فاوینو
0

تعبیر خواب ابرو – اصلاح ابرو بلند به چه معنی است؟

تعبیر خواب ابرو
بازدید 2134

فهرست مطلب

دیدن خواب در ساعات معیینی میتواند معنای خاص در پی داشته باشد. تعبیر خواب ابرو برای اشخاصی که در رویا و خواب خود به صورت واضح اصلاح ابرو، ریزش ابرو، سفید شدن ابرو، تیغ زدن ابرو و موارد مشابه با آن را دیده اند میتواند کمک حال آن ها برای روشن شدن این خواب باشد.

 

توصیه میکنیم برای دیدن جزئیات دقیق تر در خصوص تعبیر خواب ابتدا این بخش را بخوانید  >>> تعبیر خوابم چیه؟

 

تعبیر خواب ابرو بن سیرین

 ابروها دیدن به خواب دین بود. اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است که زینت وی تمام و کمال بود اما اگر ابروهایش ریخته بود، تعبیرش برخلاف آن خواهد بود.

تعبیر خواب ابرو منوچهر مطیعی تهرانی:

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می‌شود و اطرافیان عیب او را نمی‌گویند. نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است.

تعبیر خواب ابرو کارل گوستاو یونگ :

 • توجه به ابرو‌ها در خوابتان بیانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکن است بیانگر نگرانی یا رد کردن باشد.
 • خواب دیدن اینکه شما ابرو ندارید بیانگر این است که احساسات ندارید. شما به اندازه کافی خود را ابراز نمی‌کنید.
 • خواب دیدن اینکه در خواب ابرو پیوسته دارید بیانگر این است که شما در مورد ظاهر فیزیکی تان حس نا امنی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به اندازه کافی احساسات خود را ابراز نمی‌کنید. شاید شما خیلی زیادی احساسات را درون خود نگه می‌دارید. چیزی است که تلاش می‌کنید مخفیش کنید.

تعبیر خواب ابرو آنلی بیتون

 دیدن ابرو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسائل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب ابرو از دید منابع غربی:

 • دیدن ابرو در خواب نشانه عزت و احترام به خود است به این معنی که اگر کسی در خواب ببیند که ابروهایش ریخته است یعنی عزت و بزرگی خود را از دست داده است.
 • دیدن ابرو در خواب همچنین می‌تواند نشانه این باشد که شما احساس محافظت می‌کنید و به معنای حل کردن مشکلات مالی نیز هست. این خواب همچنین می‌تواند نشانه موفق شدن در مشکلات سخت نیز هست. گاهی نیز دیدن ابرو در خواب به معنای داشتن اوقات خوب و خوش با دوستان است.

 

تعبیر خواب اصلاح کردن ابرو

اصلاح ابرو توسط خود در خواب نشانه اعتماد به نفس بالای بیننده خواب است. شما در زندگی بیداری تحت تاثیر دیگر قرار نمی‌گیرید. شما به توانایی‌های خود اعتماد کامل داشته و اظهار نظرهای منفی دیگران خدشه‌ای به شما وارد نخواهند کرد.به تعبیری دیگر فقط خود شما مسئول موفقیت‌ها و شکست‌هایتان هستید و دیگران دخالتی در آن ندارند. به نگرش و طرز تفکر مثبتی که در پیش گرفته‌اید ادامه دهید.

 

تعبیر خواب ابرو برداشتن پسر از دید مطیعی تهرانی

 آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.

تعبیر خواب ریزش ابرو (ریختن ابرو در خواب)

نظرات متفاوتی در این خصوص است که بنا بر نظر هر معبر آن را بررسی میکنیم.

ریختن ابرو در خواب از دیدگاه ابن سیرین

 اگر دید که ابروهایش فرو ریخت، تاویلش به خلاف این بود.

ریختن ابرو در خواب از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی ابرو نداری و یا ابروی تو ریخته است به این معناست که قصد انجام کاری می‌کنی که باعث بدنامی تو می‌شود و اگر خلاف این خواب ببینی به معنای قصد انجام کاری است که باعث خوش نامی تو می‌شود.

ریختن ابرو در خواب از دیدگاه جابر مغربی

 اگر در خواب ببینی که یکی از ابروهایت ریخته و دیگری کنده شده است به معنای کاهش مال و اموال تو خواهد بود.

ریختن ابرو در خواب از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می‌گوید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می‌شود و دیگران درباره‌اش بد می گویند و به بدی عمل می‌کنند.

علاوه بر تعابیر گفته شده برای ریزش ابرو می‌توانید تعبیر خواب ریختن موی سر در مجموعه تعبیر خواب ستاره نیز مطالعه نمایید

 

تعبیر خواب ابروهای سفید

نظرات معبرین را یک به یک بررسی میکنیم.

دیدن ابروی سفیدن در خواب از نگاه  مطیعی تهرانی

 ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است. داشتن یک ابرو زیان مالی است.

دیدن ابروی سفیدن در خواب از نگاه  ابراهیم کرمانی:

در خواب ببیند که ابروهایش سفید گشته است به این معناست که علم و وقار و بردباری او افزایش پیدا می‌کند اما مال و اموالش کم می‌شود.

 

تعبیر خواب تیغ زدن ابرو

این موضوع به طور کل نشانه خوبی نیست و در ادامه میخوانیم..

تراشیدن ابرو در خواب از نگاه منوچهر تهرانی

تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می‌دهد که با اعمال و دخالت عقل می‌تواند مانع زیان و خسران گردد.

 

تعبیر خواب ابرو پرپشت

لیلا برایت در خصوص تعبیر ابروهای پر چنین میگوید:

 اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد. دیدن ابروهای کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می‌رسد.

تعبیر ابرو درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • ابروهای کلفت: پول
 • ابروهای خیلی بلند: خوشبختی در عشق

منوچهر مطیعی تهرانی در خصوص ابروی پرپشت چنین میگوید:

ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می‌کنید برای شما قائل‌اند. ابروهای سفید و پر پشت، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می‌نمایید.

 

تعبیر خواب ابروی نازک

کتاب سرزمین رویاها:

 • ابروهای باریک: غم بزرگ
 • ابروهای سر پایین: عشق به شما وفادار نیست
تعبیر خواب ابرو رنگی

تعبیر خواب ابرو رنگی

تعبیر خواب ابروهای رنگی

معانی مختلفی برای رنگ های مختلف ابرو بیان شده که و هر کدام میتواند بیان گر موضوع خاصی باشد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • ابروی خودتان: یک منفعت مالی
 • ابروهای بلوطی رنگ: شانس بزرگ
 • ابروهای سیاه: شادی بزرگ
 • ابروهای عضو یک فامیل: طرفداران بسیاری پیدا می‌کنید
 • ابروهای شوهرتان: عشق
 • ابروهای زنتان: شانس قابل توجه
 • ابروهای بچه‌هایتان: منفعت مالی
 • ابروهای دشمنانتان: شما را فریب می‌دهند

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • https://favino ir/22086/تعبیر-خواب-ابرو-اصلاح-ابرو-بلند-به-چه-م/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-آتش-گرفتن-ابرو/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ابرو-برداشتن-مرده/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ریختن-ابرو-سمت-چپ/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ابروی-قرمز/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-حنا-زدن-به-ابرو/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-برداشتن-ابرو-دختر-مجرد-توسط/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ابروی-شکسته/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ابرو-کاشتن/
 • تعبیر خواب اصلاح ابرو دختر مجرد
برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر