تعبیر خواب با الف

تعبیر خواب ابر چی میشه؟

فهرست مطلب

بر اساس کتب و نگارش های موجود در رابطه با تعبیر خواب ابر، رویت و دیدن ابرهای رونگ روشن بان کننده احساسات روحیه بخش و تفریحی و یا مذهبی است. اگر ابر یدده شده در خواب رنگ تیره داشته باشد نشان دهنده افسردگی و یا تحت الشعاع قرار گرفتن شخص خواب بیننده است.

 

توصیه میکنیم برای دیدن جزئیات دقیق تر در خصوص تعبیر خواب ابتدا این بخش را بخوانید  >>> تعبیر خوابم چیه؟

 

تعبیر خواب ابر از امام جعفر صادق:

دیدن ابر در خواب 9 حالت دارد که عبارت است از:

 1. حکمت
 2. ریاست
 3. پادشاهی
 4. رحمت
 5. پرهیزکاری
 6. عذاب
 7. قحطی
 8. بلا
 9. فتنه

تعبیر خواب ابر از محمد بن سیرین :

 • اگر ببینی جهان را ابر پوشانیده است اما بارانی نیامده است تعبیرش بد است.
 • اگر ببینی ابر را از هوا گرفتی و به زمین آوردی به این معنی است که کار تو به نتیجه خوبی می‌رسد و علم کسب می‌کنی.
 • اگر ببینی ابر بر تو سایه انداخته است نمایشگر این است که در آن سال به تو خیر و نعمت زیادی می‌رسد.
 • اگر ببینی از ابر لباس دوختی و پوشیدی نشانگر این است که آنچنان کسب علم و دانش خواهی کرد که دیگر مانند تو پیدا نخواهد شد.

 

تعبیر خواب ابر از ابراهیم کرمانی:

 اگر در خواب ببینی ابر خورشید و ستاره ها را پوشانده است نشانگر شکست پادشاه و لشکرش است.

 

تعبیر خواب ابر از منوچهر مطیعی تهرانی

 • معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده‌اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.
 • اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می‌شود و یا مالی بدست می‌آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می‌شود.
 • چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می‌شود و از جایی سود می‌برید که انتظارش را ندارید. ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

تعبیر خواب ابر از جابر مغربی:

اگر در خواب ببینی ابر یا چیز دیگری خورشید را پوشانده است به این معنی است که حال پادشاه دگرگون خواهد شد مخصوصا اگر ببینی خورشید کسوف کرده است.

اگر ببینی در خانه تو در محل نشستن تو ابر گسترده شده است به معنای این است که فرزند و خانواده تو به اندازه آن علم و حکمت به دست می‌آورند.

تعبیر خواب ابر از آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید، خورشید پرتو افشانی می‌کند، علامت آن است که پس از کشیدن سختی‌ها به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می‌درخشند، نشانه آن است که لذت‌هایی زودگذر و پیشرفتی اندک نصیب شما خواهد شد.

تعبیر خواب ابر از حضرت دانیا:

اگر در خواب ببینی ابر از بالای سرت رد می‌شود بدان معنیست که بین تو و شخصی که جاه ومقام خوبی دارد مصاحبت ایجاد می‌شود و تو به خواسته خود خواهی رسید.

تعبیر خواب ابر از یونگ:

دیدن ابرهای پفی و سفید در خواب نشانگر صلح درونی است و ممکن است یک مسئله در زندگی واقعی شما در حال روشن شدن باشد.

تعبیر خواب ابر از جابر مغربی

اگر بیند که ابر را می‌خورد به این معنی است که تأمین مخارج و مایحتاج تو از راه علم و حکمت می شود.

تعبیر خواب ابر از ابراهیم کرمانی

 اگر بیند که ابر را جمع کرد یا برداشت و بخورد، دلیل است که میان حکیمان ممتاز شود و در دانش یگانه گردد.

 

تعبیر خواب ابر سیاه باران زا

اگر ببینی هوا روشن است ولی ابرها ناگهان هوا را تیره و تار کردند به معنای گسترش یافتن مرگ ناگهانی در آن سرزمین خواهد بود.

اسماعیل بن اشعث :

ابر سیاه به بیم و ترس و بدبختی تعبیر می‌شود و ابر بارانی به برکت و گشایش تعبیر می‌شود، گاهی تعبیر آن غم و اندوه است.

آنلی بیتون

 اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است، علامت آن است که به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد.

 یونگ

 دیدن ابرهای سیاه یا طوفانی در خوابتان نمادی از افسردگی یا خشم است. بیانگر این است که به زودی احساساتتان فوران می‌کند. تعبیر دیگر این است که در یک موقعیت، کمی خرد یا سردرگم است. پس خواب ممکن است استعاره‌ای ازین باشد که ذهنتان ابری است.

تعبیر خواب ابرسیاه
تعبیر خواب ابرسیاه

تعبیر خواب ابر بارانی از جابر مغربی

 • اگر در خواب ببینی همراه ابر، باران و رعد سختی در گرفت به ترس و خطر نفرین پدر و مادر و یا مسلمانان تعبیر می‌شود.
 • اگر همراه رعد، برق نیز ببینی عذاب شدیدتر خواهد شد.
 • اگر در خواب همراه ابر، صاعقه ببینی عذاب خیلی شدیدتر خواهد شد.

تعبیر خواب حضرت دانیال در مورد ابرهای رنگی

 • ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر یک تعبیر بخصوص است.
 • اگر کسی خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید، دلیل که خدای عزوجل وی را علم و حکمت ارزانی دارد و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد.
 • اگر بیند که در زیر ابر زرد بود، دلیل که بیمار شود و بعضی از معبران گفته‌اند: زنی خواهد و از وی رنج و غم و اندوه کشد.
 • اگر بیند که در زیر ابر سرخ بود، دلیل که بر محنت و بلاگرفتار شود، زیرا که خدای عزوجل به هر قومی که عذاب فرستادی، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شدی.
 • اگر بیند که بر فراز ابر سبز، راست بایستد، دلیل که به قدر آن، فرمانروائی یابد.
 • اگر بیند که ابر بر سر وی می‌گذشت، دلیل که او را با کسی نیکو جاه و نیکو عهد، صحبت افتد و مرادش از وی حاصل شود.

تعبیر خواب امام صادق (ع) در مورد ابر قرمز:

 دیدن ابر قرمز به ایجاد فتنه در آن مکان تعبیر می‌شود.

تعبیر جابر مغربی از ابر رنگی در خواب:

اگر بیند که ابر سیاه بر فراز موضع و جایی گسترده بود، دلیل بر خشم و عذاب حق تعالی بود در آن دیار. پس هر چه آن ابر را نزدیک‌تر بیند، عذاب حق تعالی نزدیک‌تر بود.

تعبیر کارل گوستاو یونگاز دیدن ابرپفی در خواب:

دیدن ابرهای پفی و سفید در خوابتان بیانگر صلح درونی و هماهنگی روانی است. یک مساله در زندگی بیداری تان ممکن است در حال روشن شدن باشد.

جستجوی کاربرای برای این مطلب:

 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ابر-به-شکل-قلب/
 • https://favino ir/22076/تعبیر-خواب-ابر-چی-میشه؟/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ابر-به-شکل-اسب/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ابر-به-شکل-فرشته/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-ابرو-امام-صادق/
 • https://favino ir/tag/تعبیر-خواب-روی-ابرها-راه-رفتن/
 • تعبیر خواب ابر شکل فرشته
 • تعبیرخواب قهرمان شدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا