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.
 4. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.
 5. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.
 6. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

 

تعبیر خواب ازدواج دختر بر اساس نظر آنلی بیتون

 1. اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.
 2. اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تفاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

 

تعبیر خواب ازدواج مجدد

تفسیر ازدواج دوباره از دید ابن سیرین:

 •  اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد. اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

 

ابراهیم کرمانی در خصوص تعبیر خواب ازدواج مجدد:

اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو است.

تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب

تعبیر خواب ازدواج کردن در خواب

تعبیر خواب ازدواج دیگران آنلی بیتون

 • دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگر میهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.
 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.

تعبیر خواب ازدواج خواهر برادر در کتاب سرزمین رویاها

 1. ازدواج یکی از اعضا فامیل: خصومت در خانواده
 2. یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
 3. ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ
 4. ازدواج یک برادر: پول
 5. ازدواج یک دختر باکره: احترام
 6. ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.
 7. ازدواج دخترتان: ثروت
 8. در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

 

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج از لیلا برایت:

 

 اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

 

تعبیر خواب عقد کردن دختر جابر مغربی

 1. اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.
 2. اگر ببینی بین دو نفر خطبه عقد می‌خوانی، خیر و خوبی انجام می‌دهی و به همه احسان و نیکی می‌کنی و کارها را از روی مصلحت انجام خواهی داد .

 

تعبیر خواب ازدواج با یه نفر خارجی توسط آنلی بیتون:

 

 اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.

 

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • https://favino ir/22326/تعبیر-خواب-ازدواج-کردن-ازدواج-تو-خواب/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-عروسی-دختر-خاله/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ازدواج-با-دختر-خاله/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ازدواج-دختر-با-پسر-عمه/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ازدواج-دختر-مجرد-از-دیدگاه-ا/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ازدواج-دختر-عمو-با-پسر-عمو/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ازدواج-با-پدر-شوهر-مرده/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ازدواج-با-نوزاد/
 • خواب دختر عمه عروسی
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ازدواج-با-برادر-شوهر-سابق/
برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر