» خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب با الف » تعبیر خواب ابریشم – پوشیدن لباس ابریشمی در خواب یعنی چی؟

تعبیر خواب ابریشم – پوشیدن لباس ابریشمی در خواب یعنی چی؟

دیدن رویا در عالم خواب در خصوص ابرشیم و یا لباس در خواب برای برخی از افراد پیش میآید. تعبیر خواب ابریشم  به طور کلی مربوط به رزق و روزی و فراوانی مال برای فرد می باشد. با تحلیل و تعبیر دقیق تر این خواب ها  با مال باشید.

 

توصیه میکنیم برای دیدن جزئیات دقیق تر در خصوص تعبیر خواب ابتدا این بخش را بخوانید  >>> تعبیر خوابم چیه؟

تعبیر خواب ابریشم

معبیرن مختلف نظرات مختلفی در باب ابریشم مطرح نموده اند:

تعبیر خواب ابریشم از محمد بن سیرین:

 • ابریشم خام به سود و منفعت تعبیر می‌شود. تعبیر ابریشم پخته از ابریشم خام بهتر است. ابریشم اگر زرد باشد نشانه بیماری است و اگر سفید باشد به سود و منفعت تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی ابریشم و یا ابریشم خام خود را از دست داده‌ای به معنای ضرر و زیان است.
 • اگر زنی در خواب ببیند که ابریشم خام را نخ ریسی می‌کند به معنای انجام کار حلال است اما این خواب برای مردان خوب نیست.

تعبیر خواب ابریشم ازجابر مغربی :

 • اگر در خواب ببینی سجاده‌ای ابریشمی داری به این معناست که دین و ایمانت ضعیف است و طاعات و عبادات خود را ریاکارانه و برای خشنودی مردم انجام می‌دهی.
 • اگر در خواب ببینی که رختخواب ابریشمی خود را با رختخواب کرباس عوض کردی یعنی زن بدکار را از دست داده و با زنی درستکار ازدواج خواهی کرد.
تعبیر خواب ابرو - اصلاح ابرو بلند به چه معنی است؟
حتما بخوانید

تعبیر خواب ابریشم از کارل گوستاو یونگ :‌

 • دیدن یا حس کردن ابریشم در خوابتان بیانگر تجمل، صافی و نرمی است.
 • خواب دیدن اینکه ابریشم می پوشید بیانگر پرستیژ است. شما هرگز، فاقد ضروریات زندگی نخواهید بود.

تعبیر خواب‌ ابریشم از لیلا برایت : 

 • تعبیر خواب ابریشم به این معنی است که در زندگی به رفاه و خوشبختی کامل می‌رسید.
 • اگر دیدید که ابریشم تولید می‌کنید، بیانگر این است که دوستان شما در کارها، بسیار به شما کمک خواهند کرد و بسیار هم باوفا خواهند بود.
 • دیدن ابریشم مصنوعی در خواب، علامت آن است که شما در کارهایتان بسیار خوش شانس می‌باشید.

تعبیر خواب ابریشم از منوچهر مطیعی تهرانی :

 تعبیر خواب ابریشم خوب است معبران نوشته‌اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می‌افزاید در خواب نیز خوب است. اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می‌شود و به دیده تحقیر و تمسخر بر او می‌نگرند. داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلاً داشتن ابریشم سود می‌تواند باشد. حال اگر این ابریشم زرد باشد بیماری است. قرمز و سفید فرج و خجستگی است.

تعبیر خواب ابریشم

تعبیر خواب ابریشم – تعبیر لباس – تعبیر پوشاک

تعبیر خواب لباس ابریشمی از دیدگاه مطیعی تهرانی:

 • اگر کسی لباس ابریشمی به شما هدیه کند زنی سر راهتان قرار می‌گیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می‌گردد. عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد.
 • اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می‌گوید راه تزویر و ریا پیش می‌گیرید و در کار دین صداقت ندارید.
تعبیر خواب اتاق خواب چیه؟
حتما بخوانید

تعبیر خواب لباس ابریشمی از محمد بن سیرین:

لباس ابریشمی خام برای زن تعبیر نیکویی دارد اما برای مردان ناپسند است.

تعبیر خواب لباس ابریشمی از اصفهانی

دیدن لباس ابریشمی در خواب برای مردان بد و برای زنان نیکو است.

تعبیر خواب لباس ابریشمی از امام صادق (ع)

 اگر ببینی خلعتی از دیبا و یا ابریشم داری به معنای رسیدن به عزت و نعمت دنیوی است.

تعبیر خواب لباس ابریشمی از حضرت دانیال (ع)

 دیدن کلاه ابریشمی بر سر تعبیر نیکویی دارد.

تعبیر خواب لباس ابریشمی از ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی پیراهن تو ابریشمی می‌باشد نشانگر این است که بزرگی و عظمت به دست خواهی آورد اما دینداری و ایمان تو ضعیف می‌شود.

 • اگر در خواب ببینی لباس را به جای ابریشم از پنبه، پشم و یا کتان بافته‌ای تعبیر آن بد است و نشانه خیانت کردن است.

تعبیر خواب لباس ابریشمی از جابر مغربی

 اگر در خواب دیدی پوشش تو از ابریشم و یا ابریشم خام است نشانه این است که دارای زنی خوشگذران خواهی بود.

تعبیر خواب لباس ابریشمی درکتاب سرزمین رویاها :

لباس ابریشم اتو می‌کنید: یک کمک غیره منتظره به شما می‌رسد.

 

تعبیر خواب لباس ابریشمی از آنلی بیتون

 • پوشیدن لباس ابریشمی در خواب، علامت آن است که با افراد بیگانه روابط دوستانه برقرار خواهید کرد و به آرزوهای بلند خود دست خواهید یافت.
 • اگر دختری پارچه ابریشم قدیمی در خواب ببیند، نشانه آن است که نسبت به اجداد خود غرور خاصی خواهد داشت، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد کرد.
 • دیدن ابریشم کثیف و پاره در خواب نشانه آن است که احترام آبا و اجدادی خود را به منجلاب رسوایی خواهید کشاند.

 

تعبیر خواب بافت ابریشم منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب بافتن ابریشم نشان خیانت است. چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می‌بافید میراثی به شما می‌رسد.

تعبیر خواب بافتن ابریشم

تعبیر خواب بافتن ابریشم

برچسب ها:
دیدگاه خود را بنویسید